Template for representation of a shareholder natural person at a gmsДата22.03.2017
Размер74.1 Kb.


ОБРАЗЕЦ ЗА ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ НА АКЦИОНЕР – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ В ОСА/

TEMPLATE FOR REPRESENTATION OF A SHAREHOLDER – NATURAL PERSON AT A GMS

ПЪЛНОМОЩНО

POWER OF ATTORNEYДолуподписаният/та ..............................., ЕГН: ................., притежаващ/а л. к. № .............., издадена на ................. г. от …………………., с постоянен адрес …………………………….., в качеството ми на акционер, притежаващ .......................... (..................................) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „ЧЕЗ Електро България” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район „Средец”, ул. „Г. С. Раковски” № 140, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 175133827,

на основание чл. 226 от Търговския закон („ТЗ”) и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК”),


УПЪЛНОМОЩАВАМ:
..............................................., ЕГН: ................., притежаващ/а л. к. № .............., издадена на ................. г. от ………........., с постоянен адрес ……………………………………………………, да ме представлява на извънредно заседание на общото събрание на акционерите на „ЧЕЗ Електро България” АД, което ще се проведе на 29 май 2015 г. от 11:00 часа в гр. София на адрес: гр. София 1000, район „Средец”, ул. „Г. С. Раковски” № 140, ет. 5, а при липса на кворум на тази дата – на ОСА на 12 юни 2015 г. от 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от упълномощителя акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:
1. Вземане на решение за овластяване на управителния съвет на Дружеството за сключване на рамково споразумение за доставки на електроенергия с „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД, които доставки надхвърлят или биха могли да надхвърлят праговете чл. 114, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
Проект за решение: „Общото събрание, на основание чл. 114, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 114а, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, овластява управителния съвет на Дружеството да сключи, съгласно правилата за представителство на Дружеството пред трети лица, рамково споразумение за доставка на електроенергия при следните съществени срокове и условия:
(а). страни по рамковото споразумение:
„ЧЕЗ Трейд България” ЕАД (като доставчик) и „ЧЕЗ Електро България” АД (като получател)
(б). предмет на рамковото споразумение:
Предметът на рамковото споразумение е доставка на електроенергия (и спомагателни услуги, които обслужват доставката), предназначена за крайни клиенти, на които „ЧЕЗ Електро България” АД е задължено съгласно закона и лицензиите си да продава електроенергия по свободно договорени цени.
Доставката се извършва по силата групови или индивидуални договори, сключвани периодично в рамките на споразумението.
При груповите договори доставчикът доставя електроенергията и поема разходите за прогнозиране и балансиране, отнасящи се до крайните клиенти на свободния пазар, а получателят плаща пазарната цена на електроенергията, увеличена с посочените разходи и с премия за поетите от доставчика рискове.
При индивидуалните договори доставчикът доставя електроенергията, а получателят плаща пазарната цена на електроенергията и поема разходите за прогнозиране и балансиране, отнасящи се до крайните клиенти на свободния пазар.
(в). очакван годишен обем на доставяната електроенергия:
Първоначално очакваната обща консумация на електроенергията от крайните клиенти на свободния пазар е приблизително 200 000 МВтч годишно. Поради това, че свободният пазар е в процес на създаване, действителната консумация в който и да било момент може да се различава съществено от очакваната.
(г). цена на електроенергията:
При груповите договори цената на доставката включва: (i). цената на електроенергията, по която доставчикът я купува от селектирани производители или на регулирани пазари; (ii). преките разноски на доставчика за покупката на електроенергията от селектираните производители или на регулираните пазари и за профилирането на електроенергията съгласно нуждите на получателя; (iii). надбавка за разходите за прогнозиране и балансиране, актуализирана периодично на пазарното ниво съгласно документация за трансферно ценообразуване; и (iv). премия за поетите от доставчика рискове, актуализирана периодично на пазарното ниво съгласно документация за трансферно ценообразуване.
При индивидуалните договори цената на доставката включва: (i). цената на електроенергията, по която доставчикът я купува от селектирани производители или на регулирани пазари; и (ii). преките разноски за покупката на електроенергията от селектираните производители или на регулираните пазари и за профилирането й съгласно нуждите на получателя.
(д). срок на рамковото споразумение:
от 1 юли 2015 г. до прекратяването му съгласно условията на рамковото споразумение
(е). лице, в полза на което се сключва рамковото споразумение:
„ЧЕЗ Електро България” АД и „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД

(ж). други съществени условия на рамковото споразумение:
„ЧЕЗ Електро България” АД прави поръчките за групови доставки и индивидуални доставки съгласно потребителските нужди на крайните клиенти на свободния пазар.
„ЧЕЗ Трейд България” ЕАД поема – при груповите доставки – рисковете, свързани с прогнозирането и балансирането на разликите между обемите на прогнозираната и действително консумираната електроенергия от крайните клиенти на свободния пазар.
Страните не се обвързват взаимно със задължения за доставка или получаване на електроенергия от какъвто и да било гарантиран обем.
Измерването на доставената електроенергия се извършва съгласно изискванията на приложимите нормативни актове и обичайните търговски практики в подобни случаи.
Плащането на цената на доставките става на месечна база.
2. Разни
Пълномощникът да вземе участие при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях, както следва:
По т. 1 от дневния ред: Да гласува „……….”;

По т. 2 от дневния ред: Да гласува „……….”.


Упълномощителят може да не посочва начина на гласуване по някои или всички точки от дневния ред. В такъв случай пълномощното трябва да съдържа клауза със съдържание: „Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува”. В зависимост от това дали се отнася за гласуването по конкретна/и точка/и или по целия дневен ред, тази клауза се добавя в текста на пълномощното след израза „Да гласува”, отнасящ се до съответната точка/и (в първия случай) или се въвежда в текста на пълномощното вместо израза „и да гласува по тях, както следва”, който израз се заличава (във втория случай).
Упълномощаването обхваща / не обхваща (излишното се зачертава) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са обявени съобразно чл. 223 и 223а от ТЗ. В тези случаи пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува (ако пълномощното не обхваща тези въпроси, изречението се зачертава).

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права, както и упълномощаването по начин, който е в нарушение на което и да било от изискванията, съдържащи се в настоящия образец, е нищожно.


Настоящото Пълномощно е изготвено на български и на английски език. В случай на противоречие между версиите на настоящото пълномощно на български и на английски език предимство има тази на български език.

The undersigned, …………………………….., PIN: …….., holding ID card N ……., issued on …… by ……………, permanent address ……………………................................................, in my capacity of a shareholder, holding ……………….. (………….) numbers registered, non-materialized voting shares of the capital of CEZ Electro Bulgaria AD, having its seat and address of management at: 140, G. S. Rakovski Street, Sredets Region, 1000 Sofia, registered with the Commercial Register at the Registry Agency under Uniform Identification Code 175133827,

on the grounds of Art. 226 of the Law on Commerce (the “LC”) and Art. 116 of the Law on Public Trading of Securities (the “LPOS”),


AUTHORIZE:
…………………………………., PIN: …………...., holding ID card N ……., issued on …… by ……………, permanent address ……………………................................................, to represent me at extraordinary session of the General Meeting of the Shareholders of CEZ Electro Bulgaria AD, which will be held on 29 May 2015 at 11:00 a.m. in Sofia at the following address: 1000 Sofia, Sredets Region, 140, G. S. Rakovski St., 5th floor, and in the event of lack of quorum on that date – at the GMS on 12 June 2015 at 11:00 a.m., at the same place and with the same agenda and to vote with all shares, held by the grantor, under the items of the agenda, according to the way indicated below, namely:
1. Adopting a resolution on the authorization of the Management Board of the Company for the entering into a framework agreement for supplies of electricity with CEZ Trade Bulgaria EAD, which supplies exceed or may exceed the thresholds under Art. 114, Par. 1, item 1 and 2 of the Law on Public Offering of Securities

Draft resolution: “The General Meeting, on the grounds of Art. 114, Par. 1, items 1 and 2 in relation to Art. 114a, Par. 6 of the Law on Public Offering of Securities, authorizes the Management Board of the Company to enter into, in accordance with the rules on the representation of the Company before third parties, a framework agreement for supply of electricity under the following essential terms and conditions:
(a). parties to the framework agreement:
CEZ Trade Bulgaria EAD (as the supplier) and CEZ Electro Bulgaria AD (as the client)

(b). subject-matter of the framework agreement:
The subject-matter of the framework agreement is supply of electricity (and services auxiliary to such supply) designated for end clients, to whom CEZ Electro Bulgaria AD is required by law and under its licenses to sell electricity at freely negotiated prices.

The supply will be done in accordance with bulk contracts or individual contracts concluded periodically within the framework of the agreement.


Under the bulk contracts, the supplier supplies the electricity and bears the costs for forecasting and balancing, which costs are related to the end clients on the free market, and the client pays the market price of such electricity increased by such costs and by a premium for the risks assumed by the supplier.

Under individual contracts, the supplier supplies the electricity, and the client pays the market price of such electricity and bears the costs for forecasting and balancing, which costs are related to the end clients on the free market.


(c). expected yearly volume of supplied electricity:

The total annual consummation of electricity by end clients on the free market is expected at the outset to be circa 200,000 MWh per year. Due to the fact that the free market is still in the process of inauguration, the actual consummation at any given moment could substantially deviate from the expected one.(d). price of the electricity:
In the bulk contracts the price of the supply includes: (i). the price of the electricity at which the supplier purchases it from selected producers or on regulated markets; (ii). the direct expenses of the supplier for the purchase of such electricity from such selected producers or on such regulated markets and for the shaping of such electricity in accordance with the needs of the client; (iii). a mark-up for the costs for forecasting and balancing, updated periodically to market levels in accordance with transfer pricing documentation; and (iv). a premium on the risks assumed by the supplier, updated periodically to market levels in accordance with transfer pricing documentation.

In the individual contracts, the price of the supply includes: (i). the price of the electricity at which the supplier purchases it from selected producers or on regulated markets; and (ii). the direct expenses on the purchase of such electricity from such selected producers or on such regulated markets and for the shaping of such electricity in accordance with the needs of the client.


(e). duration of the framework agreement:
from 1 July 2015 onwards until its termination in accordance with the terms and conditions of the framework agreement
(f). beneficiaries of the framework agreement:
CEZ Electro Bulgaria AD and CEZ Trade Bulgaria EAD


(g). other essential terms and conditions of the framework agreement:
CEZ Electro Bulgaria AD places orders for bulk supplies and individual supplies in accordance with the consumer needs of the end clients on the free market.

CEZ Trade Bulgaria EAD assumes – under the bulk contracts – the risks, related to forecasting and balancing of the differences between the volumes of forecasted and actually consummated electricity by the end clients on the free market.

The parties do not commit themselves to any obligations for delivery or receipt of electricity of any guaranteed volume.

The metering of the supplied electricity is done in accordance with the requirements of the applicable law and the usual commercial practices in similar cases.

The payment of the price of the supplies is done on a monthly basis.
2. Miscellaneous
The Proxy is authorized to participate in voting under the items of the agenda and to vote as follows:

Under item 1 of the agenda: To vote “………”;

Under item 2 of the agenda: To vote “………”.
The grantor is allowed not to specify the way of voting on some or all of the items of the agenda. In such case, the Power of Attorney should contain a clause having the following contents: “The proxy has full discretion on whether and how to vote”. Depending on whether it refers to the voting on (a) specific item/s or on the whole agenda, that clause should either be added to the wording of the Power of Attorney right next after the phrase “To vote”, which applies to the respective item/s (in the first case) or should be inserted in the wording of the Power of Attorney in substitution of the phrase “and to vote as follows”, which phrase should be deleted (in the second case).

The authorization concerns / does not concern (what is not applicable should be stricken-through) items, which are included in the agenda under the conditions of Art. 231, Para 1 of the LC and which are not announced pursuant to Art. 223 and Art. 223a of the LC. In those cases the proxy has full discretion on whether and how to vote (if the authorization does not concern those items, the sentence should be deleted).


Pursuant to Art. 116, Para 4 of the LPOS, any sub-authorization with the rights aforesaid, as well as any granting of a Power of Attorney, which is in breach of any of the requirements contained in this present template, is null and void.

This Power of Attorney is executed in Bulgarian and English language version. In the event of discrepancy between the versions of this present Power of Attorney in Bulgarian and in English, the one in Bulgarian shall prevail.


Дата: / Date:

………… 2015
УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: / GRANTOR:
______________________________

……………………… / ………………………..
Каталог: edee -> content -> file-other -> bulgaria
bulgaria -> 1Уводни разпоредби 1Цел
bulgaria -> Безкасови начини на плащане Платете в движение – само с един sms какво Ви е нужно?
bulgaria -> До потенциални кандидати реф. № Czs17-004 покана уважаеми господа
bulgaria -> Образци и приложения към първоначалната оферта приложение Образец на оферта
bulgaria -> Списък на материалите по вид, количества и място, където се намират
bulgaria -> В 26-те пощенски станции на "Български пощи" еад се извършва приемане на заявления, молби, жалби, сигнали


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница