Учебни програми за подготвителна група в детската градина въведениестраница6/14
Дата21.07.2016
Размер4.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

ВТОРИ МОДУЛ – ДЕЦА, ПОСЕЩАВАЛИ ДЕТСКА ГРАДИНА ДО ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

Очаквани резултати

Образователно

Цели

Знания

Умения

Отношения

ЯдроДетето има:

Детето умее:

Детето има отношение:

Ядро "Количествени

1. Формиране

Диференцирани

Сравнява обекти по

Проявява интерес към

представи"

на обобщени

представи за

едно и повече познати

свойствата напредстави и

обекти и техния цвят,

свойства.

обектите отспособи за

вид,

Идентифицира начини

заобикалящия свят исравняване и

големина форма,

на групиране на обекти

тяхната количественаназоваване на

функционално

по образец.

характеристикаколичествени

предназначение. и

Класифицира обекти по

отношения.

Конкретни представи

едно и повече познати

2. Формиране на

за похвати за

свойства, като

елементарни

сравняване на

използва нагледни и

представи за

количества в

словесни похвати.

числата до

нагледно-практически

Анализира обектите от

десет и

план.

дадена група и я

отношенията

Диференцирана

допълва с обект, които

между тях.

представа за

й принадлежи.

3. Формиране на

количествени

Изключва обект, който

елементарни

отношения:

не е от група,

представи за

толкова - колкото,

съставена по

аритметичните

поравно, повече,

определен признак.

действия

по-малко.

Количествено сравнява

събиране и

Конкретни представи

две предметни групи

изваждане и

за:

чрез практически и

задачи за

* числа до десет и

нагледни похвати.

събиране

броене

Сравнява количества

и изваждане

(количествено и

в схематично

чрез

поредно).

представени групи

моделиране на

Диференцирани

чрез съотнасяне на

житейски

представи за:

елементи (с помощта на

ситуации за

* цифри;

линия, стрелка).

добавяне или

* стрелки.

Сравнява количества

отнемане

Конкретни представи

чрез броене на обекти

до две.

за:

в групи и ги съпоставя.* аритметичните

Моделирадействия събиране и

количествениизваждане

отношения чрез(прибавяне, отнемане);

нагледни, практически* банкноти и монети.

и словесни похвати.

Брои в прав и в

обратен ред от едно до

десет по различни

начини, като използва

нагледни, практически

или словесни похвати.

Отброява предмети или

техни изображения.

Нарежда предметни

групи с различни

количествени

характеристики във

възходящ или

низходящ ред и

определя мястото им

чрез поредно броене

отляво-надясно и

обратно.

Моделира

определено количество

чрез предмети или

чрез графична

рисунка, като се

ръководи от словесни,

нагледни и практически

ориентири.

Преоткрива и назовава

цифри на числата 0, 1,

2... 9 и записва

числото 10.

Моделира цифрите по

различни начини (с

пръчици, шнурчета,

"изписване" във

въздуха, оцветяване на

контурни цифри и др.).

Моделира обекти и

групи, като показва

определени

отношения между тях.

Съотнася цифри на

числа към количества в

предметно-схематичен

и графичен план.

Възпроизвежда

количества по дадени

цифри на числа чрез

нагледни и практически

похвати.

Сравнява устно две

числа до 10.

Сравнява устно по

различни начини две

съседни числа в

числовата редица и

назовава отношение.

Моделира числовата

редица чрез различни

нагледни и практически

похвати.

Намира практически

сбора и разликата на

две числа

като:обединява две

групи и преброява

получените обекти;

отделя част от група и

преброява останалите

обекти.

Моделира житейски

ситуации за добавяне и

отнемане (до две): чрез

предметни или

схематични модели.

Моделира решението

на задача за събиране

и изваждане чрез

практически, нагледни

и словесни похвати.

Изработва модели на

банкноти и монети (от

хартия, жетони) и ги

използва в игрови

ситуации.Ядро "Измерване"

Формиране на

Елементарни

Подбира подходящи

С интерес иелементарни

представи за

предметни мерки за

прецизност измервапредстави за

дейността измерване

измерване на

обекти като спазвавеличините

и средствата за

величини: дължина,

съответна техника надължина, обем,

изпълнението й.

обем, маса (тегло).

измерване.маса иИзмерва дължина с

Сравнява се свреме иусловна мярка в

другите приизмерването им.нагледно практически

решаване на задачиплан.

за измерване наИзмерва течности и

обекти.сипещи се вещества с

условна мярка в

нагледно практически

план.

Измерва практически

теглото на два

предмета като ги

"претегля" на ръце

(по-лек/по-тежък).

Изразява резултати от

измерване на величини

чрез нагледни и

графични знаци.

Сравнява две

еднородни величини

(две дължини, два

обема) след като

сравни резултатите от

измерването им в

нагледно практически

план.

Прогнозира резултата

от измерването.

Демонстрира

зависимости в

измерването(умее от

различни еднородни

мерки да избере тази,

чрез която измерването

да приключи по-бързо).

Прилага умения за

измерване на величини

в практически и игрови

ситуации.Ядро "Пространствени

Формиране на

Диференцирани

Определя мястото на

Оценява значимостта

отношения"

елементарни

представи за:

обект спрямо себе си и

на ориентирането впредстави за

пространствени

назовава отношения.

пространството.пространствени

отношения,

Определя и назовава

Регулираотношения и

пространствени

пространствени

емоционалнонаправления.

направления и посоки,

отношения между

движенията си в

както и движението

обекти върху зададени

игрово-познавателни

според тях.

предметни и

и двигателнисхематични модели.

ситуации.Определя разстояния

чрез предметни мерки.

Моделира по словесно

указание или образец

пространствени

отношения между

предмети.

Моделира схематично

пространствени

отношения на обекти в

равнина.

Пренася схематично

представени

пространствени

отношения по образец

върху лист хартия.

Определя и назовава

направления и посоки в

тримерното

пространство.

Извършва движение в

игрови ситуации за

ориентиране в

тримерно пространство

по различни начини: по

словесно указание; по

схема – карта.

Извършва движение в

игрови ситуации за

ориентиране в

двумерно

пространство.

Практически определя

мястото на обект в

равнината (в рамките

на ограничено

пространство).Ядро "Времеви

Формиране

Конкретни представи

Определя и назовава

Очаква дни от

представи"

на елементарни

за

ден и нощ.

седмицата, свързанивремеви

последователността

Разграничава части на

с повтарящи сепредстави.

на:

денонощието и описва

приятни

части на

действия от

преживявания,

денонощието;

всекидневието си.

(почивни дни).

дните на седмицата;

Моделира

Проявява

месеците; сезоните.

нагледно-схематично

наблюдателност и

Конкретни представи

три последователни

любознателност при

за уреди за

денонощия и показва

възприемане на

измерване на времето.

вчера – днес - утре.

различни часовници.Изработва различни

модели на седмица и

назова дните на

седмицата.

Моделира месец в

нагледно-практически

план.

Изработва различни

модели на календар и

замества месец от

годината.

Определя и назовава

сезони върху природен

календар.Ядро "Геометрични

Формиране на

Конкретни представи

Преоткрива познати

Проявява

фигури "

елементарни

за геометрични

геометрични фигури и

откривателство припредстави за

фигури

ги назовава..

подреждане наосновни

- кръг, квадрат,

Обследва

картини отгеометрични

триъгълник,

манипулативно и

геометрични фигурифигури и форми

правоъгълник.

нагледно страни и

вна предмети ивърхове на фигура.

игрово-познавателниобекти, в коитоУстно описва

ситуации.се преоткриват.елементите на

фигурата.

Моделира геометрични

фигури чрез нагледни

и практически похвати..

Съпоставя и сравнява

геометрични фигури

чрез практически и

нагледни и похвати.

Използва

геометричната фигура

като еталон за

съотнасяне и

класифициране на

предмети и обекти по

форма.

Използва геометрични

фигури в игрови и

изобразителни

ситуации.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница