Тест вариант 1 ДатаДата04.08.2018
Размер205.17 Kb.
ТЕСТ - Вариант 1 Дата

Име и фамилия

Студ. група №


 1. Най-честият причинител на пиелонефрита е:

 • Bacterium Proteus

 • Klebsiella

 • E. coli

 • Candida albicans

 • Streptococcus hemolyticus gr. B
 1. Автозомно-доминантната бъбречна поликистозна болест е :

  • Наследствено заболяване

  • Вродено заболяване

  • Инфекциозно заболявяне

  • Имунно заболяване

  • Едностранно бъбречно заболяване

  • Заболяване засягащо бъбречните каналчета

  • Заболяване засягащо бъбречните гломерули
 1. Кои от посочените симптоми могат да се срещнат в клиничната картина на острия интерстициален нефрит?

  • Повишена температура

  • Дизурия

  • Кожен обрив

  • Хематурия

  • Полиурия

  • Отоци

  • Артериална хипертония

  • Полакиурия

  • Кризисна болка в едната лумбална област
 1. Остра бъбречна недостатъчност е:

 • симптом

 • синдром

 • болест

5. Хиперхидратацията се проявява клинично с: • Високо АН

 • Белодробен застой

 • Мускулни крампи

 • Мозъчен оток

 • Коремни болки

6. Кои са най-честите бъбречни заболявания, водещи до ХБН? • хроничен пиелонефрит и хроничен гломерулонефрит

 • диабетна нефропатия

 • бъбречна поликистоза

 • хипертонична нефросклероза и вродени бъбречни аномалии

 • бъбречна туберкулоза

 • бъбречни тумори

 • бъбречно-каменна болест

7. Обзорната рентгенография дава информация за: • Рентген-позитивни конкременти

 • Рентген-негативни конкременти

 • Рентген-позитивни и негативни конкременти

 • Калцификати в бъбречния паренхим

 • Бъбречни неоплазми
 1. Желязо-дефицитната анемия е:

а) микроцитна анемия

б) макроцитна анемия

в) нормоцитна анемия


 1. Диагнозата автоимунна хемолитична анемия се поставя чрез изследване на:

а) серумно желязо

б) ретикулоцити

в) директен и индиректен антиглобулинов тест на Coombs


 1. Основният субстрат при острите левкози са:

а) зрелите и диференцирани клетки

б) незрели и недиференцирани клетки
 1. Абсолютната лимфоцитоза в периферна кръв е основен диагностичен критерий за:

а) хронична лимфолевкоза

б) малигнен нехочкинов лимфом

в) мултиплен миелом


 1. Бластната трансформация е стадий от:

а) болест на Хочкин

б) хронична миелолевкоза

в) мултиплен миелом


 1. Болестта на Хочкин е:

а) лимфопролиферативно заболяване

б) миелопролиферативно заболяване

в) болест на натрупването


 1. Кефалин-каолиновото време /ККВ/ е тест, който отразява:

а) външната система на кръвосъсирване

б) фибринолизата

в) вътрешната система на кръвосъсирване


 1. Интраезофагеалното инвазивно лечение на ахалазията включва:

А) трансендоскопска склерозираща терапия в областта на ДЕС (долен езофагеален сфинктер)

Б) трансендоскопска лазертерапия или електрокоагулация на ДЕС за разширяването му

В) трансендоскопско протезиране на ДЕС

Г) трансендоскопска парциална мукозна резекция на ДЕС

Д) кардиодилатация, постигната чрез пневмо- или хидродилатация, бужиране и др.


 1. При трета (декомпенсирана) степен на пилорна стеноза контраста в стомаха се задържа над:

А) 24 часа

Б) 12 часа

В) 6 часа

Г) 3 часа

Д) 1 час


 1. Леките форми на улцерозния колит се лекуват с:

А) прапарати на ацетилсалицилова киселина

Б) сулфонамидни препарати

В) прапарати на 4-аминосалицилова киселина

Г) прапарати на 5-аминосалицилова киселина

Д) метилксантинови препарати


 1. Наличие на хроничен вирусен С хепатит при даден пациент се приема когато:

А) са изминали 6 седмици след началото на заболяването

Б) НСV-РНК(+) в продължение на 6 седмици след началото на заболяването

В) анти-НСV(+) и НСV-РНК(+) повече от 6 месеца след началото на заболяването

Г) анти-НСV(+), НСV-РНК(-) повече от 6 месеца след началото на заболяването

Д) завишени трансаминази, анти-НСV(-), НСV-РНК(-) повече от 6 месеца след началото на заболяването


 1. Според съвременните схващания за патогенезата на комата при чернодробна цироза, се прилага следното лечение:

А) разклоненоверижни аминокиселини

Б) форсирана диуреза

В) Hepa Merz

Г) ароматни аминокиселини

Д) трансметил


 1. Хроничният холангит представлява:

А) хроничен възпалителен процес на каналикуларната жлъчна система и чернодробния паренхим

Б) хроничен възпалителен процес на жлъчния мехур и на канала на жлъчния мехур

В) хроничен възпалителен процес на каналикуларната жлъчна система

Г) хроничен възпалителен процес на каналикуларната жлъчна и панкреасна система

Д) хроничен възпалителен процес папилата и прилежащия холедох


 1. Хроничният алкохолен панкреатит се характеризира с:

А) болка

Б) хематурия

В) диспептични оплаквания

Г) калцификати на проекционното място на жлезата при обзорна графия на корем

Д) разширени интахепатални жлъчни пътища при обзорна графия на корем

ТЕСТ - Вариант 2 Дата

Име и фамилия

Студ. група №
 1. Триадата, характерна за активна уроинфекция включва:

 • поясна болка, полакиурия, бактериурия

 • фебрилитет, поясна болка, левкоцитурия с бактериурия

 • фебрилитет, поясна болка, бактериурия

 • фебрилитет, поясна болка, хематурия с бактериурия

 • поясна болка, артериална хипертония, бактериурия

 • отоци, хематурия, хипертония
 1. Кой е показателят за сигнификантност на бактериурията.

 • над 103 бактерии/ml урина

 • над 104 бактерии/ml урина

 • над 105 бактерии/ml урина

 • над 100 000 бактерии/ml урина

 • над 103 бактерии/µl урина

 • под 105 CFU/ml урина
 1. Подчертайте двата главни критерия за диагнозата автозомна доминатна бъбречна поликистозна болест.

 • Множество кисти в двата бъбрека

 • Наследственост

 • Аневризми на мозъчните артериални съдове

 • Кисти в черния дроб

 • Хронична бъбр. недостатъчност
 1. Острата бъбречна недостатъчност се разделя етиологично на:

 • преренална

 • екстраренална

 • ренална

 • постренална

 • аренална
 1. Най-честите патофизиологични промени при ХБН са:

  • Нарушена елиминация на течности

  • Нарушение на калциево-фосфорната обмяна

  • Остро нарушение на бъбреното кръвоснабдяване

  • Намалена подкиселяваща способност на бъбреците

  • Метаболитна алкалоза с хипокалиемия

  • Намалена продукция на еритропоетин
 1. За корекция на метаболитната ацидоза се използува:

 • формулата на Astrup

 • натриев хидрокарбонат

 • калциев карбонат

 • йонообменна смола

 • трометамол
 1. Креатининовият клирънс е критерий за:

 • бъбречния плазмоток

 • гломерулната филтрация

 • способността на бъбреците да концентрират и разреждат урината

 • неоплазми на бъбреците

 • тубулната секреция

 • тубулната реабсорбция
 1. За размера на еритроцитите най-добре ориентира:

а) МСНС

б) МСV


в) хематокрит


 1. За обективния статус на хроничните хемолитични анемии, протичащи с тъканна хемолиза е характерна:

а) спленомегалия

б) периферна лимфаденомегалия

в) струма


 1. Острите лимфобластни левкози се срещат по-често в:

а) детска възраст

б) зряла възраст
 1. Спленомегалията не е характерна за:

а) хронична миелолевкоза

б) хронична лимфолевкоза

в) мултиплен миелом


 1. Характерно усложнение и понякога първа изява на мултиплен миелом е:

а) чернодробна недостатъчност

б) бъбречна недостатъчност

в) сърдечна недостатъчност


 1. Хистологичните варианти на болестта на Хочкин са:

а) четири

б) пет


в) шест


 1. Хеморагичната диатеза при капиляротоксикоза е резултат от:

а) тромбоцитопения

б) липса на плазмени коагулационни фактори

в) имунен тромбо-васкулит


 1. При дисфагия пациента има субективно усещане за:

А) парене зад гръдната кост

Б) хълцане

В) затруднено преглъщане

Г) гадене и повръщане

Д) тежест след нахранване


 1. Водещите симптоми при неусложнена стомашна язва са:

А) болка, несвързана с храненето, засилваща се при навеждане напред

Б) ранна болка след храна, повръщане като фонтан, стомашно плискане

В) ранна болка след храна, страх от хранене, предизвикване на повръщане

Г) болка след хранене, която принуждава пациента да заема коляно-лакътно положение

Д) болка на гладно, късна болка след храна, нощна болка


 1. При намиране на аденоматозен, вилозен или аденовилозен полип при РРС поведението е следното:

А) полипектомия

Б) иригография

В) рентгенография на стомаха с пасаж на тънки и дебели черва

Г) ежегодни частични или тотални колоноскопии

Д) фиброколоноскопия


 1. Съвременното лечение на хроничния вирусен С хепатит във фаза на репликация включва:

А) монотерапия бета-интерферон

Б) комбинация от бета-интерферон и рибавирин

В) монотерапия с алфа-интерферон

Г) комбинация на алфа-интерефон( или пегилиран алфа-интеферон) и ламивудин

Д) комбинация на алфа-интерефон( или пегилиран алфа-интеферон) и рибавирин


 1. Проявите на портална хипертония при чернодробна цироза се изявяват клинично с:

А) съхнене на устата, често уриниране, никтурия, отслабване на тегло, коремни болки

Б) асцит, хидроторакс, отоци по долните крайници, набъбнали шийни вени, ливидна кожа

В) метеоризъм, запек и/или диария, забавено излъчване на урина, олигоурия, спленомегалия, асцит

Г) кашави, лъскави изпражнения, коремни болки, спленомегалия, загуба на тегло

Д) подуване на корема, упорит запек, понякога воднисти диарии, примеси на слуз и кръв


 1. Холедохолитиазата се характеризира с:

А) безболково пожълтяване; завишени билирубин, АФ и ГГТП; разширени жлъчни пътища

Б) коликообразна болка; завишени билирубин, АФ и ГГТП; разширени жлъчни пътища

В) болка в лявото подребие; завишени билирубин, АСАТ, АЛАТ, АФ и ГГТП

Г) болка в дясно; завишени уреа, креатинин и ГГТП; УЗД – данни за билитиаза

Д) коликообразна болка; нормални лабораторни показатели; конкременти в жлъчния мехур


 1. ERCP е метод за изследване, който може да определи като:

А) инвазивен

Б) ултразвуков

В) рентгенов

Г) лабораторен

Д) серологичен

ТЕСТ - Вариант 3 Дата

Име и фамилия

Студ. група №
 1. Бъбречната биопсия е изследване което:

  • Дава информация за хистологичния вариант на хроничния гломерулонефрит

  • Дава възможност за евакуиране на течност от бъбречни кисти

  • Дава възможност да се направи прогноза на гломерулонефрита

  • Дава възможност да се определят размерите на бъбреците

  • Дава възможност за да се прецени патогенетичната терапия.
 1. Мозъчният оток при остър гломерулонефрит е резултат на :

 • Хипотонична хиперхидратация

 • Хипертонична хиперхидратация

 • Хипертонична дехидратация

 • Хипотонична дехидратация
 1. Какво показва пробата на Зимницки при ХБН?

  • отн. тегло 1001-1010

  • отн. тегло 1009-1011

  • отн. тегло 1010-1020

  • отн. тегло над 1020
 1. При какви стойности на серумния креатинин трябва да се започне диализно лечение при болните с ХБН?

   • над 300 мкмол/л

   • над 500 мкмол/л

   • над 800 мкмол/л

   • над 1100 мкмол/л
 1. Ехографията на бъбреците има важно значение за ранната диагноза на:

  • остър пиелонефрит

  • нефролитиаза

  • остър гломерулонефрит

  • автозомна доминантната бъбречна поликистозна болест

  • хроничен гломерулонефрит
 1. Компютърната томография е необходима за диагнозата на :

  • Хроничния гломерулонефрит

  • Бъбречни неоплазми

  • Бъбречни кистозни заболявания

  • Диабетната нефропатия

  • Вродени бъбречни аномалии
 1. Отоците при лупусния нефрит се развиват поради:

  • Гломерулно увреждане

  • Нарушена съдова пропускливост

  • Сърдечна недостатъчност

  • Тубулно увреждане

  • Полисерозит 1. Пернициозната анемия възниква поради дефицит на:

а) желязо

б) витамин С

в) витамин В12


 1. При β-таласемия е намалена продукцията на:

а) β-глобинови вериги

б) α-глобинови вериги

в) γ-глобинови вериги


 1. С М3 по FAB-класификация се означава:

а) остра монобластна левкоза

б) остра миело-монобластна левкоза

в) остра еритролевкоза

г) остра промиелоцитна левкоза

д) остра мегакариоцитна левкоза


 1. Филаделфийската хромозома се установява при:

а) хронична миелолевкоза

б) хронична лимфолевкоза

в) мултиплен миелом


 1. За поставяне на диагнозата болест на Хочкин е необходима:

а) компютърна томография

б) лимфография

в) биопсия на лимфен възел


 1. При лечението на капиляротоксикоза се използва:

а) прясна плазма

б) антагонист на витамин К

в) хепарин


 1. Най-честите изяви на хеморагична диатеза при хемофилия са:

а) ставно-мускулни кръвоизливи

б) кожно-лигавични кръвоизливи

в) хеморагии в ЦНС


 1. Ахалазията се характеризира с:

А) липса на пропулсивна перисталтика на хранопровод

Б) липса на рефлекс на отваряне на ДЕС( долен езофагеален сфинктер)

В) фиброза на мускулатура на целия хранопровод

Г) тежки фиброзни процеси в ДЕС

Д) фиброзни процеси в ДЕС и изразена мускулна хипертрофия хранопровода


 1. Стратегията при лечение на стомашна язва е:

А) медикаментозно лечение за 2-3 седмици и при липса на ефект - оперативно

Б) медикаментозно лечение за 2-3 години и при липса на ефект - оперативно

В) веднага при диагностициране на стомашна язва - оперативно лечение

Г) медикаментозно лечение за 3-6 месеца и при липса на ефект – оперативно

Д) медикаментозно лечение при обостряне на оплакванията


 1. Продължителността на поддържащото лечение при хронично-рецидивиращи форми на улцерозен колит след постигане на ремисия е:

А) 10 - 15 дни

Б) 4 - 6 седмици

В) 3 - 4 месеца

Г) 6 - 8 месеца

Д) 1 - 2 години


 1. Съвременното лечение при хроничен вирусен В хепатит в репликационна фаза( съобразно конкретната маркерна, трансаминазна и хистологична констелация) включва:

А) монотерапия с бета-интерферон

Б) 6-12-месечен курс с алфа-интерферон или 3-5-годишен курс с ламивудин

В) комбинация от бета-интерферон и рибавирин

Г) комбинация на алфа-интерефон(или пегилиран алфа-интеферон) и ламивудин

Д) комбинация на алфа-интерефон(или пегилиран алфа-интеферон) и рибавирин


 1. Поведението за кървящи варици при чернодробна цироза включва:

А) спешна оперативна интервенция с обшиване на кървящите съдове след ФГС

Б) чернодробна трансплатация след ендоскопско доказване източника на кървене

В) ФГС, склерозиране на вариците, налагане на сонда на Blakemore за 1-2 седмици

Г) ФГС, склерозиране на вариците и/или налагане на сонда на Blakemore за 24-48 часа

Д) ФГС, последвано от промивка на хранопровода и стомаха с преохладен физиологичен разтвор


 1. Показанията за оперативно лечение на холелитиазата са:

А) острите възпалителни усложнения, холедохолитиаза

Б) инцидент на остър панкреатит, чести болкови кризи

В) предстоящо дълго отсъствие от страната

Г) пациенти под 50 г. с безсимптомна калкулоза

 1. При остър панкреатит може да се наблюдават следните лабораторни отклонения:

А) тромбоцитоза, хипергликемия

Б) левкоцитоза, хипогликемия

В) увеличение на амилаза и липаза

Г) увеличение на АСАТ

Д) увеличение на АЛАТ, АФ

ТЕСТ – Вариант 4 Дата

Име и фамилия

Студ. група №

 1. Нормалната диуреза е:

 • От 300 до 1300 мл/24ч.

 • От 1000 до 1500 мл/24ч.

 • От 1000 до 2000 мл/24ч.

 • От 2000 до 2500 мл/24ч.
 1. Нефрозният синдром включва:

 • Протеинурия, хипо- и диспротеинемия, отоци, хиперлипидемия, хипертония, бъбречна недостатъчност

 • Протеинурия, липидурия, хипопротеинемия, отоци, хиперлипидемия, хипертония

 • Протеинурия, отоци, хипо- и диспротеинемия, хиперлипидемия, липидурия,

 • Хематурия, липидурия, хипопротеинемия, отоци, хиперлипидемия, хиперфибриногенемия

 • Протеинурия, хиперлипидемия, хипопротеинемия, хипертония, хиперфибриногенемия, бъбречна недостатъчност
 1. Патогенетичното лечение на хроничния гломерулонефрит включва:

 • Имуносупресивни лекарства

 • Антибактериални средства

 • Антихипертензива

 • Антикоагуланти

 • Плазмафереза
 1. Хроничният гломерулонефрит е с имунокомплексната патогенеза в:

 • 100% от случаите

 • 5% от случаите

 • 80% от случаите

 • в нито един от случаите
 1. Анемията при хронична бъбречна недостатъчност е:

  • Хипохромна

  • Резултат на дефицит на фолиева киселина

  • Резултат на дефицит на еритропоетин

  • Резултат на дефицит на вит. В12

6. Сигнификантната бактериурия е белег на : • Активна бъбречна инфекция

 • Нефролитиаза

 • Туморен процес

 • Вероятна хронификация на бъбречното заболяване

 • Лош контрол на захарния диабет

7. Ретроградната урография е метод на избор за откриване на:

 • Конкременти в уретера

 • Бъбречна инфекция

 • Нарушения в дренажа на урината

 • Имунологични бъбречни зоболявания

 • Тумори на бъбреците и уретерите
 1. При ретикулоцитна криза броят на ретикулоцитите:

а) се повишава

б) се понижава

в) не се променя


 1. Дефицитът на ензими от хексозо-монофосфатния шънт води до:

а) намален антиоксидантен капацитет на еритроцитите

б) енергиен дефицит на еритроцитите

в) намалена осмотична резистентност на еритроцитите


 1. Правилната последователност в етапите на лечение на острите левкози е:

а) консолидация, индукция, реиндукция

б) индукция, реиндукция, консолидация

в) индукция, консолидация, реиндукция


 1. Патологични костни фрактури насочват към:

а) желязо-дефицитна анемия

б) болест на Хочкин

в) мултиплен миелом


 1. В костния мозък при мултиплен миелом има увеличение на :

а) миелобласти

б) плазматични клетки

в) мегакариоцити


 1. Болестта на Хочкин най-често започва от:

а) костния мозък

б) една група лимфни възли

в) слезката


 1. Антителата при автоимунна тромбоцитопения най-често са от клас:

а) IgA

б) IgG


в) IgM


 1. Медикаментозното лечение на ахалазията включва следната комбинация:

А) Н2-блокери/или ППИ (инхибитори на протонната помпа), прокинетици

Б) калциеви антагонисти, кардиотоници, спазмолитици

В) спазмолитици, прокинетици, Н2-блокери/ или ППИ

Г) прокинетици, калциеви антагонисти и/или нитропрепарати

Д) спазмолитици, калциеви антагонисти, Н2-блокери/или ППИ


 1. При първа( компенсирана) степен на пилорна стеноза в стомаха се задържа контраст над:

А) 24 часа

Б) 12 часа

В) 1 час

Г) 3 часа

Д) 6 часа


 1. За “левия” дебелочревен рак са най-характерни следните симптоми:

А) запек, редуван с диария; подуване на корема, понякога - гадене; кръв върху изпражненията

Б) обща слабост, отпадналост, анемия; липса на оплаквания от страна на корема

В) диарии с кашави до воднисти изпражнения; примес на ясна кръв и гной; фебрилитет

Г) силна болка по време на дефекация без изхождане на ясна кръв 1. При неконюгирана хипербилирубинемия, без други лабораторни отклонения, най-вероятно се касае за:

А) продължителен повишен прием на богати на каротин храни

Б) болест( синдром) на Gilbert-Meulengracht

В) начална фаза на остър вирусен хепатит без разгърната все още клинична картина

Г) синдром на Crigler-Najjar

Д) синдром на Dubin-Jonson


 1. Факторите, обуславящи персистиране на асцит при чернодробна цироза са следните:

А) осмотична резистентност на еритроцитите

Б) порталното налягане

В) осмоларитета на асцитната течност

Г) осмоларитета в порталната система

Д) хидростатичното налягане на асцита


 1. Хроничният обострен калкулозен холецистит се характеризира със:

А) болка на гладно, късна болка след хранене, нощна болка, гадене и повръщане

Б) парене при уриниране

В болка в дясното подребрие с излъчване към кръста в дясно и дясна плешка

Г субфебрилитет, диспептични прояви 1. Изявена екзокринна панкреасна недостатъчност при хроничен панкреатит настъпва при заместване на екзокринния паренхим с фиброза в над:

А) 80-90%

Б) 60-70%

В) 40-50%

Г) 20-30%

Д) под 10%.

ТЕСТ - Вариант 5 Дата

Име и фамилия

Студ. група №
 1. Кои от симптомите са характерни за хроничния пиелонефрит :

  • Анемия

  • Отоци от нефрозен тип

  • Артериална хипертония

  • Хронична бъбречна недостатъчност

  • Фебрилитет
 1. Кои лекарствени препарати са най-чест етиологичен фактор за развитието на острият интерстициален нефрит:

 • антибиотици

 • нестероидни противовъзпалителни средства

 • кортикостероиди

 • туберкулостатици

 • диуретици
 1. Олиго-анурийната фаза на ОБН се характеризира с:

 • Намаляване на отделената урина под 400 мл.

 • Костни промени

 • Нарастване на серумния креатинин

 • Метаболитна ацидоза

 • Тежка хипокалиемия

 • Нефрозен синдром
 1. Кое е общото в морфорогичните промени при всички бъбречни заболявания в стадий на ХБН?

 • нефросклероза

 • гломерулна склероза и хиалиноза

 • тубулна атрофия

 • всички отговори са повече или по-малко верни
 1. Първата клинична изява на диабетната нефропатия е:

 • Повишена гломерулна филтрация над 160 мл/мин.

 • Микроалбуминурия

 • Артериална хипертония

 • Отоци

 • Увеличени азотни продукти в кръвта
 1. Физиологичната протеинурия е:

 • Между 20 и 40 мг/24ч.

 • Между 100 и 150 мг/24ч.

 • Между 150 и 300 мг/24ч.

 • Между 1000 и 1500 мг/24ч.
 1. Нефрозният синдром включва:

  • Артериална хипертония, хиперлипидемия, протеинурия, отоци

  • Хипо- и диспротеинемия, хиперлипидемия, протеинурия повече от 3,5 г/л, липидурия, отоци

  • Нормолипидемия, артериална хипертония, протеинурия повече от 10 г/24ч., отоци

  • Хипо- и диспротеинемия, протеинурия повече от 2,0 г/24ч., отоци, артериална хипертония.
 1. Най-голямо депо на желязо и витамин В12 в човешкия организъм е:

а) костният мозък

б) черният дроб

в) слезката


 1. Диагнозата миелодиспластичен синдром се базира основно на:

а) биопсия на лимфен възел

б) анализ на периферна кръв и костно-мозъчна биопсия

в) биопсия на лимфен възел и костно-мозъчна биопсия


 1. Генерализирана лимфаденомегалия се среща най-често при:

а) хронична лимфолевкоза

б) болест на Хочкин

в) мултиплен миелом


 1. Най-честата клинична изява на мултиплен миелом е:

а) анемичен синдром

б) необясним фебрилитет

в) обилни нощни изпотявания


 1. Основният патологичен субстрат на болестта на Хочкин са:

а) клетки на Mott

б) клетки на Langerhans

в) клетки на Sternberg


 1. При автоимунната тромбоцитопения най-честите изяви на хеморагична диатеза са:

а) ставните кръвоизливи

б) кожно-лигавичните кръвоизливи

в) мозъчните кръвоизливи


 1. Синдромът на дисеминираната интравазална коагулация /ДИК/ има две форми:

а) количествена и качествена

б) остра и хронична

в) частична и цялостна


 1. Медикаментозното лечение на ГЕРБ включва следия комплекс:

А) антиацидни, аналгетици, ППИ (инхибитори на протонната помпа)/ или Н2-блокери

Б) комбинирано приложение на ППИ и Н2-блокери

В) прокинетици, ППИ, евентуално и ерадикиращ курс за H. pylori

Г) прокинетици, калциеви антагонисти и/или нитропрепарати

Д) аналгетици, калциеви антагонисти и/или нитропрепарати, ерадикиращ курс за H. pylori


 1. Водещите симптоми при неусложнена стомашна язва са:

А) болка, несвързана с храненето, засилване на болката при навеждане напред

Б) ранна болка след храна, повръщане като фонтан, стомашно плискане

В) ранна болка след храна, страх от хранене, предизвикване на повръщане

Г) болка след хранене, която принуждава пациента да заема коляно-лакътно положение

Д) болка на гладно, късна болка след храна, нощна болка


 1. Рентгеновите критерии за улцерозен колит в засегнатия сегмент са:

А) малки депа от контрастна материя и/или дефекти в изпълването

Б) намален капацитет на лумена

В) фино назъбване на контура на стената

Г) напълно изглаждане на хаустрациите и ригидност на стената

Д) намален тонус на дебелочревната стена, която е значително раздута и атонична


 1. При хроничен вирусен В хепатит във фаза на репликация се наблюдава следната серология:

А) анти-HBs(+)пол., HBeAg(-)отр., анти-HBe(+)пол., анти-HBcIgM(-)отр.

Б) HBsAg(+)пол, HBeAg(-)отр., анти-HBe(+)пол., анти -HBcIgG(-)отр., HBV-ДНК(-)отр.

В) HBsAg(+)пол, HBeAg(-)отр., анти-HBe(-)отр., анти-HBcIgM(-)отр.

Г) HBsAg(+)пол, HBeAg(+)пол., анти-HBe(-)отр., анти-HBcIgM(+)пол., анти-HBcIgG(-) отр., HBV-ДНК(+)пол.

Д) HBsAg(+)пол, HBeAg(+)пол., анти-HBe(-)отр., анти-HBcIgM(-)отр., анти-HBcIgG(+) пол., HBV-ДНК(+)пол.


 1. За първичен чернодробен рак при пациент с чернодробна цироза е характерно:

А) намалени: ПИ, албумин

Б) увеличен фибриноген

В) увеличени: билирубин, трансаминази, АФ и ГГТП

Г) намален фибриноген

Д) увеличени: алфа-фетопротеин, карциоембрионален антиген


 1. Обтуриращи процеси на екстрахепатални жлъчни пътища се характеризират лабораторно с:

А) конюгирана хипербилирубинемия

Б) неконюгирана хипербилирубинемия

В) АСАТ, АЛАТ > АФ, ГГТП

Г) АСАТ, АЛАТ < АФ, ГГТП

Д) хиперхолестеролемия


 1. При туморовидна форма на хроничен панкреатит с ангажиране на главата се наблюдава:

А) сълзене на очите

Б) сърбеж по кожата

В) хематурия

Г) иктерД) болка, диспептични оплаквания


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница