Указания за провеждане на процедура за избор на изпълнител на договорДата05.01.2019
Размер309.35 Kb.
Указания за провеждане на процедура за избор на изпълнител на договор

Рехабилитация ел. захранване на 10А до 11 корабно място, Пристанище Варна Запад – втори етап” и подготовка на оферта

1. Възложител и организатор на процедурата е “Пристанище Варна” ЕАД, седалище и адрес на управление: гр. Варна, пл. “Славейков” № 1, представлявано от Данаил Папазов – Изпълнителен директор. Провеждането на процедурата се извършва в Административната сграда на Възложителя: пл. “Славейков” № 1.

2. Участниците са задължени да направят оглед и да се запознаят с техническите условия на обекта, предмет на настоящата процедура.

3. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Подаването на офертата означава, че участникът приема изцяло всички ограничения /задължителни параметри/ за изпълнение предмета на поръчката, определени в Заповед № ???/30.04.2013 г. на Изпълнителния директор на „Пристанище Варна” ЕАД. Всяка клауза за обратното ще доведе до отхвърляне на офертата. Не се допуска представяне на варианти.

4. Пликът (пакетът) с оферта съдържа два отделни запечатани непрозрачни и надписани плика: Плик № 1 и Плик № 2.

5. Подаване на оферта:

5.1. Оферта за участие в процедурата за избор на изпълнител на договор Д(И)-14-13 Рехабилитация ел. захранване на 10А до 11 корабно място, Пристанище Варна Запад – втори етап се приема в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка до 16.00 часа на 09.05.2013 г.;

5.2. Върху плика задължително трябва да бъде написано наименованието на процедурата, името на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес;

6. Разглеждането, оценката и класирането на получените оферти се провежда на закрито заседание.

7. Възложителят утвърждава протокола за резултатите от работата на комисията, назначена за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти.

8. Възложителят уведомява участниците за получените комплексни оценки в резултат на работата на комисията в тридневен срок от утвърждаване на протокола на комисията.

9. След приключване работата на комисията и утвърждаване на създадения протокол, участникът, класиран от комисията на първо място, ще бъде поканен за сключване на договор за изпълнение на процедурата.

10. Няма да се сключи договор с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора не представи следното:

10.1. документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

10.2. гаранция за изпълнение на договора.

10.3. застраховка по смисъла на чл. 173 от ЗУТ за обект „Рехабилитация ел. захранване на 10А до 11 корабно място, Пристанище Варна Запад – втори етап” над определените минимални граници, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството;

10.4. застраховка трудова злополука на работниците и служителите, които са ангажирани по обект „Рехабилитация ел. захранване на 10А до 11 корабно място, Пристанище Варна Запад – втори етап”, съгласно Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска “трудова злополука”.

11. За допълнителна информация:

По процедурни въпроси:

Мария Топчиева - “Обществени поръчки” - тел. 052/69 23 57

По техническа част:

инж. Мариян Господинов – Директор направление „Техническа дейност” - тел. 052/69 22 30

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА

Офертата трябва да бъде попълнена от участника, съобразно образеца приложен в указанията за участие в процедурата и да съдържа:


плик № 1: ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР
1. Списък на документите, които се съдържат в офертата, подписан и подпечатан от участника;

2. Справка за административни сведения (по образец);

3. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код;

4. Кратко представяне на дружеството;

5. Удостоверение от Камарата на строителите за вписване в Централния професионален регистър на участника за изпълнение на СМР за трета група строежи от втора и трета категория;

6. Валидна застраховка “професионална отговорност”, съгл. изискванията на чл. 171 и чл. 172 от ЗУТ, относно задължението на избрания за изпълнител кандидат да застрахова професионалната си отговорност за вреди, причинени на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при изпълнение на задълженията си;

7. Декларация по чл. 51. ал. 1, т. 9 от ЗОП за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на предмета на процедурата (по образец).

8. Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП за основните договори със същия или сходен предмет на процедурата, изпълнени в периода 2010 – 2013 г., с посочен предмет на договора, стойност, срокове за изпълнение и възложителите (по образец). Към списъка трябва да се приложат минимум 5 броя референции /2009, 2010, 2011, 2012/ за добро изпълнение;

9. Информация за лицето/а, отговарящи за контрола, качеството и организацията на обекта, който участника ще използва за изпълнение на настоящата процедура;

10. Заверено копие от валидни:

- по ISO 9001:2008 или по – нов или еквивалентен за управление на качеството, издаден по акредитация на национален орган, за дейност, сходна с предмета на поръчката или друга еквивалентна система за дейностите, които изпълняват съгласно търговската си регистрация;

- по OHSAS 18001:2007 за управление на здравословни и безопасни условия на труд;

- по ISO 14001:2004 за управление на околната среда..

11. Отчет за приходите и разходите и счетоводен баланс за последните 3 /три/ години (2010, 2011 и 2012 г.).

12. декларация по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП за общия оборот за последните 3 /три/ години (2010 г., 2011 г. 2012 г. и 2013 г.), както и за оборота от изпълнени СМР на обекти, за енергийната инфраструктура на пристанища в периода 2010 г. – 2013 г. (по образец);

13. Декларация за сключване на допълнителна Застраховка трудова злополука на работниците и служителите, които са ангажирани по обект „Рехабилитация ел. захранване на 10А до 11 корабно място, Пристанище Варна Запад – втори етап”, съгласно Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска “трудова злополука”;

14. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и ал. 5, т. 1 от ЗОП (по образец).

15. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1 и т. 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП (по образец).

16. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП за спазване на изискването за минимална цена на труда (по образец);

17. Декларация за извършен оглед на обекта на поръчката и запознаване с техническите условия (образец);

18. Ако участниците предвиждат участието на подизпълнители, подизпълнителите да попълнят и подпишат декларация по чл. 55, ал. 5 от ЗОП.
плик № 2: ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО критерии за оценка:
1. Ценово предложение, съгласно утвърдена техническа документация и количествена сметка, вкл.:

1.1. единични цени в лева без ДДС за отделните видове работи, които да включват всички разходи за транспорт, доставка, монтаж, материали, консумативи, труд и други;

*Забележка: Единичните цени да са в съответствие с действащите трудови норми за отрасъл "Строителство" в РБ

1.2. подробен анализ на ценообразуването по т.1.1., съобразен със следните параметри:

- допълнителни разходи за труд – до 100 %;

- допълнителни разходи за механизация – до 50 %;

- часова ставка за труд – не по - голяма от средната за страната по „Справочник за цените в строителството”(издателство на „Стройексперт-СЕК”);

- доставно - складови разходи – до 15 %;

- печалба – до 10%

1.3. рекапитулация - обща стойност в лева без ДДС, за цялостно изпълнение на обекта.Забележки:

* Непредвидените видове СМР, за които няма посочени единични цени в ценовото предложение, ще се заплащат в съответствие с принципите на формиране на договорените анализни цени и въз основа на представени фактури за доставка на материалите, разходи за труд и механизация и трудовите норми в строителството.

Стойността на непредвидените видове СМР, не може да е повече от 1 /един/ % от цената на реално изпълнените СМР.

* Предлаганата цена трябва да бъде подписана от оторизирано лице, съгл. търговската регистрация на участника или от пълномощника по нотариално заверено пълномощно.
2. Срок на изпълнение, посочен задължително в календарни дни и график за изпълнение;
3. Условия на плащане – избран вариант от утвърдената от Възложителя схема на плащане;
4. Срок на гаранционно обслужване – избран вариант от утвърдена от Възложителя схема за срок на гаранционно обслужване.

Проект!

ДОГОВОР

Д(И)-14-13

Рехабилитация ел. захранване на 10А до 11 корабно място, Пристанище Варна Запад – втори етап”
Днес, .......................2013 г. в град Варна между страните:
1. “ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА” ЕАД,

седалище и адрес на управление гр. Варна, пл. “Славейков” № 1; тел. 052/692-232; факс 052/632-953; телекс 77518 PORT BG; ЕИК 103061301, представлявано от Данаил Папазов - Изпълнителен директор, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

2. “................................” .......,


седалище и адрес на управление: гр. ....., ...................................., ул. “........... .........” ........; тел. ....................., факс ................; .................................... ЕИК ..................., представлявано от .................. - .................., наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ
на основание:

- Докладна записка вх. № 258 от 11.04.2013 г. от Георги Маринов – Главен енергетик;

- Докладна записка вх. № СД 33/24.04.2013 г. от Данаил Папазов – Изпълнителен директор;

- Протокол от дейността на Комисия, назначена със Заповед № ??? от ??.??.2013 г. на Изпълнителния директор и извършено класиране;

- Оферта вх. № ??? от ??.??.2013 г.

- Внесена гаранция за изпълнение на договор в размер на .......... лв.;
се сключи настоящия договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРАВъзложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши срещу заплащане със собствени материали, техника и човешки ресурси: Рехабилитация ел. захранване на 10А до 11 корабно място, Пристанище Варна Запад – втори етап, съгласно технически проект, утвърдено техническо задание и количествена сметка, и оферта вх. № ???/??.??.2013 г., при условията на настоящия договор.

ІІ. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРИЕМАНЕ ПРЕДМЕТА НА ДОГОВОРА

1. Изпълнителят се задължава да изпълни предмета на настоящия договор /Раздел І/ в срок до ?? /............/ календарни дни, считано от датата на авансово плащане по т. 4.1. от Раздел ІІІ.

2. Срокът по т. 1 се удължава с времето на непроизводителните престои поради лоши МТУ, експлоатационна заетост на работната площадка за обекта или неосигурени технически условия от страна на Възложителя. За удължаване на срока се съставя констативен протокол, подписан от упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя.

3. Предметът на договора се счита за осъществен, след приключване на следната процедура:

3.1. извършване на договорените работи;

3.2. представени съпътстващи документи;

3.3. проведен входящ контрол;

3.4. подписан окончателен тристранен приемно - предавателен протокол между Възложителя и Изпълнителя, както и представители на ДП „Пристанищна инфраструктура”, след цялостно изпълнение предмета на настоящия договор /Раздел I/.


ІІІ. ЦЕНИ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
1. Общата стойност на настоящия договор, съгласно оферта № ???/??.??.2013 г. /неразделна част към настоящия договор/ е в размер на ......... лева /........./ без ДДС. ДДС в размер на ........ лева /......../ се начислява допълнително.

2. Единичните цени в лева без ДДС за отделните видове работи са представени в таблична форма – количествено - стойностна сметка към оферта № ???/??.??.2013 г. и са твърдо договорени за срока на изпълнение на настоящия договор.

3. Стойността на обема извършени работи извън посочените в количествено- стойностна сметка по оферта № ???/??.??.2013 г. ще бъде формирана на база действително технологично необходими извършени допълнителни количества и договорени единични цени по т. 2, както и договорени анализни цени. При възникване на необходимост от видове работи, неупоменати в количествено стойностната сметка, цените ще се образуват на база показатели от приложените анализи и норма време извлечена от УСН. Те ще се заплащат допълнително, след писмено констатиране в тристранно подписани протоколи /между Изпълнителя, Възложителя и ДП „Пристанищна инфраструктура”/. Количествата допълнително извършени работи са в размер до ... /..../ % от посочените в количествено - стойностна сметка и възлизат на стойност не по-голяма от ....... лева /........./ без ДДС.

4. Възложителят извършва заплащане в полза на Изпълнителя чрез директен банков превод в лева при следните условия и документи:

4.1. Авансово плащане в размер на .... % от стойността на договора, при следните условия и документи:


4.2. Междинно плащане в размер на ..... % от стойността на договора, при следните условия и документи:

  • след изпълнение и отчитане на 50 % от договорения обем СМР;

  • срещу представена подписана данъчна фактура;

  • в срок до 30 кал. дни от датата на фактурата;

4.3. Окончателно плащане в размер на ...... % от стойността на договора, при следните условия и документи:

  • след изпълнение и отчитане на 100 % от договорения обем СМР;

  • подписан окончателен двустранен приемно - предавателен протокол между страните по договора;

  • подписан окончателен тристранен констативен протокол между представители на ДП „Пристанищна инфраструктура” и страните по договора;

  • представени сертификати за произход и качество;

  • срещу представена подписана данъчна фактура;

  • в срок до 60 кал. дни от датата на фактурата;ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. Възложителят се задължава да:

1.1. заплати изпълнение предмета на настоящия договор от Изпълнителя, съгласно Раздел ІІІ;

1.2. създаде на Изпълнителя необходимите условия за изпълнение на ремонтните работи и осигури достъп за изпълнение предмета на настоящия договор /Раздел І/;

1.3. осигури необходимите за извършването на ремонтните работи електрозахранване и водозахранване;

1.4. издаде безплатни служебни пропуски за района на обекта за персонала на Изпълнителя за времето на извършване на видовете работи по предоставения му списък – т. 1.5. на Раздел V;

1.5. проведе инструктаж на персонала /по списък - т. 1.5. на Раздел V/ на Изпълнителя по техника на безопасност и противопожарна охрана, съобразно условията за работа в “Пристанище Варна” ЕАД;

1.6. предостави на Изпълнителя Правилник за контролно - пропускателния режим в „Пристанище Варна” ЕАД, Инструкция за безопасно движение и дейност в пристанището и Инструкция по опазване на околната среда – общи изисквания;

2. Възложителят има право да:

2.1. по всяко време да осъществява контрол по изпълнение предмета на настоящия договор, съгласно работния проект и изискванията за качество, стига да не възпрепятства работата на Изпълнителя и да не нарушава оперативната му самостоятелност. Указанията на Възложителя са задължителни за Изпълнителя, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от договора;

2.2. приема изпълнението предмета на настоящия договор /Раздел І/, съгласно условията на Раздел ІI, като за целта се подписва с Изпълнителя окончателен тристранен приемно - предавателен протокол.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1. Изпълнителят се задължава да:

1.1. извърши ремонтните работи с грижата на добрия търговец, като спазва предвиденото в техническия проект, утвърдено техническо задание и количествена сметка, и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности;

1.2. изпълни възложените му в настоящия договор видове работи в пълно съответствие с предвиденото в техническия проект, утвърдено техническо задание и количествена сметка, както и всички договорени условия по предварително одобрена оферта вх. № ??? от ??.??.2013 г. и изискванията за качество, съгл. Раздел VI;

1.3. използва специализирана техника и оборудване за изпълнение предмета на настоящия договор /Раздел І/, както и високо квалифицирани специалисти и да влага качествени материали, както и да извършва качествено строителните и монтажни работи;

1.4. представи документи за произход и качество и др. подобни, издадени от производителя, на доставеното оборудване;

1.5. представи списък на персонала, който ще участва при изпълнение на видовете ремонтни работи по настоящия договор;

1.6. поема изцяло контрола по техника на безопасност и противопожарна охрана на своя персонал и отговорност по ЗБУТ;

1.7. носи отговорност пред Възложителя, ако при извършването на ремонтните работи е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в работния проект или задължителни съгласно нормативните актове;

1.8. спазва законовите изисквания, свързани с ремонтните работи, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи;

1.9. спазва изискванията на Правилник за контролно - пропускателния режим в „Пристанище Варна” ЕАД и Инструкцията за безопасно движение и дейност в пристанището, от страна на неговите представители и водачите на МПС, когато се намират в района на пристанището;

1.10. поддържа гаранционно обслужване съобразно Раздел VI;

1.11. осигурява ежедневен достъп на Възложителя, за приемане на всички видове скрити и завършващи работи;

2. Изпълнителят има право да:

2.1. получи заплащане на извършените видове работи – предмет на настоящия договор /Раздел І/, съгласно Раздел ІІІ;

2.2. изисква осигуряване на достъп и необходимите технически условия за изпълнение предмета на настоящия договор /Раздел І/;

2.3. иска осигуряване на необходимите за извършването на ремонтните работи, електрозахранване и водозахранване;

2.4. иска издаването на безплатни служебни пропуски за района на обекта за персонала на Изпълнителя за времето на извършване на видовете работи по списък – т. 1.5. от настоящия раздел.

3. Изпълнителят не се освобождава или ограничава задълженията си по настоящия договор поради действия или бездействия на негови съконтрагенти.

VI. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

1. Изпълнителят гарантира, че:  1. доставените и вложените по настоящия договор оборудване, материали, агрегати, елементи и възли ще са нови и неизползвани;

  2. няма да има дефекти, произлизащи от конструкцията, вложеното оборудване, материали, агрегати, елементи и възли, изработката или от всякакъв пропуск на Изпълнителя във връзка с изпълнението на настоящия договор;

1.3. предмета на настоящия договор /Раздел І/ ще бъде извършен съгласно изискванията на Възложителя, работния проект и техническото задание, действащите нормативни разпоредби и БДС и гарантира, че няма да има дефекти от всякакъв пропуск във връзка с изпълнението предмета на настоящия договор.

2. Качеството на извършените видове работи се удостоверява в подписаните между страните протоколи, съгласно Раздел ІІ, т.2 и т.3.

3. Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционния срок, както следва:

3.1. за СМР – .... /......../ години допълнително над минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти по Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в България;

3.2. за оборудване – 2 /две/ години.

4. Възложителят ще уведоми незабавно Изпълнителя за всеки иск, произтичащ във връзка с гаранцията по т. 3.

5. След получаване на уведомлението по т. 4, Изпълнителя се задължава да отстрани за своя сметка появилите се недостатъци и повреди в гаранционния срок, вследствие на некачествено извършена работа. Срокът за явяване и отпочване на ремонтните работи по гореспоменатите повреди е 5 /пет/ работни от известяването им. Времето за отстраняване е в рамките на минималния технологично необходим срок, но не повече от 30 кал.дни.

6. Ако Изпълнителят след като бъде уведомен по т. 4, не отстрани констатираните недостатъци и повреди в уговорения срок по т. 5, Възложителят може да пристъпи към необходимите действия за тяхното отстраняване за сметка и риск на Изпълнителя.

7. Повреди, настъпили след изтичане на гаранционния срок както и повреди, за които Изпълнителя не отговаря се отстраняват при възможност и за сметка на Възложителя.
VII. НОСЕНЕ НА РИСКА И ЗАСТРАХОВКИ
1. Рискът от случайно погиване или повреждане на извършените видове работи, оборудване, материали, техника и др. под. се носи от Изпълнителя.

2. Възложителят носи риска от погиване или повреждане на вече приетите видовете работи, ако погиването или повреждането не е по вина на Изпълнителя и последният не е могъл да го предотврати.

3. Изпълнителят има сключени следните застраховки:

3.1. Застраховка трудова злополука на работниците и служителите, които са ангажирани по обект “Рехабилитация ел. захранване на 10А до 11 корабно място, Пристанище Варна Запад – втори етап” – застрахователна полица № .................................. г., издадена от ............................. ;

3.2. Застраховка професионална отговорност – “Обща гражданска отговорност” за вреди, причинени на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при изпълнение на неговите задължения, съгл. чл.171 и чл.172 от ЗУТ – застрахователна полица №......., издадена от ..........

VІІІ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

1. При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди, при условията на гражданското и търговско законодателство.

2. При забава за завършване и предаване на работите по този договор в срока по т. 1 на раздел II от настоящия договор, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,05 процента от стойността на неизпълнените видове работи за всеки просрочен ден. Стойността на неизпълнените видове работи се доказва с подписването на констативен двустранен протокол.

3. При виновно некачествено извършване на ремонтните работи, освен задължението за отстраняване на дефектите, Изпълнителят дължи и неустойка в размер на 10 процента от стойността на некачествено извършените СМР.


ІX. ФИНАНСОВИ ГАРАНЦИИ, НЕУСТОЙКИ

1. Гаранцията за изпълнение на договора, внесена от Изпълнителя, в размер на ...... лева /....../ се възстановява на Изпълнителя след изпълнение на клаузите, съдържащи се в настоящия договор, но не по-рано от 3 месеца от датата на окончателния тристранен предавателен протокол подписан между страните, съгласно Раздел ІI, т. 3.

2. В случай на виновно неизпълнение на клаузите на настоящия договор или нанесена щета от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да се удовлетвори с размера на договорената неустойка от гаранцията за изпълнение на договора. Тази клауза не ограничава Възложителя да потърси обезщетение от Изпълнителя за нанесени щети по време на изпълнението на настоящия договор, над размера на гаранцията за изпълнение на договора.

3. Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР или в гаранционните срокове съгл. раздел VI, не бъдат отстранени в договорения срок или ако такъв липсва - в един разумен срок, Изпълнителят дължи неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

4. В случай, че Възложителят изпадне в забава с плащането съгласно т. 4 на раздел ІІІ от този договор над договорените срокове, същият дължи неустойка в размер на законната лихва за всеки просрочен ден върху неизплатената част от безспорното си задължение, но не повече от 10 % от общата стойност на договора.
X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
1. Действието на този договор се прекратява:

1.1. с извършване и предаване на договорената работа;

1.2. по взаимно писмено съгласие между страните;

1.3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

2. Възложителят може по всяко време до завършване и предаване на обекта да се откаже от договора и да прекрати действието му. В този случай той е длъжен да заплати на Изпълнителя стойността на извършените до момента на отказа работи.

3. Ако стане явно, че Изпълнителят ще просрочи предаването на отделен етап или на обекта като цяло с повече от 90 /деветдесет/ календарни дни или няма да извърши строителните и монтажни работи по уговорения начин и с нужното качество, Възложителят може да развали договора. В този случай Възложителят заплаща на Изпълнителя само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди Възложителят може да претендира обезщетение.


XI. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

2. Всички съобщения и промени между страните във връзка с изпълнението на този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

3. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора, като цяло.

4. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси неуредени в този договор се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При не постигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд по седалище на Възложителя.
Неразделна част от настоящия договор са:


 1. Оферта вх. № ...... ..... г., вкл.:

- Количествено стойностна сметка;

- Анализни цени.

2) График за изпълнение на СМР;

3) Технически проект, утвърдено техническо задание;

4) Застрахователна полица .......... г., издадена от .........

5) Застрахователна полица ........... г., издадена от .............

6) Инструкция за безопасно движение и дейност в пристанището;


 1. Инструкция за опазване на околната среда – общи изисквания.

Настоящият договор бе съставен в два еднообразни екземпляра, съответно по един за всяка една от страните.


ДОГОВАРЯЩИ СЕ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Пристанище Варна” ЕАД .................................../Данаил Папазов/ /...................../ Изпълнителен директор .........................../Константин Азов/
Председател Съвет на директорите


образец !

ДО “ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА” ЕАД

гр. Варна, пл. “Славейков”1ОФЕРТА


за участие в процедурата за възлагане изпълнението на обществена поръчка
№ Д(И)-14-13 “Рехабилитация ел. захранване на 10А до 11 корабно място, Пристанище Варна Запад – втори етап”

от

_____________________________________________________________________________

/наименование на участника/


и подписана от

_____________________________________________________________________________

/трите имена/


в качеството му на

_____________________________________________________________________________

/длъжност/


С настоящото отправяме покана за участие в обявената от Вас процедура за възлагане изпълнението на договор Д(И)-14-13 „Рехабилитация ел. захранване на 10А до 11 корабно място, Пристанище Варна Запад – втори етап,
Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас ограничения /задължителни параметри/ за изпълнение предмета на поръчката и ги приемаме без възражения.
С подаване на настоящата оферта, направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 120 /сто и двадесет/ календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

Запознати сме и приемаме/ не приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.


Заявяваме, че при изпълнение на поръчката предвиждаме/непредвиждаме участието на подизпълнители, които ще изпълнят следните видове СМР.................. Делът на участие на подизпълнителя е ..............%. Представяме декларация по чл. 55, ал. 5 и в съответствие с изискванията на чл. 56, ал. 2 от ЗОП представяме всички необходими документи за посочения подизпълнител.
В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, се задължаваме при подписване на договора да представим гаранция за изпълнение на договора в размер на 2 % от стойността на договора.
В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката се задължаваме с подписването на договора за изпълнение, че ще осигурим гаранционно обслужване на вложеното оборудване в рамките на 2 /две/ години.
Представяме и подписан списък на всички документи, които се съдържат в настоящата оферта. /отбелязва се с пореден номер всеки документ, дата на издаването му, респ. № и дали е оригинал или заверено копие с надпис “Вярно с оригинала” и подпис/
Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме:

- плик № 1 Документи за подбор

- плик № 2 Предложения по критерии за оценка
Дата:.......... Подпис и печат

(на лицето, респ. лицата, които управляват и представляват дружеството)образец!

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ1. Пълно наименование на участника:

2. Съдебна регистрация:

3. Седалище и адрес на управление:

4. Адрес за кореспонденция:

5. Връзка:
5.1. телефон: ______________________________________________________________________________
5.2. Факс: _________________________________________________________________________________
5.3. e-mail: ________________________________________________________________________________
6. Законен представител /при представителство по пълномощие - заверено по съответния ред пълномощно/:

7. Лице за контакти:
7.1. име, фамилия: _________________________________________________________________________
7.2. длъжност: _____________________________________________________________________________
7.3. телефон: ______________________________________________________________________________
7.4. GSM: _________________________________________________________________________________
7.5. e-mail: ________________________________________________________________________________
8. ЕИК: ______________________________________________________________________________
9. № на разплащателна банкова сметка, банков код и търговска банка:


Дата: Подпис и печат:


(на лицето, респ. лицата, които управляват и представляват дружеството)
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП
(попълва се от участник и подизпълнител)
Долуподписаният/ата.....................................................................................................,

ЕГН ................................. л.карта №…………..…...…., издадена на ................……......…… от………………………, с адрес:.............................................................................................


в качеството си на .........................................................................................................

(управител /съдружник/, член на Управителния съвет, член на Съвета на директорите, едноличен търговец, друго)

на...................................................................................................................................(посочва се името на фирмата)
с ЕИК.................................. и със седалище и адрес на управление...............................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:През последните три години, общият оборот на дружеството е :


Година

Оборот за година в лева

2010
2011
2012
2013


В периода 01.01.2010 г. – 01.03.2013 г., оборотът на дружеството от изпълнени СМР, за енергийна структура на пристанища е:


Година

Оборот от строителство в лева

2010
2011
2012
До 01.03.2013
ОБЩО
Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгл. чл. 313 от наказателния кодекс.

Дата………….2013 г. ДЕКЛАРАТОР ……….................………
гр. ………………………. /подпис и печат/

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП
(попълва се от участник и подизпълнител)

Долуподписаният/ата.....................................................................................................,

ЕГН ................................. л.карта №…………..…...…., издадена на ................……......…… от………………………, с адрес:.............................................................................................
в качеството си на .........................................................................................................

(управител /съдружник/, член на Управителния съвет, член на Съвета на директорите, едноличен търговец, друго)

на...................................................................................................................................(посочва се името на фирмата)
с ЕИК.................................. и със седалище и адрес на управление...............................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:В периода 01.01.2010 г. – 01.03.2013 г., представляваното от мен дружество е изпълнило следните договори за СМР - енергийна структура на пристанища:

Възложител

Предмет на договора

Стойност на договора

Период на изпълнение

1

2

........
Опис на препоръките за добро изпълнение, приложени към настоящата декларация, вкл. стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания:

1............................................................................................................................

2............................................................................................................................

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгл. чл. 313 от наказателния кодекс.

Дата………….2013 г. ДЕКЛАРАТОР …………….................………


гр. ………………………. /подпис и печат/
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП
(попълва се от участник и подизпълнител)

Долуподписаният/ата.....................................................................................................,

ЕГН ................................. л.карта №…………..…...…., издадена на ................……......…… от………………………, с адрес:.............................................................................................
в качеството си на .........................................................................................................

(управител /съдружник/, член на Управителния съвет, член на Съвета на директорите, едноличен търговец, друго)

на...................................................................................................................................(посочва се името на фирмата)
с ЕИК.................................. и със седалище и адрес на управление...............................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
представляваното от мен дружество разполага и ще използва при изпълнението на поръчката следното техническо оборудване:

Вид на оборудването

Технически параметри

Брой

Основание за ползването

1

2

........

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгл. чл. 313 от наказателния кодекс.

Дата………….2013 г. ДЕКЛАРАТОР …………….................………


гр. ………………………. /подпис и печат/

Д Е К Л А Р А Ц И Япо чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и ал. 5, т. 1 от ЗОП

(попълва се от участник и подизпълнител)

Долуподписаният/ата.....................................................................................................,

ЕГН ................................. л.карта №…………..…...…., издадена на ................……......…… от………………………, с адрес:.............................................................................................
в качеството си на .........................................................................................................

(управител /съдружник/, член на Управителния съвет, член на Съвета на директорите, едноличен търговец, друго)

на...................................................................................................................................(посочва се името на фирмата)
с ЕИК.................................. и със седалище и адрес на управление...............................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
 1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за:
  а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
  б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
  в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
  г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
  д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

 2. Не съм лишен/а от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

 3. Не съм свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя в 7 дневен срок от настъпване на съответната промяна.


Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгл. чл. 313 от наказателния кодекс.

Дата: ………… 2013 г. ДЕКЛАРАТОР:……..........………………


гр. ………………………. /подпис и печат/

Д Е К Л А Р А Ц И Япо чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1 и т. 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП(попълва се от участник и подизпълнител)
Долуподписаният/ата.....................................................................................................,

ЕГН ................................. л.карта №…………..…...…., издадена на ................……......…… от………………………, с адрес:.............................................................................................


в качеството си на .........................................................................................................

(управител /съдружник/, член на Управителния съвет, член на Съвета на директорите, едноличен търговец, друго)

на...................................................................................................................................(посочва се името на фирмата)
с ЕИК.................................. и със седалище и адрес на управление...............................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Представляваното от мен юридическо лице:


 1. Не е обявено в несъстоятелност;

 2. Не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

 3. Не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. Дейността му не е под разпореждане на съда и не е преустановена.

 1. Няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган.

 2. Няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която дружеството е установено.

6. Представляваното от мен дружество не е сключвало договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя в 7 дневен срок от настъпване на съответната промяна.


Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгл. чл. 313 от наказателния кодекс.

Дата: ………… 2013 г. ДЕКЛАРАТОР:……..........………………


гр. ………………………. /подпис и печат/

Д Е К Л А Р А Ц И Япо чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП
(попълва се от участник и подизпълнител)
Долуподписаният/ата.....................................................................................................,

ЕГН ................................. л.карта №…………..…...…., издадена на ................……......…… от………………………, с адрес:.............................................................................................


в качеството си на .........................................................................................................

(управител /съдружник/, член на Управителния съвет, член на Съвета на директорите, едноличен търговец, друго)

на...................................................................................................................................(посочва се името на фирмата)
с ЕИК.................................. и със седалище и адрес на управление...............................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

При определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, съм спазил изискването за минимална цена на труда, определена съгласно §1, т. 12 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгл. чл. 313 от наказателния кодекс.


Дата: ………… 2013 г. ДЕКЛАРАТОР:……..........………………
гр. ………………………. /подпис и печат/

Д Е К Л А Р А Ц И Я


за направен оглед на обекта

Долуподписаният/ата.....................................................................................................,

ЕГН ................................. л.карта №…………..…...…., издадена на ................……......…… от………………………, с адрес:.............................................................................................
в качеството си на .........................................................................................................

(управител /съдружник/, член на Управителния съвет, член на Съвета на директорите, едноличен търговец, друго)

на...................................................................................................................................(посочва се името на фирмата)
с ЕИК.................................. и със седалище и адрес на управление...............................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:


Направих оглед на обект …………........…………….............................................……….. и се запознах с техническите условия на обявената от Вас процедура, в която участвам.
Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгл. чл. 313 от наказателния кодекс.

Дата: ………… 2013 г. ДЕКЛАРАТОР:…......…………………


гр. ………………………. /подпис и печат/


ДЕКЛАРАЦИЯ
за сключване на допълнителна Застраховка трудова злополука на работниците и служителите, които са ангажирани по обект № Д(И)-14-13 „Рехабилитация ел. захранване на 10А до 11 корабно място, Пристанище Варна Запад – втори етап”, съгласно Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска “трудова злополука”
Долуподписаният/ата.....................................................................................................,

ЕГН ................................. л.карта №…………..…...…., издадена на ................……......…… от………………………, с адрес:.............................................................................................


в качеството си на .........................................................................................................

(управител /съдружник/, член на Управителния съвет, член на Съвета на директорите, едноличен търговец, друго)

на...................................................................................................................................(посочва се името на фирмата)
с ЕИК.................................. и със седалище и адрес на управление...............................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:


ако бъда избран за изпълнител на обект „Рехабилитация ел. захранване на 10А до 11 корабно място, Пристанище Варна Запад – втори етап” при подписване на договора за изпълнение на поръчката ще представя следната допълнителна застраховка:

Застраховка трудова злополука на работниците и служителите, които са ангажирани по обекта, съгласно Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска “трудова злополука”.


Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгл. чл. 313 от наказателния кодекс.


……………………..2013 г. ДЕКЛАРАТОР...................................


гр. ………………………. / подпис, печат/

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 55, ал. 5 от ЗОП

за съгласие за участие като подизпълнител
(попълва се от подизпълнител)

Долуподписаният/ата.....................................................................................................,

ЕГН ................................. л.карта №…………..…...…., издадена на ................……......…… от………………………, с адрес:.............................................................................................
в качеството си на .........................................................................................................

(управител /съдружник/, член на Управителния съвет, член на Съвета на директорите, едноличен търговец, друго)

на...................................................................................................................................(посочва се името на фирмата)
с ЕИК.................................. и със седалище и адрес на управление...............................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:


Представляваното от мен дружество е съгласно да участва като подизпълнител на ................ при изпълнението на обществената поръчка и да изпълнявам следните видове дейности:


В съответствие с нормативно установената забрана в чл. 55, ал. 5 от ЗОП, представляваното от мен дружество няма да подава самостоятелна оферта за участие в обявената процедура за възлагане на обществената поръчка.
Във връзка с изискванията на чл. 56, ал. 2 от ЗОП, приложено представяме всички необходими документи по чл. 56, ал. 1, т.1, т. 4, т. 5, т. 6 и т.11.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгл. чл. 313 от наказателния кодекс.Дата………….2013 г. ДЕКЛАРАТОР …………….................………
гр. ………………………. /подпис и печат/


/19База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница