Търговия на едроДата02.08.2017
Размер105.7 Kb.

ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО

Търговци на едро наричаме фирмите, занимаващи се с посредничество между производителите и търговците на дребно. Те купуват от производителите или други доставчици в големи количества и препродават на следващите звена по канала. В част от случаите те продават и на крайни потребители, например на фирми, които включват изделието в свой продукт. В общия случай под търговия на едро се разбира целият комплекс дейности и услуги, свързани със закупуването, междинната обработка и препродаването на стоки чрез други междинни звена по канала до потребителя.

Основните функции на търговията на едро са:


 • Осъществява и осигурява непрекъснато движение на стоковата размяна между отделните отрасли и стопански дейности, както и между самите стопански единици в страната. В това се проявява посредническият ѝ характер, който осигурява възможност за по-нататъшна реализация на предлаганите на пазара стоки и услуги.

 • Организира движението на стоките от производителите и вносителите до търговията на дребно в страната, като от качеството и ефективността на тяхното движение зависи крайната реализация.

 • Търговията на едро е стопанска дейност, която закупува големи количества стоки. Това ѝ дава възможност да ползва отстъпки от цените на тези стоки.

 • В складовете си търговията на едро преобразува производствения асортимент в търговски. Извършва се разфасоване, групиране и комплектоване на стоки в съответствие с изискванията на търговските фирми на дребно или на други клиенти.

 • Закупува и формира стокови запаси при определена организация, технология и управление, като целта е те да бъдат реализирани при най-добри пазарни условия.

 • Организира доставката на стоките при минимални транспортни разходи.

 • Организира стоковото движение на икономическа и юридическа основа.

Тази дейност се извършва на основата на сключени договори с доставчиците и търговците на дребно. В тях основно място имат срока на доставка, начина на плащане, количеството, равнището на цената.

ОБЕКТИ НА ТЪРГОВИЯТА НА ЕДРО

В България основните обекти занимаващи се с търговия на едро са Стоковите борси и търговската верига „Метро”.


Метро”

Компанията е лидер на световния пазар, представена в 29 страни с 600 магазина. Тя е третата по големина в света търговски вериги. В България има 8 такива магазина. „Метро” е основан през 1964 година със създаването на първия склад на едро с директна продажба, по-късно е създадена партньорска фирма, а след това и Метро-Груп. Среща се в много държави, дори през 2006 година изкупуват немските представителства на Wal-Mart друга голяма световна търговска верига. Холдинговото дружество е със седалище в Дюселдорф под шапката на Метро-Груп. Управляват се различни вериги за търговия на едро и дребно. В момента Метро-Груп обединява около 270 000 работника по целия свят, половината от който са в Германия. Броят на служителите й по цял свят е 100 000 души. През 1999 година се открива и първия магазин в България. С всяка изминала година нараства и се разпространява в различни държави. В момента предстои откриване на Метро във старата столица Велико Търново, както и в град Плевен.

„Метро” е магазин за продажба на хранителни и нехранителни продукти, както на едро така и на дребно. Стоките са предназначени за крайни потребители, за посредници и големи търговци. Осигурява удобно пазаруване на професионалните клиенти като хотели, ресторанти, търговци. Удобно е и за покриване на ежедневните нужди. Компанията предлага изключително разнообразие от стоки. Има млечни продукти, основни храни, предлагани в различни количества от различни производители. Предлага офис и медийни стоки, домашни потреби, облекла, аксесоари, спортни стоки, бяла техника и т.н. А най-атрактивното и не много често в България за търговски вериги са и собствените марки, които предлага – ARO, EVITA, CARTE и други от хранителния избор и: WATSON, ALASKA, SIGMA, TIMOR и други от нехранителната верига. Магазинът предлага различни услуги – пазаруване чрез банкови плащания; снабдяване; логистика; строителство; поддръжка; информационни технологии; гаранция на стоките; производство на собствени марки; оказване на контрол на всички продукти; осъществяване на международно снабдяване на качествени продукти; основни хигиенни нужди. Всичко това е с цел по-добро и качествено обслужване на клиентите. Работи се с квалифициран персонал, който е отзивчив и внимателен в работата и с клиентите.

В България тази търговска верига се е утвърдила със следния имидж:


 • качеството на предлаганите стоки;

 • качеството на обслужване на клиентите.

 • в него работят голям брой, квалифицирани хора;

 • собствените марки на хранителните продукти.

Борси
От икономическа гледна точка борсата е специфичен, организиран пазар за покупко-продажба на големи количества стоки, девизи, ценни книжа с помощта на посредници в определено време, на определено място и при спазване на строги условия на търговия.
В зависимост от предмета на сделката борсите биват: стокови, валутни и фондови.

Стоковата борса е постоянно действащо тържище организиран пазар, на който се сключват сделки за покупко-продажба на масови, еднородни, качествено равностойни и партиднозаменими стоки при предварителни определени за участниците условия. Стоките са предмет на покупко-продажба, а не на предмет на борсата ако не са налице процес на сключване на сделките. Те могат да се намират в склада на продавача, да бъдат на път или в процес на експедиция или все още да не са произведени. Сделките на борсата се сключват въз основа на мостри, по описание на най-важните показатели за качествена характеристика на стоките. Възникването на борсовата търговия е продължителен процес, началото на който трябва да се търси в древността. Основа на първите организирани пазари са панаирите, след което се оформят средища на търговци в определени сфери на дейност на територията на основни административни и пристанищни центрове. В България стоковите борси има в София, Пловдив, Варна, Плевен.


Стоковите борси са няколко вида:


 • В зависимост от начина на тяхното създаване и управление са с частно-правен и публичен характер;

 • Според сферата на действие и значение са международни и национални пазари;

 • В зависимост от практиката, която следват са реални (за спот операции) и фючърсни (използват се с цел печалба или с предпазване от риск).

Определение за фондова борса: Фондовата борса е специфичен, организиран пазар за покупко-продажба на вече емитирани ценни книжа с помощта на посредници (брокери, дилъри и други) в определено време, на определено място и при спазване на строги правила на търговия.


Тържищата са места, определени за търгуване.
Стоковото тържище е място и инфраструктура за търговия на едро с налични храни и цветя, на което организаторът на тържището предоставя търговски площи или други активи на продавачите на тържището.”

Дейности на търговията на едро
Стокови търговци на едро са специализирани фирми и кооперации за осъществяване на търговия на едро, които придобиват собственост върху стоката. Те предлагат пълно или ограничено обслужване.

В зависимост от района на дейностите, които извършват биват:
 • Търговци на едро с национално значение;

 • Търговци на едро с местно значение.

Според вида на търгуваната стока биват:
 • Търговски предприятия на едро, които търгуват със стоки за широко потребление;

 • Търговски предприятия търгуващи със стоки за производствено или промишлено предназначение;Търговия на едро с пълно търговско обслужване. Пълно търговско обслужване има тогава, когато са обхванати възможно най-голям брой едрови търговски организации и се изпълняват всички въз­можни функции. Тук се разчита на голяма количествена наличност от стоки, разнообразен асортимент, възможност за разбиване на парти­дите, оказване на транспортни, финансови, маркетингови и други услуги на търговията на дребно. От своя страна тя може да бъде:


 • Със смесен асортимент. При нея предлаганите асорти­менти са разнообразни, но няма дълбочина (разнообразие) на асортимента. Осигуряват се основните асортиментни видове без да се навлиза в детайлни модификации. Тя се насочва към търговията на дребно, която покрива масовия пазар, но често и към индустриалния потребител.

 • С ограничен асортимент. Тук предлаганите асортиментни групи са стеснени (една, две), като дълбочината на продук­то­вите линии се увеличава;

 • С тясноспециализиран асортимент. Предлага се тесен обхват на продуктовата линия (част от асортиментната група), но се влиза в дълбочина на тази линия. Може да се достигне до голяма специализация (например само деликатеси, само маши­ни със специално предназначение и други).


Търговия на едро с ограничено търговско обслужване. Обикновено тук се извършват ограничен брой търговски функции, като останалите функции се поемат от производителите или се оставят за следващите посредници. Най-разпространени са:


 • Търговия на едро без доставки (система "плати и вземи" - Cash-and-Carry). При тази организация стоките са в складовете на търговията на едро, като търговците на дребно или дреб­ните потребители ги заплащат и сами си осигуряват тран­спор­та. Прилага се обикновено при търговия с ограничени про­дук­тови линии - хранителни стоки, строителни материали, електро­до­макински уреди, офис-оборудване и други.

 • Търговски пътници на едро. Тук не само се осигурява сто­ка­та, но тя се доставя от търговците до купувачите. Прилага се при стоки с прост асортимент и нетрайни във времето стоки - хляб, мляко, закуски и други. Търговците на едро тук обикалят мре­жата за търговия на дребно (магазини, ресторанти, столове и други), доставят стоката и се разплащат в брой. Използва се много често от частни търговски посредници.

 • Търговия на едро по поръчки (Drop-Shippers). При тях най-напред се събират поръчките, след това се намират произво­дители и се организира доставката до купувачите. Едровият посредник тук не формира запаси и не се занимава непосред­ствено със стоките. Собствеността на търговците на едро тук е от момента на оформяне на поръчката до изпълнението на доставката. Прилага се при търговия с големи партиди на стоки от прост асортимент - въглища, дървен материал, нефт и други.

 • Търговци на едро - консигнанти (комисионни търговци на едро). Прилага се, когато търговците на дребно не се ангажи­рат с предлагане на широка гама продукти и търговците на едро оборудват свои подвижни търговски обекти (обикновено автомагазини). Търговците на едро запазват собствеността върху стоките, следят за цената, условията на продажба и други, а за сметка на търговците на дребно се отчита само продаде­ното количество, за което те получават комисионна. Прилага се при търговия с гастрономически изделия, лекарства, книги и други.

 • Търговия на едро по пощата. Най-често тук се използват каталози, които се разпращат по пощата до потенциалните купувачи (търговци на дребно, учреждения и други). На база заяв­ки се оформят поръчки от желаните стоки, които се изпращат по пощата, доставят се с автомобили или по друг начин. Прила­га се обикновено при териториално отдалечени и териториално разсредоточени търговци на дребно.

В редица случаи се изпълнява едновременно търговия на едро и на дребно. Тази организация е разпространена особено силно при търговия с леки, лекотоварни и специални автомобили, мотоциклети и резервни части към тях, течни горива, смазочни материали, горивни и строителни материали, домакинско обзавеждане и други. Обикновено при това сдружаване водещи са търговците на дребно – те определят реда на доставките (големина на партидите, честота на зареждането и други). Бъдещето на независимите търговци на едро зависи от тяхната способност да очертаят пазарите, да предложат желаните услуги и поемат повече маркетингови функции.Участници в търговията на едро

Агенти и брокери. Те договарят покупките и бързо изпълняват продажбите, но нямат право на собственост върху продуктите. Те са функционални посредници, т.е извършват ограничен брой маркетингови дейности и в замяна получават комисионна върху стойността на сделката. Агентите представляват купувачите или продавачите на постоянна основа, а брокерите се наемат временно. Брокерите търсят купувачи и продавачи и договарят размяната. Те имат най-малко функции, но имат най-големи познания и информация в специализирана област. Има три вида агенти:


 • Агенти на производителя – те са независими посредници, които представляват двама или повече продавача, като продават и приемат поръчки целогодишно. Реализират неконкуриращи се продукти и имат териториална ограниченост.

 • Агенти по продажбите – те са посредници, които продават цялото производство на няколко производители. Те извършват всички дейности на търговеца на едро, без да притежават продуктите. Нямат териториални ограничения, имат пълна власт над цените, промоцията и разпределението.

 • Комисионни търговци – те са агенти, които получават стоки на партиди от продавачите и договарят продажби на големите пазари. Най-често реализират селскостопанска продукция.


Продажбени клонове и офиси на производителите. Производителите изграждат продажбени клонове и офиси с цел да достигнат по-ефективно до потребителите си, като самите те извършват функциите на търговец на едро. Клоновете и офисите извършват всички дейности и имат същите функции като търговците на едро – предоставят кредити, доставят продуктите, оказват съдействие в промоцията, оказват различни услуги. Разположени са далеч от заводите на производителя. Разликата между тях се състои в това, че офисите нямат запаси, докато клоновете имат запаси от продуктите.


Логистични центрове – това са местата, от които започва дистрибуцията по търговската мрежа. Такива центрове има в районите около София, Пловдив, Русе и Варна. Идеални за целта са огромни площи в близост до летища или железопътни гари. Върху тях са разположени големи халета, складове, постройки и офис сгради. Стоки и материали трескаво се разпределят, работниците ги товарят и разтоварват. Някои от тях остават на съхранение в специално предназначени за целта места. Подобна картина се наблюдава в покрайнините на много индустриално развити градове из целия свят. У нас обаче това е рядко изключение. Така накратко може да бъде описан един логистичен център.

Какви са предимствата от наличието на един такъв модерен център, в който се извършват транспортни, спедиторски и дистрибуционни дейности?На първо място, вложените средства за изграждането на подобна база имат висока доходност и бърза възвръщаемост. За да се случи това, е необходима добре развита транспортна инфраструктура, наличие на работна сила с нужната квалификация, подходящи комуникативни връзки. Холандия е типичен пример за страна, където в непосредствена близост се намират предприятия, предоставящи различни по вид дейности, които могат да бъдат обединени в един производствен процес. И не е никак случайно, че страната се е доказала като водещ европейски логистичен център.


Използвана литература: 1. http://www.novinar.net/news/logistichnite-tcentrove---svobodnata-pazarna-nisha_MTc2ODsyMQ==.html

 2. Pride, W., O. Ferrell. Marketing. Concepts and Strategies. 6th Edition. Boston, 1989, p. 348

 3. http://prodajbata.blogspot.com/2010/12/0056.html

 4. Закон за стоковите борси и тържища (ЗСБТ) Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.)

 5. http://bg.wikipedia.org/wiki/Търговия_на_едро.html

 6. http://www.referati.org/tyrgoviq-na-edro-1/19697/ref

Каталог: 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Тест за проверка на математическите знания и умения на учениците в началото на четвърти клас
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница