Тестови въпроси по фармацевтична химиястраница3/4
Дата30.04.2017
Размер0.62 Mb.
1   2   3   4

д) всички отговори са грешни.
209. Propranolol има в структурата си:

а) един асиметричен атом;

б) два асиметрични атома;

в) три асиметрични атома;

г) няма асиметричен атом;

д) всички отговори са грешни.


210. Лекарствената молекула 4-хидроксиацетанилид намира приложение, като:

а) аналгетик и противовъзпалително лекарство;

б) аналгетик и антипиретик;

в) антипиретик и противовъзпалително лекарство;

г) аналгетик, антипиретик и противовъзпалително лекарство;

д) нестероидно противовъзпалително лекарство.


211. Андростанова структура имат някои:

а) хормони;

б) диуретици;

в) периферни миорелаксанти;

г) всички отговори са верни;

д) всички отговори са грешни.


212. Са-антагонисти намират приложение в терапията, като:

а) вазодилататори, антиаритмични, антистенокардни и антихипертензивни лекарства;

б) антистенокардни, антиаритмични и антихипертензивни лекарства;

в) антихипертензивни лекарства;

г) антистенокардни и антиаритмични;

д) церебрални и периферни вазодилататори.


213. Нуклеиновите киселини:

а) не се разтварят във вода;

б) са водноразтворими биополимери;

в) са изградени от нуклеозидни остатъци;

г) са смес ат амино киселини;

д) са смес от пептиди.


214. Heparin e:

а) коагулант с пряко действие;

б) антикоагулант с косвено действие;

в) антикоагулант с пряко действие;

г) коагулант с косвено действие;

д) антикоагулант с пряко и косвено действие.


215. Дигитоксозата е изградена от:

а) 5 С-атома;

б) 4 С-атома;

в) 7 С-атома;

г) 6 С-атома;

д) 8 С-атома.

216. Прекурсор на ангиотензин І е:

а) ангиотензиноген;

б) ренин;

в) ангиотензин ІІ;

г) тирозин;

д) тирамин.


217. Nitroglycerin e:

а) бяло, кристално вещество;

б) жълтеникаво масло, слабо разтворима във вода;

в) течност, много разтворима във вода;

г) жълтеникаво оцветено кристално вещество, слабо разтворимо във вода;

д) жълтеникаво масло, лесто разтворимо във вода.


218. Нископлътностните липопротеини:

а) са съставени главно от триглицериди;

б) представляват основно форма за транспортиране на мазнините от храната;

в) са главните холестерол-пренасящи липопротеини;

г) участват в транспорта на холестерола от периферните тъкани обратно към черния дроб;

д) участват в транспорта на триглицеридите от периферните тъкани обратно към черния дроб.


219. Indapamide (Tertensif) притежава:

а) диуретично действие;

б) вазорелаксиращ ефект;

в) антихипертензивна активност;

г) всички отговори са верни;

д) всички отговори са грешни.


220. Антибиотиците макролиди се характеризират с:

а) тесен спектър на действие;

б) действие предимно спрямо “грам+” микроорганизми;

в) бактериостатично действие;

г) потискане на белтъчния синтез;

д) всички отговори са верни.


221. N-дезметилирането при биотрансформацията на Diazepam е процес на:

а) редукция;

б) елиминиране;

в) хидролиза;

г) конюгиране;

д) окисление.


222. Лкарството Morphine в структурно отношение е:

а) алкалоид от изохинолинов тип;

б) съдържащ фенантренов скелет;

в) производно на морфинана;

г) всички отговори са грешни;

д) всички отговори са верни.


223. Адреномиметиците намират приложение, като:

а) хипотензивни лекарства;

б) вазодилататори;

в) диуретици;

г) всички отговори са верни;

д) всички отговори са грешни.


224. Парасимпатиковият дял на нервната система спада към:

а) еферентната част;

б) аферентната част;

в) соматичната част;

г) ЦНС;

д) симпатиковата част.


225. Тиоксантените:

а) се променят под действие на УВ-светлина;

б) не са стабилни в киселинна среда;

в) не са стабилни в алкална среда;

г) всички отговори са грешни;

д) всички отговори са верни.


226. Присъединяването на етантиоловата киселина към метакриловата киселина при получаването на Captopril е:

а) против правилото на Марковников;

б) съгласно правилото на Марковников;

в) процес на кондензация;

г) полимеризация;

д) естерификация.


227. Rifamycins са:

а) противотуморни антибиотици;

б) противотуберкулозни антибиотици;

в) противогъбни антибиотици;

г) противовирусни антибиотици;

д) противомалариини антибиотици.


228. 6-Амино-9Н-пурин е химичното паименование на:

а) гуанина;

б) хипоксантина;

в) аденина;

г) тимина;

д) цитозина.


229. Симпатикомиметиците с косвено действие имат:

а) пряко действие върху адренорецепторите;

б) нищожен афинитет към адренорецепторите;

в) взаимодействат с никотинов тип рецептори;

г) взаимодействат с мускаринов тип рецептори;

д) всички отговори са грешни.


230. Articaine (локал анестетик) в структурно отношение е:

а) амид;


б) естер;

в) производно на тиофена;

г) всички отговори са верни;

д) всички отговори са грешни.


231. рКа Стойностите на 5,5-дизаместените барбитурати са в интервала:

а) 7-9;


б) 2-5;

в) 10-14;

г) 1-3;

д) 1-14.
232. Н-атом при С4 на 3,5-пиразолидиндионите е:а) подвижен (киселинен);

б) подвижен (базичен);

в) неподвижен (киселинен);

г) неподвижен (базичен);

д) подвижен или неподвижен в зависимост от заместителя при С4.
233. При антидепресантите дибензоазепини, заместителят, основен за фармакологичния ефект е на:

а) 1-во място;

б) 2-ро място;

в) 3-то място;

г) 4-то място;

д) 5-то място.


234. Chlorprothyxene (антипсихотик), при окисление и облъчване с УВ-светлина се превръща в:

а) 9-(3-метиламинопропилиден)-2-хлоро-тиоксантен;

б) 9-(3-метиламинопропилиден)-тиоксантен;

в) тиоксантон;

г) 2-хлоро-тиоксантон;

д) 9-(3-метиламинопропилиден)-2-хлоро-тиоксантен-10-диоксид.


235. Propyphenazone (ненаркотичен аналгетик) съдържа в молекулата си при С4:

а) амино група;

б) метиламино група;

в) изопропиламино група;

г) изопропилова група;

д) натриева сол на метансулфоновата киселина.


236. Антипаркинсоновото лекарство Selegiline:

а) е селективен МАО-В инхибитор;

б) е селективен МАО-А ивхибитор;

в) засилва освобождаването на допамин;

г) инхибира ензима допадекарбоксилаза;

д) потиска ехектите на холинергичната възбуда.


237. Gabapentin, структурен аналог на 4-аминобутановата киселина, спада към групата:

а) психостимуланти;

б) психоенергетици;

в) антиепилептици;

г) антипсихотици;

д) анксиолитици.


238. Лекарството Testosterone:

а) се прилага мускулно;

б) има бърз метаболизъм;

в) бързо се резорбира при перорален прием;

г) всички отговори са грешни;

д) всички отговори са верни.


239. Лактоновият пръстен при сърдечните гликозиди определя:

а) избирателното действие върху сърцето;

б) кардиотоничната активност;

в) степента на разтворимост;

г) белтъчното свързване;

д) проникваемостта през плетъчните мембрани.


240. Главният метаболит на противотуберкулозното лекарство Izoniazid е:

а) N-ацетилизониазид;

б) ацетилхидразид;

в) диацетилхидразид;

г) изоникотинова киселина;

д) хидразин;


241. Актинтостта на Са-антагонисти, производни на 1,4-дихидропиридина, се определя от:

а) естерните групи;

б) дихидропиридиновото ядро;

в) азотния атом;

г) заместителя при С4;

д) алкиловите групи при С2 и С6.


242. Холатът е основен въглеводород на:

а) стеролите;

б) андрогените;

в) жлъчните киселини;

г) естрогените;

д) прогестините.


243. За да бъде активна молекулата на Cyclophosphamyde, тя се биотрансформира до:

а) 4-хидроксициклофосфамид;

б) акролейн;

в) азотен иприт;

г) фосфорамидиприт;

д) серен иприт.


244. Nalorphine e:

а) антагонист на морфина;

б) антагонист на морфино-подобно действие;

в) получен е от норморфин;

г) всички отговори са грешни;

д) всички отговори са верни.


245. Разликата в структурата на човешкия и свинския Insulin е:

а) две амино киселини;

б) три амино киселини;

в) една амино киселина;

г) в броя на амино киселините, съответно във веригите А и В;

д) в разположението на двата бисулфидни моста между веригите А и В.


246. Симпатикомиметиците намират приложение, като:

а) съдосвиващи лекарства;

б) антихипертензивни лекарства;

в) антидиабетни лекарства;

г) антипаркинсонови лекарства;

д) противовъзпалителни лекарства.


247. Изходното съединение за биосинтез на катехоламините е:

а) тирозин;

б) норадреналин;

в) цистеин;

г) пурин;

д) фенилаланин.


248. Лекарството Zopiclon (група седативни и сънотворни):

а) действа по неустановен механизъм;

б) е 1,4-бензодиазепиново производно;

в) е антагонист на опиоидните рецептори;

г) е антагонист на бензодиазепиновите рецептори;

д) е агонист на бензодиазепиновите рецептори.


249. Лекарството Nicergolin e производно на:

а) лизерговата киселина с антихипертензивно действие;

б) изолизерговата киселина с антихипертензивно действие;

в) ерголина с антихипотензивно действие;

г) ерголина с вазодилатиращо действие;

д) лизерговата киселина с антимигренозно действие.


250. Рициновото масло съдържа триглицериди на мастни киселини, сред които в най-голямо количество е рициноловата киселина, която е:

а) 12-хидроксилинолова киселина;

б) 12-хидроксиолеинова киселина;

в) 12-хидроксилинолинова киселина;

г) 12-хидроксистеаринова киселина;

д) 12-хидроксиарахидонова киселина.


251. Nimodipine (Са-антагонист) намира приложение, като:

а) церебрален вазодилататор;

б) антихипертензивно и антистенокардна лекарство;

в) антистенокардно, антихипертензивно и антиаритмично лекарство;

г) антистенокардно лекарство;

д) вазоконстриктор.


252. Оралните антидиабетни лекарства:

а) стимулират производството на инсулин;

б) стимулират секрецията на инсулин;

в) стимулират производството, секрецията на инсулин и го предпазват от ензимно разграждане;

г) предпазват инсулина от ензимно разграждане;

д) заместват инсулина при диабет.


253. Антибактериалните нитрофурани представляват:

а) естери;

б) амиди;

в) сулфониламиди;

г) шифови бази;

д) лактони.


254. Lovastatin е естер на:

а) 1-нафтален-карбоксиловата киселина;

б) бензоената киселина;

в) валериановата киселина;

г) ацетоцетната киселина;

д) 2-метил-бутановата киселина.


255. Метаболизмът на противотуберкулозното лекарство Ethambutol е свързан с:

а) окисление на алкохолните групи;

б) редукция на алкохолните групи;

в) окислително дезметилиране;

г) окисление на амино групите;

д) разкъсване на етилендиаминовата верига.


256. Допаминът е предшественик на:

а) адреналина;

б) леводопата;

в) норадреналина;

г) серотонина;

д) тирозина.


257. Хистидинът е:

а) биогенен амин;

б) амино киселина;

в) антагонист на хистаминовите рецептори;

г) потискащо освобождаването на хистамин вещество;

д) антихистаминово лекарство.


258. Парасимпатиколитиците намират приложение, като:

а) спазмолитици;

б) стимулатори на стомашната секреция;

в) диуретици;

г) всички отговори са верни;

д) всички отговори са грешни.


259. Процесът хидроксилиране при лекарствения метаболизъм е:

а) окисление;

б) редукция;

в) хидролизи;

г) конюгиране;

д) прегрупиране.


260. Периферните миорелаксанти действат върху:

а) соматичния дял на нервната система;

б) аферентната част на нервната система;

в) автономната ВНС;

г) симпатиковия дял на нервната система;

д) парасимпатиковия дял на нервната система.


261. Адреномиметиците намират приложение, като:

а) хипотензивни лекарства;

б) вазодилататори;

в) диуретици;

г) всички отговори са верни;

д) всички отговори са грешни.


262. Фенотиазините лесно се окисляват при серния атом, защото:

а) азотният атом на 10-то място е много базичен;

б) има заместител при С2;

в) структурата не е планарна;

г) електронната плътност при серния атом е много ниска;

д) електронната плътност при серния атом е много висока.


263. Парасимпатиковият дял на нервната система спада към:

а) еферентната част на нервната система;

б) аферентната част на нервната система;

в) соматичната част на нервната система;

г) ЦНС;

д) симпатиковата част на нервната система.264. Гликонът при сърдечните гликозиди е:

а) кондензираната система от молекулата;

б) цялата лекарствена молукула;

в) незахарната част от молекулата;

г) лактоновия пръстен;

д) захарната част от молекулата.


265. Fosinopril e:

а) Н1 блокер;

б) Са-антагонист;

в) антагонист на АТ рецептарите;

г) инхибитор на протоновата помпа;

д) АСЕ инхибитор.


266. Фармакопейната субстанция на ефедрина е:

а) L-ефедрин;

б) D-ефедрин;

в) D-псевдоефедрин;

г) L-псевдоефедрин;

д) рацемичен ефедрин.


267. Антимигренозните лекарства “триптани”:

а) са агонисти на серотонинови рецептори;

б) са антагонисти на серотонинови рецептори;

в) са агонисти на хистаминови рецептори;

г) са антагонисти на хистаминови рецептори;

д) нямат рецепторен механизъм на действие.


268. Възбуждането на бета1-рецепторите от преки бета-симпатикомиметици е при индикации:

а) брадикардия и смущения на проводимостта;

б) тахикардия и смущения на проводимостта;

в) бронхиален спазъм;

г) стенокарден пристъп;

д) смущения в автономията на миокарда.


269. Адреномиметиците с психостимулиращо действие са:

а) допинг амини;

б) психостимуланти;

в) психоенергетици;

г) ноотропни;

д) антидепресанти.


270. Лекарствата производни на имидазола спадат към основна анатомична група:

а) пикочо-полова система и полови хормони G;

б) дерматологични D;

в) антиинфекциозни за системно приложение J;

г) всички отговори са грешни;

д) всички отговори са верни.

271. Ацетилсалициловата киселина притежава:

а) коагулантно действие;

б) еметично действие;

в) антихипертензивно действие;

г) антитромботично действие;

д) всички отговори са грешни.


272. Глутаминът е:

а) тривиалното наименование на глутаминовата киселина;

б) естер на глутаминовата киселина;

в) амид на глутаминовата киселина;

г) сол на глутаминовата киселина;

д) комнлекс на глутаминовата киселина.


273. Антиинфекциозните сулфонамиди се комбинират с Trimethoprim:

а) за да се получи двойна сол и да станат лесно разтворими във вода;

б) защото той се конкурира с р-аминобензоената киселина, необходима за биосинтез на фолиева киселина;

в) защото той инхибира получаването на тетрахидрофолиева киселина;

г) защото той инхибира получаването на дихидрофолиева киселина;

д) за да се намали токсичността та сулфонамидите.


274. Isoprenaline е:

а) бета-адренергичен агонист;

б) бета-адренергичен антагонист;

в) алфа- и бета-адренергичен агонист;

г) алфа- и бета-адренергичен антагонист;

д) всички отговори са грешни.


275. Глюкуронидното свързване е:

а) механизъм на фармакологично действие;

б) основен метаболитен път;

в) метод за биосинтез на нуклеозиди;

г) метод за биосинтез на нуклеотиди;

д) химичен метод за синтез на пептиди.


276. Холинергичните лекарства освобождават:

а) норадреналин;

б) адцетилхолин;

в) изопреналин;

г) допамин;

д) адреналин.


277. За лечение на бронхиална астма се използват:

а) ксантини;

б) стероиди;

в) бета2- агонисти;

г) всички отговори са верни;

д) всички отговори са грешни.


278. ЛП има структура,

напишете химичното и генеричното наименование и посочете терапевтичното му приложение.


279. ЛП има структура,


напишете химичното и генеричното наименование и посочете фармакологичното му действие.
280. ЛП има структура,

напишете химичното и генеричното наименование и посочете фармакологичното му приложение.
281. ЛП има структура,

напишете химичното и генеричното наименование и посочете терапевтичното му приложение.


282. ЛП има структура,

напишете химичното и генеричното наименование и посочете фармакологичното му действие.


283. ЛП има структура,

напишете химичното и генеричното наименование и посочете фармакологичното му приложение.
284. ЛП има структура,

напишете химичното и генеричното наименование и посочете терапевтичното му приложение.
285. ЛП има структура,

напишете химичното и генеричното наименование и посочете неговия механизъм на действие.


286. ЛП има структура,

напишете химичното и генеричното наименование и посочете неговия механизъм на действие.
287. ЛП има структура,

напишете химичното и генеричното наименование и посочете терапевтичното му приложение.
288. ЛП има структура,

напишете химичното и генеричното наименование и посочете фармакологичното му действие.


289. ЛП има структура,

напишете химичното и генеричното наименование и посочете фармакологичното му приложение.
290. ЛП има структура,

напишете химичното и генеричното наименование и посочете терапевтичното му приложение.
291. ЛП има структура,

напишете химичното и генеричното наименование и посочете фармакологичното му действие.


292. ЛП има структура,

напишете химичното и генеричното наименование и посочете фармакологичното му приложение.
293. ЛП има структура,

напишете химичното и генеричното наименование и посочете терапевтичното му приложение.


294. ЛП има структура,


напишете химичното и генеричното наименование и посочете фармакологичното му действие.
295. ЛП има структура,

напишете химичното и генеричното наименование и посочете фармакологичното му приложение.
296. ЛП има структура,

напишете химичното и генеричното наименование и посочете фармакологичното му действие.

297. ЛП има структура,
напишете химичното и генеричното наименование и посочете неговия механизъм на действие.
298. ЛП има структура,


напишете химичното и генеричното наименование и посочете неговия механизъм на действие.
299. ЛП има структура,

напишете химичното и генеричното наименование и посочете терапевтичното му приложение.

300. ЛП има структура,


напишете химичното и генеричното наименование и посочете фармакологичното му действие.
301. ЛП има структура,

напишете химичното и генеричното наименование и посочете фармакологичното му действи
302. ЛП има структура,

напишете химичното и генеричното наименование и посочете терапевтичното му приложение.
303. ЛП има структура,

напишете химичното и генеричното наименование и посочете фармакологичното му действие.


304. ЛП има структура,

напишете химичното и генеричното наименование и посочете фармакологичното му приложение.
305. ЛП има структура,


напишете химичното и генеричното наименование и посочете терапевтичното му приложение.


306. ЛП има структура,


напишете химичното и генеричното наименование и посочете фармакологичното му действие.


307. ЛП има структура,

напишете химичното и генеричното наименование и посочете фармакологичното му приложение.
308. ЛП има структура,

напишете химичното и генеричното наименование и посочете фармакологичното му приложение.
309. ЛП има структура,

напишете химичното и генеричното наименование и посочете фармакологичното му приложение.


310. ЛП има структура,

напишете химичното и генеричното наименование и посочете фармакологичното му приложение.


311. ЛП има структура,

Каталог: docs -> farmahimia
farmahimia -> Nifedipine* (І-ген.)
farmahimia -> Антиинфекциозни 3 Антибиотици 1
farmahimia -> Clotrimazole (Canesten) – противогъбичен 1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-imidazole Bifonazole (Mycospor) – противогъбичен 1-([1,1`-Biphenyl]-4-ylphenylmethyl)-1H-imidazole Ketoconazole
farmahimia -> Невролептици Производни на фенотиазина
farmahimia -> Captopril (S)-1-(3-Mercapto-2-methyl-1-oxo propyl)-l-proline Lisinopril (S)-1-[N2-(1-Carboxy-3-phenylpropyl)-l-lysyl]-l-proline dehydrate Prodrugs : Enalapril
farmahimia -> Програма по фармацевтична химия семестър: V и VI ръководител на четенето: доц доктор П. Пейков Хорариум: лекции 90 часа
farmahimia -> Лекарствени продукти със стероиден строеж Действащи на мускулно-скелетната с-ма
farmahimia -> 1 дава възможност за получаването на 1Н-1,4-бензодиазепин 2 и 1Н-1,5-бензодиазепин 3
farmahimia -> Лекарствени вещества, повлияващи внс 1 Влияещи върху парасимпатикуса
farmahimia -> Наркотични аналгетици група на морфина (производни на морфинана и бензоморфана)


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница