Участие на даг в международни проекти и в проекти по оперативни програми, финансирани от кохезионните и структурни фондове на европейския съюз за периода 2008 – 2011 годинаДата05.02.2017
Размер279.51 Kb.
УЧАСТИЕ НА ДАГ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И В ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ КОХЕЗИОННИТЕ И СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПЕРИОДА 2008 – 2011 ГОДИНА
Изтеклата 2008 година беше особено интензивна относно участието на Държавна Агенция по горите(ДАГ) в международни проекти и в проекти по Оперативни програми, финансирани от кохезионните и структурни фондове на Европейския съюз. Освен ДАГ с проекти по международни и Оперативни програми и по Програмата за развитие на селските райони(2007-2013 г.) кандидатстват или вече работят негови регионални(РДГ) и местни структури(ДГС и ДЛС), както и специализираните териториални звена(ДПП и Опитни станции). Политиката на ДАГ е да разширява обхвата, да поощрява и подкрепя участието на своите структури и звена в международни проекти или с проекти по Оперативни програми, финансирани от Европейските и други международни фондове. Това е особено актуално сега, в условията на финансова и икономическа криза, когато е необходимо рационално и ефективно разходване на средствата от бюджета на ДАГ и осигуряване на допълнителни извънбюджетни средства за обмен на добри европейски и международни практики в областта на устойчивото и многофункционално управление, стопанисване и ползване на горите, както и за залесителни, възстановителни, превантивни и други мероприятия в Държавния горски фонд.

Във връзка с високата активност и актуалност на въпроса с кандидатстването на ДАГ, нейните регионални и местни структури и специализирани териториални звена с проекти по международни и по Оперативни програми, финансирани от кохезионния и структурните фондове на Европейския съюз и от други институции, в действащия Устройствен правилник на агенцията от 2008 г. са записани отговорностите на Дирекция "Горска политика" в тази област. Те са свързани със задълженията й да: 1. организира и координира участието на агенцията в Програмата за развитие на селските райони и оперативните програми по структурните и Кохезионния фонд на ЕС;

 2. организира и координира дейностите на агенцията по участие в европейски и международни програми и проекти в горския сектор;

 3. участва в съгласуването на проекти на финансови меморандуми и други споразумения в сферата на компетентност на агенцията, с които се предоставя финансова помощ от ЕС и от други международни донори;

 4. организира и координира дейностите на агенцията по управление на международни донорски програми и проекти;

 5. осъществява взаимодействие с административните структури на съответния донор, както и с определените органи за управление на конкретната програма или проект;

В резюме, по-долу представяме кратка информация, относно одобрените проекти и проектите в процес на изготвяне или одобрение, а именно:І. Одобрени проекти:

І.1. Проект FUTUREforest по Програма INTERREG IV C :

 1. Обща информация

Проектът FUTUREforest (Гора на бъдещето) по Програма INTERREG IV C на ЕС е изготвен през 2008 г. и е представен за одобрение на Съвместния технически секретариат (Joint Technical Secretariat) в Лил, Франция. След преминаване през всички стъпки на оценителния процес, проектът е одобрен с официално писмо на Секретариата с дата 19.09.2008 г.

Продължителността на проекта е 3 години, като неговото изпълнение стартира през месец октомври, 2008 г.

Партньори по проекта са съответните държавни горски или екологични структури от 7 страни: Бранденбург (Германия), Уелс, Оверн (Франция), Каталония (Испания), България, Латвия и Словакия.

Основна визия на проекта е: “Чрез между регионално сътрудничество ние ще създадем инструменти, методи, политики и програми за подпомагане на собствениците на гори и взимащите решения да продължат да осигуряват многообразните ползи от горите и да завещаят на следващите поколения гори, които са добре адаптирани и гъвкави по отношение на природните рискове и промените в климата”.

Като основна цел може да бъде посочено подобрението на ефективността при развитието на регионалните политики и приноса към икономическа модернизация и подобряван на конкурентоспособността в Европа чрез обмяна, споделяне и трансфер на опит, познание и добри практики в областта на управлението на горските територии. Проектът цели да подобри и адаптира регионалните и/или местните политики и практики, за да намали ефекта на промените в климата с фокус върху водния баланс, почвата, дървесните и недървесни горски продукти и ресурси, качеството на въздуха, включващо темата за усвояване на въглерода и природните бедствия като пожарите, вредителите и болестите и др. Проектът също така ще предостави на политиците и на други заинтересовани страни във всички европейски региони с познания, инструменти и подходи, които да им помогнат при вземането на решения, касаещи ефективността на политиките, свързани с горското стопанство и регионалното развитие и практики при стопанисване на горите, които ще подпомогнат на горите едновременно да се приспособят и да намалят негативните ефекти от промените в климата.Основи теми на проекта са:

тема

водещ партньор

 1. Въздействие върху управлението на кръговрата на водата; връзка с рамковата директива 2000/60/EC за политиката по водата

Уелс

 1. Влияние върху опазването на почвата; връзка с рамковата директива COM(2006) 232 за опазване на почвата.

България(ДАГ)

 1. Влияние върху биоразнообразието. Връзка с НАТУРА 2000

Оверн, Франция

 1. Влияние върху производството на дървесина (икономическа функция); върху кои дървесни видове влиянието ще е положително/отрицателно; ще се увеличи ли усвояването на въглерод

Латвия

 1. Влияние върху качеството на въздуха

Словакия

 1. Увеличаване на риска от природни бедствия (горски пожари, вредители и болести)

Каталония, Испания

 1. Подходящи структури и процеси за предоставяне на информация; целеви групи – ръководни кадри/ заинтересовани от горите страни

Бранденбург, Германия

Основни фази при изпълнение на проекта са:

 • Първа фаза, наречена "Да видиш е да повярваш". Планирано е провеждане на седем теренни посещения, които ще имат за цел да демонстрират добри практики по две или три от ключовите теми и ще се проведат от февруари до август, 2009 г. Теренните посещения ще бъдат последвани от конференция, която ще се проведе в началото на септември, 2009 г., където ще се обобщят резултатите от теренните посещения и ще се вземат решения за по-нататъшните действия.

 • Следащите 15 месеца са втора фаза на проекта - т. нар. “Съвместно развитие”, по време на която ще се проведат четири тематични семинара: 10.2009 г. – Латвия, 02.2010 г. - Бранденбург, 07.2010 г. – България и 09.2010 г. - Оверн. Заключителна конференция “Съвместно развитие” ще се проведе през декември, 2010 в Уелс.

 • Трета фаза, наречена “Трансфер в политиката” представя резултатите от проекта по време на финална конференция в Брюксел. Фазата е фокусирана върху обмяната на опит, трансфера на политики и най-добри практики, политически препоръки, стратегически насоки, горски програми и политически инструменти (методологии, софтуер, т.н.) в рамките на регионите и към други европейски обществени организации и заинтересовани страни.

Основни компоненти при изпълнението на проекта са:

 • Компонент 1: Управление и координация.

 • Компонент 2: Комуникация и разпространение.

 • Компонент 3: Обмяна на опит.

 1. Бюджет

Общият бюджет на проекта възлиза на 1,9 млн. €, като българската част от бюджета възлиза на 224 хил. €, като националното съфинансиране е в размер на 15 % от одобрения бюджет и се равнява на 33,6 хил. € за периода от 3 години.

 1. Управление на проекта

Министерство на развитието на селските региони, околната среда и защита на потребителя на Бранденбург е водещ партньор по проекта и е отговорно за цялостното му изпълнение. В допълнение е водещ партньор и по Компонент 1 “Управление и координация” и Компонент 3 “Обмяна на опит”. Горската комисия на Уелс е водещ партньор по Компонент 2 ”Комуникация и разпространение”. Всеки партньор е водещ по една от ключовите теми.

Проектът ще бъде ръководен от Комитет за наблюдение, който е отговорен за стратегическото наблюдение на проекта, за осигуряването на насоки за неговото изпълнение, за прегледа и одобрението на работните планове и докладите, за съгласуване на евентуални промени на самия проект и др. 1. Управление на проекта от българска страна:

 • Ръководител на проекта от българска страна и представител в Комитета за наблюдение: д-р инж. Любчо Тричков – и.д. Директор на Дирекция “ГП”, ДАГ;

 • Координатор на проекта и заместник на представителя на ДАГ в Комитета за наблюдение: инж. Николай Василев – ст. експерт към Дирекция “ГП”, ДАГ;

 • Финансов мениджър на проекта от българска страна - г-жа Иванка Събчева – и.д. Директор на Дирекция “ФСД”, ДАГ;

 • Комуникационен мениджър на проекта от българска страна - инж. Спас Тодоров – Директор на Дирекция “ИД”, ДАГ.


І.2. Проект “Подпомагане при реформата на горския сектор в България”

1. Обща информация

Проектът “Подпомагане при реформата на горския сектор в България” е финансиран чрез Европейската банка за възстановяване и развитие със средства на австрийското правителство. След проведена процедура по правилата на ЕБВР, ДАГ избира за партньор австрийската фирма OBf Consulting. Бюджетът на проекта е на стойност 195 200 €, а неговата продължителност - 5 месеца. Дейностите по проекта стартираха през месец ноември, 2008 г.Основна цел на проекта е да направи изчерпателно проучване върху българския горски сектор. Проучването ще очертае възможности за по-нататъшното развитие, базирано на устойчивото стопанисване на горите, чрез задълбочен анализ на българския горски сектор за последните 10 години в неговото разнообразие от социални, икономически и екологични функции. То ще анализира моментната ситуация на горския сектор в България, ще идентифицира проблеми, които затрудняват развитието на сектора и ще предложи решения за тези проблеми.

Като основни задачи при изпълнение на проекта може да се посочат: • извършване на проучване, което ще включва детайлен анализ на горския сектор и сбиране на актуална информация за горските ресурси;

 • изготвяне на План за действие, определящ предстоящи проблеми в развитието на сектора и списък от приоритетни насоки за развитие.

Като основен резултат може да бъде посочено изготвянето на План за действие, посочващ пречките пред развитието на сектора и предлагащ списък с приоритетни мерки за преодоляване на тези пречки.

Избраната консултантска фирма ще извърши по-голяма част от работата в България, а ДАГ ще осигури свои експерти за подпомагане събирането на данни за анализите и логистична подкрепа.2. Основни дейности на проекта:

1. Анализ на политическата рамка и присъединяването към ЕС

2. Финансов анализ

3. Анализ на човешките ресурси

4. Анализ на горските ресурси

5. Анализ на горската инфраструктура

6. Анализ на веригата за доставка на дървесина

7. Преглед на развитието на пазара за дървесина и дървопреработвателната индустрия

8. Създаване на Концепция за комбинирано развитие на горскостопанския и дървопреработвателния сектори. Консултантската фирма ще очертае основните компоненти на комбиниран средносрочен процес за стратегическо развитие на българските горскостопански и дървопреработвателен сектори. Това ще бъде включено в Плана за действие, който ще бъде част от Финалния доклад от изпълнението на проекта.

9. Диалог със заинтересованите страни.3.Фази на проекта

Фаза 1 Преглед на наличната информация и Стартираща среща

По време на Фаза 1 Консултантът прегледа цялата налична информация и на база на това подготви детайлен Работен план. След подписване на договора и началото на работата по изпълнение на проекта, партньорите по проекта организираха и проведоха официална Стартираща среща. В края на Фаза 1 бе изготвен и представен кратък Начален доклад.Фаза 2 Оценка на сегашната ситуация, включително определяне на проблемни области, лимитиращи фактори и възможности за развитие.

По време на Фаза 2 консултантската фирма ще работи по изпълнението на основни дейности 1-7. Резултатът от Фаза 2 ще бъде представен под формата на Междинен доклад, представящ придобития опит и резултатите, получени от извършените изследвания, прегледи на информация и анализи. Фазата трябва да приключи в края на месец февруари.Фаза 3 Изработване на План за действие

Консултантът ще финализира анализа и ще подготви План за действие за намаляване и/или разрешаване на основните проблеми, с които се сблъсква горския сектор. На този етап фирмата ще подготви проект на Финалния доклад, покриващ всички области, посочени в Технико-икономическото задание.Фаза 4. Финален доклад и подготовка на основните резултати

След получаване на коментари по проекта на Финалния доклад, консултанта може да промени и допълни доклада според представените препоръки от партньорите по проекта. Окончателният резултат от изпълнението на проекта ще бъде Финален доклад, който ще бъде съставен от доклад за статуса, касаещ горепосочените цели и План за действие, който трябва да предостави ясни и адекватни препоръки и ясно да идентифицира отговорните агенции и/или други институции и организации за следващите стъпки от изпълнението на всяка препоръка. Преди официалното предствяне на доклада, консултантската фирма ще проведе среща на заинтересовани страни, представяйки основните резултати и заключения на партньорите по проекта.4.Управление на Проекта

В организационно отношение проектът ще бъде ръководен от Ръководител и Координатор на проекта. За Ръководител и координатор на Проекта от българска страна са определени, съответно инж. Илия Симеонов-Заместник Председател на ДАГ и д-р инж. Любчо Тричков-и.д.Директор на Дирекция „Горска политика”, а от страна на консултанта, съответно г-н Майкъл Зутер и г-н Роланд Кауц. Работата по изпълнение на проектните дейности ще се подпомага от създадените Основно работно звено и работни групи по отделните дейности. Изпълнението на проекта ще бъде наблюдавано от Съвет по наблюдение и по време на срещи на заинтересованите страни, включващи държавни структури, неправителствени и браншови организации, синдикати и др. В края на всяка фаза от изпълнение на проекта ще се провеждат срещи на Съвета по наблюдение.


І.3. Туининг Лайт Проект по Програма ФАР на тема „Укрепване на административния капацитет на Държавна агенция по горите в областта на изпълнение на изискванията на Резолюция на Съвета на Европа от 15 декември, 1998 г. за горска стратегия на ЕС, План за действие по горите на ЕС и други законови документи, касаещи устойчивото, многофункционално и природосъобразно стопанисване на горите”

1. Обща информация

На 29.11.2008 г. Министерство на финансите подписа договора за изпълнение на Проекта, изготвен от Дирекция „Горска политика” на Държавна агенция по горите през първата половина на 2008 г. и ще бъде финансиран по т. нар. „Неразпределен пакет за институционално изграждане – Програма ФАР”.

След одобрението на проекта от Генерална Дирекция “Разширяване” на Европейската комисия е проведена процедура по избор на партньор на ДАГ при изпълнение на проекта и за такъв е избран „Заарфорст” – държавното горско предприятие на провинция Заарланд, Германия. Периодът за изпълнение на проекта е 6 месеца. Бюджетът на проекта е 166 600 €, като 10 % от сумата е национално съфинансиране.

2. Основни дейности на проекта са:


 • Дейност 1: Изработване на концепция за устойчиво, многофункционално и природосъобразно стопанисване на горите.

 • Дейност 2: Избор и подготовка на 4 горски месторастения, локализирани в държавните гори, за провеждане на теоретични и практически обучения, подготовка на материали и организация на обученията.

 • Дейност 3: Провеждане на четири двуседмични теренни обучения по устойчиво, мултифункционално и природосъобразно стопанисване на млади горски насаждения.

 • Дейност 4: Финален семинар за представяне и разпространение на резултатите от изпълнението на проекта.

Стартиране на изпълнението на проектните дейности се планира за началото на месец февруари, 2009 г.

3. Очаквани резултати

Изпълнението на проекта ще доведе до следните резултати: • Разработена и одобрена е Концепция за устойчиво, многофункционално и природосъобразно управление на горите;

 • Държавната горска администрация на България ще придобие административен капацитет за практическо ползване на най-добрите практики на ЕС за устойчиво, многофункционално и природосъобразно управление на горите;

 • Ще бъде намалено човешкото въздействие (биологическа автоматизация), използвайки разработената Концепция за управление на млади горски насаждения, което води до формиране на нови естествени гори и подобряване на качеството на дървесината;

 • Ще бъдат обучени 80 експерта от системата на ДАГ относно устойчиво, многофункционално и природосъобразно управление на млади горски насаждения;

 • Ще се подобри екологичната и икономическа стойност на българските гори чрез стопанисване на младите горски насаждения за производство на висококачествена дървесина;

 • Ще се подобри опазването на богатото биоразнообразие в България и др.;

Предстои определяне на екип за управление и изпълнение на проекта от страна на ДАГ.
І.4. Проект „Повишаване на прозрачността и отчетността в дейността на Държавната агенция по горите”

1. Обща информация

Проектът е по Оперативна Програма „Административен капацитет” (ОПАК), Приоритетна ос - I. “Добро управление”, Подприоритет - 1.2. “Прозрачна и почтена държавна администрация”. Проектът е одобрен и предстои подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ. Общия бюджет на проекта е 702 хил. лв.,като финансирането е 100%.

Целевите групи по проекта са Държавна агенция по горите(ДАГ)- първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, Регионални дирекции по горите (РДГ)- второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, Дирекции на природни паркове(ДПП), Горски семеконтролни станции(ГСС), Лесозащитни станции (ЛЗС).

Общата цел е регламентиране и осигуряване на прозрачност, по-добра отчетност и публичност на дейността на ДАГ и осигуряване на условия за превенция на корупцията в държавния горски сектор.

Специфичните цели са:

 • подобряване на координацията и комуникацията на държавната горска администрация в управляваните от нея територии с обществото, с цел оптимизиране на предоставяната информация и отчети в съответствие с най-добрите европейски практики и прилагането им от ДАГ.

 • подобряване на достъпа до информация и услуги на гражданите и бизнеса , чрез оптимизиране и допълване на интернет страницата на ДАГ, както и осигуряване на обратна връзка с гражданите и бизнеса, с цел повишаване на прозрачността и доверието в ДАГ.

 • създаване на Комуникационна стратегия на ДАГ, насочена към информиране на гражданите и бизнеса и повишаване на прозрачността в дейността на държавната горска администрация.

 • създаване на Етичен кодекс на служителите работещи в структурите на държавния горски сектор.

2. Основни дейности

 • Изработване на „Етичен кодекс на служителите работещи в структурите на държавния горски сектор”.

 • Актуализиране на националните стратегически горски документи.

 • Оптимизиране и допълване на интернет страницата на ДАГ.

 • Разработване на план за действие за повишаване прозрачността и превенцията на корупцията в държавния горския сектор.

 • Разработване на Комуникационна стратегия на ДАГ за осигуряване на прозрачност и информиране на гражданите и бизнеса.

 • Провеждане на кръгла маса „Етичен кодекс на служителите работещи в структурите на държавния горски сектор – европейски практики”.

 • Провеждане на кръгла маса „Борба с корупцията и предпоставките за възникване на корупционни практики в държавния горски сектор”.

 • Дейности за информация и публичност.

 • Одит на проекта.

3. Очаквани резултати

 • Актуализирана е интернет страницата на ДАГ със специфична информация за горския сектор, с цел повишаване качеството на предлаганата информация, както и осигуряване на възможност за обратна връзка с гражданите и бизнеса, с цел повишаване на прозрачността и доверието в ДАГ.

 • Актуализиране на националните стратегически горски документи в областта на горската политика и нейното прилагане по европейски образец с цел постигане на по-добра отчетност и прозрачност в работните процеси на ДАГ.

 • Изготвен Етичен кодекс на служителите работещи в структурите на държавния горски сектор.

 • Създадена е Комуникационна стратегия с цел информиране и постигане на прозрачност в дейността на ДАГ.

 • Изготвен е План за действие за борба с корупционните практики в държавния горски сектор.

4. Управление на проекта

Ръководител на проекта е инж. Валентина Маринова – Главен секретар на ДАГ, а координатори на Проекта са: д-р Албена Бобева-старши експерт в ДАГ и г-жа Геновева Христова.


І.5. Проектен център „стопанисване на издънковите гори – екологични, икономически и социални аспекти в югоизточна Европа” към Европейския горски институт (EFI)

1. Обща информация

Целта на Проектния център(ПЦ) е да се разработят и внедрят подходящи лесовъдски практики за съвременно ефективно стопанисване на издънковите гори и подобряване на тяхната устойчивост, адаптационни възможности, както и намаляване на риска от абиотични и биотични повреди в тях, създаване на възможност за възстановяване на естественото биоразнообразие и осигуряване на развитието на прилежащите селски райони.

Продължителността на проекта е 60 (шестдесет) месеца от датата на подписването му - 04.11.2008 год.

Основни партньори от страна на България са: Държавна агенция по горите, Лесотехнически университет и Институт за гората при БАН. Предложението е подкрепено от Университетите в Белград, Загреб, Тирана, Скопие, Лариса, Баня лука и Държавните ведомства по горите в Албания, Сърбия, Хърватия, Македония и Турция.

Бюджет:

Общият бюджет на проекта за времето на неговото изпълнение е 584 440 €, като сумата осигурена от ДАГ за 2008 и 2009 год. е съответно 62 500 лв.2. Фази на проекта:

 1. Откриващ семинар – причини, методи и последствия от издънковото стопанисване на горите в Балканските страни

 2. Работно съвещание (РС) 1 – лесовъдски режими и техники на стопанисване на издънковите гори

 3. РС 2 – социални и екологични продукти, функции и услуги от издънковите гори

 4. РС 3 – издънковите гори като източник на биоенергия

 5. РС 4 – устойчиво стопанисване на издънковите гори

 6. РС 5 – запазване на биоразнообразието и правилното съхранение на дивеча във вторичните издънкови гори

 7. Заключителна конференция – съвременно стопанисване на вторични издънкови гори

3. Очакваните специфични резултати от сътрудничеството са:

а) увеличаване на знанията за естествената динамика на издънковите гори по отношение на тяхната стабилност, биоразнообразие и устойчивост;

б) изясняване на ролята на горските пожари и другите природни нарушения при динамиката на развитие на издънковите горски насаждения;

в) разработване на класификация на издънковите гори;

г) разработване на нови и подобрени лесовъдски практики за многофункционално стопанисване на издънковите гори и установяване на мрежа от учебни и опитни площи във всички партниращи страни;

д) обмен на специалисти, студенти и други заинтересовани лица;

е) създаване на база данни за съществуващите и нови лесовъдски практики за стопанисване на издънковите гори в региона, публикуване на наръчник за анализ и сравнение на различните технологии на сеч, от гледна точка на производителност на труда, финансова ефективност и екологични последствия;

ж) въвеждане на нови практики с цел подобряване растежа и продуктивността на горите, увеличаване на тяхната стойност, както и увеличаване на тяхната биомаса и техния принос в усвояване на въглеродния двуокис.


ІІ. Проекти по които експерти на ДАГ работят, без финансови ангажименти от страна на ДАГ:

ІІ.1.Управление и стопанисване на опожарени горски площи в Югоизточна Европа финансиране – Програма COST, при условие за 100% финансиране участието на ДАГ в експертните срещи.

ІІ.2. Опазване на световно значимото биоразнообразие в пасища и ливади с висока природна стойност чрез подкрепа за традиционния местен поминъ. Финансирането се осигурява от UNDP/GEF.
ІІІ. Проекти в процес на изготвяне или одобрение

ІІІ.1. Климатични промени и влиянието им върху водния баланс

Финансиране по Оперативна програма за Югоизточна Европа, национално съфинансиране – МРРБ. Проектът е одобрен на 1-ви етап и се очаква отговор за 2-ви последен етап от оценяването. Водещ партньор – община на гр. Виена. Проектни партньори – 20 държави от Югоизточна Европа. Общ бюджет – 4 500 000 €. Бюджет за ДАГ – 225 000 €, в т.ч 85 % от ЕФРР и 15 % от МРРБ.Обща цел –създаване на методи и инструменти за предсказване на влиянието на промените в земеползването върху водите. Предложения за мерки за приспособяване на управлението на водите към тези промени и идентифициране и прилагане на подходящ модел за количествена оценка климатичните промени на ниво водосбори чрез анализиране на водния баланс.

Специфични цели:

 • определяне на бъдещите запаси от питейна вода вследствие влиянието на климатичните промени и промените в земеползването

 • разграничаване на антропогенното влияние и природното влияние върху водните запаси и тяхното опазване

 • изграждане на общи средства за оценка на риска за осигуряване на питейна вода в условията на променящ се климат

 • изграждане на подходящи технически мерки и законодателна база за намаляване на негативното влияние на промените в климата и земеползването върху управлението на водите

 • предложения за мерки в икономически и социален аспект

 • изграждане на система за управление за оптимизиране на доставките на вода

 • обмен на опит в югоизточна Европа, повишаване на общественото внимание и предложения за общ подход за устойчиво транс-национално управление на водите

 • предложения за мерки към местните структури и обществеността като крайни потребители на вода

Очаквани резултати

 • изграждане на система за управление на водите в региона в условията на климатичните промени

 • информационни стратегии насочени към обществеността и заинтересованите лица в югоизточна

 • печалба от най-добрите практики в земеползването за охрана на водните запаси и доставките до крайните потребители и заинтересованите лица

 • повишаване на общественото внимание на заинтересованите лица и взимащите политически решения за връзките между мерките за управление на водите и социално –икономическите аспекти

 • мениджмънт при кризисни ситуации

 • устойчиво национално, регионално и местно управление на водите в югоизточна Европа

 • бъдещи ресурси от питейна вода и опазването им.ІІІ.2. Укрепване на законодателната и нормативната рамка в горски сектор на България за осигуряване на устойчиво управление и многофункционално използване на българските гори въз основа на добрите европейски практики –Twinning Light

Целта на проекта е укрепване на законодателната и нормативната рамка в отговор на текущите промени в целия бизнес сектор като отражение на членството в ЕС чрез въвеждане на добрите Европейски практики и успешни модели на управление.

Продължителността на проекта е 6 (шест) месеца.

Партньори:Заявител на проекта е ДАГ, проектът е в процес на циркулиране в страните от ЕС.

Бюджет:Общият бюджет на проекта е 153,5 хил. €, като сумата която трябва да бъде осигурена от ДАГ е съответно 16 500 €.

Фази на проекта:

Дейност 1: Работна среща за разглеждане и приемане на стратегическа концепция за включване на добрите Европейски практики в промените, които протичат в целия сектор по отношение на икономически и природоопазващи аспекти.

Дейност 2: Обучаващо посещение до избрана държава-членка на ЕС.

Дейност 3: Работна среща за анализиране на съществуващата законодателна рамка.

Дейност 4: Представяне и разпространение на резултатите от проекта в 4 работни групи пред 200 експерти от различни части на страната.

Очаквани резултати:


 1. Изработване на стратегическа концепция за развитие на държавния горски сектор.

 2. Обучение на 4 експерти от ДАГ в избрана държава-членка на ЕС.

 3. Анализ на Закона за горите и неговите изменения

 4. Организиране на кръгла маса за одобряване на предложените промени, преди представянето им пред МС.

 5. Анализ на Правилника за прилагане на Закона за горите.

 6. Анализ на Устройствения Правилник на ДАГ.

 7. Организиране на 4 семинара за представяне на резултатите от проекта.


ІІІ.3. Практическо използване на мониторинг при управление на природни бедствия, MONITOR (SEE –Европейско териториално сътрудничество)

Очаква се одобрение в края на март 2009г.Основните цели на проекта са: минимизиране на уточнените несъответствия в информационния поток; разработване на инструменти и процедури за включване на различни източници на информация; подобряване на достъпа до и ефективността на плановете за бедствия и рисковите карти; подобряване на достоверността на информацията; анализиране на необходимостта на различни обществени групи от специализирана информация

Продължителността на проекта е три години след датата на подписването му от всички партньори.

Партньори:Водещ партньор е Австрийско федерално министерство по земеделие, горското стопанство, управление на околната среда и водите; Сектор: горско стопанство
Партньори:

1. Областна управа на Долна Австрия; Отдел: пожарна служба и гражданска защита

2. Австрийски федерални железници, Реилнет Австрия Инс. (Railnet Austria Inc.), Железопътна служба, Управление на природни бедствия

3. Служба за контрол на наводненията и ерозията, Словения

4. Люблянски Университет, Факултет по гражданско и геодезично инженерство

5. Автономна провинция Болзано Южен Тирол, Италия

6. Автономна провинция Болзано Южен Тирол, Отдел по гражданска защита, Италия

7. Университет на Модена и Реджо Емилия, Отдел по науки за земята, Италия8. Държавна агенция по горите, България

9. Община Гоце Делчев, България

10. Префектура на Еврос, Отдел по гражданска защита, Гърция

11. Национална горска администрация – Букурещ, РумънияIPA Партньори

1. Обществено предприятие за управление на водите, Белград, Сърбия

2. Белградски университет, Факултет по горско стопанство, отдел по екологично инженерство при защита на почвените и водните ресурси

3. Институт за развитие на водните ресурси, отдел за обучение по контрол на наводненията и водосбора, Белград, СърбияБюджет: Общият бюджет на проекта е 297 500 €, бюджета за България за времето на целия проект е 100 000 €, като сумата за национално съфинансиране от 15 000 € се осигурява от МРРБ.

Фази на проекта, в които ДАГ ще вземе участие:

 • Правни и организационни аспекти при минимизиране на установените несъответствия, свързани със степента на разработване на плановете при бедствия и непредвидени ситуации в зависимост от поставените приоритети.

 • Разработване на инструменти и процедури за интегриране на различни източници на информация в реално време, записи на минали рискови събития, анализ на риска и експертно познание на рисковите процеси.

 • Анализ върху специфичните изисквания на различни потребителски групи от комуникация при плановете за бедствия, разработване на обучаващи материали и начини за разясняване на тяхното ползване

Очаквани резултати:

Разработване на единна интегрирана система за мониторинг, анализ, симулационно моделиране и управление на риска от наводнения и порои на базата на извършените проучвания, събраните данни и направените анализи в разработения като част от проект MONITOR пилотен район, обхващащ водосбора на река Върбица. Системата ще има за цел на съхранява данни от минали събития и да поддържа динамична карта на рисковите зони и обекти; да отчита разнообразието от дейности и режими в различните планове и проекти; да подава сигнал към заинтересованите страни при повишаване на риска над определено ниво; да моделира динамичните процеси, свързани с последиците от високите вълни (рискови участъци, заливаеми зони, енергия на пороя и др.).


ІІІ.4. Проект “Многофункционална планинска гора” в рамките на програма INTERREG IV C на Eвропейския Cъюз.

Посоченият проект представлява продължение на международния проект «Планинска горска мрежа», по програма INTERREG III C, EC, започнат през 2004 г., в който взеха участие представители на 11 европейски страни, от които 5 – като проектни партньори и 6 - като наблюдатели.Държавната агенция по горите участва в този проект със статут на наблюдател. На основание подписаната съвместна заключителна декларация между участниците в проекта и одобрен доклад-отчет за резултатите от заключителната работна среща по проект „Планинска горска мрежа”, 29 - 30 октомври 2007 г., Линдау, Германия, Държавна агенция по горите подготви и изпрати до водещия партньор – Федералното министерство на земеделието, горите, околната среда и водното стопанство на Австрия, документи за участие в проект «Многофункционална планинска гора», програма INTERREG IV C, EC, при следните параметри:Проектен цикъл: 36 месеца - от юни 2009 до май 2012 г.;

Проектен финансов ресурс: Очаква се общият проектен финансов ресурс да бъде между 2,1 – 2,8 млн евро. Окончателният размер ще бъде известен в края на м. януари 2009 г., когато се предвижда финализиране на процеса на подготовка на проектните документи, преди кандидатстване пред JSC в Лион, Франция. Предлаганият проектен ресурс за финансово участие на ДАГ е в размер на 114 620.00 Евро, от които 97 427.00 Евро представляват финансиране от ЕС (85% от общите разходи) и 17 193.00 Евро – национално съфинансиране (15% от общите разходи).

Цели на проекта:

 1. Създаване на европейски планински горски форум, в съответствие със съществуващите структури и документи, по-специално Европейския горски план за действие;

 2. Създаване на европейски финансов инструмент «Планински гори»;

 3. Анализ на функционирането на планинското горско стопанисване чрез мониторинг, основан на съществуващата инвентаризация и устройство на горите;

 4. Проучване и обмен на добри практики за устойчиво стопанисване на планинските гори като принос към интегрирано и икономически ефикасно управление на риска от неблагоприятни природни въздействия върху тях;

 5. Установяване на стратегическо партньорство между горските собственици и горските ползватели на планински гори;

 6. Развитие на стратегии за горско управление, които да са съобразени с действия, насочени към намаляване на неблагоприятното въздействие на климатичните промени;

 7. Въвеждане на европейска програма за обмен в сферата на текущото професионално образование и обучение на планински горски експерти;

Проектни компоненти:

 1. управление и координация на проектните дейности;

 2. комуникация и разпространение на проектните резултати; осъществяване на медийна кампания в полза на развитието на планинските региони и устойчиво ползване на планинските горски ресурси; изработване на ръководство за работа с медиите;

 3. обмен на опит, свързан с определянето и анализа на добри практики в областта на управлението и стопанисването на планинските гори;

 4. създаване на «Планински горски форум» на европейско ниво и концепция за финансови програми и механизми, позволяващи компенсиране на горските собственици за специфичните услуги и ползи, предоставяни на ползвателите на горите, включително за количеството и качеството на водните ресурси, за рекреационните функции, за възможностите за туризъм;

 5. реализиране на добри практики – устойчиво стопанисване на защитните гори, инициативата «Защита чрез горите», лесовъдски и управленски умения за частните горовладелци, превенция срещу горските пожари;

Проектни партньори:

 1. Министерство на земеделието, горите, околната среда и водното стопанство на Република Австрия – водещ партньор и отговарящ за компонет № 1;

 2. Дунавско-Карпатска програма/ Програма на ООН за околна среда/ Федерална служба по околна среда на Конфедерация Швейцария – отговорни за компонент № 2;

 3. Държавна агенция по горите,Република България – отговорна за компонент № 3;

 4. Баварско държавно министерство по земеделие и гори – отговорно за компонент № 4;

 5. Словенска горска служба – отговорна за компонент № 5;

 6. Автономна провинция Болцано, Южен Тирол, Република Италия;

 7. Изследователски институт по горите – Република Словакия;

Потенциални партньори по българската част от проекта:

Предвид проектните цели, компоненти и очаквани резултати, като подходящи изпълнители на проектните дейности се очертават: ЛТУ, ИГ при БАН, РДГ Пазарджик и държавните горски и ловни стопанства от тази регионална дирекция по горите. Изборът на изпълнител за съответните проектни дейности ще се извърши в съответствие с процедурните правила на програма INTERREG IV C.ІІІ. 5. Проект „Горски плантации върху изоставени земеделски и не залесени земи в България” по Протокола от Киото

Основна цел на проекта е да бъдат произведени горски продукти, дървесна биомаса и да се намалят на въглеродните емисии. Като странични положителни ефекти могат да бъдат посочени създаването на нови работни места, приносът върху регионалното развитие, намаляването на ерозията, подобряването на микроклимата и т.н. Основен пряк резултат от реализацията на проекта е залесяването на изоставени земеделски, горски земи и голини на територията на Дунавската равнина на площ от приблизително 3600 ха. Заради продължаващото координиране и сътрудничество с общини и частни собственици от северна България е вероятна промяната на проектната площ. Планирано е Проектът да се осъществи на териториите на Регионални дирекции по горите – Берковица, Ловеч, Велико Търново, Русе и Варна.

Залесяването ще се извърши с лесно адаптиращи се бързорастящи видове: топола I-214, бяла акация и върба. Ще бъде ползван експертния опит на служителите на “Опитна станция по бързорастящи горскодървесни видове” в гр. Свищов и Тополовото стопанство в гр. Пазарджик.

Проектът има за цел да използва изоставени или трудно обработваемите земеделски земи, голи горски площи, пасищата, некултивирани от 1990 г. земи, с малко естествена растителност (основно треви и храсти). Всички предвидени залесявания не са предвидени за извършване от съответните държавни, общински или частни собственици на земи, което покрива изискванията за допълнителност на такъв вид проекти.

Общият планиран бюджет за извършване на всички дейности по проекта: 9 800 000 $, в т.ч. 4 855 000 $ за почвоподготовка, 1 832 000 $ за залесяване, 2 748 000 $ за повторно залесяване и отглеждане на културите до 3-та година и 365 000 $ - разходи за управление на проекта (приблизително 5 % от бюджета на проекта).

Собствениците (общините, държавата и частните земевладелци) допринасят за изпълнението на проекта чрез предоставяне на своите земи, запазвайки собствеността върху тях. Стойността на земята не е включена в горепосочените цифри на разходите. В замяна, земевладелците ще имат възможност за ползване на част от произведената дървесината.Продължителност на проекта - 20 години.

Период на намаляване и натрупано количество на усвоените емисии на парникови газове:

- за периода 2009 – 2012 г. – 71 676 tCO2

- за периода 2009 – 2018 г. (10 години) – 593 601 tCO2

- за периода 2009 – 2028 г. (20 години) - 1 634 549 tCO2

Проектът ще бъде пилотен за България в областта на натрупването на въглерод чрез залесяване и повторно залесяване. Той ще предостави модел за работа в частното и общинско горско стопанство, в т.ч. чрез въвеждане на нови вариетети, технологии и продукти.

Проектът потенциално може да бъде повторен в други области на България и в региона. Той ще изгради капацитет в общинския и частния сектор по отношение на стопанисването на горите.

Към януари, 2009 г. Държавна агенция по горите все още очаква от Министерство на околната среда и водите изпращане на Писмо за подкрепа, което ще представлява официално одобрение на проекта и разрешение за преминаване към следващата стъпка от неговото разработване – изготвянето на Детайлна проектна документация.


ІІІ.6. Прилагане на образованието за устойчиво развитие (ОУР), свързано с горите като неформален еколого-политически инструмент за защита и опазване на природата и околната среда

Кандидатства са по Програма LIFE+ . Продължителност на проекта: 36 месеца. Стартиране на дейностите по проекта след евентуално спечелване от началото на 2010 г. Заявител на проекта е Института по горска политика във Фрайбург, Германия.

Партнъори по проекта:

От немска страна:

 1. Агенция за образование за устойчиво развитие (BNE-Agentur, контакт: Prof. Dr.Gerhard de Haan)

От българска страна:

 1. Държавна агенция по горите (ДАГ)

 2. Министерство на образованието и науката (МОН)

 3. Министерство на околната среда и водите (МОСВ)

 4. Факултет “Стопанско управление”, Лесотехнически университет (ЛТУ) –София

 5. Асоциация на парковете в България

Основни цели на проекта са:

 1. Изработване на Концепция за oбразование за устойчиво развитие, свързано със защитата на горите и природата, която да се базира на конкретната ситуация в България, както и нейното политическо утвърждаване като длъжностна характеристика (задача) на горската администрация. Първоначално се цели приемане на ОУР, свързано със защитата на горите и природата като длъжностна задача загорската администрация, а също така в дългосрочен план се очаква включването й(подобно на ситуацията в Германия) в законовата нормативна база (Закона за горите).

 2. Постигане на съществен принос към конкретното прилагане и разпространение на ОУР в България. Предвижда се разработване на учебен курс за българските мултипликатори (обучители) за ОУР свързано със защитата на горите и природата, както и необходимите за това материали за обучение. Предвижда се интегрирането на ОУР и като образователно съдържание в ЛТУ. Освен това трябва да бъдат разработени образователни материали и модули, фокусирани върху целевата група - ученици, които да бъдат на разположение на горските и не горски обучители.


ІV. Други проекти:

ІV.1. Проекти по Програмата за развитие на селските райони(2007-2013 г.)

От началото на м. август 2007 г. стартира приема на проекти по Мерки 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” и мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програмата за развитие на селските райони ПРСР(2007-2013 г.). Държавните горски(ДГС) и ловни стопанства(ДЛС), подпомогнати от ДАГ и Регионалните Дирекции на горите(РДГ), подготвиха и внесоха в съответните Областни Разплащателни агенции(ОРА) проекти за извършване на залесителни и възстановителни дейности върху площи от териториалния си обхват на дейност. Към края на 2008 г. РДГ и съответните ДГС и ДЛС са подготвили и внесли за одобрение 50 проекта, от които 23 бр. по мярка 223 и 27 бр. по мярка 226. Общата стойност на проектите възлиза на 5 030 119.28 лева с ДДС. Предадените за одобрение проекти предвиждат извършване на залесителни, възстановителни и превантивни дейности върху площи в размер на 10 423,18 дка.


Освен цитираните по-горе проекти, регионалните и местни структури на ДАГ и ДПП също подготвят проекти и кандидатстват след съответното съгласуване с ДАГ по Оперативна програма „Околна среда”, по Програма LIFE+, по Оперативна програма "Европейско териториално сътрудничество между България и Румъния" 2007-2013 г. и по други програми за транс-гранично сътрудничество.

Предвид актуалността на въпросите с подпомагането на дейности в горския сектор със средства по Еврофондовете и големия интерес от страна на специалисти в горския сектор към възможностите на собственици на гори, ползватели на дървесина, дървопреработватели, научни работници и др. да кандидатстват с проекти по различни Програми, ДАГ възнамерява да подготви информационен модул в страницата си, където да публикува материали, относно проектите по който кандидатства или вече работи, както и Регламенти, Програми, Наредби, Насоки за кандидатстване и др. специализирани документи, които да подпомагат колегите и другите заинтересовани от тези въпроси лица.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница