Указания за финансов одитДата30.04.2017
Размер350.76 Kb.


МСВОИ 1805

Международните стандарти на върховните одитни институции – МСВОИ се публикуват от Международната организация на върховните одитни институции ИНТОСАЙ.

Повече информация можете да откриете на интернет адрес www.issai.org

Указания за финансов одит

КОНКРЕТНИ СЪОБРАЖЕНИЯ – ОДИТИ НА ОТДЕЛНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И НА СПЕЦИФИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ, СТАТИИ ИЛИ ПОЗИЦИИ ВЪВ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

КОМИТЕТ ПО ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СТАНДАРТИПОДКОМИТЕТ ПО ФИНАНСОВ ОДИТ -СЕКРЕТАРИАТ

Сметна палата на Кралство Швеция ‧ 11490‧ Stockholm ‧Sweden

Tel: + 46 5171 4000 ‧ Fax +46 5171 4111

Email: projectsecretariat@riksrevisionen.se

ИНТОСАЙ

Генерален секретариат на INTOSAI ‧ Сметна палата на Република АвстрияDampfschiffstrasse 2

A 1033 vienna

austria

Tel: ++43 (1) 711 71 ‧ Fax ++43 (1) 718 0969E-Mail: intosai@rechnungshof.gv.at

WORLD WIDE WEB: http://www.intosai.org

Настоящото Указание за финансов одит се основава на Международен одитен стандарт (МОС) 805 „Конкретни съображения- одити на отделни финансови отчет и на специфични елементи, статии или позиции във финансовия отчет”, разработен от Съвета по международни стандарти и стандарти за изразяване на увереност (СМОССИУ) и публикуван от Международната федерация на счетоводителите (МФС). МОС 805 е включен в указанията с разрешението на МФС

СЪДЪРЖАНИЕ НА МСВОИ 1805

Практически бележки към МОС 805 Параграф

Обща информация

Въведение в МОС

Съдържание на практическите бележки П1

Приложимост на МОС при одита в публичния сектор П2

Допълнителни насоки по въпроси на публичния сектор

Общи съображения П2

Съображения при приемане на ангажимент П3-П6

Формиране на становище и докладване на съображения П7-П9МЕЖДУНАРОДЕН ОДИТЕН СТАНДАРТ 805

Въведение

Обхват на настоящия МОС 1-3

Дата на влизане в сила 4

Цел 5

Определения 6

Изисквания

Съображения при приемането на ангажимента 7-9

Съображения при планирането и изпълнението на одита 10

Формиране на становище и докладване на съображения 11-17Приложение и други пояснения

Обхват на МОС A1-А4

Съображения при приемането на ангажимента А5-А9

Съображения при планирането и изпълнението на одита А10-А14

Формиране на становище и докладване на съображения A15-A18

Приложение 1: Примери за конкретни елементи, статии или
позиции във финансовия отчет


Приложение 2: Примери за одитни доклади по отделни финансови
отчети и по конкретен елемент на финансовия отчет


Практически бележки1към МОС 805

КОНКРЕТНИ СЪОБРАЖЕНИЯ – ОДИТИ НА ОТДЕЛНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И НА СПЕЦИФИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ, СТАТИИ ИЛИ ПОЗИЦИИ ВЪВ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

Обща информация

Настоящите практически бележки представляват допълнителни насоки към МОС 805 – Конкретни съображения - одити на отделни финансови отчети и на специфични елементи, статии или позиции във финансовия отчет. Те трябва да се четат заедно с МОС. МОС 805 е в сила за одити на отделни финансови отчети или на специфични елементи, статии или позиции за периоди, започващи на или след 15 декември, 2009 г. В случай на одити на отделни финансови отчети или на специфични елементи, статии или позиции във финансовия отчет, изготвени към определена конкретна дата, МОС 805 е в сила за одити на такава информация, изготвена на тази дата или след 14 декември, 2010. Практическите бележки са в сила от същата дата.Въведение в МОС

Международните одитни стандарти от 100 до 700 се прилагат при одити на финансови отчети и трябва да бъдат адаптирани, както е необходимо, според конкретната ситуация, когато се прилагат при одити на друга финансова информация за минал период. МОС 805 разглежда конкретни съображения при прилагането на тези МОС при одита на отделни финансови отчети и на специфичен елемент, статия или позиция във финансовия отчет. Отделният финансов отчет или конкретният елемент, статия или позиция от финансовия отчет могат да бъдат изготвени в съответствие с рамка с общо или с рамка със специално предназначение. Ако бъдат изготвени в съответствие с рамка със специално предназначение, при одита се прилага и МОС 8002. МОС 805 не се прилага по отношение на доклад на одитор на компонент, издаден в резултат от работа, извършена върху финансовата информация на компонент по искане на екипа за ангажимент за група за целите на одита на финансовия отчет на групата (виж МОС 6003). МОС 805 не отменя изискванията на останалите МОС, нито разглежда всички специални въпроси, които могат да бъдат уместни в конкретната ситуация по ангажимента.Съдържание на практическите бележки

П1 Практическите бележки предоставят допълнителни насоки за одиторите в публичния сектор, във връзка с:

(а) Общи съображения

(б) Съображения при приемане на ангажимента

(в) Формиране на становище и докладване на съображения.

Приложимост на МОС при одита в публичния сектор

П1. МОС 805 е приложим за одитори на организации в публичния сектор, когато имат ангажимент да одитират отделен финансов отчет или специфичен елемент, статия или позиция на финансовия отчет.Допълнителни насоки по въпроси на публичния сектор

Общи съображения

П2. Целите на финансовия одит в публичния сектор са често по-широки по отношение на изразяване на становище дали финансовите отчети със специално предназначение съответстват във всяко отношение на приложимата рамка за финансово отчитане (т.е. обхвата на МОС). Одитният мандат или отговорностите на организациите от публичния сектор, произтичащи от законодателството, нормативните разпоредби, министерски постановления, изисквания на управленски политики или решения на законодателната власт, могат да имат за резултат допълнителни цели. Тези допълнителни цели могат да включват отговорности за одит и докладване, например докладване дали одиторът е открил случаи на несъответствие с правната рамка, включително бюджет и отчетност и/или докладване относно ефективността на вътрешния контрол. Ангажименти за докладване по отделни финансови отчети или по специфичен елемент, статия или позиция във финансовия отчет може също да включват такива допълнителни цели. Даже и в случаи когато няма допълнителни цели, може да съществуват очаквания от страна на обществеността във връзка с докладване от одиторите в публичния сектор относно несъответствие с правната рамка или докладване относно ефективността на вътрешния контрол. Ето защо одиторите в публичния сектор имат предвид тези очаквания и следят с повишено внимание за области, които могат да породят несъответствие със закона или ефективността на вътрешния контрол, когато извършват одит на отделен финансов отчет или на специфичен елемент, статия или позиция във финансовия отчет.Съображения при приемане на ангажимент

П3. Когато се взема под внимание параграф 7 на МОС, одиторите в публичния сектор може да бъдат ангажирани да одитират отделни финансови отчети, конкретен елемент, статии или позиции, като например да одитират проекти, финансирани от правителството в организации, в които те нямат ангажимент да извършват одит на пълния комплект на финансов отчет на организацията. Насоките, изложени в параграф А6 на МОС за обсъждане с ръководството дали одиторите в публичния сектор не могат да изберат някакъв друг вид ангажимент, когато одитът в съответствие с МОС не е приложим, обикновено не касаят одиторите в публичния сектор. Одиторите в публичния сектор трябва да определят и съгласуват тези въпроси със законодателната власт или с лицата, които носят отговорност за управлението на одитната организация.

П4. Организация, която функционира в публичния сектор, може да изготви финансова информация, включваща отделни финансови отчети, специални елементи, статии или позиции на финансов отчет за други страни (като например управителни органи, законодателната власт или други страни, които изпълняват надзорна функция). Тази информация може да е включена в одитния мандат на одитната организация в публичния сектор. В такива случаи одиторите в публичния сектор, ангажирани с такива одити, внимателно разглеждат указанията в параграф А5 до А9 на МОС.

П5. Когато одиторите в публичния сектор имат ангажимент да докладват за отделен финансов отчет, конкретни елементи, статии или позиции на финансов отчет във връзка с извършен одит на цялостния финансов отчет на организацията, те решават дали законите, наредбите или одитните правомощия могат да определят формулировката на становището в одитния доклад, която се различава значително от насоките, посочени в параграф А8 и А9 на МОС. Параграфи 18 до 21 на МОС 2104 разглеждат допълнителните съображения на одитора при приемане на ангажимент.

П6. Параграф 6 на МОС обяснява, че разбирането на мерките, предприети от ръководството за определяне на рамката на финансовия отчет за приемлива при конкретните условия, може да подпомогне одитора при определяне приемливостта на тази рамка. В публичния сектор рамката за финансово отчитане може да е определена от закон или наредба.

Формиране на становище и докладване на съображения

П7. В публичния сектор законодателството, което управлява одитния мандат може да определи структурата или начина на изразяване, които да се използват в одитния доклад. Когато одиторите в публичния сектор изготвят одитния доклад като използват структурата или формулировката, определена в законодателството, одитният доклад може да се позове на извършения одит в съответствие с МОС и законодателството, управляващо одитния мандат, само ако одитният доклад включва най-малко всеки от елементите, описани в параграф 43(а)-(и) на МОС 7005.

П8. Одитният доклад по отделен финансов отчет или по конкретен елемент на финансовия отчет може да отразява отговорност за докладване, в допълнение на отговорност за докладване дали отделения финансов отчет или конкретен елемент на финансовия отчет са изготвени в съответствие с приложимата рамка за финансово отчитане (или в съответствие с договорената форма на становището). В такъв случай одитният доклад отразява изискванията на съответното законодателство или одитен мандат.

П9. Параграф 14 на МОС изисква от одитора да вземе под внимание дали да модифицира одитния доклад по отделния елемент по подобие на одитния доклад по цялостния финансовия отчет на организацията. Одиторите в публичния сектор също преценяват дали да променят одитния доклад по отделния елемент, базирайки се на модифицирани становища в одитния доклад по цялостния финансов отчет на организацията, които са свързани с допълнителна цел. Даже когато такова модифицирано становище не се отнася за одитирания елемент, одиторите в публичния сектор преценяват дали да включат препратка към модифицираното становище в одитния доклад по елемента. Факторите, които могат да повлияят върху съображенията на одитора в публичния сектор включват изискванията на съответното законодателство или одитен мандат, други специфични условия за ангажимента, и дали пропускането на такава препратка в одитния доклад по отделния елемент на финансовия отчет може да е заблуждаващо.МЕЖДУНАРОДЕН ОДИТЕН СТАНДАРТ 805

КОНКРЕТНИ СЪОБРАЖЕНИЯ – одити на ОТДЕЛНИ финансовИ отчетИ и на специфични елементи, СТАТИИ или позиции
във финансовия отчет

(В сила за одити на финансови отчети за периоди, започващи на и след 15 декември 2009 г.)СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение Параграф

Обхват на този МОС 1-3

Дата на влизане в сила 4

Цел 5

Определения 6

Изисквания

Съображения при приемането на ангажимент 7-9

Съображения при планирането и извършването на одита 10

Формиране на становище и въпроси, свързани с издаването


на доклад 11-17

Приложение и други пояснения

Обхват на този МОС A1-A4

Съображения при приемането на ангажимент A5-A9

Съображения при планирането и извършването на одита A10-A14

Формиране на становище и въпроси, свързани с издаването
на доклад A15-A18

Приложение 1: Примери на конкретни елементи, статии или позиции
във финансовия отчет


Приложение 2: Пример на Одитни доклади по отделни финансови
отчети и по конкретен елемент от финансов отчет

Международен одитен стандарт (МОС) 805, “Конкретни съображения – одити на отделни финансови отчети и на специфични елементи, статии или позиции във финансовия отчет” трябва да бъде разглеждан заедно с МОС 200 „Общи цели на независимия одитор и на осъществяването на одит в съответствие с Международните одитни стандарти”.Въведение

Обхват на този МОС

1. Международните одитни стандарти (МОС) от 100 до 700 се прилагат при одити на финансови отчети и трябва да бъдат адаптирани, както е необходимо според конкретната ситуация, когато се прилагат при одити на друга финансова информация за минал период. Настоящият МОС разглежда конкретни съображения при прилагането на тези МОС при одита на отделни финансови отчети и на специфични елементи, статии или позиции във финансовия отчет. Отделен финансов отчет или конкретният елемент, статия или позиция от финансов отчет могат да бъдат изготвени в съответствие с рамка с общо или със специално предназначение. Ако бъдат изготвени в съответствие с


рамка със специално предназначение, при одита се прилага и МОС 8006. (виж параграфи A1 A4)

2. Настоящият МОС не се прилага по отношение на доклад на одитор на компонент, издаден в резултат на работа, извършена по финансовата информация на компонент по искане на екипа по ангажимент за група за целите на одита на финансовия отчет на групата (виж МОС 6007).

3. Настоящият МОС не отменя изискванията на останалите МОС, нито цели да обхване всички специални въпроси, които могат да бъдат уместни в конкретната ситуация по ангажимента.

Дата на влизане в сила

4. Настоящият МОС е в сила за одити на отделни финансови отчети или на конкретни елементи, сметки или позиции за периоди, започващи на или след 15 декември 2009 г. В случай на одити на отделни финансови отчети или на конкретни елементи, сметки или позиции от финансов отчет, изготвен към конкретна дата, настоящият МОС е в сила за одити на такава информация, изготвена на или след 14 декември 2010 г.Цел

5. Целта на одитора, при прилагането на МОС при одита на отделни финансови отчети или на конкретен елемент, статии или позиция от финансов отчет, е да обхване по подходящ начин специалните въпроси, които са свързани със:

(a) приемането на ангажимента;

(б) планирането и изпълнението на ангажимента; и

(в) формирането на становище и издаването на доклад по отделен финансов отчет или по конкретния елемент, статия или позиция от финансов отчет.

Определения

6. За целите на настоящия МОС, вижте следните термини:

(a) “Елемент на финансов отчет” или “елемент” означава “елемент, статия или позиция във финансов отчет;”

(б) “Международни стандарти за финансово отчитане” означава Международните стандарти за финансово отчитане, издадени от Съвета по международни счетоводни стандарти; и

(в) Отделен компонент на финансов отчет или конкретен елемент на финансов отчет включва и свързаните пояснителни бележки. Свързаните пояснителни бележки обикновено се състоят от обобщение на съществените счетоводни политики и друга пояснителна информация, свързана с финансовия отчет или с елемента.

Изисквания

Съображения при приемането на ангажимент

Прилагане на МОС

7. МОС 200 изисква от одитора да спази всички МОС, свързани с одита.8 В случай на одит на отделен финансов отчет или на конкретен елемент от финансов отчет, това изискване се прилага независимо дали одиторът е ангажиран да извърши одит и на пълния комплект финансови отчети на предприятието. Ако одиторът не е ангажиран да извърши одит и на пълния комплект финансови отчети на предприятието, той определя дали одитът на отделен финансов отчет или на конкретен елемент от този финансов отчет в съответствие с МОС е практически обосновано. (виж: параграфи A5 A6)Приемливост на рамката за финансово отчитане

8. МОС 210 изисква от одитора да определи приемливостта на рамката за финансово отчитане, прилагана при изготвянето на финансовия отчет.9 В случай на одит на отделен финансов отчет или на конкретен елемент на финансов отчет, това включва дали прилагането на рамката за финансово отчитане ще доведе до представяне, което осигурява достатъчни оповестявания, които да позволят на целевите потребители да разберат информацията, съдържаща се във финансовия отчет или в елемента, и ефекта на съществените операции и събития върху информацията, съдържаща се във финансовия отчет или елемента. (виж: параграф A7)Форма на становището

9. МОС 210 изисква договорените условия на одитния ангажимент да включват очакваната форма на всякакви доклади, които ще бъдат издадени от одитора.10 В случай на одит на отделен финансов отчет или на конкретен елемент на финансов отчет, одиторът взима под внимание дали очакваната форма на становището е подходяща за конкретната ситуация. (виж: параграфи 8 9)Съображения при планирането и извършването на одита

10. МОС 200 посочва, че МОС са написани в контекста на одита на финансов отчет; те трябва да бъдат адаптирани, както е необходимо според конкретната ситуация, когато се прилагат при одити на друга финансова информация за минал период1112. При планирането и извършването на одит на отделен финансов отчет или на конкретен елемент от финансов отчет, одиторът адаптира всички МОС, свързани с одита, както е необходимо според конкретните обстоятелства на ангажимента. (виж: параграфи A10 A14)Формиране на становище и въпроси, свързани с издаването на доклад

11. Когато се формира становище и се издава доклад по отделен финансов отчет или по конкретен елемент от финансов отчет, одиторът прилага изискванията на МОС 700,13 адаптирани както е необходимо според конкретните обстоятелства на ангажимента. (виж: параграфи A15 A16)Издаване на доклад по пълен комплект финансови отчети на предприятие и по отделен финансов отчет или по конкретен елемент от този финансов отчет

12. Ако одиторът поеме ангажимент да издаде доклад по отделен финансов отчет или по конкретен елемент от финансов отчет, едновременно с ангажимента да извърши одит на пълния комплект финансови отчети на предприятието, одиторът изразява отделно становище за всеки ангажимент.

13. Одитираният отделен финансов отчет или одитираният конкретен елемент от финансов отчет може да бъде публикуван заедно с одитирания пълен комплект финансови отчети на предприятието. Ако одиторът заключи, че представянето на отделен финансов отчет или на конкретен елемент от финансов отчет не се различава съществено от пълния комплект финансови отчети, одиторът иска от ръководството да коригира тази ситуация. Съгласно параграфи 15 и 16, одиторът разграничава становището по отделния финансов отчет или по конкретния елемент от финансовия отчет от становището по пълния комплект финансови отчети. Одиторът не издава одитен доклад, съдържащ становище по отделния финансов отчет или по конкретен елемент от финансовия отчет, докато не бъде удовлетворен от направеното разграничаване.

Модифицирано становище, параграф за обръщане на внимание или параграф „Други въпроси” в одитния доклад по пълния комплект финансови отчети на предприятието.

14. Ако становището в одитния доклад по пълния комплект финансови отчети на предприятието е модифицирано или този доклад съдържа параграф за обръщане на внимание, или параграф „Други въпроси”, одиторът определя ефекта, който това обстоятелство може да окаже върху одитния доклад по отделния финансов отчет или по конкретен елемент от този финансов отчет. Когато се счита за уместно, одиторът модифицира становището по отделния финансов отчет или по конкретен елемент от финансовия отчет, или включва параграф за обръщане на внимание или съответно, параграф „Други въпроси” в одитния доклад. (виж: параграф A17)

15. Ако одиторът заключи, че е необходимо да изрази отрицателно становище или отказ от изразяване на становище по пълния комплект финансови отчети на предприятието като цяло, МОС 705 не разрешава на одитора да включи в същия одитен доклад немодифицирано становище по отделния финансов отчет, който формира част от този финансов отчет, или по конкретния елемент, който формира част от този финансов отчет.14 Това е така, защото такова немодифицирано становище би противоречало на отрицателното становище или на отказа от изразяване на становище по пълния комплект финансови отчети на предприятието като цяло. (виж: параграф A18)

16. Ако одиторът направи заключение, че е необходимо да изрази отрицателно становище или откаже да изрази становище по пълния комплект финансови отчети на предприятието като цяло, но в контекста на отделен одит на конкретен елемент, който е включен в този финансов отчет, одиторът независимо от това сметне за подходящо да изрази немодифицирано становище по този елемент, той прави това единствено ако:

(a) на одитора не е забранено от закон или подзаконов нормативен акт да направи това;

(б) това становище е изразено в одитен доклад, който не се издава заедно с одитния доклад, съдържащ отрицателното становище или отказа от изразяване на становище; и

(в) конкретният елемент не представлява основна част от пълния комплект финансови отчети на предприятието.

17. Одиторът не изразява немодифицирано становище по отделен компонент на финансов отчет от пълен комплект финансови отчети, ако е изразил отрицателно становище или е отказал да изрази становище по пълния комплект финансови отчети като цяло. Това важи дори ако одитният доклад по отделния компонент на финансов отчет не се публикува заедно с одитния доклад, съдържащ отрицателното становище или отказа от изразяване на становище. Това е така, защото отделният компонент на финансов отчет се счита за съставляващ основна част от този финансов отчет.

***

Приложение и други пояснения

Обхват на настоящия МОС (виж: параграф 1)

A1. МОС 200 дефинира термина “финансова информация за минал период” като информация, имаща финансово изражение, по отношение на конкретно предприятие, която се получава основно от счетоводната му система и се отнася за икономически събития, възникващи в минали периоди от време, или за икономически условия и обстоятелства към определени моменти в миналото.15

A2. МОС 200 дефинира термина “финансов отчет” като структурирано представяне на финансова информация за минал период, която обикновено включва съпътстващи пояснителни приложения, чието предназначение е да бъдат представени икономическите ресурси или задължения на предприятието към определен момент, или промените в тях за период от време, в съответствие с дадена рамка за финансово отчитане. Терминът обикновено се отнася за пълен комплект финансови отчети, както той се определя от изискванията на приложимата рамка за финансово отчитане.16

A3. МОС са написани в контекста на одита на финансови отчети17; те трябва да бъдат адаптирани както е необходимо с оглед на конкретната ситуация, когато се прилагат към одит на друга финансова информация за минал период, като например отделен финансов отчет или конкретен елемент от финансов отчет. Целта на настоящия МОС е да съдейства в тази насока. (Приложение 1 изброява примери на друга такава финансова информация за минал период.)

A4. Един ангажимент за изразяване на разумна увереност, различен от одит на финансова информация за минал период, се изпълнява в съответствие с Международен стандарт за ангажименти за изразяване на увереност (МСАИУ) 3000.18

Съображения при приемането на ангажимент

Прилагане на МОС (виж: параграф 7)

A5. МОС 200 изисква от одитора да спазва (a) съответните етични изисквания, включително тези, отнасящи се до независимостта, свързани с ангажименти за одит на финансов отчет, и (б) всички МОС, свързани с одита. Той също така изисква от одитора да спазва всяко изискване на МОС, освен ако, както е в случая на одит, всички МОС не са приложими или изискването не е уместно, тъй като зависи от изпълнението на определено условие, а това условие не е налице. В изключителни ситуации одиторът може да прецени като необходимо да се отклони от дадено изискване на МОС, като изпълни алтернативни одитни процедури, за да постигне целта на това изискване.19

A6. Спазването на изискванията на МОС, които са свързани с одита на отделен финансов отчет или на конкретен елемент на финансов отчет, може да не е практически обосновано, когато одиторът не е ангажиран да извърши одит на пълния финансов отчет на предприятието. В тези случаи одиторът често няма същото разбиране за предприятието и неговата среда, включително за неговата система за вътрешен контрол, като това на одитор, който одитира пълния комплект финансови отчети на предприятието. Също така одиторът не разполага с одитни доказателства за качеството на счетоводните документи като цяло или на другата счетоводна информация, които би получил при одита на пълния комплект финансови отчети на предприятието. Съответно одиторът може да се нуждае от допълнителни доказателства, за да потвърди одитните доказателства, получени от счетоводните документи. В случай на одит на конкретен елемент на финансов отчет, определени МОС изискват одитна работа, която може да бъде непропорционална спрямо одитирания елемент. Например макар да е вероятно изискванията на МОС 57020 да са приложими в конкретната ситуация на одит на справка за вземанията, спазването на тези изисквания може да не е обосновано от практическа гледна точка поради необходимите за това одитни усилия. Ако одиторът заключи, че одитът на отделен компонент на финансов отчет или на конкретен елемент на финансов отчет в съответствие с МОС може да не е практически обосновано, одиторът може да обсъди с ръководството дали друг вид ангажимент не би бил по-обоснован от практическа гледна точка.

Приемливост на рамката за финансово отчитане (виж параграф 8)

A7. Отделен финансов отчет или конкретен елемент на финансов отчет могат да бъдат изготвени в съответствие с приложима рамка за финансово отчитане, която се основава на рамка за финансово отчитане, установена от упълномощена или призната организация за изготвяне на стандарти за целите на изготвянето на пълен комплект финансови отчети (например Международните стандарти за финансово отчитане). Ако това е случаят, определянето дали приложимата рамка е приемлива може да включва разглеждане дали тази рамка включва всички изисквания на рамката, на която се базира, които са свързани с представянето на отделния компонент на финансов отчет или на конкретен елемент от финансовия отчет, която осигурява достатъчни оповестявания.Форма на становището (виж параграф 9)

A8. Формата на становището, което ще бъде изразено от одитора, зависи от приложимата рамка за финансово отчитане и приложимите закони или подзаконови нормативни актове.21 Съгласно МОС 700: 22

(а) Когато изразява немодифицирано становище по финансов отчет, изготвен в съответствие с рамка за достоверно представяне, становището на одитора следва да използва, освен ако не се изисква друго от закон или подзаконов нормативен акт, една от следните фрази, които се считат за еквивалентни: (i) финансовият отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, … в съответствие с [приложимата рамка за финансово отчитане]; или (ii) финансовият отчет дава вярна и честна представа за … в съответствие с [приложимата рамка за финансово отчитане]; и

(б) Когато изразява немодифицирано становище по финансов отчет, изготвен в съответствие с рамка за съответствие, одитното становище следва да бъде, че финансовият отчет е изготвен, във всички съществени аспекти, в съответствие с [приложимата рамка за финансово отчитане].

A9. В случая на отделен финансов отчет или на конкретен елемент от финансов отчет, приложимата рамка за финансово отчитане може да не обхваща изрично представянето на финансовия отчет или на елемента. Това може да бъде случаят, когато приложимата рамка за финансово отчитане се базира на рамка за финансово отчитане, установена от упълномощена или призната организация за изготвяне на стандарти за целите на изготвянето на пълен комплект финансови отчети (например Международните стандарти за финансово отчитане). Следователно одиторът разглежда дали очакваната форма на становище е подходяща в светлината на приложимата рамка за финансово отчитане. Факторите, които могат да окажат влияние на одитора дали да използва фразите “представя достоверно във всички съществени аспекти” или “дава вярна и честна представа” в одитното становище, включват:


 • дали приложимата рамка за финансово отчитане е изрично или по подразбиране ограничена само до изготвянето на пълен комплект финансови отчети.

 • дали отделният финансов отчет или конкретният елемент от финансов отчет ще:

  • съответства изцяло на всяко едно от тези изисквания на рамката, свързани с конкретния финансов отчет или конкретния елемент, и дали представянето на финансовия отчет или елемента включва свързаните пояснителни бележки, и

  • ако е необходимо да постигне достоверно представяне, дали да направи оповестявания извън тези, които се изискват конкретно от рамката, или, в изключителни случаи, да се отклони от изискване на тази рамка.

Решението на одитора относно очакваната форма на становище е въпрос на професионална преценка. То може да бъде повлияно от това, дали използването на фразите “представя достоверно във всички съществени аспекти” или “дава вярна и честна представа” в одитното становище по отделния финансов отчет или по конкретен елемент от финансовия отчет, изготвен в съответствие с рамка за достоверно представяне, е общоприето в конкретната юрисдикция.

Съображения при планирането и изпълнението на одита (виж: параграф 10)

A10. Преценката дали всеки един МОС е уместен изисква внимателно разглеждане. Дори когато само конкретен елемент от финансов отчет е предмет на одит, МОС като МОС 240,23 МОС 55024 и МОС 570 по принцип са уместни. Това е така, защото елементът би могъл да бъде представен неправилно в резултат от измама, поради ефекта от сделки и операции със свързани лица, или поради неправилното прилагане на принципа за действащо предприятие съгласно приложимата рамка за финансово отчитане.

A11. Нещо повече, МОС са написани в контекста на одит на финансов отчет; те трябва да бъдат адаптирани както е необходимо при конкретните обстоятелства, когато се прилагат към одит на отделен финансов отчет или на конкретен елемент от финансов отчет.25 Например писмените изявления от ръководството за пълния комплект финансови отчети биха били заменени с писмени изявления за представянето на финансовия отчет или на елемента, в съответствие с приложимата рамка за финансово отчитане.

A12. Когато се извършва одит на отделен финансов отчет или на конкретен елемент на финансов отчет едновременно с одит на пълния комплект финансови отчети на предприятието, одиторът може да бъде в състояние да използва одитните доказателства, получени като част от одита на пълния комплект финансови отчети на предприятието в одита на финансовия отчет или на елемента. МОС обаче изискват от одитора да планира и проведе одита на финансовия отчет или на елемента така, че да получи достатъчни и подходящи одитни доказателства, на които да базира становището по финансовия отчет или елемента.

A13. Отделните финансови отчети, които съставляват пълния комплект на финансов отчет, и много от елементите на този финансов отчет, включително свързаните пояснителни бележки, са взаимно свързани. Съответно когато се извършва одит на отделен финансов отчет или на конкретен елемент от финансов отчет, одиторът може да не бъде в състояние да разгледа финансовия отчет или елемента изолирано. Съответно може да се наложи одиторът да изпълни процедури във връзка с взаимосвързаните позиции, за да изпълни целите на одита.

A14. Нещо повече, нивото на същественост, определено за отделния финансов отчет или за конкретен елемент от финансовия отчет, може да бъде по-ниско от нивото на същественост, определено за пълния комплект финансови отчети на предприятието; това ще окаже влияние върху естеството, времето на изпълнение и обхвата на одитните процедури и оценката на некоригираните отклонения.Формиране на становище и въпроси, свързани с изготвянето на доклад (виж: параграфи 11, 14)

A15. МОС 700 изисква от одитора при формирането на становище да оцени дали финансовият отчет осигурява достатъчни оповестявания, за да позволи на целевите потребители да разберат ефекта от съществените сделки и събития върху информацията, съдържаща се във финансовия отчет.26 В случая на отделен финансов отчет или на конкретен елемент от финансов отчет, важно е финансовият отчет или елементът, включително свързаните с тях пояснителни бележки, с оглед на изискванията на приложимата рамка за финансово отчитане, да осигуряват достатъчни оповестявания, за да позволят на целевите потребители да разберат информацията, съдържаща се във финансовия отчет или в елемента, както и ефекта от съществените сделки и събития върху информацията, съдържаща се във финансовия отчет или елемента.

A16. Приложение 2 към настоящият МОС съдържа примери на одитни доклади по отделен финансов отчет и по конкретен елемент от финансов отчет.

Модифицирано становище, параграф за обръщане на внимание или параграф „Други въпроси” в одитния доклад по пълен комплект финансови отчети на предприятието (вж.: параграф 14 15)

A17. Дори когато модифицираното становище по пълния комплект финансови отчети на предприятието, параграфът за обръщане на внимание или параграфът „Други въпроси” не се отнасят до одитирания финансов отчет или до одитирания елемент, одиторът въпреки това може да сметне за подходящо да направи препратка към модификацията в параграф „Други въпроси” в одитния доклад по финансовия отчет или по елемента, тъй като преценката на одитора е, че това би било уместно за разбирането от страна на потребителите на одитирания финансов отчет или на одитирания елемент, или на свързания с тях одитен доклад (виж МОС 706).27

A18. В одитния доклад по пълен комплект финансови отчети на предприятието, са възможни едновременно отказ от изразяване на становище относно резултатите от дейността и паричните потоци, когато това е уместно, и немодифицирано становище относно финансовото състояние, тъй като отказът от изразяване на становище се издава единствено във връзка с резултатите от дейността и паричните потоци, но не и във връзка с финансовия отчет като цяло.28

Приложение 1

(виж: параграф A3)Примери на конкретни елементи, статии или позиции във финансовия отчет

 • Вземания, провизия за трудно събираеми вземания, материални запаси, задължение за начислени доходи на частен пенсионен план, отразена стойност на разграничими нематериални активи или задължение за “възникнали, но непредявени” щети в застрахователен портфейл, включително свързаните с тях пояснителни бележки.

 • Справка за външно управлявани активи и доходи на частен пенсионен план, включително свързаните с тях пояснителни бележки.

 • Справка за нетните материални активи, включително свързаните с тях пояснителни бележки.

 • Справка за вноските по лизингови договори, включително пояснителните бележки.

 • Справка за участие в печалбите или бонуси на персонала, включително пояснителните бележки.

Приложение 2

(виж: параграф A16)Примери на одитни доклади по отделен финансов отчет и по конкретен елемент от финансов отчет

 • Пример 1: Одитен доклад по отделен компонент на финансов отчет, изготвен в съответствие с рамка с общо предназначение (за целите на този пример, рамка за достоверно представяне).

 • Пример 2: Одитен доклад по отделен финансов отчет, изготвен в съответствие с рамка със специално предназначение (за целите на този пример, рамка за достоверно представяне).

 • Пример 3: Одитен доклад по конкретен елемент, статия или позиция от финансов отчет, изготвен в съответствие с рамка със специално предназначение (за целите на този пример, рамка за съответствие).
Пример 1:

Обстоятелствата включват следното:

 • Одит на баланс (т.e., отделен компонент на финансов отчет).

 • Балансът е изготвен от ръководството на предприятието в съответствие с изискванията на рамката за финансово отчитане в юрисдикция X, приложима при изготвянето на баланс.

 • Приложимата рамка за финансово отчитане представлява рамка за достоверно представяне, която е разработена така, че да отговори на общите потребности от финансова информация на широк кръг от потребители.

 • Условията на одитния ангажимент отразяват описанието на отговорността на ръководството за изготвянето на финансовия отчет в МОС 210.

 • Одиторът е определил, че е подходящо да използва фразата “представя достоверно, във всички съществени аспекти” в одитното становище.

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

[ПОДХОДЯЩ АДРЕСАТ]

Ние извършихме одит на приложения баланс на компанията АБВ към 31 декември 20X1 година, както и обобщено оповестяване на съществените счетоводни политики и другите пояснителни бележки (заедно “финансов отчет”).

Отговорност на ръководството29 за финансовия отчет

Ръководството е отговорно за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет, в съответствие с тези изисквания на рамката за финансово отчитане в юрисдикция X, които са приложими към изготвянето на такъв финансов отчет и за такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството определи като необходима за изготвянето на финансов отчет, който не съдържа съществени отклонения, независимо дали те се дължат на измама или грешка.Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одитно становище по този финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие с Международните одитни стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на увереност доколко финансовият отчет не съдържа съществени отклонения.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одитни доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени отклонения във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на предприятието, за да разработи одитни процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на становище относно ефективността на системата за вътрешен контрол на предприятието30. Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.

Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одитно становище.Становище

По наше мнение финансовият отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на компания АБВ към 31 декември 20Х1 година, в съответствие с тези изисквания на рамката за финансово отчитане в юрисдикция X, които са приложими към изготвянето на такъв финансов отчет.

[Подпис на одитора]

[Дата на одитния доклад]

[Адрес на одитора]


Пример 2:

Обстоятелствата включват следното:

 • Одит на отчет за паричните постъпления и плащания (т.e., отделен компонент на финансов отчет).

 • Финансовия отчет е изготвен от ръководството на предприятието на счетоводна база „парични постъпления и плащания” в отговор на искане за информация за паричните потоци, получено от кредитор. Ръководството може да избере рамката за финансово отчитане.

 • Приложимата рамка за финансово отчитане е обща рамка за достоверно представяне, чиято цел е да отговори на потребностите от финансова информация на конкретни потребители.31

 • Одиторът е определил, че е подходящо да използва фразата “представя достоверно, във всички съществени аспекти” в одитното становище.

 • Разпространението или използването на одитния доклад не е ограничено.

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

[ПОДХОДЯЩ АДРЕСАТ]

Ние извършихме одит на приложения отчет за паричните постъпления и плащания на компанията АБВ към 31 декември 20X1 година, както и обобщено оповестяване на съществените счетоводни политики и другите пояснителни бележки (заедно “финансов отчет”). Финансовият отчет е изготвен от ръководството на счетоводна база „парични постъпления и плащания”, както е описано в Бележка X.

Отговорност на ръководството32 за финансовия отчет

Ръководството е отговорно за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет, в съответствие със счетоводна база „парични постъпления и плащания”, както е описано в Бележка X; това включва определяне дали базата за отчитане „парични постъпления и плащания” е приемлива база за изготвянето на финансов отчет при конкретните обстоятелства и за такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството определи като необходима за изготвянето на финансов отчет, който не съдържа съществени отклонения, независимо дали те се дължат на измама или грешка.Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одитно становище по този финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие с Международните одитни стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на увереност доколко финансовият отчет не съдържа съществени отклонения.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одитни доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени отклонения във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска одиторът взима под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на предприятието, за да разработи одитни процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на становище относно ефективността на системата за вътрешен контрол на предприятието. Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.

Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одитно становище.Становище

По наше мнение финансовият отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти паричните постъпления и плащания на компания АБВ към 31 декември 20Х1 година, в съответствие със счетоводна база „парични постъпления и плащания”, както е описана в Бележка Х.Счетоводна база

Без да модифицираме нашето становище, обръщаме внимание на Бележка X към финансовия отчет, която описва счетоводната база. Финансовият отчет е изготвен с цел да предостави информация на кредитор XYZ. В резултат от това отчетът може да не е подходящ за друга цел.

[Подпис на одитора]

[Дата на одитния доклад]

[Адрес на одитора]


Пример 3:

Обстоятелствата включват следното:

 • Одит на задължението за “възникнали, но непредявени” щети в застрахователен портфейл (т.e. елемент, статия или позиция от финансов отчет).

 • Финансовата информация е била изготвена от ръководството на предприятието в съответствие с разпоредбите за финансово отчитане, установени от регулаторен орган в отговор на изискванията на този регулаторен орган. Ръководството няма право на избор на рамка за финансово отчитане.

 • Приложимата рамка за финансово отчитане е общата рамка за съответствие, разработена в отговор на потребностите от финансова информация на конкретни потребители.33

 • Условията на одитния ангажимент отразяват описанието на отговорността на ръководството за финансовия отчет в МОС 210.

 • Разпространението на одитния доклад е ограничено.

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

[ПОДХОДЯЩ АДРЕСАТ]

Ние извършихме одит на приложения отчет за задължението за “възникнали, но непредявени” щети на застрахователна компания АБВ към 31 декември 20X1 година (“отчетът”). Отчетът е изготвен от ръководството на базата на [опишете разпоредбите за финансово отчитане, установени от регулаторния орган].

Отговорност на ръководството34 за отчета

Ръководството е отговорно за изготвянето на отчета в съответствие с [опишете разпоредбите за финансово отчитане, установени от регулаторния орган], и за такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството определи като необходима за изготвянето на отчет, който не съдържа съществени отклонения, независимо дали те се дължат на измама или грешка.Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одитно становище по този отчет, основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие с Международните одитни стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на увереност доколко отчетът не съдържа съществени отклонения.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одитни доказателства относно сумите и оповестяванията, представени в отчета. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени отклонения в отчета, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска одиторът взима под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на отчета от страна на предприятието, за да разработи одитни процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на становище относно ефективността на системата за вътрешен контрол на предприятието. Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във отчета.

Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одитно становище.Становище

По наше мнение финансовата информация в отчета за задължението за “възникнали, но непредявени” щети на застрахователна компания АБВ към 31 декември 20Х1 година, е изготвен, във всички съществени аспекти, в съответствие с [опишете разпоредбите за финансово отчитане, установени от регулаторния орган].Счетоводна база и ограничение върху разпространението

Без да модифицираме нашето становище обръщаме внимание на Бележка X към отчета, която описва счетоводната база. Отчетът е изготвен, за да помогне на застрахователна компания АБВ да изпълни изискванията на регулаторен орган DEF. В резултат от това отчетът може да не е подходящ за друга цел. Нашият отчет е предназначен единствено за застрахователна компания АБВ и за регулаторен орган DEF, и не трябва да се разпространява сред лица различни от застрахователна компания АБВ и регулаторен орган DEF.

[Подпис на одитора]

[Дата на одитния доклад][Адрес на одитора]

 В случая е спазена номерацията на параграфите от оригинала.

 В случая е спазена номерацията на параграфите от оригинала.

1 Всички практически бележки се разглеждат съвместно с МОС 1000 „ Общо въведение вуказанията на ИНТОСАЙ за финансовия одит.”

2 МОС 800, Конкретни съображения- одити на финансови отчети, изготвени във съответствие с рамки със специално предназначение”

3 МОС 600, „Конкретни съображения – одити на финансови отчети на група (включително ползване на работата на одитори на компоненти)”.

В случая е спазена номерацията на параграфите от оригинала.

 В случая е спазена номерацията на параграфите от оригинала.

4 МОС 210, „ Договаряне на условията на одитните ангажименти”

5 МОС 700, „Формиране на становище и докладване по финансовите отчети”

6 МОС 800, “Конкретни съображения – одити на финансови отчети, изготвени в съответствие с рамки със специално предназначение”

7 МОС 600, “Конкретни съображения – одити на група финансови отчети (включително ползване работата на одитори на компоненти)”

8 МОС 200, “Общи цели на независимия одитор и на осъществяването на одит в съответствие с Международните одитни стандарти” параграф 18.

9 МОС 210, “Договаряне на условията на одитните ангажименти”, параграф 6(a).

10 МОС 210, параграф 10(д).

11 МОС 200, параграф 2.

12 МОС 200, параграф 13(е), обяснява, че терминът “финансов отчет” обикновено се отнася до пълния комплект финансови отчети, както е определен от изискванията на приложимата рамка за финансово отчитане.

13 МОС 700, “Формулиране на становище и докладване по финансовите отчети”.

14 МОС 705, “Модификации на становището, изразено по доклада на независимия одитор”, параграф 15.

15 МОС 200, параграф 13(ж).

16 МОС 200, параграф 13(е).

17 МОС 200, параграф 2.

18 МСАИУ 3000, “Ангажименти за изразяване на увереност, различни от одити или прегледи на финансова информация за минал период”.

19 МОС 200, параграфи 4, 18 и 22-23.

20 МОС 570, “Действащо предприятие”.

21 МОС 200, параграф 8.

22 МОС 700, параграфи 35-36.

23 МОС 240, “Отговорност на одитора относно измами при одита на финансови отчети ”.

24 МОС 550, “Свързани лица”.

25 МОС 200, параграф 2.

26 МОС 700, параграф 13(e).

27 МОС 706, “Параграфи за обръщане на внимание и параграфи по друг(и) въпрос(и) в доклада на независимия одитор”, параграф 6.

28 МОС 510, “Първоначални ангажименти за одит - начални салда”, параграф A8, and МОС 705, параграф A16.

29 Или друг термин, който е подходящ в контекста на правната рамка в съответната юрисдикция.

30 При обстоятелства, когато одиторът носи и отговорност за изразяване на становище относно ефективността на вътрешния контрол във връзка с одита на финансови отчети, това изречение се формулира по следния начин: "При извършването на тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на предприятието, за да разработи одитни процедури, които са подходящи при тези обстоятелства."

31 МОС 800 съдържа изисквания и насоки относно формата и съдържанието на финансовия отчет, изготвен в съответствие с рамка със специално предназначение.

32 Или друг термин, който е подходящ в контекста на правната рамка в съответната юрисдикция.

33 МОС 800 съдържа изисквания и насоки относно формата и съдържанието на финансовия отчет, изготвен в съответствие с рамка със специално предназначение.

34 Или друг термин, който е подходящ в контекста на правната рамка в съответната юрисдикция.База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница