Тестови въпроси по фармацевтична химиястраница2/4
Дата30.04.2017
Размер0.62 Mb.
1   2   3   4

б) седативно лекарство;

в) сънотворно лекарство;

г) антиепилептик;

д) всички отговори а верни.

103. 1,4-Бензодиазепините имат:

а) един хетеро-атом;

б) два хетеро-атома;

в) три хетеро-атома;

г) четири хетеро-атома;

д) всички отговори са грешни.

104. Необходимият за активността заместител при С7 при 1,4-бензодиазепините е:

а) обемиста група с липофилни свойства;

б) електроно-акцепторен;

в) електроно-донорен;

г) някакъв хетероцикъл;

д) обемиста група с хидрофобни свойства.

105. Бензодиазепините намират приложение като:

а) седативни и сънотворни лекарства;

б) седативни, сънотворни и антиепилептици;

в) седативни, антиепилептици и като лекарства за наркоза;

г) сънотворни и антиконвулсивни лекарства;

д) антиепилептици и лекарства за обща наркоза.


106. Bromazepam има в структурата си:

а) пиримидинов заместител;

б) пуринов заместител;

в) пиридинов заместител;

г) пиролидинов заместител;

д) пиролов.

107. Заместителят при С5 е:

а) бензен;

б) заместен бензен;

в) пиридин;

г) всички отговори са верни;

д) всички отговори са грешни.

108. Карбонилната група при С3:

а) е оптимална за активността;

б) е без значение за активността;

в) не влияе на активността;

г) намалява активността;

д) всички отговори са грешни.
  1. Психостимулантите:

а) потискат процесите на възбуда;

б) потискат образуването на условни рефлекси;

в) не възстановяват вече потиснати рефлекси;

г) подобряват процесите на възбуда;

д) нямат отношение към възбудните процеси.
110. Кръвното налягане:

а) се повишава от кофеина;

б) се понижава от теофилина;

в) не се повлиява от теобромина;

г) всички отговори са верни;

д) всички отговори са грешни;

111. Levodopa:

а) е prodrug;

б) преминава през кръво-мозъчната бариера;

в) е амино киселина;

г) всички отговори са грешни;

д) всички отговори са верни.


112. Инхибиторите на МАО В са:

а) антидепресанти;

б) психостимуланти;

в) ноотропни лекарства;

г) антипаркинсонови лекарства;

д) допинг амини.


113. Caffeine:

а) е NH-киселина;

б) е СН-киселина;

в) има амфотерни своиства;

г) е слаба база;

д) е силна база.


114. При паркинсоновата болест:

а) е повишено количеството на допамин в мозъка;

б) е намалено количеството на допамин в мозъка;

в) допаминът няма значение;

г) е повишено количеството на МАО;

д) намалено количеството на МАО.


115. Theophylline:

а) е нестабилен в силно алкална среда;

б) е стабилен в силно алкална среда;

в) алкалната среда не влияе на неговата стабилност;

г) натриевата сол е нестабилна в алкална среда;

д) всички отговори са грешни.


116. Пуринът:

а) няма тавомерни форми ;

б) има две тавтомерни форми;

в) има три тавтомерни форми;

г) има четири тавтомерни форми;

д) има пет тавтомерни форми.


117. Theobromine:

а) е стабилен в силно алкална среда;

б) образува алкални соли;

в) е NH-киселина;

г) всички отговори са верни;

д) всички отговори са грешни.


118. Разтворимостта на Caffeine се подобрява, като се получава сол с/със:

а) солна киселина;

б) сярна киселина;

в) винена киселина;

г) натриевата сол на бензоената киселина;

д) натрий.


119. Ксантинът е:

а) окислен метилксантин;

б) окислен пурин;

в) метилиран пурин;

г) окислен пиридин;

д) окислен пиримидин.


120. Sinemet е комбинирано лекарство от:

а) Levodopa и Dopamine;

б) Dopamine и Carbidopa;

в) Levodopa и Carbidopa;

г) Dopamine и Selegiline;

д) Selegiline и Carbidopa.


121. Нуклеозидът се състои от:

а) хетероциклена база и моно захар;

б) хетероциклена база, моно захар и фосфорна киселина;

в) хетероциклена база и амино киселина;

г) хетероциклена база и фосфорна киселина;

д) две хетероциклени бази.

122. Deanol е:

а) амино киселина;

б) амино алкохол;

в) ксантин, съдържащ амино групи;

г) амид;

д) пуриново производно.

123. Страничният продукт при синтез на Piracetam е:

а) пиролидин;

б) 2-оксо-пиролидинацетамид;

в) 2-оксо-пиролидиноцетна киселина;

г) теофилин;

д) няма страничен продукт.


124. Dopamine се получава в човешкия организъм при:

а) редукция на Levodopa;

б) естерификация на Levodopa;

в) декарбоксилиране на Levodopa;

г) хидроксилиране на Levodopa;

д) окисление на Levodopa.

125. В идеалния случай, prodrug:

а) не трябва да има собствен метаболизъм;

б) не трябва да има собствена фармакологична активност;

в) трябва да се биотрансформира до лекарствената молекула;

г) всички отговори са верни;

д) всички отговори са грешни.

126. Кофеидин се получава, като се разкъсва връзката между:

а) 1-во и 2-ро място;

б) 2-ро и 3-то място;

в) 3-то и 4-то място;

г) 7-мо и 8-мо място;

д) 8-мо и 9-то място.
  1. Прегнанът е основен въглеводород на:

а) жлъчните киселини и естрогените;

б) андрогените и естрогените;

в) стеролите и прогестините;

г) кортикостероидите и прогестините;

д) кортикостероидите и андрогените.
128. Алфа-, бета-конфигурацията при стероидите се определа от метиловата група или водородния атом при::

а) С11;


б) С12;

в) С13;


г) С14;

д) С15;


129. Женските полови хормони са:

а) андрогени и прогестини;

б) естрогени и андрогени;

в) прогестини и естрогени;

г) минералкортикоиди и глюкокортикоиди;

д) кортикостероиди и естрогени.


130. Methyldigoxin е полусинтетично производно на:

а) Digitoxin;

б) Digoxin;

в) Digitoxose ;

г) видове Strophantus;

д) Digoxigenin.


131. Methyltestosterone е:

а) перорално неактивен;

б) перорално активен;

в) prodrug;

г) активен метаболит;

д) мъжки полов хормон.


132. Кортикостероидите:

а) имат собствена фармакорлогична активност;

б) имат значение за обмяната на веществата;

в) имат значение за водната и електролитната обмяна;

г) всички отговори са грешни;

д) всички отговори са верни.


133. Циклоалкановите пръстени на стероидите:

а) са в конфигурация “стол”;

б) са в конфигурация “вана”;

в) нямат пространствена конфигурация;

г) само пръстен А е в конфигурация “стол”;

д) само пръстен А е в конфигурация “вана”.


134. От Сholesterol се биосинтезират:

а) андрогени;

б) хидрокортизон;

в) естрадиол;

г) всички отговори са верни;

д) всички отговори са грешни.


135. Testosterone:

а) е стабилен в киселинна среда;

б) лесно се окислява;

в) лесно хидролизира;

г) не се окислява;

д) всички отговори са грешни.


136. Tibolone:

а) има три активни метаболита;

б) ими два активни метаболита;

в) има един активен метаболит;

г) няма активни метаболити;

д) не метаболизира.


137. Бифазните орални контрацептиви:

а) две групи таблетки, естроген - количество константно, прогестин – количество променливо - нарастващо;

б) три групи таблетки, естроген - количество константно, прогестин – количество променливо - нарастващо;

в) комбинация от прогестин и естроген (фиксирано съотношение) във всички таблетки;

г) са само прогестин;

д) са само естроген.


138. Кардиотониците:

а) повишават силата на сърдечните съкращения;

б) намаляват силата на сърдечните съкращения;

в) нямат ефект върху сърдечните съкращения;

г) намаляват ударния и минутния обем на сърцето;

д) имат отрицателен инотропен ефект.


139. Със стероиден строеж има:

а) антидепресанти;

б) психостимуланти;

в) антибактериални лекарства;

г) антивирусни лекарства;

д) всички отговори са грешни.

140. Prednisolone:

а) се продуцира от кората на надбъбречните жлези;

б) от тестисите;

в) хормон на жълтото тяло;

г) се продуцира от яйчиниците;

д) е синтетичен стероид.

141. Прогестините намират приложение:

а) при бронхиална астма;

б) в дерматологията;

в) като противовъзпалителни лекарства;

г) при менопауза;

д) като анаболи.


142. Синтетичните естрогени с нестероиден строеж, производни на стилбена:

а) активна е транс-формата;

б) активна е цис-формата;

в) нямат транс- и цис-форми;

г) активни са и цис- и транс-формите;

д) цис- и транс-формите нямат значение за активността.

143. В структурата на сърдечните гликозиди:

а) агликонът е захарната част;

б) гликонът е незахарната част;

в) агликонът е незахарната част;

г) гликонът е лактоновия пръстен ;

д) агликонът е лактоновия пръстен.

144. Блокирането на двете ОН-групи при Triamcinolone:

а) увеличава хидрофилните своиства на молукулата;

б) увеличава липидната разтворимост;

в) не влияе върху разтворимостта на молекулата във вода и липиди;

г) намалява разтворимостта на молекулата в липиди;

д) намалява токсичността на лекарството.
  1. Антиинфекциозните сулфонамиди:

а) са разтворими във вода;

б) се разтварят във водни разтвори на хидроксиди;

в) дават разтворими соли с органични киселини;

г) не се разтварят във водни разтвори на хидроксиди;

д) всички отговори са грешни.
146. парa-Амино групата при антиинфекциозните сулфонамиди:

а) е съществена за активността;

б) не е съществена за активността;

в) може да е на орто- място;

г) може да е на мета-място;

д) може да липсва.


147. Флуорираните хинолони:

а) не са по-активни от несъдържащите флуорен атом;

б) са по-активни от несъдържащите флуорен атом;

в) имат еднаква активност с несъдържащите флуорен атом;

г) флуорният атом е без значение за активността им;

д) са без активност, защото са prodrugs.


148. Цитостатиците метилхидразини са:

а) антиметаболити;

б) антибиотици;

в) алкалоиди;

г) алкилиращи;

д) антихормоноактивни.


149. Sulfacetamide:

а) е с късо действие;

б) няма карбоксилна група;

в) е натриева сол;

г) намира приложение, като очни капки;

д) всички отговори са верни.


150. Nitrofurantoin (Orafuran) е:

а) естер;

б) амид

в) карбоксилна киселина;г) шифова база;

д) сулфонамид.


151. Алкилиращ агент при бис(бета-хлороетил)амините е:

а) карбониев йон;

б) карбениев йон;

в) азиридиниев йон;

г) свободен радикал;

д) еписулфониев йон.


152. Biseptol е:

а) Sulfametrol + Trimetoprim;

б) Sulfalen + Trimetoprim;

в) Sulfamethoxazole + Trimethoprim;

г) Sulfacetamide + Trimethoprim;

д) Sulfathiazole + Trimethoprim.


153. Tinidazole:

а) хинолиново производно;

б) хинолоново производно;

в) сулфонамид;

г) имидазолово производно;

д) е производно на нитофурана.


154. Сулфаниловата киселина е:

а) 4-хидрокси-бензенсулфонова киселина;

б) 4-нитро-бензенсулфонова киселина;

в) 4-амино-бензенсулфонова киселина;

г) бензенсулфонова киселина;

д) натриевата сол на бензенсулфоновата киселина.


155. Sulfaguanidine:

а) не се резорбира в стомаха;

б) се резорбира в червата;

в) не се разтваря във вода;

г) всички отговори са верни;

д) всички отговори са грешни .


156. Цитостатиците Bleomicins са:

а) алкилиращи;

б) антиметаболити;

в) производни на Vinca алкалоидите;

г) бис(бета-хлороетил)амини;

д) антибиотици.


157. Azathioprine се биотрансформира до:

а) пурин;

б) 6-меркаптопурин;

в) 6-меркаптоксантин;

г) 6-меркаптоурея;

д) всички отговори са грешни.

158. Ketoconazole (Nizoral) e:

а) нитроимидазолово производно;

б) имидазолово производно;

в) пуриново производно;

г) производно на иприта;

д) хинолоново производно.

159. Антиинфекциозните сулфонамиди са структурни аналози на:

а) 4-амино-бензоената киселина;

б) 4-амино-барбитуровата киселина;

в) 4-амино-тиобарбитуровата киселина;

г) 4-амино-маслената киселина;

д) 4-амино-фенола.


160. Хинолинът е:

а) моноцикличен;

б бицикличен;

в) трицикличен;

г) тетрацикличен;

д) нециклично съединение.

161. Isoniazid е:

а) хидразин на никотиновата киселина;

б) хидразид на никотиновата киселина;

в) хидразин на изоникотиновата киселина;

г) хидразид на изоникотиновата киселина;

д) всички отговори са грешни.

162. Streptomycin e:

а) бета-лактамен антибиотик;

б) тетрациклинов антибиотик;

в) макролиден антибиотик;

г) аминогликозиден антибиотик;

д) prodrug на Rifamycins.
  1. Xanthinol nicotinate е:

а) база;

б) сол на хлороводородната киселина;

в) сол на никотиновата киселина;

г) сол на оксаловата киселина;

д) с киселинни своиства.
164. Триглицеридите са:

а) със стероиден строеж;

б) амиди на глицерола;

в) естери на глицерола;

г) производни на пурина;

д) производни на кумарина.


165. Pravastatin:

а) не е prodrug;

б) е натриева сол;

в) е антихиперлипидимично лекарство;

г) всички отговори са грешни;

д) всички отговори са верни.


166. Кумарините са:

а) стабилни в алкална среда;

б) несатабилни в алкална среда;

в) нестабилни в слабо киселинна среда;

г) всички отговори са грешни;

д) всички отговори са верни.


167. Warfarin:

а) е натриева сол;

б) няма карбоксилна група;

в) няма базичен N-атом;

г) е антикоагулант;

д) всички отговори са верни.


168.Etamsylate e :

а) диетиламониева сол на 2,5-дихидроксибензенсулфоновата к-на;

б) динатриева сол на 2,5-дихидроксибензенсулфоновата к-на;

в) натриева сол на 2,5-дихидроксибензенсулфоновата к-на;

г) хидрохлорид на 2,5-дихидроксибензенсулфоновата к-на;

д) органична база.


169. Пуринът :

а) няма тавтомерни форми;

б) има четири тавтомерни форми;

в) има три тавтомерни форми;

г) има две тавтомерни форми;

д) има една тавтомерна форма.


170. Pentoxifylline е:

а) с амфотерни своиства;

б) с киселинни своиства

в) слаба база;

г) неутрално съединение;

д) в зависимост от концентрацията е с различни по химичен характер своиства.


171. Simvastatin и Lovastatin:

а) се биотрансформират до бета-хидроксилна киселина, която е активна;

б) се биотрансформират до бета-хидроксилна киселина, която е неактивен метаболит;

в) действат, като непроменени молекули;

г) се биотрансформират до натриеви соли;

д) се хидролизират до съответните алкохоли и киселини, защото са естери.


172. Heparin:

а) е синтетично лекарство;

б) е полусинтетично лекарство;

в) не се получава синтетично;

г) може да е природен или синтетичен продукт;

д) се изолира от каменовъгления катран.


173. Gemfibrozil е производно на:

а) пропановата киселина;

б) бутановата киселина;

в) пентановата киселина;

г) всички отговори са верни;

д) всички отговори са грешни .


174. Rosuvastatin:

а) е калциева сол;

б) съдържа сулфонамидна група;

в) е производно на пиримидина;

г) всички отговори са верни;

д) всички отговори са грешни.


175. Холестеролът е:

а) стероид;

б) участва в биосинтеза на мъжките полови хормони;

в) участва в биосинтеза на женските полови хормони;

г) всички отговори са верни;

д) всички отговори са грешни.

176. Vinpocetine, вазодилататор е:

а) моноциклично съединение;

б) бициклично съединение;

в) трициклично съединение;

г) тетрациклично съединение;

д) пентациклично съединение.

177.Кумарините са:

а) коагуланти;

б) антикоагуланти;

в) антихиперлипидимични лекарства;

г) вазодилататори;

д) в зависимост от дозата коагуланти или антикоагуланти.


178. Betahistine, вазодилататор e производен на:

а) пурина;

б ксантина;

в) пиридина;

г) пиримидина;

д) кумарина.

179. Холестеролът и триглицеридите са :

а) много разтворими във вода;

б) разтворими във вода;

в) неразтворими във вода;

г) разтворими във вода, ако са соли и неразтворими във вода, ако са бази;

д) разтворими във вода или неразтворими във вода, в зависимодт от концентрацията.

180. Heparin e:

а) антихиперлипидимично лекарство;

б) вазодилататор;

в) коагулант;

г) антикоагулант;

д) prodrug.


181. Spironolacton e:

а) осмотичен диуретик;

б) диуретик, инхибитор на карбоанхидразата;

в) калий съхраняващ диуретик;

г) мощен салуретик;

д) всички отговори са грешни.


182. Може ли методът на Ханч да се използва за получаване на Nitrendipine?

а) да и добивът е висок;

б) да, защото по този метод се получават само несиметрични естери;

в) не, защото по този метод се получават само симетрични естери;

г) да, защото по този метод се получават само симетрични естери;(

д) не, защото този метод не се използва за полечаване на 1,4-дихидропиридини.


183. Лекарството Losartan e:

а) АСЕ-инхибитор;

б) с антихипертензивно действие;

в) диуретик;

г) бета-блокер;

д) алфа-блокер.


184. 6-Флуорохинолоните:

а) са противотуберкулозни лекарства;

б) имат противотуморна активност;

в) имат бактериостатична активност;

г) всички отговори са верни;

д) всички отговори са грешни.


185. Алкилиращият агент при метилхидразините е:

а) метилхидразин;

б) метилдиазо радикал;

в) метилов радикал;

г) хидразин;

д) няма верен отговор.


186. Салициловата киселина се получава по метода на:

а) Ханч;


б) Колбе-Шмид;

в) Траубе;

г) Щолц;

д) няма верен отговор.


187. 4-Хидроксикумарините са:

а) нестабилни в киселинна среда;

б) нестабилни в алкална среда;

в) стабилни независимо от рН на средата;

г) стабилни в алкална среда;

д) нестабилни независимо от рН на средата.


188. Изходните вещества за получаване на Methotrexat са:

а) гуанидин и малонов естер;

б) гуанидин и фенилацетонитрил;

в) гуанидин и етилацетоацетат;

г) гуанидин и молонодинитрил;

д) гуанидин и ацетилацетон.


189. Редукцията по Волф-Кишнер става с:

а) цинк и оцетна киселина;

б) желязо и солна киселина;

в) хидразин и калиев хидроксид;

г) паладий/въглерод;

д) каталитично хидриране.


190. Метаболизмът на лекарствата има значиние за:

а) получаване само на активни метаболити;

б) удължаване само на лекарственото действие;

в) резорбцията;

г) преустановяване на лекарственото действие;

д) всички отговори са верни.


191. Prazosine (Minipress) e:

а) антихипертензивно лекарство;

б) антихипотензивно лекарство;

в) с антиангинална активност;

г) бета-блокер;

д) калциев антагонист.


192. Антиинфекциозните сулфонамиди образуват натриеви соли, защото:

а) съдържат в молекулата си карбоксилна група;

б) съдържат в молекулата си фенолна група;

в) съдържат в молекулата си първична ароматна амино група(

г) всички отговори са грешни;

д) всички отговори са верни.


193. Dactinomycin e:

а) противотуберкулозен антибиотик;

б) противорирусен антибиотик;

в) ІV генерация цефалоспорин;

г) противотуморен антибиотик;

д) тетрациклин.


194. Nandrolone e:

а) анаболно лекарство;

б) мъжки полов хормон;

в) женски полов хормон, естроген;

г) женски полов хормон, прогестин;

д) орално противозачатъчно лекарство.


195. Агонистите на бета2-рецепторите намират приложение за лечение на:

а) хипертония;

б) исхемия;

в) язвена болест;

г) бронхиална астма;

д) диабет.


196. Lidocaine e:

а) антистенокардно лекарство;

б) антихипертензивно лекарство;

в) антиаритмично лекарство;

г) всичкиотговори са верни;

д) всички отговори са грешни.


197. Лекарството Diethylstilbestrol, синтетичен естроген е:

а) активен транс-изомерът;

б) активин цис-изомерът;

в) геометричната изомерия няма значение за активноста;

г) активен, защото съдържа липофилни ароматни групи;

д) активен, защото има ненаситен характер.


198. В алкална среда, тетрациклините:

а) хидролизират;

б) се разпадат до изотетрациклини с лактонен строеж;

в) отделят молекула вода, пръстен С се ароматизира;

г) всички отговори са грешни;

д) всички отговори са верни.


199. Trimethaphan camsylate, ганглиоблокер, намира приложение, като:

а) аналгетик;

б) периферен миорелаксант;

в) антихистаминово лекарство;

г) антихипертензивно лекарство;

д) бронходилататор.


200. Инсулинът се продуцира от:

а) надбъбречната жлеза;

б) щитовидната жлеза;

в) хипофизата;

г) задстомашната жлеза;

д) мозъка.


201. “Оксикамите” са:

а) антиинфекциозни лекарства;

б) антихиперлипидимични лекарства;

в) нестероидни противовъзпалителни лекарства;

г) коагуланти;

д) антикоагуланти.


202. Метаболитите: А. са по-полярни; Б. имат намалена способност за протеиново свързване; В. имат по-висока степен на йонизация; Г. са разтворими във вода; Д. са не разтворими във вода.

а) А, Б, Г;

б) Г;

в) В, Д;


г) А, Б, В, Г, Д;

д) А, Б, В, Г.


203. Гуанинът е производно на:

а) пиримидина;

б) урацила;

в) пурина;

г) пиперазина;

д) хипоксантина.


204. Допаминът е предшественик на:

а) адреналина;

б) изопреналина;

в) норадреналина;

г) тирозина;

д) тирамина.


205. Бета2-симпатикомиметицине намират приложение за лечение на:

а) неврози;

б) психози;

в) бронхиална астма;

г) аритмия;

д) исхемия.


206. Fludrocortisone e:

а) глюкокортикоид;

б) минералкортикоид;

в) производно на преднизолона;

г) производно на кортизона;

д) производно на хидрокортизона.


207. Антихипертензивното лекарство Indapamide, в структурно отношение е:

а) естер;

б) алкохол;

в) арилкарбоксилова киселина;

г) сулфонамид;

д) етер.
208. Андростанова структура имат:

а) антибиотици;

б) периферни миорелаксанти;

в) психостимуланти;

г) всички отговори са верни;

1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница