Учебни програми за подготвителна група в детската градина въведениестраница2/14
Дата21.07.2016
Размер4.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ХУДОЖЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ И ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА"

Общо представяне:

Образователното направление "Художествена информация и литература за деца" е самостойно обособено по посока придобиването на актуална, значима и ценна за тях информация от подбрани, съобразно възрастта литературни произведения за деца. То има за цел да допълни и разшири сведенията на детето за света, да гарантира варианти на стратегии за преходите: от възприятия към представи, от реално към въображаемо и да стимулира емоционална отзивчивост чрез преживяването. Запознаването с художествената литература въвежда детето в света на художественото изобразяване, развива образното мислене и въображението, подготвя естетически възприятия и представи за първи клас. Значимите сведения при използване на стихотворения, приказки, подбрани съчинения за деца се определят от условията, които провокират емоционално отношение към възприеманата художествена информация. Те са взаимосвързани с другите образователни направления, като засилват познавателната мотивация на децата, стимулират проявите на тяхното творчество. Информационно-художественият смисъл на литературата за деца обогатява детския опит, систематизира го – детето възприема не толкова изчерпателни факти и сведения, а се насочва към преобразуването им в резултат на осъзнаването на мотиви на поведение на литературните герои.

Литературата за деца провокира интерес и чрез илюстрациите, които съпътстват изданията за деца. При съчетаването им с тях въздействието на творбата върху детето се засилва, обогатява се и се актуализира опита му чрез нагледно отразени връзки и отношения. Обогатяване на естетическите възприятия и представи се постига в съвременната среда при използване на мултимедийните продукти. Водеща е художествената идея, която е свързана с чувства и отношение, съпътстващи възприеманата информация, но при обвързване с непосредствените впечатления на детето. Силата на възпитателното въздействие на литературното произведение зависи от правилния им подбор, който да съответства на образователното съдържание и възрастовите особености на детето.


Цели на образователното направление:

1. Осигурява уточняване и конкретизиране на детските впечатления и тяхното споделяне.

2. Стимулира познавателното развитие, поражда искрени и спонтанни емоционални реакции.

3. Мотивира търсенето и придобиването на нови сведения – разширява, уточнява и провокира детския опит.

4. Допълва нагледните представи и компенсира липсата на непосредствен опит.

5. Изгражда планиращата и регулиращата функция на речта.6. Изграждат се умения за преходи от общо към частно в нагледен и словесен план.
ПЪРВИ МОДУЛ – ДЕЦА, НЕПОСЕЩАВАЛИ ДЕТСКА ГРАДИНА ДО ПОДГОТВИТЕЛНА ГГРУПА

Очаквани резултати

Образователно

Цели

Знания

Умения

Отношения

ядроДетето има:

Детето умее:

Детето има отношение:

Ядро "Възприемане

1. Актуализиране на

Възприятия и

Възприема чрез

Проявява

на художествена

информация чрез

представи за

илюстрации

интерес към

информация"

художествено

кратка приказка,

художествено

книги ивъзприемане на

разказ,

произведение.

илюстрации.литература за деца.

стихотворение.

Разбира връзки

Желае2. Провокиране на

Общи представи

между начало и

повторноинтерес и положително

за любими

край в

възприеманеотношение към

художествени

художественото

на любимодействащи лица, събития

произведения.

произведение.

художественои процеси.

Общи представи

Възприема и

произведение.

за любими герои

назовава герои отот художествени

художественипроизведения за

произведения.деца.

ВъзприемаКонкретни

съдържанието напредстави за

фона на определенаживотни растения

музика.от природната

Умее внимателно дасреда и дейността

слуша разкази зана хората в

животни, растения иобществената

природни явления.среда.

Общи представи

за нови думи и

тяхното

значение.

Ядро "Интерпретация

1. Възприемане на

Конкретни

Разпознава

Съпреживява

и съпреживяване на

изразни средства за

представи за

приказка,

литературно

литературно

емоционално-естетическо

весели, тъжни,

стихотворение

произведени:

произведение"

възпроизвеждане.

страшни и смешни

гатанка чрез

тъжно, весело,2. Възприема и оценява

случки.

илюстрации.

смешно,постъпки на герои.

Конкретна

Осмисля

страшно.

представа за

последователносттадействие, случка

на случките ии постъпка.

събитията.Обща представа

Прави преход отза съдържанието

действие къми конкретни

случка.представи за

Разбира и назовавадуми,

отношението си къмхарактеризиращи

герои отлитературни

литературногерои.

произведение.

Сравнява реакции

на различни деца

към определени

моменти на

пресъздаване.Ядро "Изпълнение и

1.Формиране на умения

Запознава се с

Използва действие,

Вживява се в

представяне на

за пресъздаване на

ролята на

интонация на гласа и

литературен

художествена

литературни

изпълнител и

жест при

образ.

литература за деца"

произведения.

слушател (актьор

пресъздаване на

Очаква

и публика).

литературния образ.

поощрение от

Диференцира

Преразказва момент

възрастния за

частите на

от разказ или

изпълнението

художествено

приказка по дадена

на

изпълнение –

илюстрация.

литературното

начало,

Преразказва кратко

произведение

изложение и край.

литературно

и преживявапроизведение чрез

оценката наилюстрации.

слушателите.Рецитира кратко

стихотворение и

гатанка.

ВТОРИ МОДУЛ – ДЕЦА, ПОСЕЩАВАЛИ ДЕТСКА ГРАДИНА ДО ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

Очаквани резултати

Образователно

Цели

Знания

Умения

Отношения

ядроДетето има:

Детето умее:

Детето има отношение:

Ядро "Възприемане

1. Актуализиране на

Конкретна

Възприема в

Проявява

на художествена

информация чрез

представа за

единство

интерес към

информация"

художествено възприемане

приказка,

съдържание и

книги ина литература за деца.

гатанка и

форма чрез четене,

илюстрации.2. Провокиране на интерес

стихотворение.

илюстрации,

Проявяваи положително отношение

Диференцирани

диафилм и др.

избирателнокъм действащи лица,

представи за

Разбира смислови

отношение къмсъбития, процеси.

любими

връзки между

възприемане на

художествени

начало и край в

определени

произведения.

художественото

произведения.

Диференцирани

произведение.

Показва любов

представи за

Довършва начало

към природата

действащите

или край на

и стремеж да я

лица със

произведението

опазва чрез

собствени и

като се ръководи от

подражаване

нарицателни

идеята на автора.

на герои от

имена.

Възприема

произведения.

Обобщени

съдържанието напредстави за

фона на определенаприродна и

музика.обществена

Умее внимателно, ссреда.

интерес да слушаКонкретни

разкази за животни,представи за

растения и природнидуми и изрази в

явления.активния

речник.

Ядро "Интерпретация

1. Използване на

Конкретни

Разпознава

Отстоява избор

и съпреживяване на

разнообразни изразни

представи за

приказка,

за

литературно

средства за пресъздаване

случки като

стихотворение

пресъздаване

произведение"

на съдържанието на

определя

гатанка чрез

на персонаж,литературното

чувството, което

илюстрации.

действащопроизведение.

предизвикват –

Осмисля

лице.2. Формиране на умения за

весели, тъжни,

последователността

Съпреживяваинтерпретиране и

страшни,

на случките,

активносъпреживяване на

смешни, глупави.

събитията,

съдържаниетолитературни произведения.

Конкретни

епизодите.

на

представи за

Вживява в

литературното

подходящи

изпълнявани роли,

произведение:

епитети,

като се поставя на

тъжно, весело,

сравнения,

мястото на героя.

смешно,

пресъздадени

Сравнява реакции на

страшно.

на основа на

различни деца притекста.

интерпретираниДиференцирана

моменти.представа за

Изпробва различнидействие случка,

интонации приепизод.

изпълняване на

стихотворение и

диалог.

Изказва мислите си

свободно.Ядро "Изпълнение и

1.Формиране умения за

Диференцирана

Пресъздава

Очаква

представяне на

художествено-изразително

представа за

литературния

реакциите на

художествена

пресъздаване на

изпълнител и

образ чрез

публиката.

литература за деца"

литературните

слушател (актьор

действие,интонация

Владеепроизведения.

и публика,

на гласа, жест,

средства за

разказвач,

мимика.

общуване с

изпълнител).

Участва в ролята на

публика и

Диференцирана

"четец" (разказвач).

слушател.

представа за

Преразказва кратко

Вживява се в

частите на

литературно

литературен

художествено

произведение чрез:

образ.

изпълнение –

· илюстрации от

Проявява

начало,

името на автора

детско

изложение и

· от позиция на

творчество при

край.

героя.

преразказване,Рецитира

съчиняване настихотворение и

разказ,гатанка.

приказка и др.Драматизира по

сценарий познати

приказки.

Довършва сценарий

по собствен избор,

като променя начало

и край.

Сравнява

определени

художествени

произведения с

тяхното

пресъздаване във

филм,балет,детски

мюзикъл,куклен

театър и детска

оперета.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница