Учебни програми за подготвителна група в детската градина въведениестраница9/14
Дата21.07.2016
Размер4.49 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО"

Общо представяне:

Изобразително-практическата подготовка на децата в подготвителните групи за училище е тясно свързана с активизирането на сензомоторната, аналитико-познавателната и изобразително-творческата им дейност. Тя осигурява: целенасочена и комплексна подготовка за системно обучение в началното училище, свързана с възприемане, осъзнаване и пресъздаване на природната и социална действителност; въвеждане на децата в специфични достъпни понятия на нагледна основа (картина, рисунка и пр.), в основни методи и техники за изобразяване на обекти чрез изразни средства на изобразителното изкуство. Собствената им изобразителна дейност развива графични умения, необходими за подготовката по четене и писане в първи клас. Всичко това допринася за стимулиране на положително отношение към изобразителната и други учебни дейности в началното училище.

Основната цел на подготовката по изобразително изкуство е да се осигурят възможности за по-нататъшно развитие на детето чрез усвояване на начални знания, умения и отношения, свързани с изобразителната дейност, детско творчество и предпоставки за естетическа култура в началното училище.


Цели на образователното направление:

1. Да се разпознават и използват видовете изобразителни дейности, материали и техники за извършването им.

2. Да се конкретизират, диференцират и обогатяват представите на детето за достъпни произведения на изобразителното изкуство и някои елементи от жанровете (пейзаж и натюрморт).

3. Да се обогатят образните представи за картината и другите изобразителни произведения чрез познавателно и емоционално-оценъчно отношение към тях.

4. Да се формират и усъвършенстват сензомоторни умения на детето, необходими за изобразителна дейност и адекватно възприемане на произведения на изобразителното изкуство.

5. Да се формират графични умения, свързани с условни знаци за информация във визуално-информативна среда.

6. Да се възприемат и пресъздават впечатления, преживявания и социален опит чрез различни изобразителни дейности.
7. Да се познават основните изразни средства за рисуване, апликиране и моделиране, като се използват адекватно според характера на изобразителната задача

8. Да се формират естетически потребности и емоционално-оценъчно отношение към собственото изобразително творчество на детето.


ПЪРВИ МОДУЛ – ДЕЦА, НЕПОСЕЩАВАЛИ ДЕТСКА ГРАДИНА ДО ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

Очаквани резултати

Образователно

Цели

Знания

Умения

Отношения

ядроДетето има:

Детето умее:

Детето има отношение:

Ядро

1. Възприемане

Общи

Различава

Изразява

"Художествено

на достъпни

представи за

произведения на

емоционално-оценъчно

възприемане"

произведения на

илюстрация,

изобразително

отношение къмизобразителното

живописно,

изкуство.

изобразеното.изкуство.

графично и

Различава материали в

2. Формиране на

приложно

изобразителното

конкретни

изобразяване и

изкуство.

представи за

пресъздаване.

Възприема

художествени

Конкретни

съдържанието на

занаяти.

представи за

художествени творби иматериали,

разпознавацветове,

елементите им.изразни

средства и др.

Ядро

1. Формиране на

Конкретни

Използва различни

Изразява

"Художествено

умения за:

представи за

изобразителни

емоционално-оценъчно

пресъздаване"

- използване на

достъпни за

материали и пособия

отношение къмпособия,

възрастта

за рисуване,

резултатите отматериали;

изобразителни

апликиране и

изобразителната- прилагане на

техники.

моделиране.

дейност.техники за

Диференцирана

Прилага достъпни

изобразяване.

представа за

техники на работа по

2. Пресъздаване

формата на

рисуване (разреждане,

на характерни

предмети и

печатане), апликиране

особености на

обекти

(изрязване, изкъсване)

обекти и явления

(дървета, къщи,

и моделиране

от

животни, хора,

(овалване, разточване,

действителността.

превозни

изтегляне, вдлъбване,средства и др.).

гравиране, налепванеКонкретни

и др.).представи и

Изгражда рисунките сиособености на

частично в цветовопредмети и

отношение.обекти от

Използва еднослойнаприродната и

и двуслойна техникаархитектурната

при апликиране.среда.

Моделира фигури наКонкретни

хора и животни – чрезпредстави за

слепване на отделниосновни

части.изразни

Използва средстватасредства при

за постигане напостигане на

художественаизразителност

изразителност.(декорация,

детайлизация,

цветови

съчетания и

др.).

Ядро

1. Самостоятелно

Конкретни

Подрежда и

Изразява

"Изобразително

да подбира

представи за

изобразява

удовлетворение от

творчество"

изразни средства

сетивни

пространството в един

собственитес оглед на

свойства на

план с оглед на жанра

постижения присобствения

основните

еднакви или различни

творческотозамисъл.

изразни

по вид изобразителни

изобразяване на

средства:

елементи.

обекти и явления от

пространство,

Изгражда компактно

действителността с

композиция,

или разчленено

помощта на цветови

форма и цвят.

фигурки от глина.

съчетания, декорация,Изгражда формата на

детайлизация илиобрази: чрез

художественалинеарно-декоративно

деформация.и линеарно-плоскостно

изобразяване.

Използва техниките

-изрязване и

изкъсване и

комбиниране на

частите.

Подбира и съчетава

цветове като изразно

средство.

ВТОРИ МОДУЛ – ДЕЦА, ПОСЕЩАВАЛИ ДЕТСКА ГРАДИНА ДО ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

Очаквани резултати

Образователно

Цели

Знания

Умения

Отношения

ЯдроДетето има:

Детето умее:

Детето има отношение:

Ядро

1. Възприемане

Диференцирани

Разпознава

Изразява емоционално

"Художествено

на достъпни

представи за:

творбите на един

отношение към

възприемане"

произведения на

особеностите на

вид

изобразените визобразителното

илюстрациите в

изобразително

илюстрациите герои.изкуство и

книгите за деца;

изкуство от друг

Изразява емоционалнонародни

произведенията

вид.

отношение къмхудожествени

на живописта,

Различава по

съдържанието на творбитезанаяти.

графиката,

съдържание един

на живописта, скулптурата и

скулптурата и

жанр от друг.

графиката и част от2. Диференциране

приложните

Разпознава

жанровете.на визуалните

изкуства; част

материалите, от

Проявява интерес къмпредстави за

от жанровете -

които са

произведения навидовете и

пейзаж и

изградени

изобразителното изкуство ижанровете в

натюрморт.

творбите на

народно творчество.изобразителното

Осъзнава и

видовете

изкуство.

назовава

изобразителноспецифични

изкуство.материали;

Описвацветове; изразни

съдържанието насредства и др.

художествениИма познания

творби, катоза мястото и

разкривазначението на

пространствени изнаците за

сюжетно-смисловивизуална

връзки междуинформация и

изображенията вкомуникация.

произведенията.

Различава

видовете

визуални знаци от

останалите

изображения по

форма, цвят и

съдържание.2. Ядро

1. Формиране на

Конкретни

Използва различни

Изразява

"Художествено

умения за:

представи за

изобразителни

емоционално-оценъчно

пресъздаване"

- използване на

достъпни за

материали и пособия

отношение къмпособия,

възрастта

за рисуване,

резултатите отматериали,

изобразителни

апликиране и

изобразителната- прилагане на

техники.

моделиране.

дейност.техники за

Диференцирана

Прилага достъпни

изобразяване

представа за

техники на работа по

2. Пресъздаване

особености на

рисуване (разреждане,

на характерни

обекти на

печатане), апликиране

особености на

изобразяване:

(изрязване, изкъсване)

обекти и явления

форма,

и моделиране

от

големина,

(овалване, разточване,

действителността.

разположение,

изтегляне, вдлъбване,пропорции,

гравиране, налепванеспециализирани

и др.)белези,

Изгражда рисунките силокален

частично в цветово(характерен)

отношениецвят. Обобщени

Използва еднослойнапредстави и

и двуслойна техникаособености на

при апликиранепредмети и

Моделира фигури наобекти от

хора и животни – чрезприродната и

слепване на отделниархитектурната

частисреда.

Използва средстватаОбобщени

за постигане напредстави за

художественаосновни

изразителностизразни

Декоративно рисуват,средства при

украсяват стилизиратпостигане на

образи, като използватизразителност

декоративни мотиви(декорация,

Пластично апликират-детайлизация,

техники, многослойнацветови

техника на апликиранесъчетания и др.)

Ядро

1. Самостоятелно

Обобщени

Подрежда и

Изразява

"Изобразително

да подбира

представи за

изобразява

удовлетворение от

творчество"

изразни средства

сетивни

пространството в един

собствените сис оглед на

свойства на

план с оглед на жанра

постижения присобствения

основните

еднакви или различни

творческотозамисъл.

изразни

по вид изобразителни

изобразяване на

средства:

елементи.

обекти и явления от

пространство,

Изгражда компактно

действителността с

композиция,

или разчленено

помощта на цветови

форма и цвят.

фигурки от глина.

съчетания, декорация,Изгражда формата на

детайлизация илиобрази: чрез

художественалинеарно-декоративно

деформация.и линеарно-плоскостно

изобразяване.

Използва техниките

- изрязване и

изкъсване и

комбиниране на

частите.

Подбира и съчетава

цветове като изразно

средство.

Рисуват по

въображение

фантастични светове.

Постигат в рисунката

равновесие и ритъм ;

перспектива и

многоплановост.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница