У ч е б н а п р о г р а м а агрометеорология І. Извадка от учебния планДата29.08.2017
Размер142.24 Kb.
У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А
АГРОМЕТЕОРОЛОГИЯ
І. ИЗВАДКА ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН

Код

Водещ

преподавателОсновна

форма на


контрол

Часове

Кредитни

точки


Аудиторни

Извънаудиторни

Всичко

Лекции

Упражнения,

семинари


Учебни практики

Други

форми


01.02.08

Доц. д-р

Д. Ивановаписмен

изпит


30

15

7

48

100

4


II. АНОТАЦИЯ

Агрометеорологията е приложна екологична наука, която изучава метеорологичните, климатичните и хидрологичните условия на средата в тяхното взаимодействие с обектите и процесите на земеделското производство. Изучаването на абиотичните условия на еколого-климатичната среда с оглед на фермерството не е обект на нито една друга агрономическа наука.

Дисциплината е целенасочена към ефективното и пълноценно използване на агроклиматичните ресурси на Българияс оглед на екологичното земеделие. Тя формира съвременен еколого-производствен мироглед,основан на охранно-преобразувателния подход към природните процеси при постигане целите на земеделието. Основа е за изучаване на другите агрономически науки - растениевъдни, агротехнически, мелиоративни, растително-защитни, животновъдни и др.
III. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

III. 1. ЛЕКЦИИ
УВОД В АГРОМЕТЕОРОЛОГИЯТА. Предмет,основни понятия и значение на Агрометеорологията. Основни задачи. Методи, Метеорологични и агрометеорологични наблюдения.

- 0,5 часАТМОСФЕРА И ВЪЗДУХ. Същност и значение. Основни атмосферни (метеорологични) процеси. Състав на въздуха. Метеорологична и екологична роля на елементите на въздуха и значението им за земеделското производство. Йонизация и радиоактивност на въдуха. Почвен въздух и аерация на почвата. Въздухът в гората. Физични свойства на въздуха. Строеж на атмосферата. Проблеми, свързани със замърсяването на атмосферата. - 1 час
СЛЪНЧЕВА И ЗЕМНА РАДИАЦИЯ. Същност и значение. Видове радиационни потоци. Природа, интензивност и количество на слънчевата

радиация. Слънчев спектър, екологична и биологична роля, значение на основните му части за земеделското производство, ФАР. Изменения на слънчевата радиация в атмосферата. Продължителност на слънчевото греене. Режим на радиационните потоци. Отразяване на слънчевата радиация, албедо. Естествена осветеност, значение за биосферата. Излъчване на земната повърхност и атмосферата, ефективно излъчване. Радиационен баланс. Разпределение на слънчевата радиация и радиационния баланс по Земята. Слънчевата радиация върху наклонени терени. Постъпване и разпределение на радиацията в агрофитоценозите. Значение на слънчевата радиация за земеделието и начини за по-пълното и използване.

- 1 час
ТЕМПЕРАТУРА НА ВЪЗДУХА. Същност и значение. Затопляне и изстиване на въздуха. Изменения на температурата във височина. Вертикален температурен градиент, устойчивост и неустойчивост в тропосферата. Температурни инверсии. Денонощен и годишен ход на температурата. Географско разпределение на температурата. Топлинен баланс на Земята. Температурен режим на въздуха в агрофитоценозите. Влияние на температурата върху растенията. Характеристика на температурния режим и изискванията на растенията към топлината. Значение на термичните условия в земеделското производство. Методи за регулиране температурата на въздуха. - 1 час

ВЛАЖНОСТ НА ВЪЗДУХА. Същност и значение. Постъпване на водните пари във въздуха. Свойства на водните пари. Пъргавина и насищане на водните пари. Характеристики за влажността на въздуха. Денонощен и годишен ход на влажността. Изменения на влажността във височина. Влияние на растителността върху влажността на въздуха. Географско разпределение на влажността. Значение на влажността на въздуха в земеделското производство. Регулиране влажността на въздуха. - 2 часa
АТМОСФЕРНО НАЛЯГАНЕ И ВЯТЪР. Атмосферното налягане - същност и значение, вертикално изменение , периодични и непериодични колебания.Барично поле и географско разпределение на налягането. Вятър - същност и значение. Причини за възникване на вятъра. Сили, които въздействат върху въздушния поток. Класификация на вятъра. Периодични и непериодични колебания. Турбулентност на въздушните потоци. Влияние на препятствията върху вятъра. Въздушни течения в области с понижена и повишено атмосферно налягане. Обща атмосферна циркулация. Мусони. Местни ветрове. Вятърът в приземния въздушен слой.Значение на вятъра за земеделското производство. Защита на земеделските територии от вредоносни ветрове.

-2 часаИЗПАРЕНИЕ. Същност и значение. Фактори, които обслужват изпарението. Изпаряемост и сумарно изпарение. Изпарение от водна повърхност. Изпарение от почвата. Изпарение от растенията /транспирация/. Денонощен и годишен ход на изпарението. Определяне на изпарението по емпирични методи. Разпределение на изпаряемостта и изпарениието по Земята. Регулиране на изпарението от почвата, фитоценозите и водоемите. - 2 часa

КОНДЕНЗАЦИЯ НА ВОДНИТЕ ПАРИ. Същност и значение. Условия за кондензация. Кондензационни ядра. Първични продукти от кондензацията. Хидрометеори. МЪГЛИ -съшност,значение, образуване, класификация,влияние в земеделското производство. Защита от мъгли. -2 часa
ОБЛАЦИ И ОБЛАЧНОСТ. Същност и значение. Образуване на облаците. Класификация на облаците. Облачност - определение и оценка , денонощен и годишен ход , географско разпределение. Влияние на облачността върху биосферата и земеделското производство. Възможности за въдействия върху облачността. - 2 часa
ВАЛЕЖИ. Същност и значение. Класификация. Атмосферни валежи - видове и образуване в облаците. Образуване на дъжда и снега. Образуване на суграшица и град. Наземни валежи - видове и образуване. Денонощен и годишен ход на валежите. Разпределение на валежите по Земята.Характеризиране на валежния режим. Влияние на валежите върху биосферата и земеделското производство. Методи за преодоляване недостига на валежи. Въздействие върху облаците и валежите. СНЕЖНА ПОКРИВКА - същност и значение, характеристика, роля за биосферата и земеделското производство, снегомелиорации. - 2 часa
ВЛАЖНОСТ НА ПОЧВАТА. Същност и значение. Агрохидрологични показатели. Воден баланс на земеделските полета. Влияние на метеорологичните условия върху динамиката на запасите от продуктивна влага в почвата. Водопотребност и водопотребление на растенията. Влагообезпеченост на земеделските култури и пасищата. Значение на почвената влагаза биосферата и земеделското производство. Регулиране и съхраняване на почвената влага. - 2 часa
ЕЛЕКТРИЧНИ И ОПТИЧНИ ЯВЛЕНИЯ В АТМОСФЕРАТА. Атмосферно електричество. Гръмотевични бури. Защита от мълнии. Значение на атмосферното електричество за биосферата и земеделското производство. Оптични явления - здрач, хало, венец, дъждовна дъга, зодиакална светлина, глория, мираж. - 1 час
ВРЕМЕ. Същност и значение. Периодични и непериодични изменения. Въздушни маси - формиране , трансформация, класификация. Атмосферни фронтове - формиране, класификация, влияние върху метеорологичните условия. Циклони и интициклони и времето в тях. Прогнозиране на времето - методи, видове прогнози, дългосрочно прогнозиране. Местни признаци на времето. Служба за времето. - 2 часa
КЛИМАТ. Същност и значение. Климатообразуващи фактори - глобални, регионални и локални. Макроклимат, мезоклимат, местен климат

и мезоклимат. Зоналност на климата. Изменения и преобразуване на климата. - 2 часa


КЛАСИФИКАЦИЯ НА КЛИМАТА. Същност и значение. Климатични показатели.Класификация на климата по Алисов, по Берг, по Кьопен, по Будико. - 1 час
ВЛИЯНИЕ НА АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧНИТЕ УСЛОВИЯ В ЗЕМЕДЕЛСКОТО ПРОИЗВОДСТВО. Агрометеорологичните условия и неприятелите и болестите по земеделските култури, торенето, агротехническите работи, животновъдството. Сезонни явления в природата - фенология. - 1 час
ОПАСНИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКОТО ПРОИЗВОДСТВО МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ. Същност и значение. Суша - определение, типове, причини, влияние върху екосистемите и земеделските култури,агрометеорологични показатели, райониране, защита. Суховеи - определение, показатели, произход, типове влияние върху растенията, защита. Ветрова ерозия и прашни бури - определение, разпространение, възникване и развитие, въздействия върху почвата, растенията и земеделското производство, мерки за защита. Поройни валежи, наводнения, водна ерозия, градушки, мълнии - условия за проявление, въздействия върху биосферата и земеделското производство, мерки за защита. Мразове - типове, зависимост от местните условия, въздействия върху земеделските култури, прогнозиране, мерки за защита. Зимни повреди на посевите и трайните насаждения. - 1.5 часa
АГРОКЛИМАТОЛОГИЯ. Основни задачи. Климат на земеделските растения. Оценка на климата заелите на земеделието - принципи и методи , агроклиматични показатели, оценка на агроклиматичните ресурси. Агроклиматични ресурси в тропиците и субтропиците. Агроклиматично райониране - общо и частно. Агроклиматични аналози.Агропроизводствена оценка /бонитет/ на климатичните условия. - 1 час
МИКРОКЛИМАТ И ФИТОКЛИМАТ. Същност и значение. Микроклиматични наблюдения. Формиране на микроклимата. Основни типове микроклимат - на почвата, на пресечена местност, на лъки и долини, на варовити терени, на пясъци, на водоеми, на напоявани участъци /иригоклимат/, на парници и оранжерии, на градове /урбаноклимат/, на гора, на територии с полезащитни горски пояси /агролесоклимат/. Фитоклимат - основни типове. Методи за подобряване на микроклимата на земеделските полета. Следообразуваща роля на растителността. Използване информацията за микроклимата в земеделското производство. - 1 час
АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО. Значение на агрометеорологичната и агроклиматична информация. Организация и основни задачи на агрометеорологичното обслужване. Основни видове и форми на обслужването. Агрометеорологични прогнози. Моделиране продуктивността на агроекосистемите.Оценка на агрометеорологичните условия за формиране на добива чрез динамични методи. Особености на агрометеорологичното обслужване в отделни отрасли на земеделието. Пряко агрометеорологично обслужване. Използване и икономическа ефективност на агрометеорологичната информация. - 2 часa
III.2. УПРАЖНЕНИЯ.
1. Организация на метеорологичните наблюдения. Метеорологична и агрометеорологична станция. - 2 часа

2. Измерване продължителността на слънчевото греене и интензивността на слънчевата радиация. Измерване температурата на почвата и въздуха. Измерване влажността на въздуха. - 2 часа

3. Определяне посоката и скоростта на вятъра. Скала на Бофорт. Роза на ветровете. Определяне на облачността. Измерване на валежите и снежната покривка. Изчисляване на водния запас в снежната покривка. - 2 часа

4. Агрометеорологични наблюдения. Агрометеорологични прогнози. Основни климатични и агроклиматични показатели и тяхното използване. - 2 часа

5. Основни метеорологични и климатични източници и справочници. Агроклиматична характеристика на дадено място и за вегетационния период на отделна година. Задание за курсова работа. - 4 часа

6. Разработване и оформяне на курсовата работа.

- 3 часа

III.3. СЕМИНАРИ

1. Обсъждане и оценка на отделните разработки. Заверка на семестъра .

- 2 час

III. 4. ФОРМИ НА ИЗВЪНАУДИТОРНА ЗАЕТОСТ
III. 4. 1. Учебни практика -7 часа


 1. Агрометеорологични наблюдения на основните селскостопански култури.

-7 часа

III. 4. 2. Разработка и защита на курсов проект - 48 часа
КУРСОВ ПРОЕКТ
ТЕМА - “Агроклиматична характеристика на дадено място /индивидуално/

Цел - приучване на специалиста към ефективно ползване на климатичната и агрометеорологична информация и умение за съставяне агроклиматична характеристика на територията на ферма или производствен участък.

Съдържание :

I. Задание и съдържание; II. Обяснителна записка; III. Изходни данни;

IV. Графични и картни разработки; V. Характеристика на метеорологичните условия през вегетационния период на дадена година.

Описват се местоположението, географско-природните условия, стопанско-икономическите особености, почвената покривка, мелиорациите, климатичното райониране и други фактори на еколого-производствената среда в обекта.

Характеризират се климатичните и агроклиматичните условия през отделните годишни сезони и общо за годината. Правят се изводи за благоприятните и неблагоприятните за земеделието условия на климата и за съответстващата им система на производство и мелиорации.

Съставя се характеристика на агрометеорологичните условия през даден период на отделна година.

Общият обема проекта е 20-30 страници, от които 10-15 страници обяснителна записка и 5-10 страници - таблици и графики.

- 48 часа


IV. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО
Лекциите са възлови, проблемни, изнасят се с помощта на нагледни материали - табла и прожекции на таблици,чертежи и диапозитиви.

Практическите упражнения през първата половина на семестъра са лабораторно-инструментални - студентите се научават да наблюдават и измерват агрометеорологичните елементи. Останалите занятия са свързани с изучаване и ползване на метеорологични, агрометеорологични, климатични и агроклиматични дневници, бюлетини, месечници, годишници, справочници синоптични карти, атласи, прогнози и др. Учебната практика се провежда в Опитното поле на метеорологичната станция и земеделските култури в агрометеорологичните участъци.

За извършената практическа работа студентите изработват и представят за заверка и оценка протоколи. През втората половина на семестъра се полага писмено контролно препитване върху 2/3 от изучавания материал. Изработеният курсов проект се защитаваа на последното упражнение и впоследствие се оценява.

Заверката за семестъра са прави след изпълнение от студента на следните изисквания:

1. Системно присъствие на лекциите, практическите занятия и учебната практика.

2. Представени и оценени всички протоколи.

3. Положена контролна проверка за усвоения материал.

4 Представен завършен и годен за оценка курсов проект.Изпитът е писмен върху 3 въпроса от конспекта. Получилите високи оценки /мн.добър и отличен/ и редовни студенти имат право да се освободят от първите два въпроса и да отговарят само на третия. Най-добрите се освобождават напълно от изпита. В крайната оценка се взема предвид и успеха през семестъра.
V. КОНСПЕКТ ПО АГРОМЕТЕОРОЛОГИЯ


 1. Агрометеорология – определение, обект на изследване, предмет на изучаване. Метеорологични явления. Метеорологични елементи. Метеорологични условия. Хидрологични елементи. Агрометеорологични фактори. Агрометеорологични условия.Връзка на Агрометеорологията с другите науки.

 2. Значение на факторите на външната среда за земеделското производство. Основни екологични фактори. Основни положения при взаимозависимостта между факторите на външната среда и растенията.

 3. Същност и значение на атмосферата. Състав на атмосферния и почвения въздух. Значение на отделните компоненти на въздуха на земеделското производство. Замърсяване на атмосферата.

 4. Основни физични свойства на въздуха. Атмосферно налягане. Барометрична стъпка. Хоризонтален баричен градиент. Строеж на атмосферата.

 5. Същност и значение на слънчевата радиация. Биологично значение на основните части на спектъра.

 6. Отслабване на слънчевата радиация в атмосферата.

 7. Пряка радиация. Приход на пряка радиация върху хоризонтална повърхност. Приход на пряка радиация върху склоновете с различно изложение и наклон.

 8. Разсеяна радиация. Отражение на слънчевата радиация. Сумарна радиация.

 9. Дълговълново излъчване на земната повърхност и атмосферата. Радиационен баланс на активната земна повърхност.

 10. Естествено осветление и продължителност на деня. Продължителност на слънчевото греене.

 11. Измерване на слънчевата радиация. Разпределение на слънчевата радиация в посевите. Пътища за по-пълно използване на слънчевата радиация в земеделието.

 12. Запотляне , изстиване и топлинен баланс на почвата.

 13. Зависимост на температурата на почвата от топлинните й свойства, релефа, растителната и снежната покривка.

 14. Измерване температурата на почвата. Денонощен и годишен ход на температурата на почвата. Амплитуда в хода на температурата на почвата и фактори, от които тя зависи.

 15. Закономерности в разпространението на топлината в почвата. Замръзване и размръзване на почвата.

 16. Значение на температурата на почвата за земеделието. Методи за регулиране на температурата на почвата за целите на земеделското производство.

 17. Нагряване и изстиване на водни басейни.

 18. Затопляне и изстиване на въздуха.

 19. Изменение на температурата на въздуха във височина – вертикален температурен градиент и фактори, от които зависи. Адиабатни градиенти.

 20. Температурни инверсии и тяхното значение за земеделското производство.

 21. Измерване температурата на въздуха. Денонощен и годишен ход на температурата на въздуха и фактори, от които зависи.

 22. Характеристика на температурния режим и на изискванията на растенията към топлина. Влияние на температурата на въздуха върху растенията.

 23. Постъпване на водните пари в атмосферата. Състояние на насищане на водните пари. Характеристика за влажността на въздуха.

 24. Измерване влажността на въздуха. Денонощен и годишен ход на влажността на въздуха в атмосферата и посева. Значение на влажността в живота на растенията.

 25. Изпарение – същност, значение. Фактори, които обуславят изпарението в естествени условия. Изпарение от водна повърхност, водата и растенията. Сумарно изпарение /евапотранспирация/. Изпаряемост.

 26. Денонощен и годишен ход на изпарението. Методи за регулиране на изпарението за целите на земеделското производство.

 27. Кондензация на водните пари – същност и значение. Условия за кондензационни ядра. Първични продукти от кондензацията на водните пари.

 28. Образуване на роса, слана и поледица и тяхното значение за земеделското производство. Мъгли – образуване, типове мъгли, значение за земеделското производство.

 29. Облаци – същност, образуване, квалификация, облачност. Значение на облаците за земеделското стопанство.

 30. Валежи – същност. Образуване на валежите. Видове и типове валежи. Химичен състав на валежите. Характеризиране на валежите. Измерване на валежите.

 31. Денонощен и годишен ход на валежите. Значение на валежите за земеделското произвоство. Изкуствени въздействия върху облаците и валежите.

 32. Снежна покривка – същност. Характеристика на снежната покривка. Значение на снежната покривка за земеделието.

 33. Вятър – същност. Причина за възникване на вятъра. Елементи на вятъра. Денонощен и годишен ход на скоростта на вятъра.

 34. Местни ветрове. Значение на вятъра за земеделското производство.

 35. Влажност на почвата – понятие. Агрохидрологични константи /показатели/. Продуктивна влага в почвата. Воден баланс на посевите.

 36. Влияние на метеорологичните условия върху режима на влагата в почвата. Потребност на растенията от вода. Влагообезпеченост на растенията по запасите от влага в почвата. Регулиране влажността на почвата.

 37. Време – определение. Изменение на времето. Схема на общата циркулация на атмосферата. Въздушни маси, класификация на въздушните маси и трансформацията им.

 38. Циклони, антициклони и времето в тях. Прогнозиране на времето. Видове прогнози. Предсказване на времето в България.

 39. Влияние на агрометеорологичните условия врху развитието и разпространението на неприятелите и болестите по земеделските култури.

 40. Суша – определение. Причини за възникване. Количествени показатели на сушата. Видове суши.

 41. Суховеи – определение. Агроклиматични показатели на суховеите. Влияние на суховеите върху земеделските култури. Мерки за борба срещу сушата и суховеите.

 42. Пролетни и есенни мразове – определение. Видове мразове и условия за възникването им. Влияние на времето, свойствата на почвената повърхност, растителната покривка, релефът, водните площи и др. върху интензивността и продължителността на мразовете. Влияние на мразовете върху земеделските култури.

 43. Географско разпределение на пролетните и есенните мразове в България. Предсказване на мразовете и борбата с тях.

 44. Явления, причиняващи повреди по растенията през зимния период – видове. Неблагоприятни явления за презимуване на есенните посеви и трайните насаждения. Зимни повреди в България. Мерки за борба.

 45. Климат – определение. Фактори за неговото формиране. Класификация на климата. Фактори, които формират климата на България.

 46. Климатични области и райони на България. Характерни особености в температурния и валежния режим на България.

 47. Микроклимат – определение. Закономерности, формиране на микроклимата. Микроклимат на пресечена местност, язовирите и гората. Фитоклимат – определение и формиране. Начин за подобряване на микроклимата.

 48. Основни принципи и методи за земеделската оценка на климата. Агроклиматични показатели.

 49. Агроклиматични ресурси на България.

 50. Агроклиматично райониране. Общо агроклиматично райониране на България. Агроклиматични аналози


VI. ЛИТЕРАТУРА
А. Основна:
1. Гюрова Мария, Борис Пеев, 1995. Агрометеорология. Академично издателство - ВСИ, Пловдив

2. Гюрова Мария и Борис Пеев, 1996. Ръководство за упражнения по агрометеорология.”Земиздат”, София и Академично издателство - ВСИ, Пловдив


Б. Допълнителна:
1. Пеев Борис, 1994. Метеорология. Издателство “Мартилен”, София
СЪСТАВИЛ: ......................

/доц. д-р Д. Иванова/


02.02.2005 г. ДЕКАН: ............................

/проф.дсн Ив. Лечева/Пловдив

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница