Учебни програми за подготвителна група в детската градина въведениестраница13/14
Дата21.07.2016
Размер4.49 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА"

Общо представяне:

Образователната програма е разработена в съответствие с ДОИ за учебно съдържание по физическа култура за подготвителната група за училище. Тя отразява развитието на педагогическите теории и технологии за функционалните възможности на децата.

Програмата извежда на преден план опазването на здравето на децата чрез задоволяване на естествените им биологически потребности от двигателна активност.

В образователното направление е заложена концепцията за развитието на децата като активни субекти на двигателната дейност. В нея е застъпен стремежът на детската индивидуалност за постигане на резултати в двигателната дейност, което е в основата на самоусъвършенстването и саморазвитието.

Мисията на физическа култура в предучилищната възраст е да осигури развитието на здрави, жизнеспособни, интелигентни, социално отговорни деца.


Цели на образователното направление:

1. Формиране на двигателни умения и познавателно отношение към двигателната дейност с организиращ характер.

2. Овладяване и усъвършенстване на естествено-приложни движения.

3. Подобряване на физическата дееспособност на 5-7-годишните деца.

4. Формиране на специална готовност за обучение по физическа култура в 1. клас.

5. Формиране на положително отношение към двигателната дейност – собствената и на другите.


ПЪРВИ МОДУЛ – ДЕЦА, НЕПОСЕЩАВАЛИ ДЕТСКА ГРАДИНА ДО ПОДГОТВИТЕЛНАТА ГРУПА

Очаквани резултати

Образователно

Цели

Знания

Умения

Отношения

ядроДетето има:

Детето умее:

Детето има отношение:1. Формиране на

Общи представи

Да се подрежда,

Удовлетвореност от

Ядро

двигателни умения и

за различни

строява и престроява в

двигателната

"Eстествено-приложна

познавателно отношение

видове строй и

колони, редици и кръг

дейност с

двигателна дейност"

към двигателната дейност

престрояване.

по команда.

организиращ

1. Строяване и

с организиращ характер.

Общи представи

Да се подрежда в група

характер.

престрояванеза посоките на

по команда.движение на

Да си ориентира въвтялото и частите

възможностите си заму.

изпълняване на

физически упражнения.

Да изпълнява

физически

упражненения

индивидуално и в

група.

Опитва да прилага

основни положения и

движения на тялото и

неговите части в

самостоятелната

двигателна дейност.

1. Усъвършенстване на

Обща представа

Да изпълнява

Проявява

2. Ходене

двигателната функция

за видовете

комбинации от

емоционалночрез развиване на

ходене и

обикновено ходене на

отношение къместествената моторика.

възможности за

земя.

ритмичните2. Развиване на

комбинирането им.

Да ходи (равновесно) по

упражнения ивестибуларната функция.

Представи за

тясна повърхност

народните танци.3. Развиване на

"равновесие" в

(гимнастическа пейка).

метро-ритмичен усет.

двигателен план.

Да ходи ритмично поОбща представа

различни начиниза метроритъма на

(обикновено ходене, натанцови стъпки.

пръсти, на пети, с високо

повдигане на коляното и

др.).

Да изпълнява ритмични

движения и танцови

стъпки.3. Бягане

1. Усъвършенстване на

Общи представи

Да бяга през

Оценявана бягането.

за особеностите на

препятствия с височина

собственото

бягането през

до 20 см. (гумени,

изпълнение и това

препятствия.

плюшени и др. играчки).

на другите деца.

Конкретни

Да бяга с максимална

Проявява

представи за

интензивност (скорост).

отношение към

координацията

Да бяга продължително

собственото

при бягане.

време без прекъсване с

постижение и

Конкретни

ниска интензивност.

постижението на

представи задругите деца в

стартирането отгрупата.

висок старт при

бягане.

4. Скачане

1. Усъвършенстване на

Елементарни

Да скача на дължина с

Проявявана скокови двигателни

представи за

два крака от място.

оценъчнодействия.

скока на дължина

Да скача в дълбочина

отношение към2. Формиране на

от място с два

(върху дебела постелка

изпълнението надвигателни умения и

крака.

–дюшек) от уред с

скока.познавателно отношение

Общи представи

височина 40 см в цел.

Проявява смелост икъм скоковите движения.

за координацията

Да скача от ниско на

готовност за

на движенията в

високо с два крака на

взаимопомощ при

скока.

височина 20 см.

изпълнението наДа изпълнява скока на

другите деца.дължина със засилване.

Да скача на височина

със засилване.

Да изпълнява серия от

прескоци над

гимнастическа пейка.

Да скача с въженце на

място с два крака и с

леко придвижване

напред.

1. Формиране на

Представи за

Да хвърля с една ръка

Проявява

5. Хвърляне

двигателни умения и

хвърляне на

"отгоре" малка плътна

отношение къмотношение към

плътна топка с две

топка в далечина.

двигателните сихвърлянето с една и две

ръце. Представи

Да хвърля плътна топка

постижения заръце.

за хвърляне с две

от 1 кг с две ръце над

хвърляне.

ръце в цел.

глава.

Да хвърля с две ръце

отгоре голяма гумена

топка в повдигната

хоризонтална цел.

Да води голяма гумена

топка с ръка на място и с

придвижване.

Да води, подава на

партньор и лови топка.6. Катерене и вис

1. Формиране на умения

Конкретни

Да се катери се по

Проявява желаниеза катерене

представи за

катерушка с кръстосана

да използваи вис.

видове катерене и

координация на

различни начини на

вис.

движенията на

катерене.крайниците.

Да изпълнява

комбинации от катерене

с други

естествено-приложни

движения.

Да изпълнява висови

упражнения.7. Изтегляне

1. Формиране умения за

Представи за

Да изтегля тялото си по

Проявява желаниеизтегляне на тялото в

силови

пейка и по наклонена

за постижение.лег и тилен лег.

възможности при

пейка с разлика въвизтегляне върху

височините на опоратапейка.

(в двата края на

пейката) –20см.8. Комбинации от

1. Формиране на

Представи за

Да изпълнява

Проявява

естествено-

двигателни умения и

възможностите за

комбинации от познати

отношение към

приложни

познавателно отношение

комбиниране на

двигателни действия.

промените в

двигателни

към комплексна проява

разнородни

Да прилага свободно

собственото си тяло

действия

на приложните движения.

двигателни

комбинации от

при изпълнение на

действия.

естествено-приложни

различни по

Представи за

движения.

характер

основните спортни

Да подбира, според

двигателни

уреди и пособия.

спецификата на

действия.двигателната си

Стреми се дадейност уреди и

подрежда и опазвапособия.

уредите и

пособията.Формиране на

Представи,

Формира двигателни и

Проявява

Ядро

готовност за обучение по

свързани с

социални умения, чрез

отношение към

"Спортно-

физическо възпитание и

организацията на

изпълнение на елементи

игрите,

подготвителна

спорт в 1. клас

игрите и на

от игрите.

саморегулира

двигателна

- овладяване на

изучаваните

Формира двигателни

двигателната си

дейност"

елементи от детски

елементи.

умения в гимнастиката

експресивност.хандбал, баскетбол,

Представи за

за деца.

Изразявафутбол, волейбол,

пространствените,

Формира умение за

емоционалногимнастика, тенис на корт

времеви и силови

достъпна туристическа

отношение къми/или тенис на маса,

параметри на

практика (разходки,

игрите и къмтуризъм и избираеми

детските спортове.

излети, екскурзии и др.).

партнирането.спортно-подготвителни

Проявявадейности (плуване, ски и

комбинативност,др.) съобразно наличната

отношение къмматериална база.

природата и към

собственото си

здраве.

Ядро

1. Формиране на

Представи за

Да прилага комплекси

Проявява

"Физическа

познавателно отношение

упражнения с

от упражнения с общо

отношение към

дееспособност"

към промени в организма

общоразвиващ

въздействие.

физическото си

1. Общоразвиващи

във и извън двигател-

характер.

Да прилага упражнения

развитие.

упражнения

ната дейност.

Представи за

с насочено въздействие:

Преживява

/ОРУ/двигателните

за разгряване,

двигателната

2. Физически упражненияспособности,

изправително

дейност като една

с насочено въздействие.бързина, сила,

въздействие, дихателни

от формите на

издръжливост,

упражнения,

изразяване.

гъвкавост и

успокоителни, заловкост.

метроритъм и др.

Развива двигателните

си /кондиционни/

способности – бързина,

сила, аеробна (бавна) и

анаеробна(скоростна)

издръжливост, ловкост и

гъвкавост.

Да изпълнява

пластични, изразителни

двигателни действия.Ядро

1. Формиране на игрови и

Конкретни

Участва в подвижни

Осъзнава

"Игрова двигателна

социално-комуникативни

представи за

игри

отношенията

дейност"

умения в подвижните

видове

- с организиращ

"игра-емоционалноигри.

подвижни игри -

характер;

състояние-

за правилата и

- с общо въздействие;

здраве";

организацията им;

- успокоителни;

Проявява

за възможностите

- музикално-двигателни;

отношение към

им за развитие на

- спортно-подготвителни;

екипната игра, към

моториката и

- за усъвършенстване

себеутвърждаването

двигателните

техниката на

и лидерството в

способности.

естествените движения;

играта.- за развиване на

двигателните

способности;

- щафетни;

- народни подвижни игри

и др.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница