Указания: Възлагане на поръчки за доставка на стоки и строителни работистраница1/10
Дата07.08.2017
Размер0.67 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Указания:

Възлагане на поръчки

за доставка на стоки и

строителни работи

по заеми от МБВР

и кредити от МАР

January 1995

Revised January and August 1996,

September 1997, and January 1999Указания:

Възлагане на поръчки

за доставка на стоки и

строителни работи

по заеми на МБВР

и кредити от МАР

The World Bank

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

© 1985, 1986, 1988, 1992, 1995

Пето издание, изменено и разширено 1995

Изменения януари и август 1996,

септември 1997, и януари 1999

Международна банка за възстановяване и развитие / THE WORLD BANK

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433, U.S.A.
First printing January 1995

Second printing January 1996

Third printing August 1996

Fourth printing April 1998

Fifth printing January 1999

All rights reserved

ISBN 0-8213-3218-X
СЪДЪРЖАНИЕ


I. ВЪВЕДЕНИЕ 1

Цел 1


Общи положения 2

Сфера на приложимост на Указанията 3

Право на участие в търгове 4

Предварително сключване на договори и ретроактивно финансиране 5

Съдружия (джойнт венчърс) 6

Преглед от страна на Банката 6

Резервирано снабдяване 6

Тръжни процедури, проведени в нарушение на правилата 7

Отпратки (позовавания) към Банката  7

Измами и корупция 8II. МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРЕНТНИ ТЪРГОВЕ 11

A. Общо описание 11

Въведение 11

Вид и размер на договорите 11

Двуетапен търг 12

Оповестяване и обявяване 13

B. Тръжни документи 15

Общо описание 15

Срок на валидност на офертите и офертна гаранция 16

Език 17

Яснота на тръжните документи 17

Стандарти  18

Цени 19

Ценови корекции 20

Транспорт и застраховка 21

Условия за валутата 22

Валута на офертата 22

Превръщане на валутата за сравнение на офертите  23

Валута на плащане 24

Метод и условия за плащането 24

Условия на договора 25

Гаранция за изпълнение 25

Клаузи за изплащане на щети и премии 26

Форс мажорни обстоятелства 26

Приложими закони и уреждане на спорове 26

В. Отваряне на офертите, оценка и възлагане на договора 27

Време за подготовка на офертите 27

Процедури по отваряне на офертите 27

Пояснения и промени в офертите 28

Конфиденциалност 28

Преглед на офертите 28

Оценка и сравнение на офертите 29

Преференции за стоки местно производство и местни изпълнители 30

Удължаване на валидността на офертите 31

Последващ подбор на участниците в търга 31

Възлагане на договора 32

Отхвърляне на всички оферта 32

Г. Модифициран МКТ 33

Операции за бързо плащане на средства по заема 33

Закупуване на стоки 34III. Други начини за закупуване на стоки и услуги 35

Общи положения 35

Ограничен международен търг 35

Национален конкурентен търг 36

Закупуване на стоки и услуги от свободния пазар (международно и национално) 36

Пряко договаряне 38

Собствено осигуряване 39

Снабдяване от агенции на ООН 39

Агенти по снабдяването 39

Технически инспектори 40

Снабдяване по заеми на финансови посредници 40

Закупуване на стоки и услуги на принципа “Строиш, експлоатираш, прехвърляш” (СЕП) и аналогични споразумения, характерни за частния сектор 41

Закупуване на стоки и услуги по заеми, гарантирани от Банката 42

Участие на обществеността при закупуване на стоки и услуги 42Дoпълнение 1 43

Допълнение 2 47

ПРЕФЕРЕНЦИИ ЗА МЕСТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ИЗПЪЛНИТЕЛИ 47Допълнение 3 51

УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЗАЕМА 51Допълнение 4 53

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ТЪРГА 53
I. ВЪВЕДЕНИЕ

Цел


1.1 Целта на тези Указания е да бъдат информирани изпълнителите на проекти, които са изцяло или отчасти финансирани със заеми от Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) или с кредити от Международната асоциация за развитие (МАР)1 за начините за набавяне на стоките и строителните работи2 (включително съпътстващите услуги), необходими за реализация на даден проект. Правоотношението между Банката и Заемополучателя се регулира от Заемното споразумение, като Указанията се отнасят до снабдяването със стоки и строителни работи за проекта в съответствие с условията в това Споразумение. Правата и задълженията на Заемополучателя и на доставчиците на стоки и работи за проекта се регулират от тръжните документи3 , както и от подписаните в последствие договори между Заемополучателя и доставчиците на стоки и работи за проекта, а не от настоящите Указания или от Заемното споразумение. Никоя друга страна, с изключение на страните по Заемното споразумение, не получава никакви права по това Споразумение и не може да претендира за средства от заема.

Общи положения


1.2 Отговорността за изпълнението на проекта, а следователно и възлагането и администрирането на договорите по проекта пада върху Заемополучателя4. От своя страна, Банката е задължена съгласно своя Устав да “обезпечи използването на средствата от даден заем единствено за целите, за които е отпуснат заема, отделяйки дължимото внимание на съображенията за икономичност и ефективност и без да се зачитат политически или други не икономически фактори и влияния”5, като за тази цел е разработила подробни процедури. Макар конкретните правила и тръжни процедури, прилагани при възлагането на поръчки за доставка на стоки или строителни работи за изпълнение на даден проект да зависят от обстоятелствата в конкретния случай, съществуват четири основни положения, определящи изискванията на Банката:

(a) необходимост от икономичност и ефективност при реализацията на проекта, включително и при възлагането на поръчките за доставка на съответните стоки или строителни работи;

(б) заинтересоваността на Банката – в качеството й на кооперативна институция – от това да се дава на всички приемливи участници в търга от развити и развиващи се страни6 възможност да се конкурират за доставката на стоки и строителни работи, финансирани от Банката;

(в) заинтересоваността на Банката, като институция, чиято цел е да съдейства за развитието, да насърчава развитието на местни изпълнители и производители в страната-заемополучател; и

(г) важността на осигуряване прозрачност в процеса на тръжната процедура.

1.3 Банката смята, че в болшинството от случаите тези нужди и интереси могат да се реализират най-добре посредством правилно организиран и проведен Международен конкурентен търг (МКТ) и предоставяне на подходящи преференции за стоки местно производство и – когато е удачно – за местни Изпълнители7 на строителни работи при определени условия. В такива случаи, Банката изисква от своите Заемополучатели да си осигурят доставката на стоките или строителните работи посредством МКТ, открит за приемливи Доставчици или Изпълнители8. В Раздел II на тези Указания е дадено описание на процедурите за МКТ.

1.4 От друга страна, когато е ясно, че МКТ не е най-икономичният и ефективен начин за снабдяване, в Заемното споразумение се предвиждат други начини за снабдяване. Раздел III описва други методи за снабдяване и подробно излага случаите, когато тяхното прилагане би било по-подходящо. Точно определените методи, които трябва да се следват за възлагане на поръчки за доставка на стоки и работи по определен проект са указани в Заемното споразумение за дадения проект.
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница