Учебни програми за подготвителна група в детската градина въведениестраница14/14
Дата21.07.2016
Размер4.49 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

ВТОРИ МОДУЛ ЗА ДЕЦА, ПОСЕЩАВАЛИ ДЕТСКА ГРАДИНА ДО ПОДГОТВИТЕЛНАТА ГРУПА

Очаквани резултати

Образователно

Цели

Знания

Умения

Отношения

ядроДетето има:

Детето умее:

Детето има отношение:1. Формиране на

Конкретни

Да се подрежда,

Желае да се

Ядро

двигателни умения и

представи за

разрежда, строява и

включва в

"Eстествено-приложна

познавателно отношение

видовете строй,

престроява по

двигателна дейност

двигателна дейност"

към двигателната дейност

престрояване и

команда.

с организиращ

1. Строяване и

с организиращ характер.

команди.

Да се подрежда в група

характер. Стреми се

престрояванеПознава посоките

ида са прегрупира по

да извършва

на движение на

команда.

красиви движения.

тялото и частите

Да се ориентира се въвму.

възможностите си за

изпълняване на физически

упражнения.

Да изпълнява физическите

упражнения

индивидуално и в група.

Владее основни положения

и движения на тялото и

неговите части.

1. Усъвършенстване на

Представа за

Да изпълнява комбинации

Проявява

2. Ходене

двигателната функция

видовете ходене и

от различни видове

емоционалночрез развиване на

възможности за

обикновено ходене на

отношение къместествената моторика и

комбинирането им.

земя.

ритмичнитена вестибуларната

Представа за

Да ходи (равновесно) по

упражнения ифункция.

двигателната

тясна повърхност

народните и други2.Развиване на

способност

(гимнастическа пейка).

танци.метроритмичен усет.

"равновесие".

Да ходи ритмично поПредстава за

различни начиниметроритъма на

(обикновено ходене, натанцови стъпки.

пръсти, на пети, с високо

повдигане на коляното и др.)

Да изпълнява ритмични

движения (бягане, скачане,

танцови стъпки и др.).

Да изпълнява танцови

стъпки по зададен ритъм.3. Бягане

1. Усъвършенстване на

Общи представи

Да бяга през препятствия с

Оценявабягането.

за бягането

височина до 20 см (гумени,

собственото

през препятствия.

плюшени и др. играчки).

изпълнение и това

Конкретни

Да бяга с максимална

на другите деца.

представи за

интензивност (скорост).

Проявява

координацията при

Да бяга продължително

отношение към

бягане.

време без прекъсване с

собственото

Конкретни

ниска интензивност.

постижение и

представи за

Да изпълнява комбинации

постижението на

стартирането от

от овладени видове

другите деца в

висок старт при

бягания - с различен обем и

групата.

бягане.

интензивност.4. Скачане

1. Формиране на

Обща представа

Да изпълнява:

Проявява критичнодвигателни умения и

за скока на

- скок на дължина с два

отношение къмпознавателно отношение

дължина от място с

крака от място.

собствените сикъм скоковите движения.

два крака.

- скок в дълбочина (върху

грешки при

Обща представа

дебела постелка–дюшек)

изпълнение и към

за значението на

от уред с височина 40 см в

грешките на

"пружинирането"

цел (кръг от въженце),

другите деца.

на долните

отстояща на 40 см от реда.

Проявява смелост и

крайници при

- скок от ниско на високо с

готовност за

приземяване при

два крака на височина

помагане на

скока в дълбочина.

20 см

другите деца.

Конкретни

Да изпълнява скока напредстави за

дължина със засилване.координацията на

Да скача на височина съсдвиженията в

засилване.скоковите

Да изпълнява серия отдвигателни

опорни прескоци наддействия.

гимнастическа пейка.Общи представи

Да скача с въженце наза комбиниране на

място с два крака и с лекодвигателни

придвижване напред.действия от

Да изпълнява комбинациираздел

от овладени скокови"Скачане" с

двигателни действия.двигателни

Да изпълнява комбинациидействия от други

от овладени скокови снаправления.

други двигателни

действия.

1. Формиране на

Представи за

Да хвърля:

Проявява

5. Хвърляне

двигателни умения и

кръстосана

- с една ръка по начин

отношение къмпознавателно отношение

координация на

"отгоре" малка плътна

двигателните сикъм двигателните

крайниците с една

топка в далечина;

възможности задействия хвърляне,

ръка.

- хвърля плътна топка 1 кг с

хвърляне с една иловене, подаване и

Представи за

две ръце над глава;

две ръце наводене на топка с ръка и

хвърляне с две

- хвърля с две ръце

различни покрак.

ръце на плътна

"отгоре" голяма гумена

големина и тегло

топка - за ролята

топка (с големина на

топки (по различни

на взривната сила

волейболната топка) в

начини).

на ръцете.

повдигната хоризонталнаПредстави за

цел на разстояниехвърляне с две

200-250 см, диаметър наръце в цел.

целта 45 см и на височинаПридобива

160-180 см.представи за

Да води голяма гуменаприложението на

топка с ръка на място и сдвигателните

придвижване в праваумения "водене,

посока и в зиг-заг.подаване и ловене

Да води, да подава нана топка".

партньор и да лови.6. Катерене, вис

1. Формиране на

Конкретни

Да се катери се по

Проявява желаниепредстави и умения за

двигателни

катерушка с кръстосана

за катерене покатерене и вис.

представи за

координация на

различни начини

катерене и вис.

движенията на крайниците;

Изпълнява комбинации от

катерене с други

естествено-приложни

движения.

Изпълнява висови

упражнения7. Изтегляне

1. Формиране на умения

Представи за

Да изтегля тялото си по

Проявява желаниеза изтегляне на тялото в

силовите си

пейка и по наклонена

за постижение.лег и тилен лег.

възможности при

пейка с разлика въвизтегляне върху

височините на опората (впейка.

двата края на пейката) -

20 см.8. Комбинации от

1. Формиране на

Представи за

Да изпълнява комбинации

Проявява

естествено-

двигателни умения и

възможностите за

от познати двигателни

отношение към

приложни

познавателно отношение

комбиниране на

действия.

собственото си тяло

двигателни

към комплексна проява

разнородни

Да прилага комбинации от

и промените в него

действия

на приложните движения.

двигателни

овладени естествено-

при изпълнение на

действия.

приложни движения в

различни по

Представи за

игрова, гимнастическа,

характер

основните спортни

спортно-подготвителна и

двигателни

уреди и пособия.

туристическа дейност.

действия.Да подбира според вида

Проявявана двигателната си

отношение къмдейност подходящи

подреждането,уреди и пособия.

съхранението и

опазването на

уредите и

пособията.1. Формиране на

Представи за

Формира двигателни и

Проявява желание

Ядро

специална готовност за

организацията на

социални умения чрез

за участие в игри.

"Спортно-

обучението по

игрите и на

изпълнение на елементи от

Изразява

подготвителна

физическо възпитание и

изучаваните

игри.

емоционално

двигателна

спорт в 1. клас:

елементи.

Формира двигателни

отношение към

дейност"

овладяване на основите

Представи за

умения от гимнастиката за

игрите ина елементи от детски

пространствените,

деца.

партнирането.хандбал, баскетбол,

времеви и силови

Формира умение за

Проявявафутбол, волейбол,

параметри на

изпълнение на основните

комбинативност.гимнастика, тенис на корт

елементите на

форми на туристическа

Проявяваи/или тенис на маса,

детските спортове.

практика (разходки,

положителнотуризъм и на избираемиизлети, екскурзии и др.).

отношение къмспортно-подготвителниФормира умение за

природата и къмдейности (ски, плуванепредварителна подготовка

собственото сии др.) според наличната- подбор на облекло и

здраве.материална база.храна.

Проявява

организираност,

отговорност,

дисциплинираност

и готовност за

взаимопомощ

Ядро

1.Формиране на

Представи за

Да прилага комплекси от

Проявява

"Физическа

познавателно отношение

упражнения с

упражнения с общо

отношение към

дееспособност"

промените в организма в

общоразвиващ

въздействие.

физическото сии извън

характер.

Да прилага упражнения с

развитие.

1. Общоразвиващи

двигателната дейност.

Представи за

насочено въздействие: за

Преживява

упражнениядвигателните

разгряване; изправително

двигателната

/ОРУ/.способности -

въздействие; дихателни

дейност, като една

2. Физ.упражнениябързина, сила,

упражнения; успокоителни;

от формите на

с насоченоиздържливост,

за метроритъм и др.

изразяване.

въздействие;гъвкавост и

Развива двигателните силовкост.

(кондиционни)

способности бързина,

сила, аеробна (бавна) и

анаеробна (скоростна)

издръжливост; гъвкавост и

ловкост.

Да изпълнява пластични

и изразителни двигателни

действия.Ядро

1. Формиране на игрови

Овладява знания

Владее богат набор от

Осъзнаваи

за видовете

подвижни игри:

отношениятасоциално-комуникативни

подвижни игри -

- с организиращ характер;

"игра-емоционалноумения в подвижните

за правилата и

- с общо въздействие;

състояние -игри.

организацията им;

- успокоителни;

здраве".

за възможностите

- музикално-двигателни;

Проявява желание

им за развитие на

- спортно-подготвителни;

към екипната игра;

моториката и за

- за усъвършенстване

за

развитие на

техниката на естествените

себеутвърждаването

двигателните

движения;

и лидерството в

способности;

- за развиване на

играта.двигателните способности;

- щафетни;

- народни подвижни игри и

др.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница