Учебни програми за подготвителна група в детската градина въведениестраница10/14
Дата21.07.2016
Размер4.49 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "МУЗИКА"

Общо представяне

По своята същност музиката е уникално явление като звуков код, писменост, универсална художественотворческа система, изразни средства и сугестика. Функционалната значимост на това явление се простира от индивидуалните личностни качества до битуващите и унаследените обществени реалности.

Общуването с музика са основава на познавателна, развиваща, комуникативна, оценъчна, адаптивна и други педагогически функции. Те се конкретират чрез образователните ядра в програмата:

- възприемане на музика;

- възпроизвеждане на музика;

- музика и игра;

- елементи на музикалната изразност.

Насочването на детето към музикалните дейности в непреднамерен и преднамерен план е продължителен процес,начало на който се поставя, чрез тази програма, в подготвителната група за училище. В резултат на приложението й децата ще усвоят първоначални умения за слушателска практика, ще изявят изпълнителските си възможности, ще научат основни стъпки и движения на най-характерните и достъпни за тях танци, ще получат първи представи за елементите на музикалната изразност и ще усетят значението на музиката за живота на хората.

Реализирането на програмата се основава на три фактора:

- Индивидуалните предразположения за формирането на музикално-слухови представи.

- Специфика на музикално-интонационната среда, осигуряваща развитието на сензорно-перцептивния опит на детето.

- Професионалните възможности на музикалния педагог.
Цели на образователното направление:

1. Създаване на интерес и желание за общуване с музика.

2. Приобщаване към българския музикален фолклор.

3. Формиране и развитие на музикалните способности.

4. Развитие на слушателските и изпълнителските умения.

5. Ориентиране в социалното предназначение на музиката.


ПЪРВИ МОДУЛ – ДЕЦА, НЕПОСЕЩАВАЛИ ДЕТСКА ГРАДИНА ДО ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

Очаквани образователни резултати

Образователно

Цели

Знания

Умения

Отношения

ядроДетето има:

Детето умее:

Детето има отношение:

Ядро "Възприемане

1. Създаване на

Първоначални

Изслушва от

Емоционално

на музика"

интерес и желание

представи,

начало до края

реагира приза общуване с

свързани с

подходящи

слушане намузиката.

възприемане на

музикални

музика.2. Формиране на

музика - солово

произведения.

Проявяваслушателски

(индивидуално)

Разпознава

желание даумения.

изпълнение;

мъжки, женски

слуша музика.

хорово

и детскиизпълнение;

гласове иинструментална

състави.и вокална

Разпознавамузика.

изпълнения на

учените

музикални

инструменти.

Схваща

настроение в

музиката.Ядро

1. Създаване на

Общи представи

Старае се да

Пее с желание

"Възпроизвеждане

интерес и желание

за изпълнение

изпълнява

и има свой

на музика"

за изпълнение на

на песни -

интонационно и

репертоар отмузика.

индивидуално

метроритмично

любими песни.2. Развитие и

изпълнение и

точно песенния

Проявяваусъвършенстване

групово

репертоар.

желание зана

изпълнение.

Пресъздава

индивидуалноизпълнителските

Общи представи

характера на

изпълнение.умения при пеене

за свирене на

песента при

Свири си свиране на

детски

солово и

желание надетски музикални

музикални

групово

детскиинструменти.

инструменти с

изпълнение.

музикални

неопределена

Изпълнява

инструменти.

височина на

подражателнотона.

метроритъм сОбщи представи

ударни детскиза свирене на

музикалнидетски

инструментимузикални

при съпроводинструменти с

на песен.определена

Импровизирависочина на

елементарентона.

метроритмичен

съпровод на

песен.

Умее да свири

в „оркестър" от

детски

музикални

инструменти.Ядро "Музика и

1. Приобщаване

Конкретни

Знае смисъла и

Проявява

игра"

към българския

представи за

участва в

желание зафолклор и

фолклорни

изпълнение на

участие вобредните форми

празници и

народните

народнина

обичаи с участие

обичаи –

празници.съществуването

на деца – песни

коледуване,

Танцува сму.

и танци за

сурвакане,

желание валс,2. Развитие на

коледуване,

лазаруване и

ръченица иизпълнителски

сурвакане,

кукери.

право хоро.умения за

лазаруване и

Изпълнява

Импровизирадвигателно

кукери.

танцови стъпки

артистичноотразяване на

Общи представи

и движения

танцовивалс, марш, право

за равно-делни и

според

движения.хоро и ръченица.

неравноделни

метрума иразмери: валс,

характера намарш, ръченица

музиката.и право хоро.

Опитва да

отразява

метрума с

подходящи

движения.

Опитва да

танцува валс и

ръченица върху

позната музика.

Играе право

хоро върху

позната музика.

Марширува

върху позната

музика.Ядро "Елементи на

1. Формиране и

Общи

Определя

Реагира

музикалната

развитие на

представи за:

бързината

емоционално

изразност"

музикален слух.

Бързина (темпо)

(темпото) на

на промени в

в музиката -

познато

темпото и

бързо, умерено

произведение.

динамиката.

бързо и бавно

Свързва

Слуша с

темпо.

бързината

желание

Сила (динамика)

(темпото) с

изпълнения на

в музиката -

характера на

познатите

силна, тиха и

музиката.

музикални

умерено силна

Отразява

инструменти.

динамика.

двигателно

Изразява

Мелодия -

темпо и

личното си

високи и ниски

промяна в

емоционално

тонове и посока

темпото.

отношение и

на движение на

Свързва силата

предпочитания

мелодия.

(динамиката) с

при изпълнение

Музикални

характера на

на музика.

инструменти -

музиката вгайда, кавал,

познатогъдулка и тъпан,

произведение.пиано, акордеон,

Опитва се дацигулка и

контролираконтрабас.

динамиката на

собственото си

изпълнение.

Подбира

подходяща

динамика при

изпълнение на

песен.

Опитва да

определя

високи и ниски

тонове,

изпълнени от

глас или

музикален

инструмент.

Опитва да

отмерва

двигателно

равномерна

метрична

пулсация на

две и на три в

позната музика.

Опитва да

отмерва

двигателно

неравномерна

метрична

пулсация на

две и на три в

позната музика.

Разпознава

слухово (по

тембър) и

визуално

гайда, кавал,

гъдулка и тъпан.

Разпознава

слухово (по

тембър) и

визуално пиано,

акордеон,

цигулка и

контрабас.

ВТОРИ МОДУЛ – ДЕЦА, ПОСЕЩАВАЛИ ДО ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ДЕТСКА ГРАДИНА

Очаквани резултати

Образователно

Цели

Знания

Умения

Отношения

ядроДетето има:

Детето умее:

Детето има отношение:

Ядро "Възприемане

1. Създаване на

Конкретни

Изслушва от

Емоционално

на музика"

интерес и желание

представи,

начало до края

реагира приза общуване с

свързани с

подходящи

слушане намузиката.

възприемане на

музикални

музика.2. Формиране на

музика:

произведения.

Проявяваслушателски

- мъжки, женски и

Разпознава

предпочитанияумения

детски глас;

мъжки, женски

към музикални

- мъжки, женски и

и детски

произведения.

детски хор;

гласове и- инструментална

състави.и вокална

Разпознавамузика;

изпълнения на- познатите

ученитемузикални

музикалниинструменти.

инструменти.

Проследява

развитието в

програмни музикални

произведения.

Разпознава три

произведения

от програмата

за слушане на музика.Ядро

1. Създаване на

Конкретни

Старае се да

Пее с желание

"Възпроизвеждане

интерес и желание

представи за

изпълнява

и има свой

на музика"

за изпълнение

изпълнение на

интонационно и

репертоар отна музика.

песни -

метроритмично

любими песни2. Развитие и

индивидуално и

точно песенния

Проявяваусъвършенстване

групово

репертоар.

желание зана

изпълнение на

Пресъздава

индивидуалноизпълнителските

песни.

характера на

изпълнение.умения при пеене

Конкретни

песента при

Свири си свиране на

представи за

солово и

желание надетски музикални

свирене на

групово

детскиинструменти.

детски

изпълнение.

музикални

музикални

Изпълнява

инструменти.

инструменти с

подражателнонеопределена

метроритъм нависочина на

музикалнитона.

инструманти сКонкретни

неопределенапредстави за

височина насвирене на

тона придетски

съпровод намузикални

песен.инструменти с

Импровизираопределена

елементаренвисочина на

метроритмичентона.

съпровод на песен.

Изпълнява

кратка мелодия

на инструменти

с определена

височина на тона.

Умее да свири

в „оркестър" от детски

музикални

инструменти.Ядро "Музика и

1. Приобщаване

Конкретни

Знае смисъла и

Проявява

игра"

към българския

представи за

участва в

желание зафолклор и

фолклорни

изпълнение на

участие вобредните форми

празници и

народните

народнина

обичаи с участие

обичаи –

празници.съществуването му.

на деца –

коледуване,

Танцува с

коледуване,

сурвакане,

желание валс,2. Развитие на

сурвакане,

лазаруване и

ръченица иизпълнителски

лазаруване и

кукери.

право хоро.умения за

кукери.

Изпълнява

Импровизирадвигателно

Конкретни

танцови стъпки

артистичноотразяване на

представи за

и движения

танцовимарш, валс, право

равноделни и

според

движения.хоро и ръченица.

неравноделни

метрума иразмери - валс,

характера намарш, ръченица

музиката.и право хоро.

ОтразяваКонкретни

метрума спредстави за

подходящиравноделни

движения.двувременни и

Танцува валс итривременни

ръченица върхуметруми и

позната иразмери 2/4 и

непозната3/4,

музика.неравноделени

Играе праводвуделни и

хоро върхутриделни

позната иметруми и

непознатаразмери 5/8 и

музика.7/8.

Марширува

върху позната

и непозната музика.Ядро "Елементи на

1. Формиране и

Конкретни

Определя

Реагира

музикалната

развитие на

представи за:

бързината

емоционално

изразност"

музикален слух.

Бързина (темпо)

(темпото) на

на промени в

в музиката -

познато и

темпото и

бързо, умерено

непознато

динамиката.

бързо и бавно

произведение.

Преживява

темпо.

Свързва

силата и

Сила (динамика)

бързината

бързината като

в музиката

(темпото) с

израз на

- силна, тиха и

характера на

съдържание в

умерено силна

музиката.

музиката.

динамика.

Двигателно

Слуша с

Мелодия -

отразява темпо

желание

високи и ниски

и промяна в

изпълнения на

тонове посока на

темпото.

познатите

движение на

Свързва силата

музикални

мелодия.

(динамиката) с

инструменти.

Равномерна и

характера на

Изразява

неравномерна

музиката в

личното си

метрична

познато и

емоционално

пулсация -

непознато

отношение и

равномерна

произведение.

предпочитания

пулсация на две

Старае се да

при изпълнение

и на три и

контролира

на музика.

неравномерна

динамиката на

Изразява

пулсация на две

собственото си

личното си

и на три.

изпълнение.

емоционално

Музикални

Подбира

отношение при

инструменти -

подходяща

мелодични и

гайда, кавал,

динамика при

ритмични

гъдулка и тъпан,

изпълнение на

творчески

пиано, акордеон,

песен.

опити.

цигулка и

Определяконтрабас.

високи и ниски

тонове, изпълнени от

глас или музикален

инструмент.

Показва посока

на движение на

мелодия в

песни или леки

инструментални

примери.

Отмерва двигателно

равномерна

метрична

пулсация на

две и на три в

позната и непозната

музика.

Отмерва

двигателно неравномерна

метрична пулсация на

две и на три в

позната и

непозната

музика.

Разпознава

слухово (по тембър) и

визуално

гайда, кавал,

гъдулка и тъпан.

Разпознава

слухово (по тембър)

и визуално пиано,

акордеон,

цигулка и

контрабас
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница