Топлофикация София” еад обявявастраница3/3
Дата15.05.2017
Размер0.69 Mb.
1   2   3

2. Възложителят може да отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:

2.1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

2.2. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;

2.3. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

2.4. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

2.5. опитал е да:

2.5.1. повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или

2.5.2. получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Основанията по т.2.5 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

3. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:

3.1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

3.2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

3.3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.

В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, Възложителят не го отстранява от процедурата.

Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените доказателства се посочват в решението за класиране или прекратяване на процедурата, в зависимост от вида и етапа, на който се намира процедурата.

4. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата.

Изискванията по т.4. се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.

В случай на отстраняване по чл. 54 от ЗОП и 55 от ЗОП Възложителят трябва да осигури доказателства за наличие на основания за отстраняване.

5. За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя:

5.1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство за съдимост;

5.2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;

5.3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда";

5.4. за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП - удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията.

5.5. Когато в удостоверението по т..5.3 се съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка.

Когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава.

Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.

6. Други основания за отстраняване от участие:

6.1. отстранява се участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;

6.2. отстранява се участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;

6.3. отстраняват се участници, които са свързани лица
VI. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1.Получаване на документацията за участие:

Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за участие на адрес: www.zop.toplo.bg.

2. Разяснения по условията на процедурата

2.1 Лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по решението, обявлението, поканата за потвърждаване на интерес, документацията за обществената поръчка и описателния документ до 5 дни преди изтичане на срока за получаване на заявленията за участие и/или офертите.2.2.Възложителят предоставя разясненията в 3-дневен срок от получаване на искането, В разясненията не се посочва лицето, направило запитването.

2.3.Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след изтичане на срока по т. 2.1.

2.4. Разясненията се предоставят чрез публикуване на профила на купувача.

3. Изменение на условията

3.1. Възложителят може, по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице, направено в срок до 3 дни от публикуване на обявлението за обществената поръчка, да направи промени в обявлението и/или в документацията за обществената поръчка .

3.2. Заинтересованите лица могат да правят предложения за промени в документите по т.3.1. в 10-дневен срок от публикуването на обявлението в РОП, с което се оповестява откриването на процедурата, и/или от получаване на поканата за потвърждаване на интерес. 3.3. Възложителят изпраща за публикуване в РОП обявлението за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява, в 7-дневен срок от публикуването в РОП на обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.

3.4. След изтичането на сроковете по т.3.3. Възложителят може да публикува многократно обявления за изменение или допълнителна информация за промени в условията на процедурата само когато удължава обявените срокове.

3.5. С публикуването на обявлението за изменение или допълнителна информация се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.

VII. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА

1.Съдържание на офертите

Опаковката с офертата включва следните документи:

1.1. единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката;

1.2. документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо – по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП;

1.3. копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

1.4. опис на представените документи;

1.5. техническо предложение, съдържащо:

1.5.1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

1.5.2. предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя;

1.5.3. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

1.5.4. декларация за срока на валидност на офертата;

1.5.5. декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;

1.5.6. друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката;

1.6. ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за придобиване, и предложенията по други показатели с парично изражение. Ценовото предложение се поставя в запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри".

Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях са задължителни за участниците.

Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато участниците са се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя.

Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

Всеки участник трябва да изготви своята оферта на български език и в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и настоящата документация.

Офертата следва да отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в обявлението за откриване на процедурата, настоящата документация и да бъде оформена по приложените към нея образци. Условията в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях.2.Подаване на оферта

2.1. Офертата, съдържаща необходимите документи, се представя в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

2.1.1.наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

2.1.2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;

2.1.3. наименованието на поръчката.

2.2. Офертата се подава в деловодството на "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД на следния адрес: гр. София, п. код 1680, ул. "Ястребец" 23 Б.

2.3. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от Възложителя. При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

2.4. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

2.5. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра по чл. 48, ал. 1 от ЗОП. Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка.

2.6. За получените оферти при възложителя се води регистър, в който се отбелязват: подател на офертата; номер, дата и час на получаване; причините за връщане на офертата, когато е приложимо.

3. Разглеждане и оценка на офертите.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно чл.54, ал.2 от ППЗОП, при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
VIII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
1. Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител:

1.1. представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10, ал. 2 от ЗОП;

1.2. предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

1.3. представи определената гаранция за изпълнение на договора.

2. Договорът трябва да съответства на проекта на договор, приложен в документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които последният е определен за изпълнител на поръчката.

3. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител.

Опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП,

съдържащи се в офертата на ...................................................,

участник в процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет:

....................................................................“

Описание на документа


Оригинал/

копие


Страници от... до .....

1.

Опис на представените документи


оригинал
2.

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

оригинал
*3.

При участник-обединение - копие на договора за обединение

копие
*4.

При участник-обединение, което не е юридическо лице - копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, съгласно чл. 37, ал. 4 ППЗОП;

копие
5*.

Документ за упълномощаване, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „а“ ППЗОП

копие
6.

Предложение за изпълнение на поръчката придружено от доказателства по чл. 64, ал. 1, т. 2, т.5 и т. 10 от ЗОП

оригинал
7.

Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ ППЗОП

оригинал
8.

Декларация за срока на валидност на офертата по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „г“ ППЗОП

оригинал
9.

Декларацияпо чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ ППЗОП

оригинал
10.

Декларация по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 ЗОП за липса на свързаност с друг участник

оригинал
11.

Техническо предложение

оригинал
12.

Декларация за конфиденциалност по 102, ал. 1 ЗОП

оригинал
13.

Ценово предложение

оригинал
14.

Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

оригинал
Дата Име и фамилия

Подпис на лицето (и печат)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––*Документите и данните в офертата се подписват само от лицето/та, което/които представлява/т участника, посочено в съдебната регистрация и удостоверението за актуално състояние и/или упълномощени за това лица.

ДО

„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА1

от

...................................................................................................../пълно наименование на участника/

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Имаме удоволствието, да Ви представим ценовата си оферта за: „Доставка на компютърна конфигурация за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД” по Обособена позиция № ..................................................................
Обща цена на поръчката по Обособена позиция № ............................................................... е в размер на ................... лв. /............................../, без включено ДДС, съответно ............................. лв. /...................../ с включено ДДС, като цената на един брой е в размер на ............................ лв. /.................../, без включено ДДС, съответно ......................... лв. /.........................../ с включено ДДС.
В посочената от нас стойност са включени всички разходи за доставка на стоката.


Дата......................... 2016 г. С уважение: ...........………………

/име, длъжност, подпис и печат/

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪКТА

(ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ)

За

Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД, с две обособени позиции”За Обособена позиция № 1: „Доставка на 105 бр. персонални компютри с общо предназначение за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”

От ………………………………………………………......................................……………

/наименование на участника/
След запознаване с документацията и проекта на договора приемаме да изпълним поръчката в съответствие с вашите изисквания и условия, както следва:Персонални компютри (105 броя)Параметър

Изискване

Предложение на участника

Референции към съответната страница от техническата документация или брошура2Тип

Офис персонален компютър с малък обем на кутията

Процесор

Двуядрен, 64-bit и тактова честота поне 2.9 GHz, 3MB кеш с оценка на производителността - PassMark CPU Mark >= 3200

Оперативна памет

1 x 4 GB DDR4, разширяема до мин. 16GB с тактова честота min. 2133MHz, минимум 1 свободен слот след монтаж на паметта

Твърд диск, оптика

мин. 120 GB, SATA3,

допускат се предложения с конвенционални дискове с мин. 8 MB cache, мин. 7200 rpm; или SSD с мин. скорост на четене/запис 500/200MB/s

Да се посочи дали е възможно да се инсталира вътрешно оптично устройство.


Гнезда за заключване против кражба

Security lock slot

Графика

Интегрирана графика, с минимум 1024 MB DDR4, 1920×1080 (HD), хардуерен DirectX 11.1, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2 или еквивалентни.

Портове

Минимум 1 брой audio line-in;

Минимум 1 брой audio line-out;

USB портове – минимум 2 порта USB 3.0 и 2 порта USB 2.0;

Изходи за монитор: минимум 1 Display Port или DVI

Мрежов интерфейс - RJ45


LAN

10/100/1000 Ethernet, Wake-On-LAN

Звук

Вградена звукова карта.

Сигурност

Модул за надеждност на системата v1.2 или еквивалент; Възможност за изключване/блокиране на USB портовете;

В/И устройства

Клавиатура с “Windows” бутон и оптична мишка със скрол.

Енергийна ефективност

ENERGY STAR или еквивалентна сертификация на изделието, мин. 89% енергийна ефективност на захранващия блок.

Размери

Обем на кутията не повече от 2,2 литра

Монитор

минимум 19.5”; TFT LCD екран; разделителна способност мин. 1600x900; макс. време на реакция – 6 ms; мин. 1000:1 контраст; мин. 250 cd/m2 яркост; мин 170°/170° градуса ъгъл на виждане; TCO’06 или еквивалентен сертификат; от производителя на компютърната система

Стойка с възможност за регулиране на ъгъла на монитора; Покритие – anti-glare; интерфейсите и кабелите в комплектацията на монитора да съответстват на предлаганите интерфейси на компютъра, така че да не са необходими допълнителни преходници за включване;


Електрическо захранване на цялото оборудване трябва да е пригодно от производителя за работа с електрическото захранване в Република България - 220V/50 Hz;

Захранващ блок – вграден или външен.ОС

Windows 10 Professional или еквивалент с право на даунгрейд до Windows 7 Professional или еквивалент

Други

Мишката и клавиатурата не се допуска да са от друг производител.

Персоналния компютър да е изрично посочен от Microsoft като съвместим с Windows 7/10 или еквивалент;

Към комплектацията да бъде включена подходяща поставка за монтаж на бюро или стойка за закрепване на компютъра към гърба на монитора, съвместима с предлагания монитор.

Към комплектацията да бъде включен един брой заключващ механизъм (Kensington Lock), съвместим с предлаганият компютър;

В комплектацията да бъдат включени дискове/медия за възстановяване на фабрични настройки и инсталиране на операционна система.

Да бъдат приложени линкове в Интернет и брошури от производителя, доказващи еднозначно изискваните параметри от настоящата техническа спецификация.

Техниката да притежава минимум следните сертификати: CE, WEEE, RoHS, ITEco, ISO 9001:2008 или еквивалент


Гаранция

3 години1. Срок за доставка – …...... календарни дни от датата на сключване на договора.

2. Гаранционният срок - .................... месеца, с включена сервизна поддръжка в рамките на гаранционният срок/, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол.

Дата …………..2016 г. Име, подпис и печат:ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

(ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ)

За

Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД, с две обособени позиции”За Обособена позиция № 2: „Доставка на 7 броя преносими компютри за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД.”

От ………………………………………………………......................................……………

/наименование на участника/


  1. След запознаване с публичната документацията и проекта на договора приемаме да изпълним поръчката в съответствие с вашите изисквания и условия, както следва:
Преносими компютри (7 броя)Параметър

Изискване

Предложение на участника

Референции към съответната страница от техническата документация или брошура3

1.

Тип

Преносим компютър мин. 15“2.

Процесор

Мин. две физически и четири логически ядра, 64-bit, и номинална тактова честота поне 2.5 GHz с възможност за временно ускоряване при нужда,  с оценка на производителността - PassMark CPU Mark >= 40003.

Оперативна памет

мин 8GB DDR4, с тактова честота min. 2133 MHz, минимум 1 свободен слот след монтаж на паметта4.

Твърд диск

мин. 240 GB, SATA3,

допускат се предложения с конвенционални дискове с мин. 8 MB cache, мин. 5400 rpm; или SSD с мин. скорост на четене/запис 500/180MB/s

5.

Графика

Интегрирана графика, с минимум 1024 MB DDR4, 1920×1080 (HD), хардуерен DirectX 12, OpenGL 4.0, OpenCL 1.1 или еквивалентни6.

Портове

1 брой порт за микрофон;

1 брой порт за слушалки;

USB – общо минимум 4 порта, поне 3 порта от тях USB 3.0 или USB Type-C;

Изходи за монитор: минимум 1 цифров от следните типове:  DisplayPort, или HDMI;

Мрежов интерфейс - RJ45
7.

LAN

10/100/1000 Ethernet;8.

Безжична мрежа

мин. Bluetooth 4.1; мин Wi-Fi b/g/n9.

Звук

Вградена звукова карта и stereo високоговорители и вграден микрофон;10.

В/И устройства

Клавиатура с фабричен надпис на клавишите US international/БДС и обособен цифров блок и тъч пад с функция за жестове.11.

Оптично устройство

Вградено CD/DVD четящо и записващо устройство;
12.

Батерия

Мин. 6-клетъчна, Li-Ion, мин. 48 Wh.13.

Екран

Мин. 1366x768 матов LED мин- 15“, мин. 220 Cd/m214.

Захранване

Електрическото захранване трябва да е пригодно от производителя за работа с електрическото захранване в Република България - 220V/50 Hz;15.

ОС

Windows 10 Professional или еквивалент ;16.

Други

Тегло – не повече от 2.2 кг.

TPM 2.0


В комплектацията на преносимия компютър да бъде включена чанта или раница за транспорт.

Персоналния компютър да е изрично посочен от Microsoft като съвместим с Windows 10 или еквивалент ;

В комплектацията да бъдат включени дискове/медия за възстановяване на фабрични настройки и инсталиране на операционна система.

Да бъдат приложени линкове в Интернет и брошури  от производителя, доказващи еднозначно изискваните параметри от настоящата техническа спецификация.

Техниката да притежава минимум следните сертификати: CE, WEEE, RoHS, ITEco, ISO 9001:2008 или еквивалент
17.

Гаранция

Минимум 2 години от производителя на предлагания компютър.2. Срок за доставка – …...... календарни дни от датата на сключване на договора.

3. Гаранционният срок - .................... месеца, с включена сервизна поддръжка в рамките на гаранционният срок, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол).Дата …………..2016 г. Име, подпис и печат:

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие с клаузите на проекта на договора

Долуподписаният /-ната/ .........................................................................................., с л. к. № ............................ издадена на ................ от..............................., с ЕГН........................... в качеството ми на ................................ на ...................................................................................../посочете длъжността/ /наименование на участника/

ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, участник в обществена поръчка с предмет: .......................


ДЕКЛАРИРАМ, че:

Представляваният от мен участник е запознат с проекта на договор и приема безусловно условията посочени в него.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата ……………… 2016 г. ДЕКЛАРАТОР:

гр. …………………….. /трите имена, подпис/

ДЕКЛАРАЦИЯ

за срока на валидност на офертата

Долуподписаният /-ната/ .........................................................................................., с л. к. № ............................ издадена на ................ от..............................., с ЕГН........................... в качеството ми на ................................ на ...................................................................................../посочете длъжността/ /наименование на участника/

ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, участник в обществена поръчка с предмет: .......................


ДЕКЛАРИРАМ, че:

Направените предложения и поети задължения в настоящата оферта са валидни за срок от 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.Дата ……………… 2016 г. ДЕКЛАРАТОР:

гр. …………………….. /трите имена, подпис/

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на свързаност с друг участник

по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП


Долуподписаният/ната ....................................................................................................................... с лична карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето по чл. 47, ал. 4 от ЗОП), представляващ ……………….......…................………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение), участник в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: .........................................................................................................


ДЕКЛАРИРАМ, че:
Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура.

Задължавам се, при промяна на горепосочените обстоятелства, писмено да уведомя възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената обществена поръчка.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

.........................../................................................................................../............................

Дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)

ДЕКЛАРАЦИЯ

за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП
Долуподписаният/ната ....................................................................................................................... с лична карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето по чл. 47, ал. 4 от ЗОП), представляващ ……………….......…................………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение), участник в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: .........................................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Информацията, съдържаща се в ................................................................................................

(посочват се конкретна част/части от техническото предложение)

от техническото ни предложение, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни (вярното се подчертава).

2. Не бихме желали информацията по т.1 да бъде разкривана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен в предвидените от закона случаи.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

............................./............................................................................./.............................

Дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)

ДЕКЛАРАЦИЯ 4

по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)
............................ издадена на ................ от..............................., с ЕГН........................... в качеството ми на ................................ на .............................................................................

(посочете длъжността) (наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, в качеството ми на ……………………………………… на участник/член на обединение:……………………(посочете длъжността) (наименование на участника/член на обединение)
ДЕКЛАРИРАМ, че:

действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 ППЗМИП на представлявания от мен Участник е/са следното физическо лице/следните физически лица:1. ..................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)


ЕГН:...................................държава: ………………………………………………..…………

постоянен адрес:.........................................................................................................................

......................................................................................................................................................

документ за самоличност:.........................................................................................................2. .................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН:................................... държава:………………………………………………..…………

постоянен адрес:..........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

документ за самоличност:..........................................................................................................

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата ……………… 2016 г. ДЕКЛАРАТОР:

гр. …………………….. /трите имена, подписПроект на договор
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.................................................

ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №.....: „.........................................................................”

Д О Г О В О Р


Днес ......................... 2016 г., в гр. София, между

„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Ястребец” № 23 Б, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК 831609046, представлявано от Георги Беловски – Изпълнителен директор, наричано за кратко в договора Възложител, от една страна
и
„.................................................”, със седалище и адрес на управление: гр. ....................................., вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК ..................................., представлявано от ..................................... – Изпълнителен директор/Управител, наричано за краткост в договора Изпълнител, от друга страна,
на основание чл.183 във вр. чл. 112 от ЗОП, Решение № ................... г. и на Изпълнителния директор на „Топлофикация София” ЕАД за класиране на участници и избор на изпълнител за „Доставка на компютърна конфигурация за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД, се сключва настоящия договор за следното:  1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА


1.1.Възложителят възлага, а Изпълнителят приема срещу възнаграждение да осъществи доставка на …………………………………, съгласно Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 1, неразделна част от настоящия договор

    1. При доставката се представят следните документи:

1.2.1. Декларация за съответствие, съгласно Закона за техническите изисквания към

продуктите;1.2.2. Дискове/медия за възстановяване на фабрични настройки и инсталиране на операционна система;

1.3. Приемането на техниката ще се извършва чрез приемо-предавателен протокол, подписан от представители на двете страни

II. СРОКОВЕ
2.1.Срокът за доставка е ..................................... календарни дни от датата на сключване

на договора.2.2. Срокът на договора е до изтичане на гаранционния срок на доставената техника.
III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
3.1. Място за изпълнение на доставката: „Топлофикация София” ЕАД, ул. „Ястребец” № 23 Б, гр. София
IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
4.1. Единичната цена за доставка на .................. е в размер на ...................... лв. /........................./ без включено ДДС, съответно ................. лв. /......................../ с включено ДДС, съгласно Ценово предложение на Изпълнителя – Приложение № 2, неразделна част от настоящия договор.

4.2. Общата цена за изпълнение на договора е в размер на ..................... лв. /................./, без включено ДДС, съответно ..................... лв. /....................../ с включено ДДС, съгласно Ценово предложение на Изпълнителя – Приложение № 2, неразделна част от настоящия договор.

4.3. Посочените цени са окончателни и не подлежат на промяна за срока на действие на договора.

4.4. Възложителят заплаща цената на доставената техника в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след доставката на офис техниката до адреса на Възложителя срещу приемо-предавателен протокол и фактура

. 4.5. Плащането се извършва с платежно нареждане по банкова сметка на Изпълнителя при:Банка:

IBAN:

BIC:

4.6. Банковата сметка може да бъде променена с уведомително писмо от Изпълнителя до Възложителя, което ще има обвързваща сила и за двете страни по договора. Плащания направени преди получаването на такова уведомително писмо на актуалната сметка се считат за валидни.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
5.1. Възложителят има право:

5.1.1. да получи доставката в посочения в настоящия договор срок и условия, 5.1.2. да осъществява контрол по изпълнението относно качество, количества и др. във всеки момент от изпълнението, без това да пречи на Изпълнителя;

5.1.3. на рекламация на доставената по договора техника за качествени несъответствия при условията на настоящия договор;

5.1.4. да развали договора едностранно в случай, че Изпълнителят не осъществява предмета на договора, съгласно изискванията за изпълнение на доставката.

5.2. Възложителят се задължава:

5.2.1. да заплати посочената в настоящия договор цена при качествено и пълно изпълнение;

5.2.2. да определи лице, оторизирано да осъществява връзката с Изпълнителя.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
6.1. Изпълнителят има право:

6.1.1. при точно изпълнение на доставката да получи уговореното възнаграждение в посочените срокове.

6.2. Изпълнителят се задължава:

6.2.1. да достави и предаде на Възложителя офис техниката, описана в Техническото предложение на Изпълнителя – Приложение № 1 към договора, технически изправна, отговаряща на техническите характеристики и при условията на този договор;

6.2.2. да осигурява гаранционно обслужване на офис техниката през време на гаранционния период;

6.2.3. без съгласието на Възложителя да не предоставя документи и информация на физически и юридически лица относно изпълнението на поръчката;

6.2.4. да определи конкретни лица, които ще организират и реализират доставките и ще подпишат приемо-предавателния протокол;

6.2.5. да извършва гаранционно обслужване на техниката, съгласно предложените от него условия:

- гаранционен срок .............................................. месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателения редавателния протокол;

- други ......................................................................................................;

/други предложени условия от изпълнителя, ако има такива/6.2.6. Всички разходи - транспорт, труд, резервни части и материали и др, са за сметка на Изпълнителя.

VII. ГАРАНЦИЯ
7.1. При подписване на договора Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % /пет на сто/ от стойността на договора без ДДС.

7.2. Гаранцията следва да бъде представена в една от следните форми:

7.2.1. Неотменима и безусловна банкова гаранция със срок на валидност 30 /тридесет/ дни след изтичане на срока на договора;

7.2.2. Парична сума, преведена по банкова сметка на Възложителя;

7.2.3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

7.3.Гаранцията е неотменяема и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение.

7.4. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни след изтичане на срока на договора.

7.5. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на договора възникне спор между страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя, той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.


VIII. УСЛОВИЯ ОТНОСНО ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ
8.1. Когато обществената поръчка ще бъде изпълнена с участието на подизпълнители, разплащанията се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

8.2. Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

8.3. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

8.4. Най-късно преди започване на изпълнението на настоящия договор, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

8.5. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

8.5.1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

8.5. 2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

8.6. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на Възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията за замяна.

IX. НЕУСТОЙКИ
9.1. При виновно неизпълнение на задължение по настоящия договор от Изпълнителя, извън случаите в раздел IX, той дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,5 % /нула цяло и пет на сто/ от стойността на неизпълнената част от договора за всеки просрочен ден, но не повече от 20% /двадесет на сто/ от цената на договора.

9.2. Неустойката следва да бъде изплатена в рамките на 10 /десет/ календарни дни след получаване на писмено искане от Възложителя.

9.3. Ако неустойката не бъде изплатена в срок, Възложителя я удържа от гаранцията за изпълнение на договора.

9.4. Изпълнителят е длъжен да допълни гаранцията за изпълнение до пълния й размер в 10 /десет/ дневен срок, за което представя документ на Възложителя. В противен случай Възложителят може да прекрати договора без предизвестие.

9.5. При забавено плащане на Възложителя, той дължи на Изпълнителя неустойка в размер на 0,5 % /нула цяло и пет на сто/ от забавената сума за всеки просрочен ден, но не повече от 20% /двадесет на сто/ от стойността на забавеното плащане.

9.6. Неустойката не препятства изправната страна да търси обезщетение и за реално претърпени вреди по общия ред.

9.7. При налагане на принудителни административни мерки или административни наказания по Закона за управление на отпадъците или приложимите нормативни актове, във връзка с предотвратяване и отстраняване на вредни последици, настъпили в резултат на неизпълнение на нормативни изисквания, те са за сметка на лицата, на които е наложена мярката или наказанието, вкл. и разходките, свързани с това.


X. ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
10.1. „Изключителни обстоятелства" са обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възложителя събития, като природно бедствие, авария или катастрофа, както и други, които увреждат, непосредствено застрашават или могат да доведат до последващо възникване на опасност за живота или здравето на хората, за околната среда, за обществения ред, за националната сигурност, за отбраната на страната или могат съществено да затруднят или да нарушат нормалното изпълнение на нормативноустановени дейности на възложителя.

10.2. "Непредвидени обстоятелства" са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

10.3. Обстоятелствата по предходните две точки не са налице, ако съответното събитие е в следствие на неположена грижа от страните или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

10.4. Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, ако то се дължи на изключителни обстоятелства и/или непредвидени обстоятелства.

10.5. Неизправна страна, която е била в забава към момента на настъпване на изключителните обстоятелства и/или непредвидените обстоятелства, не може да се позове на предходната точка.

10.6. Страната, за която е настъпило изключително обстоятелство и/или непредвидени обстоятелства, е длъжен да предприеме всички действия с грижата на добър търговец, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна за настъпването и възможните последици от него в 10 /десет/ дневен срок от възникването им или при първа възможност.

10.7. В случай на неизпълнение на задължението по предходната точка, засегнатата страна няма право да се възползва от правата, предвидени в т. 13.4.

10.8. Докато трае изключителното обстоятелство, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

10.9. В случай на изключително обстоятелство и при условие, че то забави изпълнението на договора повече от 1 /един/ месец, Възложителят има право да прекрати договора.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА11.1. Договорът се счита за изпълнен след изтичането на предложения гаранционен срок за доставените изделия в офертата на Изпълнителя.

11.2. Договорът може да бъде прекратен:

11.2.1. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

11.2.2. едностранно от Възложителя, с 14-дневно предизвестие, при неизпълнение на задължение по договора от страна на Изпълнителя;

11.2.3. едностранно от Възложителя без предизвестие, при извършване на некачествени доставки на стоки от Изпълнителя и отказ да ги подмени или да допълни гаранцията за изпълнение до пълния и размер при наличие на предпоставки за това;

11.2.4. при настъпване на невъзможност за изпълнение на договора.

11.3. Възложителят може да прекрати договора за обществена поръчка по реда и условията на чл. 118 от ЗОП.
XII. КОМУНИКАЦИИ
12.1. Всички съобщения и уведомления, както и цялата кореспонденция между страните се води в писмена форма. Писмената форма се смята спазена и когато съобщението е изпратено по факс или електронна форма.

12.2. Всички уведомления между страните по този договор се изпращат писмено, чрез препоръчана поща, по факс или по електронна поща на следните адреси:
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

„Топлофикация София” ЕАД .............

ул. „Ястребец” 23Б ..............

1680 София, България; .........

Тел: 02/9033110 Тел: .........

Факс: 02/8594149 Факс: ........e-mail: mto@toplo.bg e-mail: ..........

XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
13.1. Измененията по този договор се извършват в писмена форма по реда и условията на чл. 116 от ЗОП.

13.2. Всяка от страните се задължава да уведоми писмено другата страна при промяна на адреса, друга регистрация в срок до 5 /пет/ календарни дни, считано от датата на промяната. При неизпълнение на това задължение, всички уведомления, отправени между страните на посочените от тях в настоящия договор адрес, телефон, факс, се считат за редовно връчени.

13.3. Нищожността на някоя от клаузите на договора не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

13.4. За неуредените в този договор положения ще се прилага българското гражданско и търговско законодателство.

13.5. При спорове относно тълкуването, действителността, действието, изпълнението или неизпълнението на настоящия договор, страните ще уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване пред компетентен съд.

13.6. Текстовете на договора и приложенията към него следва да се разглеждат като взаимно свързани и взаимно обясняващи се. Приложенията към настоящия договор съставляват договора и притежават еднаква валидност и сила.
Настоящият договор и приложенията към него се състави в 2 /два/ еднооразни екземпляра – по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са:

  1. Приложение № 1 – Техническо предложение на Изпълнителя.

  2. Приложение № 2 – Ценово предложение на Изпълнителя.

  3. Приложение № 3 – Гаранция за изпълнение на договора.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Георги Беловски

Изпълнителен директор


1 Предлаганата цена се прилага за всяка обособена позиция отделно.

2 Прилaгат се линкове в Интернет и брошури от производителя, доказващи еднозначно изискваните параметри от техническа спецификация


3 Приложени линкове в Интернет и брошури от производителя, доказващи еднозначно изискваните параметри от техническа спецификация


4 Декларацията се представя за:

  • участници – юридически лица. В този случай, декларацията се подписва от представляващия/ите юридическото лице, съгласно актуалната търговска регистрация;

  • членове на обединение - неперсонифицирано дружество, които са юридически лица. В този случай, декларацията се подписва от представляващия/ите юридическото лице – член на обединението, съгласно актуалната търговска регистрация.

1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница