Трагичното послание на древнитестраница11/16
Дата02.05.2017
Размер3.37 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Първа двойка триъгълници — Кайлас-Северният полюс-египетските пирамиди и Пасха-Тазумал-египетските пирамиди.

Дори на произволна схема се вижда, че двата триъгълника са симет­рично разположени в рамките на една четвърт от земното кълбо. А на глобуса тази симетрия се очертава още по-добре (много е трудно да се покаже на снимка пора­ди невъзможността тя да бъде направена на по-лукълбеста повърхност).

Ще разгледаме по-подробно всеки от тези два триъгълника. Триъгълникът Кайлас-Северният полюс-египетските пирами­ди е със следните дължини на страните: Кайлас-Северният по- люс - 6666 км; египетските пирамиди-Северният полюс - 6666 км; Кайлас-египетските пирамиди - 4999 км.

Като се имат предвид дължините на страните заедно със съпо­ставителния анализ на образуващите се ъгли на глобуса, може да се построи „плосък" триъгълник, а от него да се изведе хордов триъгълник, като се отчита и елипсовид-ността на Земята.

В дадените по-долу „плоски" и хор-дови триъгълници ще обозначавам с цифра

в кръгче сумата от числата на всеки от ъглите (например 42°, или 4 + 2 = 6). Такава цифра в кръгче ще стои до всеки от ъглите на триъгълника.

С цифра в потъмнено кръгче ще означавам сумирането на суми от числа, обозначаващи дължината на всяка от страните на триъгълника в километри (например 6666 км, или 6 + 6 + 6 + 6 = 24; 2 + 4 = 6). Такава цифра в потъмнено кръгче ще стои до всяко число, обозначаващо дължината на страната на даден триъгълник.

Освен това в тези схеми ще привеждам сведения за сумата от сумите на трите ъгъла и за сумата от сумите на трите страни както на „плоските", така и на хордовите триъгълници.

И така, математическите параметри на отбелязания триъгълник са следните. От приведената схема се вижда, че ха­рактеристиките на ъглите както в „плоските", така и в хордови­те триъгълници водят до негативното число 666. Сумата от су­мите на ъглите и в двата случая също показа негативно число - 9. Затова пък в характеристиките и сумата на сумите на стра­ните се появи разнобой, изразил се в това, че в хордовия триъгълник продължи „серенадата" на негативните числа (999 и 9), а в „плоския" триъгълник частично се появиха позитивни числа (4 и 7).

В следващите схеми, скъпи читатели, ще си позволя да про­пускам поясняващите записвания от типа на 6 + 9 = 15; 1+5 = 6 или 4 + 9 + 9 + 9 = 31; 3 + 1 = 4, за да не ви претоварвам с излишна информация. Вие сте наясно, че числото в кръгче ще означава сумата от числата на даден ъгъл, а числото в почерне-но кръгче - сумата от числата на дължината на дадена страна на триъгълника.

Симетричен на описания триъгълник е триъгълникът Пасха-Тазумал-мексиканските пирамиди. Той има дължини на страни­те: Пасха-Тазумал - 6666 км, Тазумал-мексиканските пирамиди - 6666 км, Пасха-мексиканските пирамиди - 4999 км. „Плоски­ят" и хордовият вариант на този триъгълник имат следните ха­рактеристики. От схемата се вижда, че всички параметри на триъгълника Пасха-Тазумал-мексиканските пирамиди са напълно идентични с триъгълника Кайлас-Северният полюс-египетски-те пирамиди, разположен на другия край на земното кълбо.

Това вече бе престанало да ме учудва, защото се очертава­ше обща схема за разположението на пирамидите и монументи­те. Удивителното беше, че и двата триъгълника имаха основни

характеристики, водещи до негативните чис­ла „6" и „9". Нима и при другите триъгълници ще се стигне до същото? Втората двойка триъгълници - Кайлас-Стоунхендж-египетските пирамиди и Пас-ха-Бермудският три-ъгълник-мексиканските пирамиди - също заема симетрично положение на глобуса в рамките на една четвърт от повърхността на земното кълбо.

Влизащият в тази двойка триъгълник Кайлас- Стоунхендж-египетските пирамиди има дължини на стра­ните: Кайлас-Стоун-хендж - 6666 км, Сто-унхендж-египетските пирамиди - 3999 км, египетските пирамиди-Кайлас - 4999 км.

„Плоският" и хор-довият вариант на този триъгълник имат характеристиките, дадени на схемата. Без да я комен­тираме, ще разгледаме другия симетричен три­ъгълник от тази двойка

- Пасха-Бермудският триъгълник-мексикан-ските пирамиди. Дъл­жините на страните му са същите като на пре­дишния триъгълник: Па­сха-Бермудският три­ъгълник - 6666 км, Бер-мудският триъгълник-мексиканските пирамиди

- 3999 км, мексикански­те пирамиди-Пасха -4999 км.

„Плоският"и хордо-вият вариант на този триъгълник имат харак­теристиките, показани на схемата.

Както се вижда, триъгълникът по всички параметри е идентичен с предишния и е абсолют­но симетричен в рамки­те на изследваната четвъртина от земното кълбо. Математическите характеристики и на двата триъгълника водят само до негативни числа - „9", „6" и „3", докато при анализа на страните в хордовия триъгълник се запазва „серенадата" на негативното число „9", а в „плоския" триъгълник се появява положителното число „4". Всичко в тази втора двойка триъгълници много прилича на първата двойка симетрични триъгълници.

Започнах дори да градя хипотези, че с помощта на пирами­дите и монументите от древността отрицателната енергия, изо­бразявана с числата „9", „6" и „3", сякаш се вкарва в подземни хордови триъгълници, а в повърхностните („плоските") три­ъгълници е налице триъгълно усукване не само на отрицател­ната, но и частично на положителната енергия.

Ъглите обаче на тези триъгълници имат показатели само за отрицателната психична енергия (числата „9", „6" и „3"), пора­ди което може да се предполага, че точно там тя се унищожава с помощта на пирамидите и монументите от древността.

Третата двойка триъгълници е Кайлас-Стоунхендж-Северният полюс и Пасха-Бермудският триъгълник-Тазумал, а симет­ричното им положение също не предизвиква съмнения.

Влизащият в тази двой­ка триъгълник Кайлас-Стоунхендж-Северният полюс е със следните дължини на страните: Кай-лас-Северният полюс -6666 км, Кайлас-Стоун-хендж - 6666 км, Стоун-хендж-Северният полюс -3999 км.

„Плоският" и хордови-ят вариант на триъгълни­ка имат характеристиките, показани на фигурата.

Вторият триъгълник, влизащ в тази трета двойка, е Пасха-Бермудският триъгълник-Тазумал. Той има същите дължини на страните: Пасха-Бермудският триъгълник - 6666 км, Пасха-Та-зумал - 6666 км, Бермудският триъгълник-Тазумал - 3999 км.

Математическите характеристики на триъгълника са дадени на фигурата.

От приведените схеми се вижда, че в третата двойка и двата триъгълника насочват само към негативните числа „9", „6" и „3", където при всички характеристики преобладава „9".Четвъртата двойка триъгълници - Стоунхендж-Кулата на дявола-Северният полюс и Бермудският триъгълник-Гао (Мали)-Тазумал - също имат симетрично положение.

Влизащият в тази двойка триъгълник Стоунхендж-Кулата на дявола-Северният полюс е със следните страни: Стоунхендж-Кулата на дявола - 6666 км, Кулата на дявола-Северният полюс - 4999 км, Северният полюс-Стоунхендж - 3999 км.

Математическите характеристики на триъгълника са дадени на фигурата.

Вторият триъгълник, който влиза в тази четвърта двойка, е Бермудският триъгълник-Гао-Тазумал. Той е със следните дължи­ни на страните: Бермудският триъгълник-Гао - 6666 км, Гао-Та-зумал - 4999 км, Тазумал-Бермудският триъгълник - 3999 км.

Математическите характе­ристики на триъгълника, пока­зани на фигурата, са същите като на предишния, влизащ в четвъртата двойка.

И така, в четвъртата двой­ка триъгълници математически­те характеристики също насоч­ват предимно към негативните числа „9", „6" и „3", но освен това в характеристиката на стра­ните на „плоските" триъгълни­ци се появява числото „4".Петата двойка триъгълници - египетските пирамиди-Се-верният полюс-Стоунхендж и мексиканските пирамиди-Тазумал-Бермудският триъгълник - също има симетрично разположение в рамките на четвъртината от земното кълбо.

Влизащият в тази двой­ка триъгълник египетските пирамиди-Северният по­люс-Стоунхендж е със следните дължини на стра­ните: египетските пирами-ди-Северният полюс -6666 км, Северният полюс-Стоунхендж - 3999 км, Стоунхендж- египетските пирамиди - 3999 км.

Математическите ха­рактеристики на триъгъл­ника са дадени на фигурата.

Вторият триъгълник, който влиза в петата двойка - мекси­канските пирамиди-Тазумал-Бермудският триъгълник - е със следните дължини на страните: мексиканските пирамиди-Тазу-мал - 6666 км, Тазумал-Бермудският триъгълник - 3999 км, Бер-мудският триъгълник-мексиканските пирамиди - 3999 км.

Математическите характеристики на триъгълника са дадени на фигурата.

И така, в петата двойка триъгълници всички математически характеристики насочват само към негативните числа „9", „6" и „3".Шестата двойка триъгълници може да се нарече гранична спрямо изследваната четвъртина на земното кълбо.

Историята на открива­нето на тази двойка е свързана с туристическия поход към Саяните. Кога­то групата ни пристигна в град Абакан (Хакасия), местните офталмолози, историци и туристи ни посрещнаха много добре, като дори ми бяха запазили луксозна стая в най-добрия хотел. Бяха организирали среща и с министър-председателя на Хакасия Алексей Лебедев. Обичайните предпо-ходни бдения по гарите коренно се промениха, тъй като ни при­емаха като почетни гости. Но и в тази разкошна стая аз спях в спалния чувал, така бях свикнал.

Въпреки че искахме по-бързо да поемем към планината, ор­ганизираха ни пикник при на знаменитата Салбикска могила. Главният офталмолог на Хакасия Любов Алексеевна Карамча-кова ни убеждаваше, че ще е много интересно. Оказа се, че за­бележителност на тази могила е монументът, наричан „Мъжко и женско начало". Той се състои от огромен, около 10-15 метра висок кръгъл каменен стълб с разширена горна част, който хо­рата кой знае защо асоциираха с полов член. До „половия член"

се извисяваха две огромни ка­менни плочи, между които има­ше цепка, възприемана като женски полов орган. В кръг око­ло този „сексуален монумент" бяха подредени огромни камен­ни плочи, всяка от които тежи десетки тонове.

Историците твърдят, че ня­кога в околността е имало каменоломна и че древните хакаси са местели каменните плочи чрез плъзгане по замръзналата земя през зимата, макар че нито един съвременен трактор не е в състояние дори да помръдне подоб­ни тежести. Салбикската могила официално, разбира се, се смята за място, където са погребани някакви първобитни вождове, но сред хакасите битува легендата за светлооки хора с огромен ръст,

които са имали невероятни способности и са се появявали по тези места.

Сега в Хакасия се възражда шаманството и изразът „дъще­ря на шаман" или „син на шаман" вече не звучи само екзотич­но, а и гордо.

Ако на глобуса се съедини Салбикската могила с планината Кайлас и Северния полюс, ще се получи триъгълник със след­ните страни: Салбикската могила-Северният полюс - 3999 км, Северният полюс-Кайлас - 6666 км, Кайлас-Салбикската моги­ла - 3333 км.

Този триъгълник има математическите характеристики, да­дени на фигурата.

След като и тук получихме вече обичайните цифрови харак­теристики (само негативните числа „9", „6" и „3"), започнах да мисля, че всеки необясним монумент от древността е разполо-

жен на Земята по строга математическа схема. Абсолютно все­ки, а не само най-известните! Че ако прекъсна провежданите изследвания и съставям подобни триъгълници, на планетата може да се открият монументите от древността, които са още неизве­стни или са малко известни. Такова търсене ни предстоеше сега.

Триъгълникът Салбикската могила-Кайлас-Северният полюс би следвало (по плана на древните) да има симетричен триъгълник на противоположната страна на земното кълбо. Оразмерихме го на глобуса и върхът на триъгълника попадна на място, нарече­но Тукуман (в Северна Аржентина).

Алексей Савелиев и помощника му Игор Бузаев се заеха с Интернет. След около два часа Игор влезе при мен.

- Е какво? Има ли там монумент?

- Не просто монумент, а цял комплекс от руини на монументи, наречени Квилмес - отвърна Игор.

- Някакъв странен монумент - отбеляза Юрий Иванович. -Състои се сякаш от огромни оградени плочи, разположени на различни равнища. Интересно, каква ли функция е изпълнявал? Изглежда няма еднакви монументи!

- Юра, не знам. Те са строени на базата на такъв обем от знания, какъвто не сме и сънували. При изграждането им оче­видно са отчитали всичко - и енергията на Космоса, и енергия­та на Земята, и човешката енергия. А фините енергии са фор-мотропни, тоест зависими от формата на предмета. Убеден съм, че една от главните им цели е борбата със злите мисли...

Триъгълникът Тукуман-Тазумал-Пасха е със следните дължини на страните: Тукуман-Пасха - 3999 км, Пасха-Тазумал - 6666 км, Тазумал-Тукуман - 3333 км. Математическите му характеристи­ки се оказаха същите, както при триъгълника Салбикската мо-гила-Северният полюс-Кайлас.

Както се вижда на фигурата, математическите характерис­тики на този триъгълник се сведоха до различни комбинации на негативните числа „9", „6" и „3".

Разгледахме 12 симетрични триъгълника (6 двойки) в рам­ките на една четвърт от площта на земното кълбо. Остана три­надесетият самостоятелен триъгълник — Стоунхендж-Кула-та на дявола-Бермудският триъгълник. Той има следните дължини на страните: Стоунхендж-Кулата на дявола — 6666 км, Кулата на дявола-Бермудският триъгълник - 4999 км, Бермудският триъгъл-ник-Стоунхендж — 6666 км.

Математическите му характеристики са дадени на фигура­та. Както се вижда, в него се запазва математическа ситуация, сходна с повечето предишни триъгълници, когато всички харак­теристики водят към негативни числа, но има и едно позитивно число.

А сега, скъпи читатели, ще съпоставим математическите ха­рактеристики на описаните триъгълници.

Съпоставителен анализ на математическите характеристики на триъгълниците

Най-напред ще съпоставим характеристиките на ъглите на всички триъгълници, като съберем данните в отделна таблица.Характеристики на ъглите на триъгълниците

Триъгълници

„Плосък"

Хордов

Първа двойка

666 666

666 666

Втора двойка

963 963

963 963

Трета двойка

999 999

999 999

Четвърта двойка

963 963

963 963

Пета двойка

666 666

666 666

Шеста двойка

963 963

963 963

Самостоятелен триъгълник

666

666

Каталог: books
books -> Тайнствената сила на пирамидите Богомил Герасимов Страхът на времето
books -> В обятията на шамбала
books -> Книга се посвещава с благодарност на децата ми. Майка ми и жена ми ме научиха да бъда мъж
books -> Николай Слатински “Надеждата като лабиринт” София, Издателство “виденов & син”, 1993 год
books -> София, Издателство “Българска книжница”, 2004 год. Рецензенти доц д. ик н. Димитър Йончев, проф д-р Нина Дюлгерова Научен редактор проф д-р Петър Иванов
books -> Николай Слатински “Измерения на сигурността” София, Издателство “Парадигма”, 2000 год
books -> Книга 2 щастие и успех предисловие
books -> Превръщане на числа от една бройна система в друга
books -> Тантриското преобразяване


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница