Тетра библос и л истраница6/8
Дата22.07.2016
Размер1.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

5.ЗА БРАТЯТА И СЕСТРИТЕ

Предната глава представи, в рамките на възможното, темата за родителите. Ако в тази глава се разглеж да само основният предмет на темата за братята и сестрите и не се излиза извън границите на възможно то, изследването се осъществява без проблеми (но за кръвни братя) от кулминиращата зодия (мястото на майката), т.е. от мястото, в което се намира Венера през деня и Луната през нощта. Мястото на децата на майката е в тази зодия и в зодията, която следва. Това е всъщност и мястото на братята. Ако към това мя сто проявят аспект благотворните планети, следва да предскажем много братя. Нашето предположение се базира върху броя на планетите и от това, дали те са в зодии с проста или двутелесна форма. Ако тези места се управляват от злотворни планети или последните им се противопоставят от опозиция, се предве щава малък брой или липса, особено ако в групата на тези планети е Слънцето. Ако опозицията е в ъгли те и особено в хороскопа*171, а Сатурн е в Асцендента, те са първородните или първоотраслите. Ако в Асцендента е Марс, броят на братята е малък поради смъртта на останалите. Ако планетите на братята са в земна позиция, се предполага, че братята ще бъдат хубави и изискани. Ако случаят е обратен, братята ще бъдат обикновени и незабележими. Ако местата на братята се управляват от злотворни планети или последните изгряват над тях, братята ще живеят кратко. Мъжките планети в земна позиция*172 вещаят мъже, а женските - жени. По-източните планетите вещаят за първородните, а по-западните - за родените след това. Ако планетите на братята са в хармоничен аспект с планетата, управляваща мястото на братя та*173, братята ще са приветливи. Ако са в хармоничен аспект с Жребия на съдбата, братята ще живеят задружно. Но ако планетите на братята са в несвързани зодии или в опозиция, братята ще са свадливи, за вистливи и твърде злонамерени. Накрая, ако някой желае допълнително да се занимава с изследвания, за сягащи отделните братя, трябва да направи своето разпределение така, че да приеме планетата на избра ника за хороскопна точка и да разположи останалите ъгли като за Хороскоп.


6. ЗА МЪЖЕТЕ И ЖЕНИТЕ

След като темата за братята беше изложена по необходимия начин, следва да започне прегледът на въп росите, свързани непосредствено с раждането, и първо темата за мъжете и жените. Това определяне не се базира само на един обект, а зависи от двете светила, хороскопната точка, свързаните с тях звезди и тях


ната позиция по време на зачеването или по време на раждането. Трябва да се наблюдава цялата ситуа ция и да се определи дали гореспоменатите три места и планетите, които ги управляват, са изцяло (или предимно) мъжки, за да дадат мъже, или женски, за да дадат жени. Заключението трябва да бъде направе но на тази основа. Мъжките и женските планети се определят по начина, описан в началото на това изло жение - съобразно натурата на зодиите, в които се намират, натурата на самите планети и техните пози ции спрямо космоса, защото звездите са мъжки на изток и женски на запад. Това зависи и от тяхното по ложение спрямо Слънцето - при сутрешен изгрев планетите са мъжки, а при вечерен - женски. Така спо ред тези критерии трябва да се определи каква планета упражнява контрол върху пола.
7. ЗА БЛИЗНАЦИТЕ

За раждането на две или повече деца трябва да се наблюдават същите две места, т.е. двете светила и хоро скопа. Относно това събитие трябва да се следи за смесването*174. А именно, когато двете или трите ме ста*175 са в двутелесни зо-дии и особено когато това се отнася за планетите, които ги управляват. И още ,когато някои от управляващите планети са в двутелесни зодии, а други са разположени по двойки или в по-големи групи. Когато две от главните места са в двутелесни зодии и повечето от планетите са разполо жени по подобен начин*176, се зачеват и повече от две деца едновременно, защото броят, определен от звездата, даваща точния брои*177 и пола, зависи от аспектите на планетите към Слънцето, Луната и хоро скопа за раждането на мъже или жени по начините, представени по-горе. Когато това разпределение със светилата не е в хороскопния ъгъл, а в Средата на небето, майките обикновено зачеват близнаци - двама или повече. В частност, при Хороскопа на царете, когато Сатурн, Марс и Юпитер са в двутелесни зодии и проявяват някакъв аспект към гореспоменатите места, се раждат трима мъже. При Хороскопа на Граци ите, когато така разположени са Венера, Луна-та и женски Меркурий, се раждат три жени. При Хороско па на Диоскурите, когато така разположени са Сатурн, Юпитер и Венера, се раждат двама мъже и една жена. При Хороскопа на Деметра и Кора, когато така разположени са Венера, Луната и Марс, се раждат две жени и един мъж. При тези случаи децата често не са изцяло развити и са родени с определени телес ни белези. Възможно е, поради божествени знамения, в управляващите места да се появят необикновени и изненадващи знаци.


8. ЗА ИЗРОДИТЕ

Темата за изродите също влиза в това изследване. При такива случаи светилата са много отдалечени или несвързани с хороскопната точка, а ъглите са изолирани от злотворни планети. При такава позиция често се наблюдават жалки и нещастни съдби дори и да не са на изроди. Това за изродите се определя от пос ледното предшествуващо новолуние или пълнолуние, неговия управител и от светилата в Хороскопа. Ако местата на раждането, Луната и хороскопът (всички или повечето от тях) не са свързани към място то на предшествуващия съвпад (или опозиция), се предполага, че детето ще бъде неописуемо. Ако при тези условия светилата са в четирикраки зодии или в зодии с животинска форма, а двете злотворни плане ти се намират към центровете, децата няма да принадлежат към човешката раса. А ако към светилата сви детелства*178 злотворна планета, детето ще бъде изцяло животно с див и вреден характер. Ако към све тилата свидетелствува Юпитер или Венера, детето ще бъде едно от онези същества, определени като све щени, например кучета, котки и пр. Ако свидетелствува Меркурий, детето ще прилича на някое от живот ните, полезни за човека, като птици, прасета, волове, кози и пр. Ако светилата са в зодии с човешка фор ма, а другите планети са разположени по същия начин, роденото ще бъде от човешкия род и определено ще прилича на човек, но ще има уродлив и неописуем характер, като неговите качества се определят и от формата на зодиите, в които се намират злотворните планети, изолиращи светилата или ъглите. Ако към споменатите места не свидетелствуват благотворните планети, плодът ще бъде изцяло ирационален и в пълния смисъл на думата неописуем. Ако свидетелствуват Юпитер или Венера, видът на урода ще бъде уважаван и приличен, какъвто е например случаят с хермафродитите, така наречените харпократи*179 и пр. Ако заедно с горните свидетелствува и Меркурий, се раждат предсказатели, които печелят пари от дарбата си. Но когато е сам, Меркурий ги прави беззъби, глухи и неми, макар от друга страна да са умни и хитри.


9. ЗА НЕОТГЛЕДАНИТЕ ДЕЦА

Всъщност прегледът за неотгледаните деца*180 не е нужен при изследването на самото раждане. Той е приложен тук, за да илюстрира процедурата, свързана с определянето на дължината на живота, защото е от същия характер. От друга страна, те са различни, защото има определена разлика в точния смисъл на


изследването. Въпросът за дължината на живота се разглежда за хора, живеещи един по-продължителен период от време, т.е. не по-малко от един кръговрат на Слънцето, което като продължителност е една го дина. Но в принципно отношение и по-малките периоди, като месеци, дни или часове, са някакъв период от време. Изследването за неотгледаните деца се прави за онези, които не са доживели така дефинирано то време*181, а са умрели в резултат на зло излъчване. Затова изследването на продължителността на жи вота е по-комплексно, а това - по-просто. Събитието се наблюдава само ако едно от светилата е ъгло во*182, една от злотворните планети е в съвпад или в опозиция с него, благотворните планети нямат ас пект към него и господарят на светилата*183 е в местата на злотворните планети. При това положение роденото дете ще умре, без дори да извика. Ако това стане без пълен съвпад, но лъчите на злотворните планети следват отблизо местата на светилата и едното или двете от светилата са наранени*184 и от две те злотворни планети чрез следване или опозиция или ако едната нарани едното светило, а другата – дру гото, или ако едната нарани от опозиция, а другата - от следване едно от светилата, родените деца също не живеят. Многобройните наранявания разсейват всичко, даващо живота, поради близостта на злотвор ните планети. Обикновено чрез следване Марс наранява Слънцето, а Сатурн - Луната. Обратно, от опози ция или от по-горна позиция Сатурн наранява Слънцето, а Марс - Луната, особено ако управляват мес тата на светилата или хороскопа. Ако се получат две опозиции при ъглови светила, а злотворните плане ти са в равнобедрена конфигурация, децата се раждат мъртви или полумъртви. Ако при тези обстоятелст ва светилата излизат от съвпад с някоя от благотворните планети или са в някакъв друг аспект към тях, но въпреки това хвърлят своите лъчи в частите, които ги предшествуват, детето ще живее толкова месе ци, дни или дори часове, колкото е броят на градусите между афетика*185 и най-близките лъчи на злот ворните планети, в зависимост от силата на нараняване и силата на планетите, управляващи причината. Ако лъчите на злотворните планети падат преди светилата, а лъчите на благотворните - зад тях, детето ще бъде изоставено, но ще го приберат и ще живее. Ако при тези обстоятелства злотворните планети над деляват благотворните, като проявяват някакъв аспект към хороскопа, децата ще живеят в унижение и зависимост. Но ако надделяват благотворните планети, те ще живеят като подменени деца на други роди тели. И ако една от благотворните планети бъде изгряваща или съединена към Луната, а една от злотвор ните - залязваща, децата ще бъдат отгледани от своите родители. Същите методи на изследване се изпол зуват и при многократни раждания. Но ако някоя от планетите, които по две или на по-големи групи про явяват аспект към хороскопа, е в залез, детето ще бъде родено полумъртво или просто парче неоформена плът. Ако надделеят злотворните планети, детето няма да бъде отгледано или няма да оживее.
10. ЗА ДЪЛЖИНАТА НА ЖИВОТА

Определянето на дължината на живота заема водещо място сред изследванията върху постнаталните съ бития*186. За него древният казва, че е нелепо да се предсказват годините на живот за човек, който в ре зултат на това няма да изживее предсказаното време*187. Темата е твърде сложна и не е изолирана от ос таналите. В общи линии, резултатът се получава от управлението на най-важните места. Най-удобният за нас метод, който е в хармония с природните закони, е следният.

Методът зависи изцяло от намирането на афетичните места, от звездите, които управляват афетеуса, и от определянето на анакретичните места или звезди*188. Това става по следния начин.

Първо, трябва да определим Домовете*189, в които една планета е изцяло афетична, т.е. да получим уп равлението на афетеуса. Тези Домове са: 1. Дванадесетата част на зодиака, около хороскопната точка - 5 градуса над точния хоризонт и 25 градуса под него; 2. Частта в десен секстил на тези тридесет градуса, наречена Дом на добрия демон; 3. Частта в квадрант, наречена Среда на небето; 4. Частта в тригон, наре чена Дом на Бога; 5. Противоположната част, наречена Запад*190. С оглед на силата, първо трябва да се предпочетат градусите в Средата на небето, след това - градусите в изтока, след това - онези в мястото, следващо Средата на небето, след това онези в Запада, след това - онези в мястото преди Средата на небе то. Целият район под Земята трябва да се игнорира, с изключение на възхождащите градуси в изгряващо то място. От надземната част не ни е нужно мястото, несвързано с Асцендента*191. Не ни трябва и мяс тото, изгряващо преди Асцендента, наречено Дом на злия демон*192, защото е упадащо, в него се увреж да излъчването на звездите, а и мътното изпарение от земна влага създава такава неяснота и непонятно ст, че звездите не проявяват истинските си цветове и величини.

След това трябва да проверим като афетици четирите най-важни региона - Слънце, Луна, хороскопна точ ка и Жребий на съдбата - и техните управители.

За да определим местоположението на Жребия на съдбата, трябва да взимаме сумата от нощни и дневни градуси между Слънцето и Луната. След това нанасяме това разстояние от хороскопната точка в реда на следващите зодии. По този начин какъвто аспект и връзка проявява Слънцето към хороскопната точка,


същото проявява и Луната към Жребия на съдбата. Затова той може да се нарече лунен хороскоп*193.

От тях*194 през деня трябва да предпочетем Слънцето, ако е в афетично място. След това - Луната. Ако и Луната не е така разположена - планетата с най-много връзки към Слънцето, предшествуващия съвпад и хороскопа, тоест - ако планетата има три или повече от петте съществуващи управления. Ако липсва та кава планета, използваме хороскопната точка. През нощта трябва да предпочетем Луната. След това - Слънцето. След това - планетата с най-много връзки към Луната, предшествуващото пълнолуние и Жре бия на съдбата (ако предшествуващият съвпад е бил новолуние - към хороскопа, а не към Жребия на съд бата). Но ако светилата или управителят на присъщата секта*195 са в афетични места, трябва да вземем светилото, което заема най-авторитетното място. Управляващата планета трябва да предпочетем само ко гато заема авторитетна позиция и същевременно има връзка с управлението на двете секти.

След като определим афетика, трябва да приложим някой от двата метода за определяне на времето. Пър вият следва реда на следващите зодии. Той трябва да се използува само при т.нар. "излъчване на лъчи", когато афетикът е на изток, т.е. между Средата на небето и хороскопа. В т.нар. хоримея, когато афетикът е в местата, които захождат от Средата на небето, трябва да прилагаме метода, който следва реда на воде щите зодии.

При метода на водещите зодии анакретик е само градусът на западния хоризонт, в които господарят на живота*196 залязва. Градусите на планетите, които влияят, само отнемат или прибавят години към сума та от градуси до залеза на афетика. Те не унищожават, защото не планетите се движат към афетика, а той към тях. Благотворните планети присъединяват години, а злотворните отнемат. Меркурий е зависим от групата, към която проявява аспект. Сумата за събиране или изваждане се изчислява от определените гра дуси. Пълният брой години е равен на броя от часови периоди за всеки градус (дневни часове*197 през деня и нощни часове през нощта). В изчислението сумата от изваждането трябва да бъде направена съоб разно тяхното по-източно начално място, като при залез тя е нула.

При определяне на времето, според метода на следващите зодии, анакретици са местата на злотворните звезди Сатурн и Марс, независимо дали планетите присъстват лично, или излъчват своите лъчи от квад рант или опозиция (по-някога и от секстил в зодиите, наречени "вслушващи се" или "гледащи се", пора ди равенството на силата/*198. Анакретична е и зодията, която е в квадрант на афетичната зодия в реда на следващите зодии. Понякога, когато е наранен, анакретичен е и секстилният аспект между бавно въз хождащите зодии. При зодиите, които възхождат бързо, такъв аспект е тригонът. Когато афетик е Луна та, анакретично е и мястото на Слънцето. При този метод планетите са в състояние и да разрушават и да предпазват, защото се движат към афетичното място*199. Унищожаването не е задължително, защото на стъпва само когато местата са наранени. Анакретиците са безопасни, ако попаднат в границата на благот ворна планета и ако някоя от благотворните планети излъчва лъчи към анакретичния градус или в части те, които го следват (при Юпитер - от 12 градуса, а при Венера - 8 градуса), от квадрант, тригон или опо зиция. Те са безопасни и ако ширините на афетика и анакретика са различни, при лично присъствие на последния*200. Когато има две или повече планети от всяка страна - помагащи и унищожаващи - по броя и по силата на съюзите трябва да определим кой надделява. Когато едната от групите е явно по-мно гобройна от другата, определяме по броя. Когато планетите от едната група са в свое място, а другите не са, и особено когато едните са изгряващи, а другите залязващи, определяме по силата. Не трябва да се до пуска, че всяка планета под лъчите на Слънцето е унищожител или помощник. Изключваме случая, кога то афетик е Луната и мястото на Слънцето е анакретик, поради близкото присъствие на злотворна плане та и липса на влияние от страна на благотворна планета.

Броят на годините, определен от разстоянието между афетика и анакретика, не може да се намери само от периодите на възход за всеки градус, освен в случая, при който афетик е изтокът или някоя от изгрява щите оттам планети. Според метода*201 трябва да се изчисли след колко равноденствени периода*202 мястото на анакретика ще навлезе в мястото, заемано от афетика в момента на раждането, защото равно денствените периоди минават равномерно*203 през хоризонта и Средата на небето, които определят про порциите на пространствените разстояния. Както се подразбира, всеки един равноденствен период има продължителност една слънчева година*204. Когато афетикът е точно в изтока, трябва да използуваме периодите на възход на градусите до мястото на срещата. След такъв брой равноденствени периоди ана кретикът ще навлезе в мястото на афетика, т.е. в източния хоризонт. Когато афетикът е в Средата на небе то, трябва да използуваме възходите от десния сегмент на сферата*205, по който се достига Средата на небето. Когато афетикът е в западния хоризонт, трябва да използуваме сумата от равноденствени перио ди, за които градусите на интервала залязват, т.е. равноденствени периоди, за които противоположните градуси изгряват. Но ако афетичното място е между тези три точки, периодите, за които анакретикът ще достигне мястото на афетика, ще са различни от периодите на споменатите по-горе възходи, заходи и


кулминации. Едно място съвпада с друго, ако има същата позиция*206 в същата посока спрямо хоризон та и меридиана. То е най-близко с местата, които лежат върху един от полукръговете, описани през сече нията на меридиана и хоризонта*207, всяко от които в една и съща позиция има приблизително един и същ по продължителност час. Ако въртенето е по гореспоменатите дъги, мястото достига една и съща по зиция спрямо хоризонта и меридиана, но за неравни периоди на движение на зодиака спрямо меридиана и хоризонта. В позиции на друго разстояние спрямо тях периодите са различни от предните. Затова по-на татък ще усвоим един метод, с помощта на който ще определяме равноденствените периоди на анакрети ка от това дали афетикът заема изтока, Средата на небето, запада или някаква друга позиция. Според не го, първо трябва да определим кулминиращия градус на зодиака, а след това - градусите на афетика и ана кретика. След това, по възходите до точния градус на Средата на небето, независимо дали е под или над Земята, трябва да открием с колко обикновени часа позицията на афетика е изместена от меридиана по десния отрязък на сферата. Делим тези часове на сумата от часови периоди*208 на афетика (дневни, ако той е над Земята и нощни, ако е под нея). Сеченията на зодиака, които са изместени на равен брой обик новени часове от меридиана, лежат на един и същ от гореспоменатите полукръгове. Затова по-нататък трябва да се изчисли на колко равноденствени периода анакретикът ще се отдалечи от този меридиан за същия брой обикновени часове като афетика*209. След като ги определим, трябва да намерим с колко равноденствени часа анакретикът е отдалечен от градуса на Средата на небето в първоначална позиция - отново по възходите от десния отрязък на сферата - и с колко ще е отдалечен, след като измине същия брой обикновени часове като афетика. Това получаваме, като умножим обикновените часове с часовите периоди*210 на анакретичния градус. Ако сравняването по обикновените часове става към горната Сре да на небето, трябва да умножаваме с дневните часове, а към Средата на небето под Земята - по нощните часове. След като получим резултата от разликата на двете разстояния, ще открием и броя на годините, който е целта на изследването.

За да стане по-ясно, допускаме например, че афетик е началото на Овен, а анакретик - началото на Близ наци, като продължителността на най-дългия ден тук е 14 часа*211, а часовата дължина на началото на Близнаци е около 17 равноденствени периода. Приемаме началото на Овен за изгряващо, така че начало то на Козирог е в Средата на небето и началото на Близнаци е изместено от Средата на небето над Земя та на 148 равноденствени периода. Началото на Овен е отдалечено на шест обикновени часа*212 от днев ната Среда на небето. Затова умножаваме тези шест часа по 17-те равноденствени периода, които са пе риодите на часовата продължителност в началото на Близнаци. Този интервал от около 102 периода ва дим от 148-те равноденствени периода, които го свързват към Средата на небето над Земята, и получава ме, че след 46 периода, което е разликата, анакретичното място ще мине в позицията на афетика. Това са, приблизително, равноденствените периоди на възхода на Овен и Телец, тъй като беше прието, че афетич ното място е хороскопът.

По същия начин: нека началото на Овен да бъде в Средата на небето, така че в своята първоначална пози ция началото на Близнаци да бъде изместено от Средата на небето над Земята на 58 равноденствени пери ода*213. При втората си позиция началото на Близнаци трябва да бъде в Средата на небето. Затова раз ликата на разстоянията е точно тази сума от 58 периода, за която Овен и Телец минават през меридиана, защото афетикът е в Средата на небето.

Нека началото на Овен е залязващо, така че началото на Рак да бъде в Средата на небето, а началото на Близнаци да е отдалечено от Средата на небето над Земята на 32 равноденствени периода в посоката на водещите зодии*214. Началото на Овен отново е отдалечено на шест обикновени часа от меридиана в по сока запад. Затова, ако ги умножим по 17, ще получим 102 периода, което ще бъде разстоянието на нача лото на Близнаци*215 при залез. В първата си позиция началото на Близнаци ще бъде отдалечено от съ щата точка на 32 периода. Оттук се получава, че то се е придвижило до запада за разликата от 70 пе риода, за които Овен и Телец залязват, а противоположните зодии - Везни и Скорпион, изгряват.

Нека да допуснем, че началото на Овен не е в ъглите, а е изместено например на три обикновени часа от меридиана в посоката на водещите зодии, така че 18-ият градус на Телеца е в Средата на небето, а в пър воначална позиция началото на Близнаци е на 13 равноденствени периода от Средата на небето над Земя та в посоката на следващите зодии216. Ако умножим 17-те равноденствени периода по трите часа, ще по лучим, че във втората си позиция началото на Близнаци ще се отдалечи на 51 равноденствени периода от Средата на небето в посоката на водещите зодии. И това ще направи всичко 64 периода*217. Така полу чихме 46 периода, когато афетичното място е изгряващо, 58 - когато е в Средата на небето, и 70 - когато е залязващо. Вижда се, че броят на равноденствените периоди в позиции между Средата на небето и изто ка или запада, се различава от другите. Той е 64 и разликата е пропорционална на допълнителните 3 ча са, като в центровете на другите квадранти имахме 12 равноденствени периода, а при разстояние от три
часа - 6 равноденствени периода*218. Като се има предвид, че при всички случаи се наблюдава приблизи телно една и съща пропорция, става възможно методът да бъде лесно използуван. И така да повторим, че когато афетикът изгрява, ще използуваме възходите до анакретика. Ако той е в Средата на небето – гра дусите на десния отрязък на сферата, а ако е в залез - заходите. Когато афетикът е между тези точки, нап ример както в гореспоменатия интервал от Овен, първо трябва да вземем равноденствените периоди на всеки от околните ъгли и ще открием, че съответствуващите равноденствени периоди до началото на Бли знаци от Средата на небето са 58, а от запада - 70, защото беше допуснато, че се намира след Средата на небето над Земята. По-нататък установяваме, както беше направено по-горе, на колко обикновени часа е отдалечен афетикът спрямо всеки от двата ъгъла, разстоянието между които може да бъде максимум 6 часа. Разликата между двете суми трябва да съберем или извадим от ъгъла, спрямо който е направено сра внението. Например, споменатата по-горе разлика между 70 и 58 е 12 периода. Беше допуснато, че афети кът е отдалечен на равен брой часове - по три, спрямо всеки от ъглите, което е 1/2 от 6 часа. Затова взема ме тази пропорция 1/2 от 12-те равноденствени периода, присъединяваме към 58 или вадим от 70 и полу чаваме резултата от 64 периода. Ако афетичното място е на два обикновени часа спрямо един от ъглите, тоест 1/3 от 6 часа, към 58 трябва да присъединим 1/3 от 12 равноденствени периода - или 4, ако изме стването от два часа е било от Средата на небето, или да ги извадим от 70, ако двата часа са измерени от запада.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница