Трагичното послание на древнитестраница12/16
Дата02.05.2017
Размер3.37 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

От таблицата се вижда, че характеристиките на ъглите на всеки триъгълник съвпадат - и при „плосък", и при хордов ва­риант. Сред тези характеристики най-често се среща комбина­цията 963 - 6 пъти, 666 - 5 пъти, 999 - 2 пъти. Ще припомня, че триъгълниците са 13, като 12 от тях са по двойки.

- Юрий Иванович, какво ще кажеш?

- Бива си го! В характеристиките на ъглите навсякъде се появиха само негативни числа. Нито едно позитивно! Това по­казва, че в тези триъгълници се усуква отрицателна енергия, характеризираща се с числата „9", „6" и „3".

- Нали това и очаквахме, когато градяхме хипотезата за „ан-тигреховната" роля на пирамидите и монументите от древност­та, построени след четвъртия апокалипсис за борба със злите мисли. До някакви по­твърждения стигнахме: характеристиките на ъглите при сумирането на суми от числа, обо­значаващи ъглите на триъгълниците в граду­си, насочват само към негативни числа.

- Защо ли се полу­чиха само три комбина­ции - 963, 666 и 999? Защо няма комбинации като 966, 996, 933, 663 и 633? - запита Юрий Иванович.

- Юра, да си спом­ним Питагор. С произ­волна до известна сте­пен интерпретация на думите му може да се обобщи, че числото „3" обозначава равновесие и хармония, „6" - очи­стване от „материалната кал", а „9" — край или крайна инстанция. По отношение на понятието „зли мисли" посочените числа може да се квалифи­цират така: „3" - равновесие между добри и зли мисли, „6" -явно преобладаване на зли мисли с материален характер или желание за забогатяване, „9" - пределен краен стадий на озлоб-ление или зли дяволски мисли.

В този момент шумно се отвори вратата и на прага се появи огромният Сергей Анатолиевич Селиверстов:

- Открих, ето какво открих! - възбудено разтърси той лист хартия. — Остров Пасха е наричан от местните хора пъп на Зе­мята, разбирате ли, пъп! На местно наречие това звучи така -Та-пи-то-о-хе-ну-а.

- Сложничко - изхъмка Юрий Иванович, недоволен, че Се­ливерстов ни е прекъснал.

- Какво му е сложното - Та-пи-то-о-хе-ну-а.

- На руски е по-кратко - пъп.

- Оказва се, че в района на остров Пасха - не млъкваше Се­ливерстов, - през 1958 година е била американската подводни­ца „Наутилус", която открила там висока подводна планина с пра­вилна форма. Вероятно е пирамида.

- Напълно е възможно. Всъщност всичките ни предположе­ния и изчисления сочат не самия остров Пасха, а района при­близително на 150-200 километра източно от него. Може би там е и тази планина...

- Сергей Анатолиевич, държиш се като пъп... нахлуваш и вед­нага ни прекъсваш. Да не би да дрънкаме за жени? За триъгълни­ци говорим, човешката злост смятаме с тях - разсърди се Юрий Иванович.

- Серьожа, седни и участвай в разговора ни - помирих ги аз. - И така, като имаме предвид нашата хипотеза, че в триъгълни­ците, образували се при съединяването на пирамидите и мону­ментите от древността, се разрушават само злите мисли, витае­щи по нашата планета, нека да си зададем въпроса какво все пак е мисълта.

Какво е мисълта?

Спомних си третата ни експе­диция през 1998 г., когато изуча­вахме хималайските йоги. Колко екзотични бяха! Но главното бе, че можеха да четат човешките мисли, като съвсем точно разли­чаваха добрите намерения от уни-зително-претенциозните посега­телства върху тяхната екзотич­ност.

Разговаряхме с един от тях и той ни обясни механизма на чете­нето на мисли. Както вече отбеля­зах, йогата вижда мисълта като триъгълник. Тренирайки способността си да чете мисли, той медитира на янтър (мистична фигура), като извършва мислено триъгълно въртене по линиите на този триъгълник. Когато с упорити тренировки постига необходимата скорост на триъгълно­то въртене, пред взора му се открива светът на мислите, които той вижда във вид на триъгълници. Йогата за­почва подобно триъгълно въртене на избраната мисъл и поема информаци­ята от нея. Целият този процес става подсъзнател­но и външно изглежда като мълниеносно четене на чо­вешки мисли - още не си успял да зададеш въпрос, а вече получаваш отговора. Ако приемем, че мисълта в триизмерното пространство е триъгълна, логически може да се заключи, че записът на информацията в тази финоенергийна суб­станция се осъществява за сметка на два параметъра: ъгли на триъгълника и относителна дължина на страните му. Неслучай-но лингвистите говорят за двойственост на мисълта!

Можем да си представим огромното множество от вариации на стойностите на ъглите на триъгълника и на взаимоотноше­нията помежду им, както и множеството вариации на относител­ните дължини на страните на триъгълника. Затова подобен тип запис би трябвало да бъде извънредно информационно наситен.

Йогата очевидно улавя и най-малките изменения на ъглите и на относителните дължини на страните на „триъгълниците на мисълта". Но преди всичко улавя принципния характер на „триъгълника на мисълта" - добра ли е или е зла, като се осно­вава на числата, получени при сумиране стойностите на ъглите. Ако те водят към числата „9", „6" и „3", мисълта се усеща като зла, а ако е към други числа -1,2, 4, 5,7и8- като добра.

Могат да се обособят 10 комбинации на зли мисли и 56 ком­бинации на добри мисли. Към злите мисли се отнасят следните комбинации сумарни характеристики на ъгли на триъгълници -999, 996, 966, 963, 993, 666, 663, 633, и 333. Към добрите мис­ли- 111, 112, 114, 115, 117, 118, 122, 124, 125, 127, 128, 144, 145, 147, 148, 155, 157, 158, 177, 178, 188, 222, 224, 225, 227, 228, 244, 245, 247, 248, 255, 257, 258, 277, 278, 288, 444, 445, 447, 448, 455, 457, 458, 477, 478, 488, 555, 557, 558, 577, 578, 588, 777, 778, 788, 888.

Когато споделих всичко това с приятелите си, Юрий Ивано-вич многозначително произнесе:

- Я виж ти, за злите мисли съществуват само десет вариан­та, а за добрите - петдесет и шест! Значи излиза, че злите хора са поне пет пъти по-тъпи от добрите, защото при малък брой не може да си умен.

- Аз също не вярвам в зли гении - добави Селиверстов. -Че Хитлер да не е бил умен? Не му е стигнал умът да не напада Русия. Работата е ясна, с десетте варианта на мислене е било трудно да се предвидят руските студове, духът на руския народ т. н. Резултатът от невисоките му умствени способности е тра­гедия за германския народ. Ами Ленин, Сталин...

- Когато работех на магистралата, повечето народ беше тъп, не като в нашия научен център - всички сипят интелигентни фрази - започна разсъжденията си Юрий Иванович. - Но не мога да кажа, че всички хора там бяха зли. Пълно бе с добри мъже. Забелязах обаче, че човек, като се разядоса или психяса, става още по-тъп. Тоест, ако в главата ти изскочат само деветчици, ше-стички и тройчици, мисленето ти моментално преминава към де-сетмерния тъп вариант. Като психясат, момчетата мучат, дори не могат да говорят.

- Веднъж едва не обърнах масата върху гостите. Мозъкът ми в онзи момент съвсем изключи, остана само някаква злост -пригласяше му Селиверстов. - Така е, колкото повече се ядос­ваш, толкова по-глупав ставаш. Без злост можеш да включиш всичките петдесет и шест варианта, а със злост...

- Ще ти кажа, че мисли, в които преобладават деветки, при­тежават и хитрост. Както се казва, дяволът е лукав. Когато в мислите ти скачат деветки, не си психар, а се проявява склон­ността ти да мамиш хората. Но измамата не е като да сътвориш нещо, не се иска голям ум, трябва само да си мошеник.

Слушах разговора и си мислех, че злите помисли наистина са значително по-непродуктивни в творческо отношение в срав­нение с добрите. Това показва обикновената битова практика, като потвърждава изложените числови вариации. Но вероятно съществуват комбинации между добри и зли мисли от типа на 156, 376 или 129, сочещи огромното многообразие на мислов­ните процеси, които съпровождат живота. Несъмнено в шестизмерния свят хората са два пъти по-умни от нас, тъй като мисълта там трябва да е шестоъгълна, а в деветизмерния свят - три пъти по-умни... Напълно е възможно да е така, но е възможно и да греша.

Само един постулат ми се струва, че е неоспоримо верен: ако искате да сте по-умни, бъдете по-добри.

Фракталност на мисълта

Още веднъж искам да напомня на читателите понятието „фрак­талност", използвано в математиката и физиката. Не съм пред­ставител на уважаваните професии, но след продължителните дискусии с учени от тези направления посъбрах някакви знания, така че мога да определя фракталността като разномащабност.

Разномащабността е състояние на енергийна (или материал­на?) субстанция, когато размер в абсолютни числа (мм, см, км и т.н.) липсва, а съществува само и единствено относителност. С други думи, за фракталната субстанция няма значение дали е с размерите на атома, метъра, Земята или Вселената.

Нима подобно нещо е възможно? Не само че е възможно, а е и много важно, тъй като фракталността е обединяващият фак­тор на макро- и микросвета между Вселената, Земята, човека, молекулата, атома и ред други неща.

Фракталността е присъща на фините енергии, чието много­образие все още не е добре проучено във физиката. Мисля, че в този фин свят съществува вълнова форма на живот или Онзи свят. Когато попаднем там, ще видим какво е фракталност. Само да помислим, че искаме да отидем на Юпитер, и мигновено ще се окажем там, на орбитата на електрона - и ще бъдем там, в земното ядро - и ще се озовем там. Онзи свят вероятно е много интересен, а човешките възможности са безгранични, тъй като в него няма граници за относителността. Всичко решават чис­лата, като взаимоотношенията на относителност помежду им имат енергиен и преобразуващ смисъл.

В този невероятен свят, къде­то изразът „само да помислим" е крайно актуален, действа фрак­талността, защото мисълта е фрактална и мигновено се раз­пространява навсякъде. Само да помислим! А човекът, т.е. духът, на Онзи свят също е фрактален и затова мигновено се премест­ва след мисълта си.

Живеещият на Земята човек според мен също има фрактални мисли. Нали можем и да помис­лим, че се намираме на Луната! Но тъй като физическото ни тяло не е фрактално, а духът не може да го напусне, не можем да се преместим в пространството, следвайки мисълта си. Иска ни се, но не можем. Йогите обаче могат да го правят - особено оне­зи, които са способни да изпадат в състояние на сомати и да напускат тялото си.

Въпреки всичко мислите ни за сметка на фракталността не са просто атрибут само на личността, а мигновено се разпространяват по цялата Земя и по целия Онзи свят. Не го знаем и наивно се на­дяваме на съкровеността на мисълта. Някои хора обаче са наясно - например великият ясновидец Едгар Кейс, тъй като имат способността да влизат в „небесния компютър", наричан Хрониките на Акаши, в който се съхраняват мислите на всички хора, живели и живеещи на Земята, и да четат тази информа­ция. Не бива да ни учудва невъобразимата информационна мощ на този „небесен компютър", тъй като е сътворен от Бог, чиято мисловна сила е несъпоставима с човешката. Очевидно мисли­те ни не пропадат, а се съхраняват и анализират. Известно е, че в личния ви „файл" в Хрониките на Акаши трябва да се натру­пат повече добри, отколкото зли мисли, като от това ще зависят следващите ви животи. Необходимо е да се страхуваме не само от зли деяния, но и от зли мисли.

От казаното, скъпи читатели, очевидно става ясно защо Зе­мята безжалостно помита цялото човечеството чрез изместване на своята ос - злите мисли започват да натежават на общия кан­тар. А те са слабо съзидателни (спомнете си, 10 варианта на зло мислене срещу 56 на добро!) и са в състояние да разрушат ця­лата хармония на всеобщия живот, създаден от Бога на базата на доброто и любовта.

Мисля, че създателите на пирамидите и монументите от древ­ността са отчитали фракталността на мисълта и са се постарали да направят така, че злите мисли да се „натикват" в описаните вече триъгълници и там да се унищожават, без да се разпрост­раняват по цялата Земя и на Онзи свят.

Как злата мисъл се „натиква" в триъгълника? Човек, който се намира в един от посочените триъгълници, веднага след като „създаде" зла триъгълна мисъл, мигновеното й фрактално раз­пространение се прекратява, като се ограничава в рамките на триъгълника. Злата мисъл не обхваща цялата Земя и не стига до Онзи свят. Напълно разбираемо е, че ще се „затваря" зла мисъл, чиито математически характеристики съвпадат с матема­тическите характеристики на дадения триъгълник, образуван чрез съединяване на пирамидите и монументите от древността.

Нещо у мен трепна и погледнах приятелите си.

- Докато мислеше, шефе - каза Юрий Иванович, - със Се-ливерстов обсъждахме видовете зли мисли. Серьогата твърди, че войнстващите зли мисли са по-вредни, аз пък казвам, че по­родените от алчност са по-вредни.

Видове зли мисли

- Слушай - прекъсна го Селиверстов, - алчността не може да доведе до война, но войнстващите...

- Ами защо воюват? - Юрий Иванович строго погледна Се­ливерстов. - От алчност. Искат повечко чужди пъртушини да награбят. Когато работех на магистралата, често имаше конфлик­ти между шофьорите. Бога ми, не казвам, че карачите бяха войн-стващи, дружелюбни бяха, никой не си пиеше сам бутилката. Но пипнеш ли чуждо - да отвъртиш резервната гума или да измъкнеш магнетофона, не само че ще си изкараш нещо по физиономия­та, ами и с щанга ще те халосат. Крадливостта идва от алчност. А карачите не обичат алчните.

- Щом започнахме за магистралата - намесих се в разгово­ра аз, - оперирах един шофьор на МАЗ, в пиянска схватка го бяха ударили по главата с каменарски чук. Не е ясно как беше останал жив! Ямата на челото му бе колкото юмрук. Пет часа му правих пластична операция, получи се добре. Наблюдавах го около две години, всичко беше в ред. Веднъж обаче се яви с нова яма на същото място, но с продълговата форма. „Сега пък с какво те удариха?" - попитах го. „С щанга" - отвърна той.

Проклинайки, тръгнах пак да го оперирам.

- Най-напред с каменарски чук, а после и с щанга! Как ли е останал жив? - удиви се Селиверстов.

- Може пък магнетофон да е измъкнал - предположи Юрий Иванович.

- Хайде още веднъж внимателно да разгледаме десетте чис­лени вариации на злите мисли - предложих аз. - Помним, че са 999, 996, 966, 963, 993, 933, 666, 663, 633 и 333. Нека да си за­дадем въпроса какво би трябвало да означава всяка от числени­те вариации в битовия човешки смисъл. Ще напомня също, че с известна интерпретация на Питагор числото „3" може да се смята като знак за равновесие между доброто и злото, „6" - като знак за зли мисли от материален характер, а „9" - за дяволски зли мисли.

След дълги дискусии стигнахме до редица предположения.

Биеше на очи, че от десетте числени вариации на злите мисли в световната система от пирамиди и монументи от древността се срещат само три математически аналога - 999, 963 и 666. 999) 996 966 С963) 993 933 663 633 333В триъгълниците, образувани при съединяването на пирамиди и монументи от древността, се срещат само три комбина­ции на характеристики на ъгли (сумиране на стойностите на ъглите) - 999, 963 и 666.

Ако тръгнем от хипотезата, че световната система е била създадена за унищожаване на злите мисли, защо само три вида от тях се „затварят" в триъгълниците, образуващи се при съе­диняването на тези пирамиди и монументи? Защо не се „затва­рят" зли мисли с характеристики 996, 966, 993, 933, 663, 633 и 333?

Не можехме ясно и конкретно да отговорим. Все още лошо се ориентирахме в относителния и фракталния свят на мислите. Затова и вариантите на отговори имаха само характер на про­изволни разсъждения, които все пак ще споделя с вас.

Любопитно беше, че от посочените 10 числени вариации точ­но в 999, 963 и 666 сумирането (т.е. сумата от сумите на ъглите на триъгълниците) водеше до числото „9", докато във всички ос­танали случаи, с изключение на един, не се получаваше „9". Можете и сами да се убедите:

Защо числото „333" не е представено в триъгълниците, об­разуващи се при съединяването на пирамидите и монументите от древността, нали и то води към числото „9"? Позволете ми, скъпи читатели, да отложа отговора на този въпрос за по-късно, тъй като той логично ще произтече от философските разсъжде­ния.

Нека да разгледаме таблицата от съпоставителния анализ на сумата от сумите на ъглите на всички 13 триъгълника, влизащи в световната система от пирамиди и монументи от древността. Всъщност тя би могла и да не се прави. Скучно е да се гледа -навсякъде само цифрата „9"!Съпоставителен анализ на сумата от суми на ъгли на триъгълници

Триъгълници

Характеристика на ъглите на триъгълниците

Сума от сумите на ъглите на триъгълниците

„плосък"

хордов

Първа двойка

666 666

9 9

9 9

Втора двойка

963 963

9

9 9

Трета двойка

999 999

9 9

9 9

Четвърта двойка

963 963

9 9

9 9

Пета двойка

666 666

9 9

9 9

Шеста двойка

963 963

9 9

9 9

Самостоятелен триъгълник

666

9

9

Каталог: books
books -> Тайнствената сила на пирамидите Богомил Герасимов Страхът на времето
books -> В обятията на шамбала
books -> Книга се посвещава с благодарност на децата ми. Майка ми и жена ми ме научиха да бъда мъж
books -> Николай Слатински “Надеждата като лабиринт” София, Издателство “виденов & син”, 1993 год
books -> София, Издателство “Българска книжница”, 2004 год. Рецензенти доц д. ик н. Димитър Йончев, проф д-р Нина Дюлгерова Научен редактор проф д-р Петър Иванов
books -> Николай Слатински “Измерения на сигурността” София, Издателство “Парадигма”, 2000 год
books -> Книга 2 щастие и успех предисловие
books -> Превръщане на числа от една бройна система в друга
books -> Тантриското преобразяване


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница