Учебни програми за подготвителна група в детската градина въведение


ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ И БИТОВИ ДЕЙНОСТИ"страница11/14
Дата21.07.2016
Размер4.49 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ И БИТОВИ ДЕЙНОСТИ"

Общо представяне:

Образователното направление "Конструктивно – технически и битови дейности" подпомага ориентирането на детето в подготвителна група в съвременната, достъпна за него технологична среда. То отговаря на нуждите на всяко дете да работи и да постига успех в предметно–практическата си дейност, чрез познати и нови предизвикателства, да има достъп и да избира популярни материали и технологии за работа.

Конструктивно–техническите и битови дейности представляват част от общата и специална подготовка за училище. Образователното съдържание е ориентирано основно към конструиране и моделиране, обработка и съединяване на материали, както и грижи за себе си, дома и детската градина. Основната му ориентация е в две посоки. На първо място – развива и подготвя детето за бъдещата дейност в първи клас, като формира конкретни представи за ред на работа и умения за самостоятелна практическа изява. От друга страна, конструктивно – техническата и битова дейност е среда за прилагането на знания и умения, усвоени в останалите образователни направления в подготвителната група – социален свят, природен свят, математика, български език и др., като чрез тези дейности се насърчава самоутвърждаването на детето и стремежът му към успех.

Образователната програма предполага организиране на разнообразна и стимулираща среда, която отразява културната общност и интересите на децата. Това определя образователните параметри и тематичната обособеност на направлението.
Цели на образователното направление:

1. Усвояване на знания за различни материали,инструменти, както и правила за осъществяване на конструктивно-техническа дейност.

2. Формиране на начални манипулативни умения и развитие на способности за конструктивно-практическа дейност.

3. Възприемане на някои причинно-следствени зависимости в предметно-практическата дейност, на последователността на действията при изработване на различни изделия.4. Формиране на позитивно отношение към техниката и технологиите и нагласи за участие в групова работа.
ПЪРВИ МОДУЛ – ДЕЦА, НЕПОСЕЩАВАЛИ ДЕТСКА ГРАДИНА ДО ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

Очаквани резултати

Образователно

Цели

Знания

Умения

Отношения

ЯдроДетето има:

Детето умее:

Детето има отношение:

Ядро

1. Натрупване на

Конкретни

Различава

Желае да осъществява

"Конструиране и

индивидуален

представи за

отделни

индивидуална и

моделиране"

конструктивно-технически

конструктивните.

конструктивни

съвместнаопит, чрез създаване на

елементи на

елементи в

конструктивно-техническамодели по образец.

моделите

моделите.

дейност.

Конкретни

Повтаря,

Проявява интерес към

представи за

показани от

някои технически обекти

съединяване на

учителя

от действителността.

конструктивни

действия и

Оценява значението на

елементи.

движения при

собственоръчносъздаване на

изработените модели и гимодел.

използва за игра.Изменя

вариативно

конструкции чрез

допълване на

елементи.

Моделира

обект по

собствен замисъл

с помощта на

учителя.Ядро "Обработване

1. Натрупване на опит за

Общи представи

Следва

Изпитва удовлетвореност

и съединяване на

ръчна обработка на

за различни

указания за

от извършената дейност

материали"

материали.

видове

етапите и

и нейния продукт.

материали:

начините на

Оценява необходимостта

хартия, картон и

работа,

от пестеливо използване

текстил.

представени

на материалите.

Общи представи

от учителя

Приема ползата от

за ръчно

словесно, чрез

сътрудничество с другите

обработване и

образец или

– възрастни, деца.

свързване на

графично.материали:

Многократнопрегъване,

прегъварязане,

хартия присъединяване

изработванечрез лепене,

на оригами ипреплитане.

други

изделия.

Изрязва

материали с

листова форма

по външен

контур – права

и крива линия.

Съединява

неподвижно

материали

чрез лепене и

завързване.Ядро "Грижи за

1. Формиране на

Конкретни

Съблича се,

Желае да участва в

себе си и дома"

здравно-хигиенни и

представи за

облича се и

организирането ибитови умения и навици.

основни прибори

подрежда

провеждането на битови

и съдове за

дрехите в

дейности.

хранене, както и

шкафчето си.начините на

Сервира итяхното

отсервираизползване.

закуска и обядКонкретни

с помощта напредстави за

възрастен.основни правила

Поддържа редза подреждане и

в занималнята:почистване на

подрежда,битовата среда,

почиства,както и за

избърсва.поддържане на

Опазва иред.

поддържа

битовата

среда, като

участва в някои

достъпни дейности.

ВТОРИ МОДУЛ – ДЕЦА, ПОСЕЩАВАЛИ ДЕТСКА ГРАДИНА ДО ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

Очаквани резултати

Образователно

Цели

Знания

Умения

Отношения

ядроДетето има:

Детето умее:

Детето има отношение:

Ядро "Конструиране

1. Натрупване на

Диференцирани

Различава

Желае да осъществява

и моделиране"

индивидуален

представи за

отделни

индивидуална иконструктивно-технически

конструктивните

конструктивни

участва в съвместнаопит, чрез създаване на

елементи на

елементи в

конструктивно-техническамодели по образец, по

моделите и

моделите.

дейност.графичното им

разбира

Описва

Проява на инициативностизображение или като се

отношението

конструктивни

за пресъздаване наползва собствена идея,

цяло-части.

особености като

обекти отзамисъл.

Конкретни

използва

действителността.

представи за

пространствени

Оценява значението на

различни начини

и цветови

изработените модели и ги

за съединяване

характеристики.

включва в игровите и

на конструктивни

Повтаря,

практически дейности.

елементи.

показани от

учителя действия

и движения при

създаване на

модел.

Възпроизвежда

демонстрирани

от учителя

варианти на

конструктивно

-техническа дейност.

Изменя

вариативно

конструкции

чрез:допълване

на елементи;

трансформиране

на части и

съчетаване на

конструкции за

създаване на

нов модел.

Моделира обект

по собствен замисъл.Ядро "Обработване

1. Натрупване на опит за

Диференцирани

Следва

Изпитва удовлетвореност

и съединяване на

ръчна обработка и

представи за

указанията за

от извършената дейност

материали"

съединяване на

различни видове

етапите и

и получения продукт.материали.

материали:

начините на

Оценява необходимостта

хартия, картон,

работа,

от пестеливо използване

текстил,

представени от

на материалите.

пластмаса,

учителя

Желае сътрудничество с

природни

словесно, чрез

другите – възрастни,

материали

образец или

деца.

- разпознава и ги

графично.

Стреми се да създава

назовава.

Многократно

продукт за

Диференцирани

прегъва хартия

удовлетворяване на

представи за

при изработване

собствените потребности и

ръчно

на оригами и

потребностите на

обработване и

други изделия.

другите.

съединяване на

Изрязваматериали:

материали сочертаване с

листова формашаблон;

по външенпрегъване;

контур – права ирязане;

крива линия.съединяване

Съединявачрез лепене,

подвижно ипреплитане,

неподвижнонанизване и др.

материали чрез

лепене,

преплитане,

прошнуроване,

завързване и

нанизване.Ядро "Грижи за себе си

1. Формиране на

Диференцирани

Съблича се,

Желае да участва в

и дома"

здравно-хигиенни и

представи за

облича се и

организирането ибитови умения и навици.

приборите,

подрежда

провеждането на битови

съдовете за

самостоятелно

дейности.

хранене и

дрехите в

Стреми се да участва в

начините на

шкафчето си.

организацията на

тяхното

Сервира и

храненето, поддържането

използване и

отсервира

на чистота, озеленяването

подреждане.

закуска и обяд

и създаването на приятна

Диференцирани

Поддържа ред в

среда за себе си и за

представи за

занималнята:

другите.

основни правила

подрежда,за подреждане и

сортира,почистване на

почиства,битовата и

избърсва.работна среда,

Опазва икакто и за

поддържаподдържане на

битовата среда,ред.

като участва в

някои достъпни

дейности.

Каталог: normativni documenti
normativni documenti -> Програма за държавния зрелостен изпит по български език и литература обхваща учебното съдържание, изучавано в часовете за задължителна подготовка съгласно учебния план
normativni documenti -> Наредба №7 от 15 август 2005 Г. За минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи
normativni documenti -> Условия и ред за приемане, отчитане и унищожаване на документи с фабрична номерация нормативна уредба
normativni documenti -> Наредба №4 от 18 септември 2000 Г. За предучилищно възпитание и подготовка
normativni documenti -> Организиране дейността на класните ръководители в училищата по консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация
normativni documenti -> Ръководство за работата на директора и учителя през учебната 2003/2004 Г
normativni documenti -> Наредба №6 от 19 август 2002 Г. За обучението на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания
normativni documenti -> Приложение №2 към § 2 от допълнителните разпоредби от наредба № н-10 от 24 август 2006 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница