У в е д о м л е н и е по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условия и реда за извършване наДата27.07.2017
Размер111.06 Kb.
У В Е Д О М Л Е Н И Е

По чл.10, ал.1 от Наредба за условия и реда за извършване на

оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти

и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр.73/2007г.)

за ИП: „Млекопреработвателно предприятие „Димитър Маджаров – 2”, гр. Стамболийски, „Ново строителство и преустройство на съществуваща сграда в цех за производство на кисело мляко, айран и млечнокисели продукти”, намиращ се в УПИ ІV-782-Мандра, производствена, складова и обществено обслужваща дейност, гр. Стамболийски, Област Пловдив.
.


Приложение № 1 1. Информация за възложителя

Димитър Маджаров - 2” ЕООД,

гр. Пловдив, ул. „Ильо Войвода”, № 3

представлявано от Димитър Станчев Маджаров


Лице за контакти: инж. Дафко Георгиев Чочев
Тел. за контакти: 0893 303 802

Факс: 032 907 004

e-mail: office@madjarov.bg


 1. Обща информация за предложеното инвестиционно предложение


а) местоположение на инвестиционното предложение:
Инвестиционното предложение ще се реализира в гр.Стамболийски, област Пловдив, ул. „Клокотница” №6, в имоти с УПИ IV-782-Мандра и УПИ XIII-783-производствена, складова обществено обслужваща дейност, кв. 96 по регулационния план на гр. Стамболийски, Одобрен със Заповед №413/18.07.96г. и 297/09.10.09г.
б) срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение:
Инвестиционното предложение ще се реализира едноетапно в рамките на половин година. Основните дейности до въвеждане в експлоатация са строителство на нова сграда и преустройство на съществуваща сграда в цех за производство на кисело мляко, айран и млечнокисели продукти и строителство на нова сграда.

в) цел и предмет на инвестиционното предложение:
Основната цел на ИП е увеличаване на капацитетът на производство на млечни продукти, както и включването на новите производствени линии за мляко и айран. За осъществяването ѝ е необходимо обособяване на технологично свързани производствени и складови помещения, които да отговарят на ветеринарно-санитарните и хигиенните изисквания при изграждането и експлоатацията на млекопреработвателните предприятия съгласно Регламент (ЕО) № 852/2004.

Предвижда се изграждане на нова сграда и преустройство на съществуваща сграда, в които да се обособят следните помещения и ще се извършват следите дейности: • Лаборатория / физико-химична и микробиологична / в която има работни плотове и необходимото лабораторно оборудване.

 • Помещения за съдове за съхранение на млякото – тук ще се поставят съдовете за съхранение и стандартизация на млякото .

 • Склад за спомагателни материали и опаковки /кофички, капачки и др./ в който има работна маса за отсраняване на транспортната опаковка на спомагателните материали.

 • Склад за кашони в който има работна маса за сгъване на кашоните.

 • Склад за амбалаж /каси и палети/ и измиване на амбалажа. Тук ще монтира машина за измиване на касите.

 • Производствено помещение в което ще се монтират машините за разфасоване на млякото.

 • Термостатни камери.

 • Хладилни камери за охлаждане и съхранение на готова продукция.

 • Помещение за миещи препарати и ЦИС за технологичното оборудване.

 • Помещение за подготовка на заявки – работни маси.

 • Инсталация за ледена вода.

Инвестиционното предложение ще се реализира на обща площ 9 328 декара.


г) необходимост от нова инфраструктура - пътища, електроснабдяване, ВиК:
Не е необходима промяна на съществуващата или създаване на нова пътна инфраструктура, достъпът до обекта ще се осъществява от съществуващи улици. За обезпечаване нуждите на новата сграда с питейно-битова вода ще се изградят отклонения от съществуваща водопроводна и канализационна система. Електрозахранването на новата сграда ще се осъществи от съществуващ трафопост.
д) природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови:
Природни ресурси, които ще се използват по време на изграждането на обекта:

бетон, стомана, метални рамки, които ще се закупуват от търговската мрежа.

По време на експлоатацията ще се използва вода за питейно – битови и производтвени нужди (като добавка, при производството на айран и кисело мляко, при почистване на съоръженията, миене на амбалажа, почистване на помещенията). Водоползването ще се осъществи от съществуващата водопроводна мрежа, въз основа на договор ВиК Стамболийски. Отпадъчните битово-фекални води ще се заустват в градската канализация.

За строителството ще се използват материали и консумативи, които ще бъдат закупувани от търговската мрежа.

 1. Орган, отговорен за одобряването на инвестиционното предложение:

РИОСВ – Пловдив.Информация и документация, съгласно Приложение № 2, част Б от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /обн. ДВ, бр.73/2007 г./ 1. Характеристики на засегнатата територия - вид и начин на ползване на земите.

Теренът на който ще се осъществява ИП е подложен на изключителен антропогенен натиск от десетки години - намира се в индустриална зона на град Стамболийски.

Инвестиционното предложение ще се реализира върху терен собственост на възложителя. Имотите са с предназначение УПИ IV-Мандра и УПИ XIII-производствена, складова обществено обслужваща дейност. Териториите около обекта на ИП са индустриални предприятия, тоест, представляват ползватели на промишлени терени и съответно не съществува необходимост от приспособяването им към площадката на ИП.

Предвид статута на терена на ИП и на околните територии не се предвижда друг тип зониране или земеползване.
 1. Актуални скици на имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение, съдържащи списъци с координатите на точките, определящи границите на поземлените имоти или партиди на имотите в случаите, когато скицата се издава от общинската служба по земеделие, или координатни точки на трасето на линейните обекти на техническата инфраструктура, придружени от информация за използваната координатна система, или координатни точки, определящи териториалния обхват на инвестиционното предложение за площни обекти, придружени от информация за използваната координатна система.

......................................
 1. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, схеми, координати на граничните точки на имота и на обекта - предмет на инвестиционното предложение, снимки, партида на имота и др. - по преценка на възложителя.


............................................


4. Информация относно степента на въздействие на ИП:

Млекопреработвателно предприятие „Димитър Маджаров – 2”, гр. Стамболийски, „Ново строителство и преустройство на съществуваща сграда в цех за производство на кисело мляко, айран и млечнокисели продукти”, намиращ се в УПИ ІV-782-Мандра, производствена, складова и обществено обслужваща дейност, гр. Стамболийски, Област Пловдив с предмета и целите на опазване на защитена зона BG0000578 „Река Марица” от мрежата „Натура 2000” .

УПИ IV-782 и УПИ XIII-783, в които ще се реализира ИП се намират в гр. Стамболийски, общ. Стамболийски, област Пловдив. Тези имоти са в близост до BG0000578 „Река Марица” от мрежата „Натура 2000”.

Защитени зона BG0000578 „Река Марица”

1. Цели на опазване:

• Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации,

предмет на опазване в рамките на защитената зона.

• Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.

• Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в

рамките на защитената зона.2. Предмет на опазване:

ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ:

Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae, Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae; Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition; Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p.; Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi; Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик(Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи); Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea; Източни гори от космат дъб; Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris); Балкано-панонски церово-горунови гори; Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba; Гори от Platanus orientalis; Южни крайречни галерии и храсталаци (Nerio-Tamaricetea и Securinegion tinctoriae).БОЗАЙНИЦИ:

Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus);Европейски вълк (Canis lupus); Видра (Lutra lutra); Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni); Мишевиден сънливец (Myomimus roachi); Дългоух нощник

(Myotis bechsteini); Дългопръст нощник (Myotis capaccinii);

Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii);Южен подковонос

(Rhinolophus euryale); Лалугер (Spermophilus citellus); Пъстър пор

(Vormela peregusna).ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ:

Червенокоремна бумка (Bombina bombina); Жълтокоремна бумка

(Bombina variegata); Ивичест смок (Elaphe quatuorlineata);Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis); Южна блатна костенурка

(Mauremys caspica); Шипобедрена костенурка (Testudo graeca); Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni); Голям гребенест тритон

(Triturus karelinii).

РИБИ:

Распер (Aspius aspius); Маришка мряна (Barbus plebejus);

Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus).

БЕЗГРЪБНАЧНИ:

Ручеен рак (Austropotamobius torrentium); Бисерна мида

(Unio crassus); Обикновен паракалоптенус (Paracaloptenus caloptenoides); Вертиго (Vertigo moulinsiana);Вертиго

(Vertigo angustior); Ценагрион (Coenagrion ornatum);

Торбогнездница (Eriogaster catax); Callimorpha quadripunctaria;

Лицена (Lycaena dispar); Офиогомфус (Ophiogomphus cecilia); Обикновен сечко (Cerambyx cerdo); Бръмбар рогач (Lucanus cervus); Буков сечко (Morimus funereus); Алпийска розалиа (Rosalia alpina); Probaticus subrugosus5. Оценка на очакваните въздействия от реализацията на ИП: „Млекопреработвателно предприятие „Димитър Маджаров – 2”, гр. Стамболийски, Ново строителство и преустройство на съществуваща сграда в цех за производство на кисело мляко, айран и млечнокисели продукти”, намиращ се в УПИ ІV-782-Мандра, производствена, складова и обществено обслужваща дейност, гр. Стамболийски, Област Пловдив с предмета и целите на опазване на защитена зона BG0000578 „Река Марица” от мрежата „Натура 2000”.
УПИ IV-782 и УПИ XIII-783, в които ще се реализира ИП се намират в гр. Стамболийски, , общ. Стамболийски, област Пловдив.

По време на строителството и експлоатацията на цеха няма да се извършват следните дейности:

- Намаляване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

- Нарушаване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.


ИП предвижда строителство на нова сграда и преустройство на съществуваща сграда, като логично продължение (разширение) на съществуващата дейност на фирма „Димитър Маджаров – 2” ЕООД. Имотите се намират в индустриална зона и са подложени на дългогодишен антропогенен натиск. Те са с предназначение мандра и производствена, складова обществено обслужваща дейност. В резултат на гореописаните предпоставки на територията на обекта липсват природните местообитания предмет на защита на зоната. Поради тази причина и предвид антропогенизирането на имотите, същите към момента не са от значимост за зоната и не представляват място за нощуване, почивка, размножаване, хранене и пр. на животински видове, предмет на опазване в зоните и защитената местност.
Очакваните въздействия от реализацията на ИП, които могат да окажат значително въздействие върху защитената зона и нейните елементи могат да бъдат преки и косвени.

Преки въздействия:

 • въздействие върху целостта на защитената зона

Осъществяването на ИП няма да окаже въздействие върху цялостта на зоната, защитена зона BG0000578 „Река Марица” от мрежата „Натура 2000”. Имотите в които ще се реализира то, не попадат в границата ѝ.


 • въздействия върху местообитания на видовете, предмет на опазване на защитената зона

В резултат на досега извършваните дейности и местоположението им, на територията на имотите не са установени местобитания и места за размножаване и гнездене на редки, защитени и застрашени от изчезване видове, както и на такива, предмет на опазване в защитените зони.

Не се очаква да настъпи фрагментиране на консервационно значими природни местообитания тъй, като такива липсват на територията на имота.

Косвени въздействия:

 • влошаване качеството на природните местообитания

Това въздействие е възможно да се появи по време на строителството и експлоатацията, в няколко аспекта – замърсяване с отпадъци, емисии във водите и т.н. То може напълно да се избегне при стриктно спазване на законовите изисквания, приетите мерки за предотвратяване на отрицателните последици и отговорно отношение на строителите и ползвателите на обекта.


 • Безпокоене на дивите животни

С оглед местонахождението на площадката не се очаква проявление на това въздействие. Всички строителни и съпътстващи ги дейности ще се извършват само в рамките на строителната площадка, без да се засягат съседни имоти и природни местообитания.
Във връзка с горе описаното, очакваното въздействие от реализацията на ИП върху защитена зона защитена зона BG0000578 „Река Марица”може да се оцени като незначително и се очаква да бъде:


 • Локално по обхват, само на предвидената за застрояване площ и извън граничните територии от шумовото натоварване, най – вече по време на строителството;

 • Незначително по степен на въздействие без нарушаване в негативен аспект на режима на видовия състав в района и хранителния му състав – без промяна в числеността му, промяна в плътността му и промени в миграционни треактории на придвижване от реализацията.

 • Временно по честота от шума, само по време на строителството и експлоатацията;

 • Обратимо без кумулативен ефект;

 • Предвид местоположението и характера на ИП, по време на строителството и експлоатацията не се очаква да се окаже значително отрицателно въздействие върху защитената зона. Осъществяването на ИП не се очаква да доведе до намаляване на благоприятния консервационен статус на местообитанията и видовете, предмет на опазване в нея.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница