Указания за подготовката на офертитестраница1/3
Дата17.08.2018
Размер403.07 Kb.
  1   2   3Указания за подготовката на офертите

за участие в обществена поръчка за определяне на изпълните за услуга: Извършване на специализиран превоз на ученици през учебната 2018/2019 година по утвърдени маршрутни разписания до ПГСС „Хан Аспарух” гр. Исперих по пет самостоятелно обособени позиции:Обособена позиция № 1: - гр. Исперих – с. Лудогорци – с. Бърдоква – с. Ст. Селище – гр. Исперих;

Обособена позиция № 2: - гр. Исперих – с. Делчево – с. Печеница – с. Тодорово – с. Китанчево – гр. Исперих;

Обособена позиция № 3: - гр. Исперих – с. Духовец –с. Подайва- с. Къпиновци – с. Средоселци – с. Къпиновци – с. Лъвино - гр. Исперих;

Обособена позиция № 4: - гр. Исперих ––- с. Райнино - с. Вазово - с. Свещари – с. М. Поровец – гр. Исперих;

Обособена позиция № 5: - гр. Исперих– с. Яким Груево - с. Конево– с. Зебил - с. Вълкан – с. Паисево – с. Боил – с. Звенимир – с. Зарица – с. Орешене – с. Листец - гр. Исперих”.

Забележка: Настоящите указания за участие в обществената поръчка са разработени и са част от Документацията за обществена поръчка съгласно чл. 31, ал. 3 от ЗОП.
РАЗДЕЛ І. ОБЩИ УСЛОВИЯ.

  1. Възложител:

В съответствие с чл. 5, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) възложител на настоящата обществена поръчка е директорът на Професионална гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух” гр. Исперих.

Договорите за възлагане на обществената поръчка се сключват по реда и при условията на ЗОП между определените изпълнители и Директора на ПГСС „Хан Аспарух” гр. Исперих.  1. Вид на процедурата:

На основание чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, настоящата обществена поръчка се възлага чрез събиране на оферти с обява.

За нерегламентираните в настоящите Указания за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка („Указанията“) условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на ЗОП и подзаконовите актове по прилагането му. Процедурата за възлагане на обществената поръчка е основана на принципите на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, като дава възможности за участие на всички участници, отговарящи на изискванията на Възложителя.
  1. Обект и предмет на обществената поръчка:

Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е Услуга.

Предметът на обществената поръчка е: Организиране превоза на учениците през учебната 2018/2019 година по утвърдени маршрутни разписания до ПГСС „Хан Аспарух” гр. Исперих, по пет обособени позиции.

Обособените позиции и включените в тях общ максимален дневен пробег, единична цена на пробег и учебни дни са описани подробно в Техническата спецификация към настоящата документация. Предвид спецификата на обществената поръчка посочените километри са максимални и не ангажират Възложителя с цялостното им усвояване, посочените учебни дни и броя на учениците са прогнозни и могат да се променят по време на учебната година.

В зависимост от учебната програма, броя ученици и населени места с деца и ученици от населени места, възложителят си запазва правото за промяна в дневния пробег и брой курсове, като не се надхвърлят обявения общ максимален дневен пробег и стойността на договора. Броят на местата в необходимите МПС са съобразени с броя на пътуващите деца и ученици и терена по маршрута.


В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Техническата спецификация на изискванията на Възложителя („Техническите спецификации“), съдържащи се в настоящата документация за обществена поръчка.

Настоящата обществена поръчка е разделена на 5 (пет) обособени позиции.  1. Възможност за представяне на варианти в офертите:

Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите.


  1. Място за изпълнение на поръчката:

Място на услугата на специализиран превоз на ученици до ПГСС „Хан Аспарух” гр. Исперих е територията на община Исперих.  1. Срок за изпълнение на поръчката:

Срокът за изпълнение на възложените с договори по всяка една обособена позиция започва да тече от 18.09.2018 до 28.06.2019 година.


  1. Разходи за участие в процедурата:

Разходите за изработването на заявленията за участие и офертите са за сметка на участниците в процедурата. Участниците не могат да предявяват спрямо Възложителя каквито и да било претенции за разходи, направени от тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата.

Всички разходи, свързани с дейността на комисията за извършване на подбор на участниците и разглеждане и оценка на офертите, назначена съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗОП, са за сметка на Възложителя.
  1. Прогнозна стойност на поръчката:

Стойността на поръчката се изчислява в лева без ДДС (данък върху добавената стойност) и се предлага от участника в Ценовото предложение.

В стойността на договора за услуга се включват всички разходи, свързани с качественото и срочно изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Договорът е обект на облагане с данъци и такси, включително ДДС, съгласно законодателството на Република България.
Максималната стойност на обществената поръчка е в размер 69 990 лв. (шестдесет и девет хиляди деветстотин и деветдесет лева) без ДДС. Предлаганата цена по всяка обособена позиция не може да надхвърля следните пределни стойности без ДДС:
Обособена позиция № 1: гр. Исперих – с. Лудогорци – с. Бърдоква – с. Ст. Селище – гр. Исперих – 9 260 лв. (девет хиляди двеста и шестдесет лева) без ДДС ;

Обособена позиция № 2: гр. Исперих – с. Делчево – с. Печеница – с. Тодорово – с. Китанчево – гр. Исперих – 13 900 лв. (тринадасат хиляди и деветстотин лева) без ДДС;

Обособена позиция № 3: - гр. Исперих – с. Духовец –с. Подайва- с. Къпиновци – с. Средоселци – с. Къпиновци – с. Лъвино - гр. Исперих – 17 670 лв. (седемнадесет хилади шестстотин и седемдесет лева) без ДДС;

Обособена позиция № 4: гр. Исперих ––- с. Райнино - с. Вазово - с. Свещари – с. М. Поровец – гр. Исперих – 11 950 лв. (единадесет хиляди деветстотин и педесет лева) без ДДС;

Обособена позиция № 5: гр. Исперих– с. Яким Груево - с. Конево– с. Зебил - с. Вълкан – с. Паисево – с. Боил – с. Звенимир – с. Зарица – с. Орешене – с. Листец - гр. Исперих - 17 670 лв. (седемнадесет хилади и двеста лева) без ДДС.

Максималният дневен пробег в километри и максималните цени на километър са определени на основание следните нормативни документи: чл. 32 от Наредба № 2 от 31.03.2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници; заповед РД 09-1038/29.07.2016 година на Министъра на образованието и науката).

Необходимото МПС се определя въз основа на общия брой пътуващи ученици от местоживеене до училището и обратно, и терена по съответния маршрут.

Данните в ценовото предложение се отпечатват или попълват с неизтриваемо мастило и се подписват от лице или лица, надлежно упълномощени за това от името на участника.
Предложената обща цена за изпълнение на обществената поръчка не трябва да надвишава съответно обявената максимална обща прогнозна стойност на поръчката, както и максималната прогнозна стойност на съответната обособена позиция.

Общата предложена цена за съответната обособена позиция трябва да бъде в лева без ДДС, закръглени до втория знак след десетичната запетая. Същата следва да включва всички разходи на Изпълнителя, свързани с качествено и срочно изпълнение на доставката по договора.Оферти, надвишаващи посочената максимална обща прогнозна стойност на поръчката, както и максималната прогнозна стойност на съответната обособена позиция, ще бъдат отстранени от участие в обществената поръчка, като неотговарящи на това предварително обявено условие.


  1. Основни условия във връзка с финансирането и заплащането:

Услугата се финансира от бюджета на ПГСС „Хан Аспарух” гр. Исперих.

Схема на плащане

Заплащането на цената на договора за обособената позиция се извършва по банков път в български лева при условията, подробно описани в проекта на договор, неразделна част от документацията за участие.

Плащанията ще се извършват по банков път, съгласно условията, посочени в документацията и договора, сключен с участника.

Възложителят ще заплаща услугата по месеци, по банкова сметка на Изпълнителя, срещу издаден счетоводен документ и представен протокол за извършени курсове за превоз на ученици за месеца, утвърден от директора на училището.

За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата сметка на Изпълнителя със съответната дължима сума.
СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА ЦЕНА И НАЧИН НА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ
Начин на образуване на предлаганата цена –

Цената за изпълнение на обществената поръчка е определена на база: Максимален общ дневен пробег в километри, брой прогнозени учебни дни – 170 и максимално допустима цена за превоз на километър в лева без ДДС и с ДДС.

Максимално допустимата цена за превоз на километър за пътни превозни средства до 22 седящи места е в размер до 0,92 лева (нула цяло деветдесет и два лева) без ДДС.

Максимално допустимата цена за превоз на километър за пътни превозни средства с над 22 седящи места е в размер до 1,38 лева (един лев и тридесет и осем стотинки) без ДДС.Раздел II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА.

 1. Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуги – предмет на настоящата поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.

 2. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, участниците в обединението сключват споразумение (или друг документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението), в което следва да са предвидени: правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. Документът трябва да бъде представен от участника в копие.

2.1. Участниците в обединението трябва да определят партньор, който да представлява обединението за целите на поръчката, като същото може да е посочено в договора, или в друг документ, подписан от членовете на обединението.

2.2. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.

2.3. При участие на клон на чуждестранно лице се спазват изискванията на чл.36 от ППЗОП.

2.4. Лице, което участва в обединението или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.2.5. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

 1. Свързани лица и свързани предприятия, /съгласно §2, т. 45 от ДР на ЗОП, във връзка с §1, т. 13 и 14 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа/, не могат да бъдат самостоятелни участници в настоящата обществена поръчка.

Забележка:

Съгласно §1, т. 13 от ДР на Закона за публично предлагане на ценни книжа „свързани лица” са:

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;

в) лицата, които съвместно контролират трето лице;

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.

Съответно, съгласно § 1, т. 14 от ДР на Закона за публично предлагане на ценни книжа „контрол” е налице, когато едно лице:

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.

ВАЖНО!!!

Съгласно чл. 46, ал. 1 от ППЗОП участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок, в случай че се окажат свързани лица с друг участник в настоящата поръчка.

 1. Използване капацитета на трети лица и подизпълнители.

4.1. На основание чл. 65, ал. 1 от ЗОП участникът може да се позовава на капацитета на трети лица по отношение на критериите, свързани с техническите способности и професионална компетентност. Съгласно чл. 65, ал 4 от ЗОП третите лица трябва да отговарят на посочените критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет, както и за тях трябва да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Съответствието с критериите за подбор се доказва с представяне на отделен ЕЕДОП за третото лице (чл 67, ал. 2 от ЗОП). Съответствието с критериите за подбор, както и поетия от третото лице ангажимент се доказва с представяне на отделен ЕЕДОП за третото лице (чл 67, ал. 2 от ЗОП).
4.2. На основание чл. 66, ал. 1 от ЗОП участникът може да използва подизпълнител/и, като следва да удостовери това в офертата си, както и дела от поръчката, който ще му/им възложи. В този случай той трябва да представи доказателство за поетите от подзипълнителя/ите задължения. Съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗОП подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

 1. В случай, че ще се ползват подизпълнители, съответствието с критериите за подбор се доказва с представяне на отделен ЕЕДОП за подизпълнителя/ите (чл 67, ал. 2 от ЗОП), т.е. всеки подизпълнител подава отделен ЕЕДОП за себе си.

 2. В случай, че ще се използват подизпълнители, поетия от подизпълнителя ангажимент се доказва с представяне от него на отделен ЕЕДОП.

 3. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

 4. Използването на подизпълнител/и не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.

 5. Лице, което е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

 6. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата.

 7. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП.

 8. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

 9. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

 • за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

 • новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

При замяна или включване на подизпълнител, изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията посочени в предходния абзац.

За неуредените в настоящите указания въпроси, относно участието на обединения трети лица и подизпълнители, се прилагат правилата на ЗОП и ППЗОП. 1. Участие на клонове на чуждестранно лице. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в настоящата процедура ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори. В този случай, представляващото клона лице следва да е упълномощено да подава оферти за участие в обществени поръчки и да сключва договори. Посочените обстоятелства следва да са вписани в Търговския регистър.

Ако за доказване на съответствието с изискванията на възложителя за икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.
РАЗДЕЛ III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

 1. Изисквания към личното състояние на участниците:

Обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, наличието на които е основание за отстраняване на участниците.

  1. От участие в обществената поръчка се отстранява участник, за който е налице което и да е от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от Закона за обществените поръчки, а именно:

   1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108ачл. 159а - 159гчл. 172чл. 192ачл. 194 - 217чл. 219 - 252чл. 253 - 260чл. 301 - 307чл. 321321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

   2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1.1.1, в друга държава членка или трета страна; 

   3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

Това обстоятелство не се прилага, когато:

1. се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси; 

2. размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.

   1. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

   2. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;   1. е установено с влязло в сила наказателно постановление, или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал.1 или 3, чл. 63, ал.1 или 2, чл. 118, чл. 128, 228, ал.3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда, или чл.13, ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 

   2. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. (§1, т.21 от ЗОП:„Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка. /чл.54…“Облага е всеки доход в пари или в имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, получаване на привилегия или почести, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие“./)

Важно! При участие на подизпълнители или използване капацитета на трети лица, за същите следва да не са налице горните основания за отстраняване от процедурата.

Основанията чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи на участника, други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на представителните или надзорните органи.

При ЮЛ, лицата, които представляват участника, лицата членове на управителни и надзорни органи на участника са както следва:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество – за неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал 1 и 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и 244, ал. 1 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

7. при клон на чуждестранно лице – за лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

9. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват, управляват и контролират участника съгласно законодателството надържавата, в която са установени;

В случаите по т. 8, когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена в територията на Република България, съответно територията на държавата, в която са установени.

Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, изискванията на чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП, се прилагат за всеки член на обединението.


  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница