Тетия еко – еоод гр. София, ж к. „Младост 1”, бл. 95, вх. Г gsm 0889541942страница1/15
Дата27.02.2017
Размер2.58 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

ТЕТИЯ ЕКО – ЕООД

гр. София, ж.к. „Младост - 1”, бл. 95, вх. Г GSM 0889541942информация за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение за
Реконструкция на линейни мрежи на други ведомства, както и за изграждане на надлез за мечки и нови пътни отклонения в община Сандански, във връзка с реализацията на:

ЛОТ 1 от км 305+220 до км 322+000 и ЛОТ 4 от км 423+500 до км 438+500 на АМ „Струма” и

Изместване на ж.п. линия София – Кулата от км 199+500 до км 206+000 ( подобект на АМ„Струма” - Лот 4 „Сандански – Кулата”, участък: от км 423+800 до км 438+500)”

(съгласно Приложение №2 към чл. 6 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС приета с ПМС №59/07.03.2003 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 3/2011 г)


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

София, май 2011 г.


приложения:

Приложение № 1

Ситуация на реконструкциите в трасето на Лот 1 на АМ «Струма»


Приложение № 2

Ситуация на реконструкциите в трасето на Лот 4 на АМ «Струма

Приложение № 3

Ситуация на реконструкциите в трасето на Лот 4 на АМ «Струма» и изместването на ЖП линията „София - Кулата” в участъка „Генерал Тодоров - Кулата”

При изготвяне на настоящата информация са ползвани и следните разработки:

 1. ДОКЛАД ЗА ОВОС НА АМ „СТРУМА”, 2007 Г.;

 2. ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА АВТОМАГИСТРАЛА СТРУМА, СОФИЯ – КУЛАТА В ОТСЕЧКАТА ДРАГИЧЕВО – КУЛАТА С ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА, 26.10.2007 Г.

 3. ДОКЛАД ЗА ОВОС НА АМ „СТРУМА”,ЛОТ 4 САНДАНСКИ – КУЛАТА, УЧАСТЪК: ОТ КМ 423+800 ДО КМ 438+500.ПОДОБЕКТ: „ИЗМЕСТВАНЕТО НА ЖП ЛИНИЯ В УЧАСТЪКАОТ КМ 199+500 ДО КМ 206+000”

 4. ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ИЗМЕСТВАНЕ НА ЖП ЛИНИЯ ГЕНЕРАЛ ТОДОРОВ – КУЛАТА В УЧАСТЪК ОТ КМ 199+500 ДО 206+000”ВЪРХУ ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ „РУПИТЕ-СТРУМЕШНИЦА”С КОД BG0001023 И „РУПИТЕ” С КОД BG0002098


І. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

 1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя – физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице

Агенция „Пътна инфраструктура”

 1. Пълен пощенски адрес

София 1000, бул. „Македония” № 3

 1. Телефон, факс, e-mail.

Тел.: 02/952 19 93; Факс: 02/952 14 84; е-mail: lebanov@dir.bg

 1. Лице за контакти

Инж. Виктор Лебанов

ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


1. Резюме на предложението

АМ „СТРУМА” е част от Трансевропейската магистрала (ТЕМ) Север – Юг и част от Четвърти, Трансевропейски транспортен коридор. Като пътна артерия има голямо значение за интегрирането на националната транспортна инфраструктура в европейската транспортна система.

За основния обект – трасето на АМ „Струма”, е проведена процедура по оценка на въздействието върху околната среда, съвместена с оценка на степента на въздействие върху защитените зони, като от министъра на околната среда и водите е постановено Решение по ОВОС № 1-1/2008 г., с което е одобрено осъществяването на: „Строителство на автомагистрала (АМ) “Струма” (Долна Диканя – Кулата)” и пътните възли - за участък М2 - от км 305+220 до км 330+590,62 по кафяв вариант; за участък М3 - от км 330+590,62 до км 361+000 по кафяв вариант, от км 361+000 до км 363+500 по вариант лилав пунктир и от км 363+500 до км 367+150 по оранжев вариант; за участък М4 – подучастък Благоевград – п.в. Крупник - от км 367+150 до км 373+000 по зелен вариант и от км 373+000 до км 381+108 по червен вариант, подучастък след п.в. Крупник – от км 381+108 до км 398+644,56 (в района на Кресненско дефиле) по лилав (тунелен) вариант, подучастък до с. Долна Градешница - от 398+644,56 до км 401+000 (западно от Кресна) по вариант кафяв пунктир; за участък М5 - от км 401+000 до км 404+500 по вариант лилав пунктир, от км 404+500 до км 408+000 по кафяв вариант, от км 408+000 до км 410+500 по вариант лилав пунктир, от км 410+500 до км 422+800 по зелен вариант и от км 422+800  до ГКПП Кулата по кафяв вариант.

За инвестиционното предложение за „Изместване на ж.п. линия София – Кулата от км 199+500 до км 206+000”, подобект на АМ„Струма” - Лот 4 „Сандански – Кулата”, участък: от км 423+800 до км 438+500» е проведена процедура по оценка на въздействието върху околната среда, съвместена с оценка на степента на въздействие върху защитените зони, като от министъра на околната среда и водите е постановено решение по ОВОС №5-3/2010 г.

Настоящото инвестиционно предложение се отнася за реконструкция на комуникации на други ведомства (съпътстваща инфраструктура) за обект „АМ Струма” Лот 1 – участък: Долна Диканя – Дупница, от км 305+220.53 до км 322+000 (част от участък М2) и Лот 4 – участък: гр. Сандански – Кулата, от км 423+500 до км 438+500 (част от участък М5) и изместване на ж.п. линия София – Кулата от км 199+500 до км 206+000” (подобект на АМ„Струма” - Лот 4 „Сандански – Кулата”, участък: от км 423+800 до км 438+500), която ще се извърши по време на строителството на магистралата и изместването на трасето на ж.п. линията. Реконструкцията включва изместване трасетата на напоителни и отводнителни канали, попадащи в обсега на магистралата; проектиране на нови съоръжения, осъществяващи функционална връзка между двете части на съответните полета, проектиране на съоръжения под магистралата за преминаване на съответните тръбопроводи; изместване на стъпки на ел. стълбове; изместване на шахти, обслужващи тт кабели.

Всичик разглеждани реконструкции са извън сервитута на одобреното трасе на АМ „Струма” и жп линия „Сандански – Кулата”, за които вече са направени отчужденията.

Разположението на Лот 1 и Лот 4 е представено на Фигура № 1.1:

Фигура № 1.1 Местоположение на Лот 1 и Лот 4 от АМ „Струма”

А. Предвидени реконструкции на комуникации по трасето на Лот 1

 • Лот 1 се припокрива с част от пътен участък М2 от доклада по ОВОС на АМ „Струма”, одобрен по кафяв вариант;

 • Преминава през област Перник (землищата на с. Долна Диканя и с. Дрен община Радомир) и област Кюстендил (землищата на с. Делян, с. Тополница, с. Дяково, с. Блатино - община Дупница);

 • Началото на Лот 1 преминава на км 305+220.53 (краят на новоизградения участък, с Даскалово – с. Д.Диканя”), а краят – на км. 322+000;

 • Лот 1 е развит изцяло по нов терен – успоредно (в по-голямата си част от източна страна) на съществуващия път;

 • Преминава най-далеч от яз. Дяково – по безопасния за замърсяване на язовира източен скат;

 • Обхожда с. Долна Диканя от запад и с. Делян от изток, с. Дяково от изток и с. Блатино от запад;

 • Предвижда две пресичания със съществуващия І-1, който се запазва като алтернативен (дублиращ) магистралата;

 • Трасето на този участък от АМ има дължина 16,78 км.

АМ „Струма” в участъка на Лот 1 е решена със следните технически елементи :

 • проектна скорост – V пр.=120 км/ч;

 • Габарит – 29 м.

   • ленти за движение – 2х2х3,75 м

   • лента зе спиране – 2х2,5 м

   • средна разделителна ивица – 3,5 м

   • банкети – 2х1,25 м

   • водещи ивици – 4х0,75 м

 • Максимален надлъжен наклон – 4%

 • Минимален радиус на изпъкнали вертикални криви – 16000 м

 • Минимален радиус на вдлъбнати вертикални криви – 8800 м

 • Минимален радиус на хоризонтални криви – 900 м

   • Напречен наклон в права – 2,5%

Пресичаните инженерни съоръжения по землища в Лот 1 са както следва:

АМ „Струма” в обхвата на Лот 1 преминава през две области – Перник и Кюстендил: • ОБЛАСТ ПЕРНИК

 • Землище с. Долна Диканя, ЕКАТТЕ 22085 община РАДОМИР

АМ “Струма” преминава в землището от км 305+220 до км 309+226.

Напоителни канали:

 • Ф 200 при км 308+160. Дължината на реконструкцията в участъка е 219 м източно от трасето, успоредно на сервитута;

 • Ф 250 при км 308+379 Дължината на реконструкцията в участъка е 134 м източно от трасето, успоредно на сервитута. Изграждат се две нови шахти, двустранно на АМ;

 • Ф 250 при км 308+820 Дължината на реконструкцията в участъка е 83 м източно от трасето, успоредно на сервитута. Изграждат се две нови шахти, двустранно на АМ.

Ел. проводи:

 • 20 кV при км 308+525.93 - засяга се ел.проводна линия. Ще се изправят два нови стълбове. Изместването е западно от трасето, по сервитута на магистралата до км 308+740, където се свързва със съществуващия електропровод. Изместването е почти по границата на сервитута и се ползват съществуващите стълбове.

 • Землище с. Дрен, ЕКАТТЕ 236491, Община РАДОМИР

АМ ”Струма” преминава в това землище от км 309+226 до км 310+900.

Напоителни канали:

 • Ф 125 мм на км 309+370. Дължината на реконструкцията в участъка е 90 м източно от трасето, успоредно на сервитута. Изграждат се две нови шахти, двустранно на АМ;

 • Ф 125 мм на км 310+009. Дължината на реконструкцията в участъка е 57 м източно от трасето, успоредно на сервитута. Изграждат се две нови шахти, двустранно на АМ;

 • Ф 200 мм на км 310+424. Дължината на реконструкцията в участъка е 87 м източно от трасето, успоредно на сервитута. Изграждат се две нови шахти, двустранно на АМ;

 • Ф 300 мм на км 310+804. Дължината на реконструкцията в участъка е 294 м западно от трасето, успоредно на сервитута. Изграждат се две нови шахти, двустранно на АМ;

 • Ф 200 мм на км 310+804. Дължината на реконструкцията в участъка е 48 м.

 • Землище с. Делян ЕКАТТЕ 20612, Община Дупница

АМ “Струма” преминава през това землище от км 310+900 до км 315+980.

Напоителни канали:

 • Ф 300 от км 311+315. до км 311+545 Дължината на реконструкцията в участъка е 280 м. Изграждат се две нови шахти, двустранно на АМ

 • Ф 125 при км 311+749 Дължината на реконструкцията в участъка е 53 м. Изграждат се две нови шахти, двустранно на АМ.

 • Ф 250 от км 312+164 до км 312+456. Дължината на реконструкцията в участъка е 334 м източно от трасето, успоредно на сервитута.. Изграждат се две нови шахти, двустранно на АМ.

ТТ кабели:

 • На км 314+120 се пресича тт кабел тип МКБ 4х4х1.2 на ДАИТС. От двете страни на АМ „Струма” ще се монтират три кабелни шахти тип ШКПС – 1 с размери 1500/1050/900. Реконструкцията е източно и западно от трасето на отстояние от 20 до 80 м от границата на сервитута. Дължината на реконструкцията е 360 м.

Надлез за дефрагментация на видовете- ключови видове мечка и сухоземни костенурки:

 • на км 313+950 ще се изгради озеленен надлез за преминаване на горните видове, съгласно т. 8.2 Мерки за дефрагментация от оценката за съвместимост по Наредбата към Закона за биологичното разнообразие.

 • Землище с. Тополница, ЕКАТТЕ 72758

АМ ”Струма” преминава през землището от км 315+980 до км 316+685. В землището не се засягат инженерна инфраструктура на други ведомства.

 • Землище с. Дяково ЕКАТТЕ 24791, Община Дупница

АМ “Струма” преминава през землището от км 316+685 до км 321+735.

ТТ кабели:

 1. При км 320+020 – км 320+270 ще се засегне кабел тип МККБ 4х4х1.2mm + 15х4х1.2mm на БТК – АД – Административен офис на гр. Благоевград – район Дупница. Съществуващият кабел ще се реконструира. Реконструкцията е източно от магистралата. За целта ще се положи нова кабелна дължина от 425 м. От двете страни на АМ „Струма” ще се монтират две кабелни шахти тип ШКПС – 1 с размери 1500/1050/900.

Ел. проводи:

 • ел. проводно отклонение 20 kV при км 317+892 за мачтов трафопост 50 kva захранващ „Горски пункт”;

 • Поради проектирането на пътен възел от км 318+612.31 до км 319+887.23 по АМ “Струма” ще се засегнат ел.проводи 20 kV при:

 • км 318+612.31 западно от АМ,

 • км 318+867 западно от АМ,

 • км 319+556 по Път Е – 79 – Перник – Дупница, западно от АМ;

 • км 319+806 след пресичане на АМ (пътна връзка № 3 км 0+430 източно от трасето на АМ), реконструкцията се развива източно от трасето;

 • км 320+550 по Път Е – 79 източно от трасето на АМ (км 0+200 при връзка № 1 източно от трасето на АМ);

Включва подмяна на 11 ел. стълба и поставяне на нови 14 ел. стълба.

Б. Предвидени реконструкции на комуникации по трасето на Лот 4

 • Лот 4 се припокрива с част от пътен участък М5 от доклада по ОВОС на АМ „Струма”, одобрен по кафяв вариант;

 • Преминава през област Благоевград (община Петрич и община Сандански);

 • Във връза със строителството на АМ, в този участък е новопроектирана ж.п. линия в участъка Генерал Тодоров – Кулата, преминаваща през землищата на населените места: с. Генерал Тодоров и с. Марикостиново. За намерението за „Изместване на ж.п. линия София – Кулата от км 199+500 до км 206+000”, подобект на АМ„Струма” - Лот 4 „Сандански – Кулата”, участък: от км 423+800 до км 438+500» е издадено решевие по ОВОС №5-3/2010 г. на МОСВ

 • В община Сандански трасето на АМ „Струма” преминава през землищата на:

o с. Дамяница в участъка си от км 423+800 до км 424+740;

o с. Ново Делчево в участъка си от км 424+740 до км 425+900;

o с. Левуново в участъка си от км 425+900 до км 429+600.


 • В община Петрич трасето на АМ „Струма” преминава през землищата на:

o с. Ново Кономлади от км 428+800 до км 433+500. За землищата на с. Ново Кономлади и с. Левуново трасето на пътя се явява и землищна граница, поради което се получава припокриване на километраж.

o с. Марикостиново в участъка от км 432+100 до км 435+481 За землищата на с. Ново Кономлади и с. Марикостиново трасето на пътя се явява и землищна граница, поради което се получава припокриване на километраж.

o с.Марино поле от км 435+481 до км 437+711

o с.Чучулигово от км 437+711 до км 438+500 • Лот 4 започва тангирайки източно на с. Дамяница и продължава към границата - запазва алтернативния на магистралата първокласен (дублиращ) път.

 • Трасето на този участък от АМ има дължина 15,00 км.

Съгласно изискванията на Техническото задание и Норми за проектиране на пътища от 26.05.2000 г. АМ „Струма” в участъка на Лот 4 е със следните основни технически параметри:

 • Проектна скорост - 120 км/час;

 • Габарит - 29 м;

 • Средна разделителна ивица - 3.50 м;

 • Водещи ивици - 4 х 0.75 м;

 • Ленти за движение - 2 х 2 х 3.75 м;

 • Лента за спиране - 2 х 2.50 м;

 • Банкети - 2 х 1.25 м;

 • Минимален радиус на хоризонтални криви - 720 м;

 • Минимална дължина на кръгова крива - 65 м;

 • Минимален радиус на хоризонтални криви без преходни криви - 3 000 м;

 • Максимален надлъжен наклон - 4%;

 • Минимален радиус на изпъкнали вертикални криви - 16 000 м;

 • Минимален радиус на вдлъбнати вертикални криви - 8 800 м;

 • Напречен наклон в права - 2.5%;

 • Напречен наклон в хоризонтална крива с R = 5000 м - двустранен 2.5%;

 • Напречен наклон в хоризонтална крива с R = 4000 м - едностранен 2.5%;

 • Отводняване, принадлежности на пътя - според НПП.

Конструкцията на настилката е оразмерена за 13.5 т/ос, категория на движение “много тежко” и необходим модул на еластичност - Ен = 370 МРа, като са направени съответните проверки на мразоустойчивост, за опънните напрежения в асфалтовите пластове, за срязване на земната основа.

В землищата на селата Марино поле и Чучулигово АМ „Струма” е проектирана с използване на участъка на съществуващия път I-1 София - Кулата.

Новопроектираното трасе пресича съществуващата ж.п. линия София – Кулата на две места (в землище Марикостиново и в землище Марино поле), а след изпълнение на проекта за нова високоскоростна ж.п. линия в землище Марикостиново трасето ще пресича бъдещата ж.п. линия на едно място - в землище Марино поле. Сервитутът на АМ”Струма” попада в обхвата на напоителен канал, за който е предвидено изместване (отразено в регистрите и балансите). Парцеларен план на предвиденото ж.п. изместване е представен отделно, тъй като за него е проведена отделна процедура и е издадено решение по ОВОС №5-3/2010 г. на МОСВ.

Пресичаните инженерни съоръжения по землища в Лот 4 са както следва:


С трасето на AM “Струма” се засягат и реконструират следните инженерни мрежи в землището на с. Дамяница, за които се налагат отчуждения:

Напоителни канали:

 • Облицован напоителен канал при км 423+800;

 • Облицован напоителен канал при км 424+620.

Водопроводи:

 • Водопровод Ф355 при км 423+880;

 • Водопровод Ф160 при км 423+950;

 • Водопровод Ф225 при км 424+090.

Канализация:

 • Канализация Ф400 при км 424+025.

 • Нови допълнителни връзки при км 424+200:

По техническо задание началният километър е 423+500 на директното трасе, като в трасето до км 428+800 се осъществява нова етапна връзка, която се включва на км 424+100 и по тази причина надлъжният профил и количествата започват от км 423+800, като само асфалтовите работи ще бъдат до км 424+000

 1. етапна връзка при км 424+100;

 2. нови допълнителни връзки при км 424+200.

Техническият проект за допълните връзки към АМ “Струма” при км 424+200 е изготвен по възлагане на Агенция “Пътна Инфраструктура”. Te осигуряват връзка на АМ”Струма” с пътя Дамяница - Ново Делчево и прилежащите села.

Привързване на връзките към етапната връзка с АМ “Струма” е с ускорителни и забавителни шлюзове с дължина и с радиуси на вход и изход съгласно изискванията на Норми за проектиране на пътища 2000 за този тип съоръжения. • Землище с. Ново Делчево ЕКАТТЕ 52074 община Сандански в участъка си от км 424+740 до км 425+900

Напоителни канали:

 • Облицован напоителен канал при км 425+894.54.

Електропроводи:

 • Електропровод 20 кV при км 425+411.25

 • Землище с. Левуново ЕКАТТЕ 43243 Община Сандански в участъка си от км 425+900 до км 429+600

Напоителни канали:

 • на км 429+120, попада в землището на с.Левуново;

 • Землище на с. Ново Кономлади ЕКАТТЕ 52091, Община Петрич в участъка си от км 428+800 до км 433+500

Електропроводи:

 • 20 kV„Св предавател” преминава АМ „Струма” при км 430+323, при което се засяга стълб No 3, който ще се демонтира

 • 110 кV(L≈822m), преминава АМ „Струма” при км 431+170 и пътен възел при км 431+227. Предвижда се изправяне на нов стомано-решетъчен стълб 117А в линията на съществуващото трасе. Засягащият се стълб 117 ще бъде демонтиран

 • Землище с. Марикостиново ЕКАТТЕ 47189, Община Петрич в участъка си от км 432+100 до км 435+481

Напоителни канали:

 • на км 432+254 попада в землището на с.Марикостиново;

 • на км 432+950 попада в землището на с.Марикостиново;

Електропроводи:

 1. 20 kVна км 433+910 с два нови стомано решетъчни стълба

Водопроводи:

 • Ш 219 мм на км 434+680 напорен водопровод, изграден от стоманени тръби

 • Ш 100 мм на км 434+820 гравитачен водопровод от етернитови тръби.

 • При изместване на ж.п. линия в участъка Генерал Тодоров – Кулата, от ж.п. км 198+650 до ж.п. км 202+503 АМ „Струма” - ЛОТ4 в участъка от км 433+500 до км 438+500 - Землище Генерал Тодоров, ЕКАТТЕ 58390 Община Петрич, Землище Марикостиново, ЕКАТТЕ 47189 Община Петрич, се налага реконструкцията на:

Напоителни канали по километража на ж.п. линията:

 • км 198+281.28 – дясно от оста, площ 80.11м2;

 • км 198+722.63 – дясно от оста, площ 30.64м2 + 943.06 м2;

 • км 198+980.00 – ляво от оста, площ 60.39м2 + 430.12 м2 ; дясно от оста, площ 63.08м2;

 • км 199+183.00 – ляво от оста, площ 14.39м2 + 9.64м2 + 118.76м2; дясно от оста, площ 243.37м2;

 • км 199+400.00 – ляво от оста, площ 22.90 м2; дясно от оста, площ 253.75м2;

 • км 199+592.59 – ляво от оста, площ 62.00м2; дясно от оста, площ 346.62м2+ 166.84м2;

 • км 199+785.00 – ляво от оста, площ 19.41м2 + 18.00м2; дясно от оста, площ 539.11м2;

 • км 200+125.00 – ляво от оста, площ 239.10м2; дясно от оста, площ 40.51м2;

 • км 200+620.00 – ляво от оста, площ 646.36м2; дясно от оста, площ 52.80м2;

 • км 201+455.00 – ляво от оста, площ 2056.16м2; дясно от оста, площ 379.03м2;

 • км 202+320.00 – ляво от оста, площ 2002.89м2; дясно от оста, площ 1773.56м2;

 • км 202+503.00 – ляво от оста, площ 750.59м2; дясно от оста, площ 1617.07м2.

В проекта за изместване на ж.п. не се засягат обекти на инженерната инфраструктура: електропроводи, тт мрежи и водопроводи.

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

АМ „Струма” е част от Трансевропейската транспортна мрежа (ТЕМ) Север и част от Четвърти Трансевропейски транспортен коридор, преминаващ от София до гръцката граница при Кулата. Като пътна артерия има голямо значение за интегрирането на националната транспортна инфраструктура в европейската транспортна система. АМ „Струма” ще поеме тежкия трафик между България и Гърция.

Предвидено е строителството да продължи (тъй като първият участък от АМ „Струма” от Даскалово до Долна Диканя, с дължина 19 км, е вече изграден) с Лотове 1 и 4. При изграждането на Лот 4 се налага изместването на ж.п. линия в участъка Генерал Тодоров – Кулата, от ж.п. км 198+650 до ж.п. км 202+503.

Строителството на Лотове 1 и 4 на АМ „Струма” и изместването на ж.п. линията налага реконструкция на съществуващите подземни и надземни инженерни съоръжения (електропроводи, водопроводи, напоителни канали, тт кабели, канализация, Надлез за дефрагментация на някои животински видове и етапна пътна връзка), през които е предвидено да премине директното трасе на магистралата.

Разработени са подробни устройствени планове - парцеларни планове (ПУП-ПП) , в които са посочени площта и категорията на земята за отчуждаване. Промените са в процес на съгласуване със съответните институции.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница