Указания Избор и наемане на консултанти от Заемополучатели настраница1/13
Дата07.08.2017
Размер0.66 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Указания

Избор

и наемане

на консултанти

от Заемополучатели на

Световната банка

януари 1997 г.

Допълнено и преработено: септември 1997 г., януари 1999 г., и май 2002 г.
Указания

Избор

и наемане

на консултанти

от Заемополучатели

на Световната банка

The World Bank

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

Copyright © 1997
The International Bank for Reconstruction
and Development/THE WORLD BANK
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433, U.S.A.

First printing January 1997

Sixth printing May 2002

All rights reserved


ISBN 0-8213-4147-2

СЪДЪРЖАНИЕ

Предисловие v

I. Въведение 1

Цел 1


Общи положения 2

Сфера на приложимост на Указанията 3

Конфликт на интереси 4

Право на участие в търгове 5

Предварително сключване на договори и ретроактивно финансиране 6

Обединяване между консултанти 7

Преглед за надзор, съдействие и контрол от страна на Банката 7

Резервирани консултантски услуги 9

Тръжни процедури, проведени в нарушение на правилата 10

Отпратки към Банката 10

Обучение на кадри или трансфер на знания 11

Език 11


Оценка на работата на консултанта 12

Измами и корупция 12II. Избор на база на качеството и цената (ИКБЦ/QCBS) 15

Изборен процес 15

Техническо задание (ТЗ) 16

Оценка за разходите (Бюджет) 16

Оповестяване и обява 17

Кратък списък на консултантските фирми 17

Подготовка и разпространяване на Покана за подаване на предложения (RFP/ППП) 18

Писмо-покана (ПП) 19

Информация за консултантите (ИК) 19

Договор 20

Получаване на предложения 20

Оценка на предложенията: Отчитане на качество и цена 21

Оценка на качеството 21

Оценка на цената 23

Съвместна оценка на качеството и цената 25

Преговори и възлагане на договора 25

Отхвърляне на всички предложения и повторна покана за участие 26

Конфиденциалност 27III. Други методи за избор на консултанти 27

Общи положения 27

Избор на консултанти на база на качеството (ИБК) 27

Избор на консултанти при фиксиран бюджет 29

Избор на консултанти по най-малка стойност 29

Избор на консултанти въз основа на тяхната квалификация 30

Избор на консултанти без конкурс 30

Търговски процедури 32

Избор на особена категория консултанти 32

IV. Видове договори и важни положения 36

Видове договори 36

Важни положения 38

V. Избор на индивидуални консултанти 42

Допълнение 1 44

Контрол на Банката
върху избора
на консултанти 44

Стъпки на процеса на избор на консултанти 44

Предварителен преглед 44

Изменение на подписан договор 46

Последващ преглед 46

Преводи 47Допълнение 2 48

Информация
за консултантите (ИЗК) 48


Допълнение 3 51

усвояване на средствата 51

Допълнение 4 53

Указания за консултантите 53

Цел 53


Отговорност за избора на консултанти 53

Ролята на Банката 53

Информация за консултантските услуги 54

Ролята на консултанта 55

Конфиденциалност 56

Действия на Банката 56

Разяснения по резултатите от конкурса 57

Предисловие


i. Настоящите Указания: Избор и наемане на консултанти от Заемополучатели на Световната банка (януари 1997г., допълнени и преработени септември 1997 г. и януари 1999 г.) заменят издадените през 1981 г. Указания за използване на консултанти от кредитополучатели на Световната банка и от Световната банка като изпълнителна агенция. В дадените Указания са отразени, заедно с други, следните важни моменти:

(а) Диверсификацията на кредитната дейност на Банката в нови сектори и необходимостта от решаване на специфични проблеми, отнасящи се до използването на консултанти в тези нови области;

(б) по-нататъшното провеждане на политиката на Банката за съдействие за развитието и използването на консултанти в страните-заемополучатели;

(в) все по-активното използване в света на фактора цена при избора на консултанти, както в държавния така и в частния сектори;

(г) допълнително ударение върху прозрачността на процеса на избора;

(д) необходимост от опростяване на процесите на избора и прегледа; и

(е) провежданата от Банката политика на предаване на отговорността за избора на финансираните от доверителни фондове консултанти в ръцете на Заемополучателя, като Банката влиза в ролята на изпълнителен орган само в изключителни случаи.

ii. Основните принципи, които лежат в основата на процедурите за избор на консултанти, финансирани в рамките на операции на Банката остават същите: първостепенни са съображенията за качество на предоставяната услуга, с дължимото внимание към икономическата ефективност, равните възможности за всички фирми и прозрачността на процедурата.


I. Въведение

Цел


1.1 Целта на Указания: Избор и наемане на консултанти от Заемополучатели на Световната банка (по-нататък наричани “Указанията”) е да се дефинират процедурите за избор, сключване на договори с и осъществяване на текущ контрол над работата на консултантите, необходими за проектите, които са изцяло или отчасти финансирани със заеми от Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР/IBRD), с кредити от Международната асоциация за развитие (МАР/IDA),1 или с дарения от Банката и доверителните фондове2, на които Банката е разпоредител, а Бенефициента е изпълнител.

1.2 Правоотношението между Банката и Заемополучателя се регулира от Заемното споразумение, като Указанията се отнасят до избора и наемането на консултанти за проекта в съответствие с условията в това Споразумение. Правата и задълженията на Заемополучателя3 и на консултантите за проекта се определят в конкретната Покана за подаване на предложения (ППП), публикувана от Заемополучателя, както и от подписания в последствие договор между Заемополучателя и консултанта, а не от настоящите Указания или от Заемното споразумение. Нито една страна, с изключение на страните по Заемното споразумение, не получава никакви права по това Споразумение и не може да претендира за средства от заема.

1.3 За целите на тези Указания, терминът консултанти се отнася до широк кръг частни и публични организации, включително консултантски фирми, проектантски и конструкторски фирми, организатори на строителните работи, фирми за управление, агенти по възлагането на поръчки, агенти за технически надзор и инспекции, одитори, агенции на Организацията на обединените нации (ООН) и на други международни организации, инвестиционни и търговски банки, университети, научно-изследователски институти, държавни агенции, неправителствени организации (НПО/NGOs), както и отделни индивиди.4 Заемополучателите на Банката използват тези организации като консултанти, подпомагащи широк кръг от дейности - за разработване на препоръки за политиката; институционални реформи; управление; инженерингови услуги; строителен надзор; финансови услуги; услуги по снабдяването и възлагането на поръчки; социологически и екологически проучвания; идентифициране, подготовка и реализация на проекти с цел разширяване на възможностите на Заемополучателя в тези области.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница