Указания за оформяне на статиите за публикуване в сборника с докладите на “Телеком 2017”Дата25.06.2017
Размер93.59 Kb.

ХХV conference Telecom 2017 26-27 October, NSTC, Sofia, Bulgaria

Указания за оформяне на статиите за публикуване в сборника с докладите на “Телеком 2017”

Първи AВТОР*, Втори AВТОР** и Трети AВТОР*

* Технически Университет София, Факултет по Електроника, София 100, България,


бул. „Кл. Охридски“ 8, бл. 1, е-mail: electronica.ceec@gmail.com

** Адрес на организация на автор, различна от тази на първия, включително град,


пощенски код, улица, номер и имейл
Резюме. Настоящият образец съдържа информация за оформянето на пълния текст на докладите за конференцията “Телеком’2017”. Резюмето, в обем до 10 реда, трябва да съдържа най-важната информация от доклада. Моля използвайте обикновен текст, като избягвате цитирания и символи. Използван шрифт Times New Roman 11pt Italic. Paragraph formatting: First line 0,8cm, Line Spacing Single, Indentation Left 1cm, Right 1cm; Alignment Justified. Целта на този документ е да запознае авторите с изискванията за оформянето на докладите. Пълният текст на доклада да не надхвърля 8 страници формат A4. Авторите трябва да оставят e-mail и телефон, на който могат да бъдат потърсени. За повече информация пишете на е-mail: telecom.ceec@gmail.com.

Title of the paper in English (Ivan Georgiev, Assen Dimitrov). The present sample contains information on preparation of the full papers for the conference “Telecom’2017”. The abstract (up to 10 lines) should contain the most important information about the paper. Please avoid citations and symbols other than normal text. Set used Times New Roman 11pt Italic. Paragraph formatting: First line 0,8 cm, Line Spacing Single, Indentation Left 1cm, Right 1cm; Alignment Justified. The aim of this paper is to inform the prospective authors about the requirements for the design of papers. The full length of the paper must not exceed 8 pages size A4. The authors must leave e-mail and a phone number, where they can be contacted. For more information, please e-mail: telecom.ceec@gmail.com.

Целта на този документ е да запознае авторите с изискванията за оформянето на докладите, които ще бъдат публикувани.

Приемат за публикуване материали от всички области на телекомуникациите, компютърната техника и техните приложения.Оформяне на текста

Препоръчва се в резюметата и текста на статията да се спазва следната последователност: Увод (състояние на проблема), Използвани данни, Метод, Алгоритъм, (Програмна) Реализация, Резултати. Литература, Благодарности към сътрудници, които не са съавтори на ръкописа. Ако работата е изпълнена по договор, желателно е да се посочи неговият номер или да се упоменат спонсорите.

Ръкописът трябва ясно и стегнато да описва състоянието на проблема, начините на изследването, резултатите от работата на авторите, тяхната важност и с какво те се различават от предишните работи на същите и други автори. Да се обърне особено внимание на формулирането на научните и приложни претенции на авторите.

Литературните източници да се представят в средни скоби по реда на цитиранията им в текста [1], [2], [3].

Препоръчваме Ви да използвате настоящия документ като образец при оформянето на текста на статията Ви. Вие можете да пишете директно върху разделите на настоящия файл или да вмъквате текст от друг файл (Edit | Paste Special | Unformatted Text), като ползвате направеното оформление.

Пълният текст на статията да не надхвърля 8 страници (включително фигурите, таблиците и графиките) формат A4.Формат на страницата

Форматът на страницата е А4. Текстът трябва бъде поместен в поле с размери височина 24cm и ширина 18cm (отместване на границите (margins): отгоре 2,8 cm, отдолу – 2,9 cm, отляво и отдясно – 1,5cm); Footer 1,9cm, Different odd and even. Страниците да не се номерират (може да ги номерирате само на обратната страна на листа).Форматиране на разделите на текста

Отделните раздели на текста трябва да бъдат форматирани, както е описано по-долу.Използван шрифт

Използван шрифт Times New Roman 11pt. Във всички раздели се използува единично междуредие - Single.

За заглавието шрифтът е Times New Roman 18pt Bold и параграфът е центриран, преди него има 28pt, a след него има 18pt.

Имената на авторите са центрирани, шрифтът е Times New Roman 14pt Bold, след параграфа има 12pt.

Параграфът с линията след авторите е форматиран така: шрифт Times New Roman 11pt; Indentation Left 3,5cm, Right 3,5cm; Alignment Justified. Линията е над параграфа и е дебела 1 pt.

За резюметата на български и английски език изискванията са посочени в самите тях – виж по-горе.

Параграфът с линията след резюметата е форматиран така: шрифт Times New Roman 11pt; Line Spacing Single, Indentation Left 3,5cm, Right 3,5cm; Alignment Justified, Spacing After 24pt. Линията е под параграфа и е с дебелина 1 pt.

Текст на статията

Текстът на статията се набира в две колони, форматирани така: Width 8,5cm, Spacing 1cm като полето Equal column width е отметнато.

Заглавията на разделите се изписват с шрифт Times New Roman 11pt Bold; Line Spacing Single, Alignment Justified, Spacing Before 12pt, After 3pt.

Допълнителните подзаглавия се форматират по следния начин: Times New Roman 11pt Bold Italic; Line Spacing Single, Alignment Left, Spacing Before 12pt, After 3pt.

Текстът е оформен в параграфи, форматирани по следния начин: шрифт Times New Roman 11pt; First line 0,5cm, Line Spacing Single, Alignment Justified. Преди и след параграфите не се оставят допълнителни полета. Използвайте сричко-пренасяне с Datecs Hyphenizer или Cyrilla.

Ако в текста има изброявания, се препоръчва да бъдат оформени по следния начин:  • използва се Bulleting (меню Format | Bullets and numbering);

  • Bullet position, Indent at 0,5cm;

  • Text position, Tab space after 0,8cm, Indent at 0,8cm.

ВНИМАНИЕ! Как да оформите текста?

Ако сега започвате, пишете директно върху разделите на настоящия файл или вмъквайте текст от друг файл (Edit | Paste Special | Unformatted Text), като ползвате вече направеното оформление.

Ако имате вече някакъв оформен файл, най-лесно ще го форматирате чрез използването на стилове – Styles. Използваните стилове за форматирането на отделните части от статията са показани в табл. 1.

Таблица 1

Използвани стилове в документа (10pts)

Заглавие

EE zaglavie

Автори

EE avtori

Линия над резюметата

EE nad rezume

Резюме на български

EE rezume BG

Резюме на английски

EE rezume ENG

Линия под резюметата

EE pod rezume

Подзаглавие

EE pozaglavie

Под подзаглавие

EE pod pod zagl

Параграф от текста

EE paragraf

Изброяване (bulleted)

EE-bullet

Надпис под фигура

EE nadpis pod figura

Таблица хх

EE tablica

Надпис на таблица

EE nadpis tabl

Надпис литература

EE literatura

Списък литература

EE references

Линия над информация за авторите

EE linia nad avtori

Информация за авторите

EE avtor

За да използвате стиловете, трябва да ги прекопирате във Вашия файл. Това става по следния начин. От меню Tools избирате Templates and Add-Ins, след това щракате бутона Organizer и се появява менюто, показано на фиг.1.

Фиг.1. Меню Organizer на Templates and Add-Ins.

От едната страна е Вашият файл, върху който работите, а от другата избирате Close file и след това Open file и отваряте файла с указанията (настоящия файл). Не забравяте да посочите All files във Files of type, защото по подразбиране се виждат само файлове с разширение .dot. След това избирате всички стилове от файла с указанията и ги прекопирате във вашия файл с помощта на бутона Copy. Ако има препокриване, посочете Yes. Сега вече имате всички необходими стилове във Вашия документ и можете да ги използвате.

Използването на стиловете става по следния начин. Първо трябва да се покаже списъкът на стиловете като се избира Format | Styles and Formatting или щракате върху бутона за стиловете и списъкът се появява от дясната страна на текста. За да форматирате даден параграф с определен стил, е необходимо да щракнете с мишката някъде в параграфа и след това да щракнете върху името на съответния стил от списъка вдясно. Параграфът автоматично се форматира със съответния стил. Ако форматирате текст по начин, който е различен от съществуващите стилове, автоматично се създава нов стил. Например има стил Style EE paragraf + Bold за болдирания текст в параграфа. Това не е проблем.

Формули и уравнения

Всички формули трябва да бъдат написани с вградения Equation editor на Word. Настройките за големина на символите (меню Size | Define) са следните: Full 11pt, Subscript/Superscript 7pt, Sub-Subscript/Superscript 5pt, Symbol 16pt, Sub-Symbol 11pt.

Съответно стиловете от меню Style | Define са дефинирани по начина, показан на фиг.2. Експоненциалните функции се изписват чрез знака exp.

Фиг.2. Дефиниране на стиловете в Equation Editor.

Уравненията трябва да бъдат номерирани отляво, както е показано за уравнение (1). Те могат да бъдат и част от изречение като двоеточие пред формули се пише само, когато те се изброяват.

Всички символи, които се използват в уравненията и формулите, да бъдат дефинирани преди или непосредствено след тях. Тук за пример е дадена формулата за електромагнитния момент на хибриден стъпков двигател

(1) ,

където z - брой зъби на ротора, и - падовете на МДН във въздушната междина съответно под северния и южния полюс на магнита.

Ако формулата не може да се събере на един ред, размерът й се намалява посредством Format | Objest | Size | Scale, но не повече от 70% от оригиналния размер – виж уравнение (2). Ако това не е достатъчно, формулата се пренася по подходящ начин на долен ред.

(2) .

Параграфите с формулите се форматират по следния начин: Times New Roman 11pt; Line Spacing Single, Alignment Left, Spacing Before 6pt, After 3pt. Табулаторът след номера на формулата е стандартен с отместване 1,27cm.Фигури

Фигурите трябва да бъдат центрирани и надписите да се разположат под тях, както е показано по-горе за фиг.1. Те трябва да бъдат разположени в текста максимално близо до мястото, където са цитирани за пръв път. Размерите на фигурите да бъдат до 8,5cm или до 18cm на ширина и до 22cm на височина.

Надписът под фигурата се форматира по следния начин: Times New Roman 10pt Italic; Line Spacing Single, Alignment Center, Spacing Before 3pt, After 6pt.

Ако фигурите са по-големи, те могат да заемат и двете колони. В този случай се използва Text box (или Frame), в който се позиционират фигурата и надписът под нея. Да не се използва вмъкване на допълнителни секции или форматиране на текста като едноколонен! Пример е даден с фиг.3. Когато заема двете колони, фигурата се разполага в горния или долния край на страницата с цел да не се разкъсва текстът. Положението на Text box-a се дефинира по следния начин: избира се Format text box | Layout | Advanced. В Advanced layout менюто в Picture position се правят следните настройки: Horizontal alignment – Center – Relative to margin, Vertical alignment – Top (или Bottom) Relative to margin, от полетата Options изключете Move with text. В менюто Text Wrapping се избира Top and Bottom, Distance from text остава 0cm.


Фиг.3. Пример за фигура, заемаща едновременно и двете колони.

При вмъкването на фигурите в една колона те трябва да се позиционират “In line with text като се използва Format Object | Layout | In line with text.

Всяка фигура трябва да бъде един обект, който може да се манипулира като едно цяло. Не слагайте допълнителни надписи и не рисувайте в текста върху вече вмъкнати фигури, защото след това те се разместват при допълнителната обработка на текста.

За да бъде достатъчно добро качеството на отпечатаната статия, Ви препоръчваме да спазвате следните правила при вмъкване на фигурите в текста. При вмъкване на векторни графики, независимо с какъв продукт са създадени, да се използва Edit | Paste Special | Picture, т.е. всички да бъдат във формат, който може да се редактира с Microsoft Word Picture Editor. Може да се използва и формат .EPS.

Сканираните графики и чертежи да са черно-бели или със степени на сивото. Разделителната способност да е 300 до 600 dpi. Да се използват файлови формати .bmp, .tiff, .gif. Да не се използва .jpg!

Снимките да са с разделителна способност 300÷600 dpi. Тук се препоръчва използването на формат .jpg.

За скрийншотовете (отпечатъци от екрана на компютъра) се препоръчва използването на файлови формати .bmp, .tiff, .gif или .png с максимално 16 битов цвят. Да не се използва .jpg!

Не е желателно растерните фигури да се увеличават над оригиналните им размери, защото това влошава качеството им.Таблици

Таблиците могат да се оформят с използване на командата Table | Insert table. Шрифтът в таблиците е Times New Roman 11pt. или по-дребен. Не е желателно една таблица да се разделя на две страници. Заглавието на таблицата трябва да е над нея (виж табл. 1). След таблицата се оставя един празен параграф.

Не е желателно таблиците да съдържат формули или фигури. Ако таблиците, са по-големи, те могат да заемат и двете колони като се спазват правилата за фигурите, дадени по-горе.

Литература

Всички заглавия на използваните литературни източници да се номерират в квадратни скоби както в списъка, така и на мястото в текста, където се цитират [1], [2]. Заглавията в списъка на литературата се подреждат по реда на цитирането им в текста. Препоръчва се броят им да не надвишава 10, но не по-малко от 5.

Шрифтът на списъка на литературните източници е Times New Roman 10pt.
Приемане на докладите

Приетите след рецензиране доклади ще бъдат включени в програмата. Резюметата на докладите и програмата ще се отпечатат и ще бъдът предадени на участниците в конференцията. Изнесените доклади ще бъдат издадени на компактен носител – CD и изпратени на участниците в конференцията.Заключение

Авторите трябва да оставят e-mail и телефон, на който могат да бъдат търсени.Благодарности

Изказват се благодарности към сътрудници, които не са съавтори на ръкописа. Ако работата е изпълнена по договор, желателно е да се посочи неговият номер или да се упоменат спонсорите.Литература

  1. Антонов, С., М. Петков, Л. Стефанов. Заглавие на статията (само първата буква да е главна). Списание или трудове на конференция, том 1, 1999, стр. 196-203.

  2. Kokornaczyk, E., M. Stiebler. A Method for Experimentally Optimized Ministepping of Permanent Magnet and Variable Reluctance Motors. Int. Conf. PEMC'94, Warsaw, Poland, Vol.1, 1994, pp.343-347.

  3. Young, M. The Technical Writer's Handbook. Mill Valley. CA, University Science, 1989.

За повече информация пишете на е-mail telecom.ceec@gmail.com

ceec@mail.bg

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница