Тестови въпроси по фармацевтична химиястраница4/4
Дата30.04.2017
Размер0.62 Mb.
1   2   3   4

напишете химичното и генеричното наименование и посочете фармакологичното му приложение.


312. ЛП има структура,

напишете химичното и генеричното наименование и посочете фармакологичното му приложение.
313. ЛП има структура,

напишете химичното и генеричното наименование и посочете механизма на действие.


314. ЛП има структура,

напишете химичното и генеричното наименование и посочете фармакологичното му приложение.


315. ЛП има структура,

напишете химичното и генеричното наименование и посочете фармакологичното му приложение.


316. ЛП има структура,

напишете химичното и генеричното наименование и посочете механизма на действие.
317. ЛП има структура,

напишете химичното и генеричното наименование и посочете механизма

на действие.
318. ЛП има структура,

напишете химичното и генеричното наименование и посочете фармакологичното му приложение.
319. ЛП има структура,

напишете химичното и генеричното наименование и посочете фармакологичното му приложение.


320. ЛП има структура,
напишете химичното и генеричното наименование и посочете механизма на действие.
321. ЛП има структура,

напишете химичното и генеричното наименование и посочете механизма на действие.
322. ЛП има структура,

напишете химичното и генеричното наименование и посочете фармакологичното му приложение.

323. ЛП има структура,

напишете химичното и генеричното наименование и посочете фармакологичното му приложение.
324. ЛП има структура,

напишете химичното и генеричното наименование и посочете фармакологичното му приложение.


325. ЛП има структура,

напишете химичното и генеричното наименование и посочете фармакологичното му приложение.

326. ЛП има структура,

напишете химичното и генеричното наименование и посочете фармакологич-ното му приложение.

327. ЛП има структура,

напишете химичното и генеричното наименование и посочете фармакологичното му приложение.


328. ЛП има структура,

напишете химичното и генеричното наименование и посочете фармакологичното му приложение.
329. ЛП има химично наименование 2-(4-изобутилфенил)-пропанова к-на, напишете структурната формула, генеричното наименование и фармакологично действие.

330. ЛП има химично наименование 2-(aцетокси)бензоена киселина, напишете структурната формула, генеричното наименование и фармакологично действие.

331. ЛП има химично наименование 1-метил-4-фенил-4-пиперидинкарбоксилова киселина етилов естер, напишете структурната формула, генеричното наименование и терапевтичното приложение.
332. ЛП има химично наименование трицикло[3.3.1.1 ]декан-1-амин (адамантан-1-амин), напишете структурната формула, генеричното наименование и фармакологично действие.

333. ЛП има химично наименование (2S,5R,6R)-6-[(2R)-2-амино-2-фенилацетамидо]-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-аза-бицикло[3.2.0]хептан-2-карбоксилова киселина, напишете структурната формула, генеричното наименование и фармакологично действие.

334. ЛП има химично наименование (2S,5R,6R)-3,3-диметил-7-оксо-6-[(2,6-диметоксибензоил)амино]-4-тиа-1-азабицикло[3.2.0]хептан-2-карбоксилова киселина натриева сол, напишете структурната формула, генеричното наименование и терапевтичното приложение.
335. ЛП има химично наименование (2RS)-N,N-диметил-1-(10H-фенотиазин-10-ил)

пропан-2-aмин хидрохлорид или 10-(2-диметиламино)-пропил-фенотиазин хидрохлорид, напишете структурната формула, генеричното наименование и фармакологично действие.

336. ЛП има химично наименование N-[2-[[[5-[(диметиламино)мeтил]-2-фуранил]метил]тио]етил]-N/-метил-2-нитро-1,1-етендиамин хидрохлорид или N-[2-[[[5-[(диметиламино)метил]фуран-2-ил]метил]сулфанил]етил]-N-метил-2-нитроетен-1,1-диамин хидрохлорид, напишете структурната формула, генеричното наименование и фармакологично действие.

337. ЛП има химично наименование [2-[4-[(4-хлорофенил)фенилметил]-1-пиперазинил]-етокси]-оцетна киселина дихидрохлорид, напишете структурната формула, генеричното наименование и терапевтичното приложение.


338. ЛП има химично наименование 10,11-дихидро-N-метил-5H-дибензо[ b,f ]aзепин-5-пропанамин хидрохлорид или 10,11-дихидро-5-(3-метиламинопропил)-5H-дибензо[b,f]aзепин хидрохлорид , напишете структурната формула, генеричното наименование и фармакологично действие.

339. ЛП има химично наименование 10-[2-(1-метил-2-пиперидинил)етил]-2-(метил-

тио)фенотиазин хидрохлорид, напишете структурната формула, генеричното наименование и фармакологично действие.

340. ЛП има химично наименование cis-9-(3-диметиламино-пропилиден)-2-хлоро-тиоксантен, напишете структурната формула, генеричното наименование и терапевтичното приложение.


341. ЛП има химично наименование 5,5-диетил-барбитурова киселина, напишете структурната формула, генеричното наименование и фармакологично действие.

342. ЛП има химично наименование 5-(2-пропенил)-5-(2-хидрокси)-пропил-барбитурова киселина, напишете структурната формула, генеричното наименование и фармакологично действие.

343. ЛП има химично наименование 1-метил-5-(1-метил-2-пентинил)-5-(2-пропенил)-барбитурова киселина натриева сол, напишете структурната формула, генеричното наименование и терапевтичното приложение.
344. ЛП има химично наименование 7-бромо-2,3-дихидро-5-(2-пиридинил)-фенил-1Н-1,4-бензодиазепин-2-он, напишете структурната формула, генеричното

наименование и фармакологично действие.

345. ЛП има химично наименование 2,3-дихидро-7-нитро-5-фенил-1Н-1,4-бензодиазепин-2-он, напишете структурната формула, генеричното наименование и фармакологично действие.

346. ЛП има химично наименование 2,3-дихидро-1-метил-5-фенил-7-хлоро-1Н-1,4-бензодиазепин, напишете структурната формула, генеричното наименование и терапевтичното приложение.


347. ЛП има химично наименование 1-aдамантанамин хидрохлорид, напишете структурната формула, генеричното наименование и фармакологично действие.

348. ЛП има химично наименование 1,3-диметилксантин, напишете структурната формула, генеричното наименование и фармакологично действие.

349. ЛП има химично наименование 4-аминобутанова киселина, напишете структурната формула, генеричното наименование и терапевтичното приложение.
350. ЛП има химично наименование 9-fluoro-11b,17,21-trihydroxy-16a-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, напишете структурната формула, генеричното наименование и фармакологично действие.

351. ЛП има химично наименование estra-1,3,5(10)-triene-3,17b-diol, напишете структурната формула, генеричното наименование и фармакологично действие.

352. ЛП има химично наименование 17b-hydroxy-17a-methylandrost-1,4-dien-3-one, напишете структурната формула, генеричното наименование и терапевтичното приложение.
353. ЛП има химично наименование N- [4-[[(2,4-диамино-6-птеридинил)метил]-

метиламино]бензоил]-L-глутаминова киселина, напишете структурната формула, генеричното наименование и фармакологично действие.

354. ЛП има химично наименование 7-йодо-5-хлоро-8-хидроксихинолин, напишете структурната формула, генеричното наименование и терапевтичното приложение.

355. ЛП има химично наименование 7-(1-пиперазинил)-6-флуоро-1-циклопропил-4-хинолон-3-карбоксилова киселина или 1,4-дихидро-4-оксо-7-(1-пиперазинил)-6-флуоро-1-циклопропил-3-хинолинкарбоксилова киселина, напишете структурната формула, генеричното наименование и терапевтичното приложение.

356. ЛП има химично наименование 3-[[(диметиламино)карбонил]окси]-N,N,N-

триметилбензенамин бромид или 3-[(диметилкарбамоил)oкси]-N,N,N-триметиланилиниум бромид, напишете структурната формула, генеричното наименование и механизма на действие.


357. ЛП има химично наименование (1R,2S)-2-метиламино-1-фенилпропан-1-oл хидрохлорид, напишете структурната формула, генеричното наименование и терапевтичното приложение.
358. ЛП има химично наименование 4-циклохесил-1-[2-[(2-метил-1-пропаноилокси-пропокси)-(4-фенилбутил)фосфорил]aцетил]-пиролидин-2-карбоксилова киселина, напишете структурната формула, генеричното наименование и механизма на действие.
359. ЛП има химично наименование 1-[2-[2-хидрокси-3-(пропиламино)пропокси]фенил]-3-фенил-1-пропанон хидрохлорид, напишете структурната формула, генеричното наименование и терапевтичното приложение.
360. ЛП има химично наименование ЛП има химично наименование 3-(10,10-диметил-9(10H )-антраценилиден)- N,N- диметил-1-пропанамин, напишете структурната формула, генеричното наименование и терапевтичното приложение.
361. ЛП има химично наименование N-[2-[[[2-[(диметиламино)метил]тиазо-4- ил]метил]сулфанил]eтил]-N´-метил-2-нитроетен-1,1-диамин, напишете структурната формула, генеричното наименование и механизма на действие.
362. ЛП има химично наименование 2-амино-1,9-дихидро-9-[[2-хидрокси-1-(хидроксиметил)етокси]метил]-6Н-пурин-6-он, напишете структурната формула, генеричното наименование и терапевтичното приложение.
363. ЛП има химично наименование N-фенил-N-[1-(2-фенилетил)-4-пиперидинил]-пропанамид цитрат, напишете структурната формула, генеричното наименование и терапевтичното приложение.
364. ЛП има химично наименование 4-[бис(2-хлороетил)амино]-L-фенилаланин, напишете структурната формула, генеричното наименование и механизма на действие.
365. ЛП има химично наименование 2-(диетиламино)eтил 2-[(нафтален-1-ил)метил]-3-(тетрахидрофуран-2-ил)пропаноат хидроген оксалат, напишете

структурната формула, генеричното наименование и терапевтичното приложение.


366. ЛП има химично наименование (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-4-диметиламино-

1,4,4a,5,5a,6,11,12a-октахидро-3,6,10,12,12a-пентахидрокси-6-метил-1,11-

диоксо-2-нафтацен-2-карбоксамид хидрохлорид, напишете структурната формула, генеричното наименование и терапевтичното приложение.
367. ЛП има химично наименование 2-(2,4-дифлуорофенил)-
1,3-бис(1H-1,2,4-триазол-1-ил)пропан-2-oл, напишете структурната формула, генеричното наименование и терапевтичното приложение.
368. ЛП има химично наименование (2S,5R,6R)-6-[(2R)-2-амино-2-фенилацетамидо]-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-аза-бицикло[3.2.0]хептан-2-карбоксилова киселина, напишете структурната формула, генеричното наименование и терапевтичното приложение.
369. ЛП има химично наименование 2,3-дихидро-2,2-дихидрокси-5-фенил-7-

хлоро-1Н-1,4-бензодиазепин-3-карбоксилова киселина дикалиева сол, напишете структурната формула, генеричното наименование и терапевтичното приложение.


370. ЛП има химично наименование 1,3-дихидро-[1-[4,4-бис(4-флуорофенил)бутил]-4-пиперидинил]-2Н-бензимидазол-2-он, напишете структурната формула, генеричното наименование и терапевтичното приложение.
371. ЛП има химично наименование 1-изопропиламино-3-(4-метоксиетил)фенокси-2-пропанол, напишете структурната формула, генеричното наименование и механизма на действие.
372. ЛП има химично наименование 3-(аминосулфонил)-4-хлоро-N-(2,3-дихидро-2-метил-1H-индол-1-ил)-бензамид или 4-chloro-N-[(2RS)-2-methyl-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl]-3-sulphamoylbenzamide, напишете структурната формула, генеричното наименование и терапевтичното приложение.
373. ЛП има химично наименование N-[2-[4[[[(циклохексиламино)-карбонил]амино]сулфонил]фенил]етил]-2-метокси-5-хлоробензамид или 1-[4-[2-(5-chloro-2-methoxybenzamido)ethyl]benzenesulphonyl]-3- cyclohexylurea, напишете структурната формула, генеричното наименование и фармакологичната активност.
374. ЛП има химично наименование N-(4-хидроксифенил)aцетамид, напишете структурната формула, генеричното наименование и терапевтичното приложение.
375. ЛП има химично наименование (1R,3R,5S)-3-[(RS)-(3-hydroxy-2-phenylpropionyl)oxy]-8-methyl-8-azabicyclo- [3.2.1]octane, напишете структурната формула, генеричното наименование и механизма на действие.
376. ЛП има химично наименование 4-амино-N-[2-(диетиламино)етил]бензамид хидрохлорид, напишете структурната формула, генеричното наименование и терапевтичното приложение.
377. ЛП има химично наименование 1-метил-етил, 2-метокси-етил 1,4-дихидро-2,6-диметил-4-(3-нитрофенил)-3,5-пиридин-дикарбоксилат, напишете структурната формула, генеричното наименование и терапевтичното приложение.
378. Изразете получаването на Verapamil.
379. Изразете получаването на Captopril.
380. Изразете биосинтеза на пеницилини и цефалоспорини.
381. Изразете получаването на Ampicillin и Amoxicillin.
382. Изразете получаването на Viloxazine.
383. Изразете получаването на Bezafibrate.
384. Изразете по лучаването на Cyclophosphamide.
385. Изразете получаването на Chlorpromazine.


 1. Изразете получаването на Amantadine.

387.Изразете получаването на Thiopental.
 1. Изразете получаването на Diazepam.
 1. Изразете получаването на Propranolol.
 1. Изразете получаването на Furosemide.
 1. Изразете получаването на Tinidazole.
 1. Изразете получаването на Diclofenac.
 1. Изразете получаването на Piracetam.
 1. Изразете получаването на Isoniazid.
 1. Изразете получаването на Pentoxifylline.
 1. Изразете биосинтеза на норадреналин, адреналин и допамин.
 1. Изразете получаването на адреналин.
 1. Изразете алкилиращото действие на Carmustine.
 1. Изразете алкилиращото действие на Procarbazine.
 1. Изразете получаването на Methotrexate.
 1. Изразете получаването на Pethidine от бензилхлорид.Катедра по Фармацевтична ХимияКаталог: docs -> farmahimia
farmahimia -> Nifedipine* (І-ген.)
farmahimia -> Антиинфекциозни 3 Антибиотици 1
farmahimia -> Clotrimazole (Canesten) – противогъбичен 1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-imidazole Bifonazole (Mycospor) – противогъбичен 1-([1,1`-Biphenyl]-4-ylphenylmethyl)-1H-imidazole Ketoconazole
farmahimia -> Невролептици Производни на фенотиазина
farmahimia -> Captopril (S)-1-(3-Mercapto-2-methyl-1-oxo propyl)-l-proline Lisinopril (S)-1-[N2-(1-Carboxy-3-phenylpropyl)-l-lysyl]-l-proline dehydrate Prodrugs : Enalapril
farmahimia -> Програма по фармацевтична химия семестър: V и VI ръководител на четенето: доц доктор П. Пейков Хорариум: лекции 90 часа
farmahimia -> Лекарствени продукти със стероиден строеж Действащи на мускулно-скелетната с-ма
farmahimia -> 1 дава възможност за получаването на 1Н-1,4-бензодиазепин 2 и 1Н-1,5-бензодиазепин 3
farmahimia -> Лекарствени вещества, повлияващи внс 1 Влияещи върху парасимпатикуса
farmahimia -> Наркотични аналгетици група на морфина (производни на морфинана и бензоморфана)


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница