Учебни програми за подготвителна група в детската градина въведениестраница4/14
Дата21.07.2016
Размер4.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

ВТОРИ МОДУЛ - ДЕЦА, ЧИЙТО СЕМЕЕН ЕЗИК Е БЪЛГАРСКИ, ПОСЕЩАВАЛИ ДЕТСКА ГРАДИНА

Образователни

Цели

Елементарни

Умения

Отношения

ядрапредстави

Детето има:

Детето умее:

Детето има отношение:

Ядро "Говорене

1. Да се

Конкретни

Поддържа

Дава оценка за лице

и слушане -

усъвършенстват

представи за

диалог, като се

или ситуация въз

формален

уменията на

двете форми на

съобразява с

основа на

план"

децата да

общуване

ролята, която

впечатленията от текст.участват

(говорене и

заема в

Коментира рисунка,активно в устна

слушане).

общуването.

картина, мелодия и пр.диалогична и

Конкретни

Използва

Общува емоционалномонологична

представи за

целесъобразно

вербално и невербалноформа на

диалогичната и

речеви етикет в

(мимика, жест, поза),общуване, като

монологичната

диалога.

като подражава илиизпълняват

форма на устно

Слуша активно и

избира самразлични роли.

общуване.

показва, че

допълнителните2. Да се

Представа за

разбира

средства на устнотостимулират

говорна и

възприетата

общуване.децата да

неговорна

информация.

Реагира емоционалноотделят

комуникация.

Създава кратки

в съответствие селементи,

Конкретни

повествователни

конкретнахарактеризиращи

представи за

и описателни

комуникативнаговоренето и

различни

текстове, като се

ситуация.слушането.

текстове –

съобразява съсописателни,

ситуацията наповествователни

общуване.и разсъждения.

Споделя лични

впечатления.

Обосновава

мнението си по

определен въпрос.

Разсъждава по

въпрос.

Задава въпроси

и отговаря на

въпроси.

Изразява се ясно

и точно, като се

съобразява с

комуникативната

ситуация.Ядро "Говорене

1. Да се

Представи за

Определя в

Изразява отношение

и слушане -

усъвършенстват

лексикалното

контекста

при устно общуване

съдържателен

уменията на

значение на

значението на

чрез целесъобразен

план"

децата да

думите.

думи.

избор на думи иучастват в устна

Конкретни

Разкрива

изречения.форма на

представи за

семантиката на

Емоционалнообщуване, като

лексикалното

текст и

възприема различия всъобразяват

значение думи

лексикалното

лексикалнотосъдържанието

антоними.

значение на

значение на думите.на своята

Конкретни

думи невербално

Изразява отношение,речева изява с

представи за

(чрез мимика,

когато предавакомуникативна

лексикално

жест, поза).

съдържание на чутситуация.

значение на

Назовава и

текст.2. Да се

думи с близко

употребява в

Разказва случка, катостимулира

значение.

речеви ситуации

употребявадетето да

Диференцирани

думи за

целесъобразноразграничава

представи за

класификация с

лексикални исъдържателни

елементи на

конкретно и

синтактични средствалементи на

невербално

обобщаващо

на езика и изразяваговоренето и

комуникиране:

звначение

чрез тях отношение.слушането.

мимика, жест,

(ябълки, круши,

С интерес участва в

поза.

сливи – плодове).

ситуации за съставянеЗамества думи с

по образец гатанки иблизко значение.

верижки.

Ядро

1. Да се

Конкретни

Конструира

Изразява точно и ясно

"Граматика"

разпознават в

представи за

въпросителни и

смисъла напотока на речта

смисъла и

съобщителни

изречението иосновни езикови

употребата на

изречения в

семантиката на текста,единици: дума,

съобщителни и

диалог.

като използваизречение,

въпросителни

Открива

различни видоветекст.

изречения в

изречение, като

граматични структури2. Да се

диалог.

възприема

при устното общуване.използват

Конкретни

неговата

Изразява отношениецелесъобразно в

представи за

завършеност по

чрез използване наустното

смисъла и

смисъл.

подходящи думи иобщуване

употребата на

Съчетава по

синтактичниосновните

сложно съчинено

смисъл думите в

конструкции.езикови

изречение със

изречението,

Реагира емоционално иединици: дума и

съюзни връзки и,

като използва

с разбиране наизречение.

но, а.

съгласуването и

определено смислово

Конкретни

подходящи

съдържание и на

представи за

свързващи думи.

изразителен езиков

смисъла и

Използва

израз.

употребата на

правилно всложно съставно

потока на речтаизречение с

глаголнитеподчинено

временаобстоятелствено

(сегашно, миналоза време, място,

и бъдеще), катоначин.

се съобразява сКонкретни

комуникативнатапредстави за

ситуация.лексикалното

Използва взначение на

потока на речтасложни думи и на

сложно съчиненодуми,

Използва вобразувани с

потока на речтаразлични

сложно съставнонаставки и

изречение спредставки.

подчиненоКонкретни

обстоятелственопредстави за

за време, място изначението на

начин.думи, които

групираме като

съществителни и

прилагателни

имена.

Конкретни

представи за

лексикалното

значение на

думи с различен

ред и различно

число. Представи

за глаголните

времена като

начин да се

съотнесе това,

което се

съобщава към

момента на

говорене (вчера,

днес, утре).

Ядро

1. Да се

Диференцирана

Артикулира

Реагира емоционално

"Фонетика"

произнасят

представа за

правилно

на езиковоправилно в

фонемите

фонемите

мелодичнатапотока на речта

(звуковете) в

(звуковете) в

организация на речта.фонемите

думите.

думата.

Реагира(звуковете) в

Конкретни

Възпроизвежда

емоционално-оценъчнобългарския език.

представи за

думи с

на подражателно2. Да се

връзката между

променени

интониране.разпознават

фонемния състав

фонемни и

Желае да спазвафонемите в

на думата и

морфемни части

правила за огласяванеструктурата на

нейното

и ги употребява в

в игри и упражнения идумата.

значение.

речта си.

очаква оценка.

Диференцирана

Измисля думи,

Стреми се да изговаря

представа за

започващи с

правилно думата и

приликата и

дадена фонема

нейните граматически

разликата в

(звук) и ги

форми в съответствие с

значението на

употребява в

нормите на книжовния

думи,

речта си.

език.

образувани чрез

Съставя различни

Желае да разказва

промяна във

думи от една

кратки повествователни

фонемния и

фонема (звук) и

текстове и изразява

морфемния им

ги употребява в

отношение.

състав.

речта си.

ИзразяваОпределя броя

предпочитания къмна фонемите

възпроизвеждане на(звуковете) в

кратки стихотворения.думата, състояща

се от четири

фонема (звука).

Отделя сричката

в думата и я

изговаря

правилно.

Изговаря

правилно думата

и нейните

граматически

форми в

съответствие с

нормите на

книжовния език.Ядро

1. Да се

Диференцирани

Извършва

Желае да разглежда

"Подготовка за

подготвят

представи

анализ на

албуми, книги, детски

четене и

децата за

видове знаци.

словоформи в

енциклопедии,

писане"

овладяването на

Диференцирани

изречение.

списания и споделячетенето и

представи за

Извършва

впечатленията си.писането, като

словесен анализ

словесен анализ

Изразявасе отчита

на изречение и

на изречение.

емоционално-оценъчноразвитието на

за анализ по

Възпроизвежда

отношение, катоустната реч

словоформи.

линии, знаци,

коментира детски

Диференцирана

форми.

книги, списания,

представа за

Разпознава и

вестници, афиши, карти

фонемен (звуков)

назовава

и др.

анализ.

графични знациКонкретна

на букви,представа за

свързани сграфични знаци

предмети и лица,и техните имена.

които имат

голямо значение

в живота на

детето.

Пресъздава със

знаци указателен

текст:

отговорности в

групата, правила

на игра, рецепта

и др.

Изписва

елементи на

различни знаци,

графични

модели, форми и

линии.

Държи правилно

молив и

химикалка.

ТРЕТИ МОДУЛ - ДЕЦА, ЧИЙТО СЕМЕЕН ЕЗИК НЕ Е БЪЛГАРСКИ, НЕПОСЕЩАВАЛИ ДЕТСКА ГРАДИНА

Елементарни

Умения

Отношения

Образователни

Цели

представи

ядраДетето има:

Детето умее:

Детето има отношение:

Ядро "Говорене

1. Да се

Обща представа

Назовава

Показва подходящо

и слушане -

усъвършенстват

за говорна и

обекти, субекти и

речево поведение

формален

уменията за

неговорна

явления,

при вербално и

план"

общуване, като

комуникация.

действия и

невербално общуванесе използват

Общи представи

състояния.

с възрастни и деца.книжовни форми

за описателен и

Конструира по

на българския

повествователен

образец и

език.

текст в устна

използва типови

2. Да се

форма.

фрази за

стимулиратдиалогично

децата даобщуване в

отделятконкретна

елементи,комуникативна

характеризиращиситуация.

говоренето иРазбира въпроси

слушането.и им отговаря.

Използва фрази

от речевия

етикет.

Разбира

симантиката на

кратък текст и

отговаря на

въпроси по него.

Съставя кратък

текст, за да

разкаже случка

или да предаде

лично

впечатление от

предмет или

явление.Ядро "Говорене

1. Да се

Конкретни

Разбира

Изразява отношение

и слушане

усъвършенстват

представи за

лексикалното

при устно общуване

- съдържателен

уменията на

лексикалното

значение на

чрез ясно и точно

план"

децата да

значение на

думи, с които се

изказване на мисълта.разбират и

думи, с които се

назовават

Желае да предаваотделят

назовават

предмети,

със свои думиелементи на

предмети,

признаци,

съдържанието на чутговоренето и

признаци,

действия и

текст.слушането.

действия и числа.

числа.

Реагира емоционално2. Да сеСвързва по

на определеноусъвършенстватсмисъл познати

смисловоуменията надуми.

съдържание.децата даСвързва по

участват в устнасмисъл две-три

форма наизречения.

общуване, катоСвързва по

точно и ясносмисъл въпрос и

изразяватнеговия отговор.

смисъла.Ядро

1. Да се

Конкретни

Конструира

Преживява

"Граматика"

разпознават в

представи за

кратно просто и

постижение припотока на речта

кратко и

просто

правилно използванедума,

разширено

разширено

в потока на речта наизречение,

просто изречение

изречение (по

съществителни итекст.

и за сложно

образец).

прилагателни имена.2. Да се

съчинено

Конструира по

Изразява смисъл иконструират при

изречение със

образец сложно

отношение приустно общуване

свързващи думи

съчинено

успешно общуванеосновните

и, но, а.

изрече-ние със

чрез избор наезикови

Конкретни

съюзите: и, но, а.

подходящи думи илиединици: дума,

представи за

Конструира по

семантичниизречение и

единствено и

образец сегашно

конструкции.текст.

множествено

и минало време вчисло на

потока на речта.съществителни и

Конструира поприлагателни

образецимена, за ред на

единствено исъществителните

множественои прилагателните

число наимена.

съществителниКонкретни

нарицателнипредстави за

имена исъгласуване на

прилагателнисъществителните

имена в потокаи прилагателните

на речта.имена по род и

Разграничава вчисло.

потока на речтаКонкретни

ипредстави за

възпроизвеждаглаголното

думи.време, като

Свързва поначин за

смисъл думи вориентиране на

изречение.съобщеното

спрямо момента

на говорене

(вчера, днес,

утре).

Ядро

1. Да се

Конкретни

Артикулира

Реагира емоционално

"Фонетика"

произнасят

представи за

правилно

направилно в

фонемите

фонемите

звуково-мелодичнатапотока на речта

(звуковете) в

(звуковете) в

организация на речта.фонемите

българския език.

думата.

Реагира емоционално(звуковете) вОпределя

на подражателнобългарския език.фонеми

интониране.(звукове) и

техния брой в

думата, която

съдържа три или

четири фонеми.

Пренамира думи,

започващи с

определена

фонема.

Отделя сричката

в думата и я

произнася.Ядро

1. Да се

Конкретни

Отделя и

Желае да разглежда

"Подготовка за

подготвят

представи за

изговаря

албуми, книги, детски

четене и

децата за

видове знаци.

изречението в

енциклопедии,

писане"

овладяване натекста.

списания и реагирачетенето иИзвършва

емоционално написането, катословесен анализ

тяхното съдържание исе отчитана позната

външен вид.степента насинтактична

владеене вструктура

устна форма на(изречение).

българския език.Възпроизвежда

знаци, форми,

модели,

свързани с

говорната

ситуация.

Държи правилно

молив.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница