Tom XIV съдържание дискусиИДата25.05.2017
Размер43.8 Kb.
ТипАнализ
TOM XIV
СЪДЪРЖАНИЕ


ДискусиИ
1. Предизвикателства в практиката на Върховния административен съд при прилагане на правото на ЕС

Редакционна колегия
2. Качество или количество? Преосмисляне на ролята на върховните юрисдикции в Централна Европа

Michal Bobek, генерален адвокат в Съда на Европейския съюз
3. Предоговарянето на членството на Обединеното кралство в ЕС: към нов баланс на разпределението на компетентност между Съюза и държавите членки?

проф. д-р Жасмин Попова
4. Обзор на процесуалните проблеми в българската съдебна практика относно производството по реализиране на отговорността на държавата за нарушение на правото на Европейския съюз

Андреан Славчев, адвокат


Анализи

Гражданство на ЕС и свобода на движение

5. Законност на пребиваването като предпоставка за равно третиране на гражданите на Съюза, търсещи работа в приемащата ги държава членка

(Решение на Съда на ЕС по дело С-67/14, Alimanovic)Силвия Петрова, член на Правната служба на Европейската комисия
Институции на ЕС

6. Институционалният баланс и принципа на лоялно сътрудничество между институциите на Европейския съюз

(Решение по дело C-425/13, Европейска комисия/Съвет)д-р Вихър Георгиев, гл. асистент в СУ „Св. Климент Охридски“
Наказателно право

7. Нов тласък в борбата срещу измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС

(Решение на Съда на ЕС по дело С-105/14, Taricco)Радостина Стефанова–Камишева, програмен координатор в Национален институт на правосъдието
Основни права на ЕС

8. Safe Harbour or Pearl Harbour?

(Решение на Съда на ЕС по дело С-362/14, Schrems)Катина Бончева, адвокат

Българските дела пред Съда на ЕC
Акцизи

9. Използваният за дезинфекция етилов алкохол в процеса на производство на лекарства трябва да бъде освободен от акциз

(Решение на Съда на ЕС по дело Биовет, С-306/14)


ДДС

10. Понятието „доставка на услуги“ обхваща абонаментните договори за извършване на консултантски услуги за предприятия от юридически, търговски и финансов порядък, при което доставчикът се е поставил на разположение на възложителя за срока на договора

(Решение на Съда на ЕС по дело Аспарухово Лейк Инвестмънт Къмпани, С-463/14)


Околна среда

11. България е нарушила своите задължения по силата на екологичното законодателство на ЕС относно класифицирането на специалната защитена зона и изграждането на инвестиционни проекти в района на Калиакра

(Решение на Съда на ЕС по дело С-141/14, Комисия/България)


Съдебно сътрудничество по граждански дела

12. Искът на единия родител съдът да замести липсващото съгласие на другия родител за пътуването на детето им извън държавата членка по неговото пребиваване и за издаването на паспорт на името на това дете попада в материалното приложно поле на Регламент (ЕО) № 2201/2003

(Решение на Съда на ЕС по дело Гогова, С-215/15)


Висящи производства
13. Европейската комисия сезира Съда на ЕС с иск за установяване на неспазване от България на нормите за качество на атмосферния въздух

(Дело С-488/15, Комисия/България)Накратко
Български съдилища
14. Ямболският окръжен съд осъди Народното събрание, Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и Върховния касационен съд солидарно да платят обезщетение за вреди, причинени в резултат на нарушение на правото на ЕС

(Решение от 26 ноември 2015 г. на Ямболски окръжен съд, VII граждански състав по гр. д. № 407/2014 г.)


Съд на ЕС
15. Ако не е налице явно нарушение – предвид най-добрия интерес на детето – на правна норма, считана за съществена в правния ред на държава членка или на право, призната като основно в нейния правен ред, регламент (ЕО) № 2201/2003 не позволява на съда в тази държава членка да откаже да признае решението на съд на друга държава членка

(Решение на Съда на ЕС по дело Р., С-455/15 PPU)


16. Възлагането на обществени поръчки може да се подчинява на национален закон, който предвижда изискване за минимална заплата

(Решение на Съда на ЕС по дело C-115/14, RegioPost GmbH & Co. KG)


17. Изтичането на сроковете за произнасяне по изпълнението на европейска заповед за арест не освобождава националния съд да вземе решение в тази връзка и само по себе си не изключва продължаването на задържането на издирваното лице

(Решение на Съда от 16 юли 2015 г. по дело С-237/15 PPU, Lanigan)


18. Правото на ЕС се противопоставя на силата на пресъдено нещо на решение на национален съд, което възпрепятства ефективния контрол върху държавните помощи

(Решение на Съда на ЕС в дело С-505/15, Klausner Holz Niedersachsen)


19. Правото на глас на лишените от свобода в светлината на правото на ЕС

(Решение на Съда на ЕС по дело С-650/13, Delvigne)


20. Прилагане на правото на конкуренцията на ЕС по отношение на някои договори за наем на стопански обект в търговски център

(Решение на Съда на ЕС в дело С-345/14, Maxima Latvija)


21. Условия за удостоверяване на съдебно решение като европейско изпълнително основание при безспорни вземания

(Решение на Съда на ЕС в дело С-300/14, Imtech Marine Belgium)


РЕЗЮМЕ/Summaries / Résumés / Zusammenfassungen
22. The Challenges of Applying European Union Law in the Case-law of the Bulgarian Supreme Administrative Court

The Editorial Board
23. Quantity or Quality? Re-Assessing the Role of Supreme Jurisdictions in Central Europe

Michal Bobek , Advocate General at the Court of Justice of the EU
24. La renégociation de l’appartenance du Royaume-Uni à l’Union européenne - vers une nouvelle balance de la répartition des compétences entre l’Union et les Etats membres?

Prof. Dr. Jasmine Popova
25. Overview of the Procedural Problems in the Case-law of the Bulgarian Courts in the Context of State Liability for Breaches of European Union Law

Andrean Slavchev, attorney at law
26. La légalité du séjour en tant que condition pour l’égalité de traitement des citoyens de l’Union à la recherche d’un emploi dans l’État membre d’accueil

(Arrêt de la Cour de justice dans l’affaire С-67/14, Alimanovic)Silvia Petrova, membre du Service juridique de la Commission européenne
27. The Institutional Balance and The Principle of Sincere Cooperation among the Institutions of the European Union

(Judgment of the Court of Justice of the EU in case C-425/13, Commission v Council)Dr. Vihar Georgiev, Assistant Professor, Sofia University “St. Kliment Ohridski”
28. Un nouvel élan pour la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne

(Arrêt de la Cour de justice dans l’affaire С-105/14, Taricco)Radostina Stefanova-Kamisheva, coordinateur de programme à l’Institut nationale de la justice
29. Safe Harbour or Pearl Harbour?

(Judgement of the Court of Justice of the EU in case С-362/14, Schrems)Katina Boncheva, attorney at law
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница