Учебни програми за подготвителна група в детската градина въведениестраница7/14
Дата21.07.2016
Размер4.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "СОЦИАЛЕН СВЯТ"

Общо представяне:

Направлението "Социален свят" систематизира цели, образователно съдържание и педагогически технологии, които възпитават социалната способност "адаптивност", свързана със социално-ориентираното поведение. Тя се изгражда чрез усъвършенстването на познавателните стратегии за осъзнаването на личностна идентичност – гледните точки за сходство и контраст с другите – близки и чужди, които са в основата на новата позиция на детето при прехода за училище. Овладените умения, осигуряващи винаги адекватно ориентиране по емпиричен и рефлексивен път в света, гарантират връзката между индивидуалните потребности на всяко дете с неговите възможности за живот и дейност. Освен от условията на средата, те зависят и от неговите предразположения и насоченост към бъдещата, привлекателна социална роля "ученик". Цели се в единство стимулиране на преживяванията, овладяването на представи и достъпни понятия, преобразуване на поведенчески механизми към социално-ориентирани норми на поведение, дейност, общуване и комуникация както в обичайна и ежедневна, така и в празнично-творческа среда. Така направлението създава основата не само за опознаване на условия на живот и дейност в средата от възрастни и връстници, а и за ново емоционално-положително и оценъчно отношение към: средствата на собствената ежедневна дейност; лица, продукти, средства и резултати от дейности, типични за близкото му обкръжение; норми на поведение, оценки и състояния, определящи саморегулацията му в социалната и културна среда; ориентиране в общочовешки и национални ценности.
Цели на образователното направление:

1. Гарантиране на комфорт и сигурност в близката социокултурна среда.

2. Подкрепа на личностната автономия  и доверието в себе си и в света.

3. Възпитаване на адаптивна компетентности регулиране съобразно нормите, произтичащи от предметната среда и обществото.

4. Формиране на социално-ориентирани норми за живот в здравословна и културна среда.

5. Стимулиране на толерантност и сътрудничество, на уважение и приемане на културни  и национални ценности.ПЪРВИ МОДУЛ – ДЕЦА, НЕПОСЕЩАВАЛИ ДЕТСКА ГРАДИНА ДО ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

Очаквани образователни резултати

Образователно

Цели

Знания

Умения

Отношения

ядроДетето има:

Детето умее:

Детето има отношение:

Ядро "Общуване с

1. Утвърждаване на

Конкретни

Назовава се с името си

Изразява

околните и

детската 

представи за

и демонстрира

доброжелателност 

самоутвърждаване"

индивидуалност при

частите на тялото,

поведение съобразно

към социален еталонсравняване с другите.

външни

пола и

(пример за действие2. Реализиране на

особености, пол и

предпочитанията си.

и поведение).начални прояви на

облекло.

Описва себе си и 

Показвавзаимодействие с

Динамични

семейството си.

привързаност и обичвръстници.

представи за

Сравнява се с еталони

към родители и

проява на грижи

и се стреми да им

учители и

към близки и

подражава.

демонстрира

роднини.уважение към тях.

КонкретниСподеля избор и

представи за:оценява  собствени

норми напрояви в дейността,

поведение вкъщи иповедението,

в детскатаобщуването и

градина; връзка икомуникацията.

взаимодействие

между хората:

семейни отношения

и йерархия на

рода;

взаимоотношения с

връстници и учител.

Ядро "Предметна

1. Опознаване на

Конкретни

Сравнява (сходство и

Мотивира действия с

среда"

предметно-социалното

представи за

разлика): играчки,

предмети.единство и осъзнаване

предназначение на

съдове и мебели; на

Оценявана предназначението

предмети (за какво

прибори и средства;

значимостта наи функциите на

служат).

инструменти и

предмети,предметите за живота

Конкретни

продукти.

материали ии дейността на хората.

представи за

Спазва норми за

средства на труда.2. Упражняване  на

функции на

безопасност при

Реагира адекватно внорми за културно

предмети (кога и

използване на

симулативниповедение.

как се използват от

предмети и уреди от

(инсценирани)

хората).

бита.

критични ситуации.

Конкретни

Моделира предмети и

Изразява отношение

представи за

трудови действия на

към качествата на

средства на труда

хора.

хранителни

в бита и в

Групира предмети и

продукти и

професии на

средства на труда по

определянето им.

възрастни.

съществени признаци.Конкретни

Проявява икономичностпредстави за

при употребата наестетически и

средства, материали.функционални

предимства на

части на облекло

през различните

сезони.

Конкретни

представи за

свойства на

материали,

използвани в

всекидневието (бита

и  труда на

хората).

Ядро "Здравословна

1. Осъзнаване на:

Обобщени

Предвижда  критични

Демонстрира

и социална среда"

здравето като ценност

представи и

ситуации и се

внимание къми адекватни ориентири

понятия за:

предпазва чрез

промените вза опазването му;

превозни средства,

търсене на помощ.

собственото тяло.професии на хора,

структурните им

Използва адекватно

Проявявакоито се

признаци.

средство за

грижливо отношениегрижат за живота на

Конкретни

поддържане на лична

и състрадателностдругите.

представи за

хигиена.

към болни и2. Ориентиране в норми

обществени

Подготвя сериации и

изпаднали в беда.на безопасно

органи,

класифицира предмети

Проявява уважениедвижение и

гарантиращи

и обекти – облекло,

и признателност къмрегулирано поведение

сигурността на

играчки, книги и

хората, които сечрез социалната роля

хората и за

пособия и пр.

грижат за живота,на "бъдещ ученик".

правила на

Прилага норми на

сигурността и

спазване на

поведение в превозни

здравето на децата

обществения ред

средства - лична

и близките им.

(знакови средства

безопасност и правила

Желае да спазва 

за разпознаване).

на улично движение до

правилен режим при

Конкретни

къщи (маршрутна

смяна на

представи за:

схема).

бодърстване с

достъпни  знаци

Управлява

почивка.

за безопасно

поведението си

Изразява

движение;

съобразно знаци на

положителна

предназначение на

обществени места.

нагласа към новата

сгради и на служби

Подрежда  и опазва

социална роля "на

в помощ на човека

пособия, нужни за

бъдещ ученик".

(линейка, пожарна

ученика в училище, наи полицейска кола,

мебели и учебниполиклиника,

средства в детскатааптека,

градина или класнатакнижарница, 

стая.детска градина,

училище и пр.).

Конкретни

представи за

професиите на:

медицинска сестра

и лекар; зъболекар;

очен лекар; 

аптекар.

Конкретни

представи за

предназначението

на "Бърза помощ"

и поликлиника  и

норми на

поведение в тях.

Ядро "Културни и

1. Реализиране на

Конкретни

Самостоятелно

Преживява

национални

проекти и изяви в

представи за

организира 

значимостта на

ценности"

всекидневната и

лични празници –

обстановка за

собствените сипразнична среда  при

рожден и имен ден

приложно-продуктивна

празници за другитесъпричастност  и

(индивидуални и

и практическа дейност.

– родители  икоопериране. 

на близки).

Установява признаци

приятели.2. Приобщаване към

Конкретни

за принадлежност към

Проявява уважениекултурни еталони при

представи за

религиозна общност,

и отзивчивост къмразпознаване на

ежедневна и

обичаи и празници 

преживяванията наобщочовешки

празнична среда в

съобразно средата.

другите вценности.

детската градина иежедневна и

вкъщи.празнична среда.

Конкретни

представи за

обичаи и традиции

– Баба Марта,

Дядо Коледа и пр.

Конкретни

представи за

начина на

празнуване на 

официални и

национални

празници (Коледа,

Нова година,

Великден, 24 май и

др.).

Конкретни

представи за

етническа и

национална

принадлежност –

приобщаване към

"ние"-общността.ВТОРИ МОДУЛ – ДЕЦА, ПОСЕЩАВАЛИ ДЕТСКА ГРАДИНА ДО ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

Очаквани образователни резултати

Образователно

Цели

Знания

Умения

Отношения

ядроДетето има:

Детето умее:

Детето има отношение:

Ядро "Общуване с

1. Утвърждаване на

Динамични

Назовава се с името си

Изразява

околните и

детската 

представи за

и демонстрира

доброжелателност 

самоутвърждаване"

индивидуалност при

частите на тялото,

поведение съобразно

към социален еталонсравняване с другите.

външни

пола и

(пример за действие2. Реализиране на

особености, пол и

предпочитанията.

и поведение).взаимодействие, като

облекло.

Описва себе си,

Изразяваразбира и си

Динамични

семейството си и

привързаност и обичсътрудничи с

представи за

приятелите си.

към родители ивръстници и възрастни

проява на грижи

Сравнява се с еталони

учители и

към близки и

и се стреми да им

демонстрира на

роднини.

подражава.

уважение към тях.

Представи за

Оценява постъпки и

Избира и

етикетни норми, за

отношение на близки и

утвърждава  

връзка и

непознати.

собствена стратегия

взаимодействие:

Ориентира се в групови

на дейност,

семейни отношения

правила и се

поведение,

и йерархия на

самооценява.

комуникация и

рода.

Реагира адекватно при

общуване при

Обобщени

обичайни или

интегриране с

представи за

неочаквани ситуации в

другите.

промени в резултат

общността.

Овладява 

на растежа.

Извършва обобщения

възможности за

 Обобщени

за значението на

активно

представи за

екипността и

взаимодействие с

поведение на

взаимопомощта между

другите.

децата и

хората: строеж,

Партнира на учител,

възрастните в

търговски услуги, отдих

сътрудничи си с

природната  и

и развлечения.

връстници и

социалната среда.проявява

Конкретнитолерантност към

представи задеца с различия.

права на детето.

Ядро "Предметна

1. Опознаване на

Обобщени

Сравнява, като търси

Мотивира действия с

среда"

предметно-социалното

представи за

разлика или прилика:

предмети.единство и осъзнаване

предназначение на

играчки, мебели,

Оценявана предназначението

предмети (за какво

прибори, съдове,

значимостта наи функциите на

служат).

облекло, обувки, книги,

предмети,предметите за живота

Обобщени

пособия и др.

материали ии дейността на хората.

представи за

Спазва норми за

средства на труда.2. Упражняване на

функции на

безопасност при

Оценявасамостоятелна

предмети (кога и

използване на

целесъобразносттапрактика при спазване

как се използват от

предмети.

на облекло и обувкина етикетни правила.

хората).

Моделира предмети и

според ситуацията.

Обобщени

трудови действия на

Реагира адекватно в

представи за

хора.

критични ситуации.

средства на труда

Групира предмети и

Проявява отношение

в бита и в

средства на труда по

към качествата на

професионалната

съществени признаци.

хранителни

дейност  на

Експериментира с

продукти и

възрастни.

материали и свойствата

определянето им.

Обобщени

им.

Отнася се с

представи за

Обяснява резултати от

отговорност към

естетически и

обследването на

материали  и

функционални

предмети и материали.

продукти –

предимства на

Опазва резултатите и

съхранява ги и ги

части на облекло

продуктите от труда на

използва

през различните

възрастните.

икономично.

сезони.

Съгласува потребности

Проявява разумно и

Динамични

от материални нужди в

балансирано

представи за

семейството и детската

откривателство в

свойства и

група.

средата.

материали,

използвани във

всекидневието.

Конкретни представи за

отношения при

пазаруване –

семейни средства,

тяхното разпределение

и използване на пари.

Ядро "Здравословна

1. Осъзнаване на

Обобщена

Събира самостоятелно

Проявява 

и социална среда"

здравето като ценност

представи и

информация от

загриженост ии на адекватни

понятия за:

техническите средства

внимание къмориентири за

превозни средства,

– детски филми,

промени вопазването му;

структурните им

списания,

собственото си тяло.опознаване на

признаци,

енциклопедии.

Демонстрирапрофесии на хора,

предназначението

Предвижда критични

грижливо отношениекоито се

им и място на

ситуации и се

и състрадателностгрижат за живота на

движение

предпазва адекватно

към болни идругите.

Обобщени

чрез търсене на помощ.

изпаднали в беда2. Ориентиране в

представи за

Извършва сериация и

(хора и животни).нормите на безопасно

обществени органи

класификация на

Засвидетелствадвижение и

за гарантиране на

предмети и обекти.

уважение ирегулирано поведение

сигурността на

Регулира се от правила

признателност къмчрез социалната роля

хората и спазване

на поведение в

хората, които сена "бъдещ ученик"

на обществения

превозни средства -

грижат за живота,

ред и знаци, които

лична безопасност и

сигурността и

ги регулират.

правила на улично

здравето на децата

Обобщени

движение до къщи

и близките им.

представи за

(маршрутна схема).

Изявява желание за

достъпни  знаци

Управлява

спазване на режим,

за безопасно

поведението си 

водещ до здраве,

движение, за

съобразно пътни 

настроение и успех.

предназначението

знаци и познати

 Аргументира

на сгради и на

сигнали.

действия съобразно

служби в помощ на

Обяснява начини на

новата си социална

човека (линейка,

комуникация (по

роля "на бъдещ

пожарна и

телефон и

ученик" и ги свързва

полицейска кола,

чрез пощата).

с качествата, които

поликлиника,

Ориентира се в

трябва да

аптека, поща,

обществени отношения:

притежава.

детска градина,

търговия, услуги,

Обяснява

училище и пр.)

реклама и др.

необходимост от

Обобщени

Осмисля

общуване на

представи за

предназначението и

български език за

професиите на

опазва пособия, нужни

постъпване в

медицинска сестра

за ученика в училище,

училище.

и лекар, зъболекар;

на мебели и учебниочен лекар; 

средства в детскатааптекар

градина  и класнатаОбобщени

стая.представи за

Установява разлики ипредназначението

прилики в дейността нана "бърза помощ"

работещите в детскатаи поликлиника  и

градина и училищетонорми на

(учител, директор,поведение в тях.

медицинска сестра).Обобщени

представи за

домове, сгради и

културни средища.

Обобщени

представи за бит и

дейности на хората

в различни условия

(в града и на село).

Ядро "Културни и

1. Реализиране на

Обобщени

Самостоятелно

Преживява

национални

проекти и изяви в

представи за

организира 

значимостта на

ценности"

ежедневната и

лични празници –

обстановка за

собствените сипразнична среда  при

рожден и имен

приложно-продуктивна

празници за другитесъпричастност  и

ден.

и практическа дейност –

– родители  икоопериране. 

Обобщени

вкъщи и в детската

приятели.2. Приобщаване към

представи за

градина. 

Проявява уважение,културни еталони при

ежедневна и

Идентифицира се със

отзивчивост,разпознаване на

празнична среда в

социални общности и

толерантност,общочовешки

детската градина и

сравнява норми на

родолюбие и гиценности.

вкъщи.

дейност и поведение в

оценява в

Обобщени

тях.

различните

представи за

Интегрира се  чрез

общности

обичаи и традиции

комуникация и

Проявява емпатия и

– Баба Марта,

общуване в

толерантност към

Дядо Коледа и пр.

междуетническо

различните от него.

и начина на

пространство.

Проявява интерес

празнуване сред

Възприема еталони за

към събития в

връстници и

общочовешки

близката среда –

възрастни.

добродетели по

настроение на хора,

Обобщени

примера на местни и

техни очаквания и

представи за

национални герои.

пр.

официални и

Установява чрез знацинационални

съществени връзкипразници като

между хоратаповедение на деца

(принадлежност къми възрастни

обичаи, религиозна(Коледа, Нова

общност, другагодина, Великден,

културна среда  и пр.).24 май и др.).

Диференцирана

представа за

права на детето.

Диференцирана

представа за

етническа и

национална

принадлежност –

своя и на другите

близки до него.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница