Учебни програми за подготвителна група в детската градина въведение


ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ИГРОВА КУЛТУРА И ПРЕСЪЗДАВАНЕ"страница12/14
Дата21.07.2016
Размер4.49 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ИГРОВА КУЛТУРА И ПРЕСЪЗДАВАНЕ"

Общо представяне:

Игровата култура и пресъздаване в подготвителната за училище група е процес на педагогическо взаимодействие, при който се интегрират цели, ориентирани към самия процес на играене, ценни за детето като удоволствие от игрово и едновременно приложно пресъздаване. Те задават игрово пространство от възможности да се реагира на впечатления, натрупани чрез опознаване на света, да се пресъздават и сътворяват традициите, обичаите и фолклора в ежедневна и празнична среда. Ето защо са основа на компетентности за детето – ученик: "да бъде", "да проектира", "да сътворява".

Игровото пресъздаване е процес на игрово взаимодействие за: социално обвързване, емоционално реагиране, опознаването на партньора, действия в личностен и делови план с него. Игровата култура отразява начините на пресъздаване в: игри-функциониране, предметно-приложни, ролеви, сюжетни, дидактични, приключенски, интелектуални, подвижни и спортно-подготвителни игри. Те предполагат интегриране на представи, умения и отношение за ориентиране в разновидности на игровите ситуации. Игровото поведение в приложна, сюжетно-делова, обучаваща, артистична, фолклорна и обредна среда осигурява детето да се идентифицира с персонажи и да ги преобразува,да спазва правила и да създава нови. Така направлението е свързано с очаквани резултати, които са с образователен характер, но същевременно отразяват спецификата на детското творчество в игровото взаимодействие – свободния дух на интерпретацията и отворената инициатива към "игрови послания", а не само представи, умения и отношения от другите направления.

Игровата среда подготвя и реализира увереността на детето, че владее най-разнообразни начини да се свързва с другите чрез измислените знаци на играенето и едновременно преживява щастието да живее чрез откритите и многобройни негови игрови светове.
Цели на образователното направление:

1. Обогатяване на представите за изразяване на игров опит чрез разнообразие на игрови средства, роли и правила.

2. Възпитаване на умения за обединяване около съвместни игрови замисли и проекти за пресъздаването им.

3. Създаване на нагласа за свободно и инициативно представяне и игрово изразяване при междукултурен обмен.

4. Упражняване на способността за изменението на собствена гледна точка, за изразяване на игров опит от позицията на артист и зрител.

5. Оценяването на игровите постижения като споделено удоволствие от "придружената игра" в света на традицията и фолклораПЪРВИ МОДУЛ – ДЕЦА, НЕПОСЕЩАВАЛИ ДЕТСКА ГРАДИНА ДО ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

Очаквани резултати

Образователно

Цели

Знания

Умения

Отношения

ядроДетето има:

Детето умее:

Детето има отношение:

Ядро "Игрова

1. Целенасочено

Динамични представи

Ориентира се в

Изразява

среда и игрова

използване на игрови

за игри с движение и

материали,

увереност, че

култура"

средства.

равновесие.

средства, и

владее начини2. Възпитаване на

Конкретни представи

начините на

да се свързваумения за игрово

за кукли и други

заместването им.

свободно сидентифициране чрез

образни играчки.

Използва по

другите вроли, правила, макети

Динамични представи

предназначение

играта.и модели.

за мебели, за образен

игрови средства.персонаж и тематични

комплекти.

Конкретни представи

за строителни

елементи и мозайки.

Конкретни представи

за книги-игри и

картинни пъзели.

Конкретни представи

комплекти за игра на

лото, домино, карти и

др.

Ядро

1. Целенасочено

Конкретни представи

Вниква в игровия

Изразява

"Драматизации,

използва играчки за

за костюми и

смисъл на

готовност за

етюди, и

игри-драматизации и

принадлежности,

съществуващи

участие в нови

артистично

куклен театър.

игрови аксесоари.

персонажи-кукли.

игрови

игрово

2. Използва

Динамични представи

Използва по

ситуации за

пространство"

приложно-практически

за изменение на

предназначение

пресъздаванеи артистични умения в

образи в играта.

предмети и

надраматизации иматериали според

емоционалниетюди.игровия замисъл.

преживявания.

Ядро

1. Възпитаване на

Диференцирани

Разграничава

Преживява

"Фолклорно-

умения за

представи за

качествата на

празнична

обредно игрово

взаимодействие в

празнично-карнавални

игрови природни

среда като

пространство и

игров и приложен

образи. Общи

и подготвени

значима.

изразителност"

план.

представи за игрови

материали.

Оценява2. Създаване на

предположения,

Преоткрива

положителнонагласа за срещи с

наричания, споделяне

тайните в

комфорт инова игрова среда в

на тайни.

природната и

толерантностобщността.фолклорна среда.

при спазване

на норми, традиции,

обичаи в зависимост

от условията на

средата.ВТОРИ МОДУЛ - ДЕЦА, ПОСЕЩАВАЛИ ДЕТСКА ГРАДИНА ДО ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

Очаквани резултати

Образователно

Цели

Знания

Умения

Отношения

ядроДетето има:

Детето умее:

Детето има отношение:

Ядро "Игрова

1. Създаване на

Диференцирана

Ориентира се във

Оценява

среда и игрова

насоченост към игрови

представа за

възможностите

игрово-приложна и

култура"

средства и

предназначение на

за заместване

предметна средапресъздаване на

игрови съоръжения

на материали,

като основа зафункционални, ролеви

и средства със

средства в

игров замисъл.и правило съобразни

състезателен и

играта.

Преживява радостдействия.

развлекателен

Прилага игрови

и удовлетворение2. Възпитаване на

характер.

действия,

от използване наумения за

Обобщена

съобразно

игрови средства.самоизразяване чрез

представа за

специализирани

Изразява устойчивигрови средства,

кукли, образни

игрови

интерес към роли ироли и правила.

персонажи и

материали.

правила в играта.

костюми за

Демонстрира

Оценява

пресъздаване по

присъствие в

общността като

посока на ролята.

играещата

ценна игрова

Обобщена

общност.

среда.

представа за

Изявявамебели, за образен

поведение отперсонаж и за

позицията натематични комплекти

роля и сюжет.по посока на

Саморегулиразамисъла.

игровоДинамични

поведение припредстави за

спазване настроителни

открити правила.елементи, мозайки,

Споделяконструктори и

информация заобектно

изпращане ипресъздаване чрез

разбиране натях.

игровиДинамични

намеренияпредстави за

предназначението

на книги-игри и

картинни пъзели

Обобщена

представа за

използване на

лото, домино, карти

и др.

Ядро

1. Проектиране на

Обобщени

Вниква в игровия

Изразява готовност

"Драматизации,

фантазно игрово

представи за

смисъл на

да преобразува

етюди, и

пространство.

персонажи, техните

съществуващи

начините на

артистично игрово

2. Пресъздаване на

костюми,

игрово-приложни

играене, чрез

пространство"

артистични и

принадлежности и

средства.

които сеприложно-изразителни

аксесоари за

Използва

пресъздаваумения в игровото

използването им в

предназначение

реалния живот.пространство.

драматизации и

на предмети и

Преживява

етюди.

материали

положително

Динамични

според игровите

трансформирането

представи за

цели на

в "игрови светове"

пресъздаване на

пресъздаване.

на сцената на

сюжети за

Сравнява

театър.

драматизации и

употребата на

Изразява

театрални игри.

куклен персонаж

положително

Обобщени

с различни

отношение към

представи за

конструкции.

игрова

костюми,

Осъзнава

артистичност и

принадлежности и

собственото

свобода в

аксесоари за

изразяване в

играенето.

куклен персонаж и

етюди итипаж.

инсценировкиОбобщени

представи за

картинни гатанки,

като варианти за

откривателство.

Динамични

представи за

пресъздаване на

цялостно външно

пространство чрез

тематични комплекти.

Ядро "Фолклорно-

1. Пресъздава фолклор

Динамични

Осъзнава

Изразява

обредно игрово

и традиции в игров и

природни обекти и

качествата на

рефлексивност,

пространство и

приложен план.

празнични образи,

игрови природни

добронамереност,

изразителност"

2. Създаване на

персонажи за

и подготвени

толерантност принагласа за срещи с

заместването им.

материали.

спазване на норми,нова, фантастична

Динамични

Открива и

традиции, обичаи всреда за изразяване

представи за

изследва

зависимост отна игров опит.

предположения,

"тайните" на

условията на

съмнения, тайни.

света във

средата

Динамични

фолклорни и

Демонстрира

представи за

обредни игри.

емпатийност и

стимули-знаци за

Прилага ефекти

игрова

представяне и

за засилване на

комуникативност.

пресъздаване на

игров смисъл прироли

пресъздаване на(маскиране ).

роли, правила.

Каталог: normativni documenti
normativni documenti -> Програма за държавния зрелостен изпит по български език и литература обхваща учебното съдържание, изучавано в часовете за задължителна подготовка съгласно учебния план
normativni documenti -> Наредба №7 от 15 август 2005 Г. За минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи
normativni documenti -> Условия и ред за приемане, отчитане и унищожаване на документи с фабрична номерация нормативна уредба
normativni documenti -> Наредба №4 от 18 септември 2000 Г. За предучилищно възпитание и подготовка
normativni documenti -> Организиране дейността на класните ръководители в училищата по консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация
normativni documenti -> Ръководство за работата на директора и учителя през учебната 2003/2004 Г
normativni documenti -> Наредба №6 от 19 август 2002 Г. За обучението на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания
normativni documenti -> Приложение №2 към § 2 от допълнителните разпоредби от наредба № н-10 от 24 август 2006 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница