Точки за открито обсъждане 1 Страница обсъждания на законодателни актовеДата03.03.2017
Размер65.75 Kb.
ТОЧКИ ЗА ОТКРИТО ОБСЪЖДАНЕ 1

Страница

ОБСЪЖДАНИЯ НА ЗАКОНОДАТЕЛНИ АКТОВЕ

ТОЧКИ „А“ (док. 17580/13)

1. Проект за предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамка за морско пространствено планиране [първо четене] 3

2. Директива на Съвета за изменение на Директиви 2006/112/ЕО и 2008/118/ЕО по отношение на френските най-отдалечени региони, и по-специално Майот 3

3. Директива на Съвета за изменение на Директива 2010/18/ЕС за прилагане на ревизираното рамково споразумение за родителския отпуск, сключено между Конфедерацията на европейския бизнес (BUSINESSEUROPE), Европейската асоциация на занаятите и малките и средните предприятия (UEAPME), Европейския център на предприятията с държавно участие и на предприятията от общ икономически интерес (CEEP) и Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), вследствие на промяната на статута на Майот по отношение на Европейския съюз 3

4. Регламент на Съвета за изменение на Регламенти (ЕО) № 850/98 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета, както и Регламенти (ЕО) № 1069/2009, (ЕС) № .../2013 и (ЕС) № .../2013 на Европейския парламент и на Съвета, вследствие на промяната на статута на Майот по отношение на Европейския съюз 4

5. Директива на Съвета за изменение на Директиви 91/271/EИО и 1999/74/EО на Съвета, и


Директиви 2000/60/EО, 2006/7/EО, 2006/25/EО и 2011/24/EС на Европейския парламент и на Съвета, вследствие на промяната на статута на Майот по отношение на Европейския съюз 4

6. Решение на Съвета за изменение на Решение 2002/546/ЕО по отношение на неговия срок на прилагане 4

7. Регламент на Съвета за откриване и определяне на начина на администриране на автономни тарифни квоти на Съюза при внос на някои рибни продукти в Канарските острови от 2014 г. до 2020 г. 4

НЕЗАКОНОДАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ — ПРИЕМАНЕ

ТОЧКИ „А“ (док. 17581/13)

25. Регламент на Съвета за откриване и управление на автономни тарифни квоти на Съюза за някои селскостопански и промишлени продукти и за отмяна на Регламент (ЕС) № 7/2010 5

26. Регламент на Съвета за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени селскостопански, рибни и промишлени продукти и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1344/2011 5

*

* *ОБСЪЖДАНИЯ НА ЗАКОНОДАТЕЛНИ АКТОВЕ

(Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за Европейския съюз)

1. Проект за предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамка за морско пространствено планиране [първо четене]

  • Общ подход

16983/13 POLGEN 242 POLMAR 28 PESC 1440 COSDP 1112 AGRI 795

TRANS 629 JAI 1077 ENV 1137 PECHE 578 CODEC 2755

+ ADD 1

+ ADD 2


16979/13 POLGEN 241 POLMAR 27 PESC 1439 COSDP 1111 AGRI 794

TRANS 628 JAI 1076 ENV 1134 PECHE 577 CODEC 2753

+ COR 1

+ COR 2


одобрено от Корепер (ІІ част) на 4.12.2013 г.

Съветът постигна общ подход по посочения по-горе проект за предложение за директива.

2. Директива на Съвета за изменение на Директиви 2006/112/ЕО и 2008/118/ЕО по отношение на френските най-отдалечени региони, и по-специално Майот

16766/13 FISC 234 POSEIDOM 22

+ COR 1 (sl)

+ COR 2 (hr)Съветът прие с единодушие посочената по-горе директива (правно основание: член 113 от Договора за функционирането на Европейския съюз).

3. Директива на Съвета за изменение на Директива 2010/18/ЕС за прилагане на ревизираното рамково споразумение за родителския отпуск, сключено между Конфедерацията на европейския бизнес (BUSINESSEUROPE), Европейската асоциация на занаятите и малките и средните предприятия (UEAPME), Европейския център на предприятията с държавно участие и на предприятията от общ икономически интерес (CEEP) и Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), вследствие на промяната на статута на Майот по отношение на Европейския съюз

16663/13 POSEIDOM 19 REGIO 276 ENV 1101 AGRI 770 SOC 973 SAN 472Съветът прие с единодушие посочената по-горе директива (правно основание: член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз).

4. Регламент на Съвета за изменение на Регламенти (ЕО) № 850/98 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета, както и Регламенти (ЕО) № 1069/2009, (ЕС) № .../2013 и (ЕС) № .../2013 на Европейския парламент и на Съвета, вследствие на промяната на статута на Майот по отношение на Европейския съюз

16664/13 PECHE 554 VETER 110 POSEIDOM 20 POSEICAN 10 POSEIMA 7Съветът прие с единодушие посочения по-горе регламент (правно основание: член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз).

5. Директива на Съвета за изменение на Директиви 91/271/EИО и 1999/74/EО на Съвета, и
Директиви 2000/60/EО, 2006/7/EО, 2006/25/EО и 2011/24/EС на Европейския парламент и на Съвета, вследствие на промяната на статута на Майот по отношение на Европейския съюз

16665/13 POSEIDOM 21 REGIO 277 ENV 1102 AGRI 771 SOC 974 SAN 473Съветът прие с единодушие посочената по-горе директива (правно основание: член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз).

6. Решение на Съвета за изменение на Решение 2002/546/ЕО по отношение на неговия срок на прилагане

16835/13 POSEICAN 12 REGIO 282 UD 309 PECHE 566Съветът прие с единодушие посоченото по-горе решение (правно основание: член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз).
7. Регламент на Съвета за откриване и определяне на начина на администриране на автономни тарифни квоти на Съюза при внос на някои рибни продукти в Канарските острови от 2014 г. до 2020 г.

16672/13 POSEICAN 11 REGIO 278 UD 301 PECHE 555Съветът прие с единодушие посочения по-горе регламент (правно основание: член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз).

НЕЗАКОНОДАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ — ПРИЕМАНЕ(В съответствие с член 9, параграф 1 от Процедурния правилник на Съвета)

25. Регламент на Съвета за откриване и управление на автономни тарифни квоти на Съюза за някои селскостопански и промишлени продукти и за отмяна на Регламент (ЕС) № 7/2010

16244/13 TDC 21

+ REV 1 (lt)

Съветът прие посочения по-горе регламент (правно основание: член 31 от Договора за функционирането на Европейския съюз).

26. Регламент на Съвета за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени селскостопански, рибни и промишлени продукти и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1344/2011

16245/13 TDC 22

+ COR 1 (sl)

+ REV 1 (lt)

+ REV 2 (hr)

Съветът прие посочения по-горе регламент (правно основание: член 31 от Договора за функционирането на Европейския съюз).

Изявление на Франция

„Франция подкрепя приемането на регламента на Съвета за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа, приложим от 1 януари 2014 г.

Общата цел на този вид мерки е принос към подобряване на конкурентния капацитет на промишлеността в Съюза, както и съхраняването или откриването на нови работни места.

В някои сектори, които са особено уязвими по отношение на въздействието на икономическата криза, този механизъм понякога придобива първостепенно значение за поддържането на дейността им.

Такъв е случаят с дървения материал за шперплат във Франция, който до края на настоящата 2013 г. се ползваше от общата система за преференции, обхващаща Габон като страна — износител на окуме.

Има опасност вдигането на митата с 6 % да доведе до сериозно нарушаване на икономическото равновесие на засегнатите предприятия, които наброяват няколко хиляди работни места.

За да даде възможност на тези предприятия да продължат да произвеждат, Франция ще представи искане за суспендиране на митата в следващия регламент на Съвета, който ще се прилага от 1 юли 2014 г., което да има обратно действие, считано от 1 януари 2014 г.

Консултациите, които Франция води по този въпрос, потвърждават, че подобно суспендиране е в съзвучие с интереса на Съюза и потребностите на промишлеността, и че повторното му включване в проекта за регламент не би имало никакви отрицателни последици за останалите държави членки.“1Обсъждания на законодателни актове на Съюза (член 16, параграф 8 от Договора за Европейския съюз), други обсъждания, открити за обществеността и открити дебати (член 8 от Процедурния правилник на Съвета).
17935/13 ADD 1 REV 1
agi/vv


DPG
BG
Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница