Умбалсм „Н. И. Пирогов еадДата31.03.2018
Размер253.56 Kb.
образец
ДО

УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ” ЕАД

Бул. Тотлебен № 21

София
ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

за

участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава V от ЗОП с предмет: Изпиране, дезинфекция, гладене и зашиване на мек болничен инвентар за нуждите на УМБАЛСМ “Н.И.ПИРОГОВ” ЕАД


От __________________________________________________________________________________

/наименование на участника по съдебна регистрация/
представлявано от ___________________________________________________________________
Уважаеми дами и господа,
Декларираме, че сме получили документация за участие и сме запознати с всички документи и образци за участие в обявената от вас процедура. Съгласни сме с поставените от вас условия и ги приемаме без възражения.

След запознаване с документацията за участие, ние удостоверяваме, че представлявания от нас участник отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията за участие в процедурата.

Предлагаме да изпълним поръчката при следните условия, които декларираме с подаването на настоящата оферта:


 1. Ежедневно извършване на услугата, предмет на поръчката при шестдневна работна седмица /от понеделник до събота включително/ по утвърден График, определен от Възложителя;

 2. Срокът за изпълнение на ежедневната услуга ще бъде в рамките на 24 часа от получаване на замърсеното бельо, работно облекло и друг болничен инвентар, съгласно датата на двустранно подписан приемно-предавателен протокол.

 3. Извозването на замърсеното/чистото бельо от и до пункта на Възложителя ще се извършва със собствен транспорт и за наша сметка най-малко три пъти дневно.

 4. Ще доставяме изпраното бельо пакетирано в полиетиленови /найлонови/ прозрачни пликове, които да предпазват от последващо замърсяване, сортирани по вид (чаршаф, плик, калъфка и т.н.) с посочени количества, за всяка клиника и отделение по отделно.

 5. Ще доставяме изпраното работно облекло на закачалки за еднократна употреба в полиетиленови /найлонови/ прозрачни пликове.

 6. При приемането и предаването на бельото в пункта на Вължожителя ще попълваме и подписваме приемно-предавателен протокол в три екземпляра, за чието съдържание носим солидарна отговорност заедно с определените длъжностни лица от страна Възложителя.

 7. Съгласни сме Възложителят да упражнява контрол по отношение качеството на извършваната услуга.

 8. Съгласни сме Възложителят да упражнява контрол по отношение качеството на изпраното бельо чрез микро биологичен анализ, извършен по негова преценка без предупреждение, но най-малко двукратно месечно.

 9. Приемаме да доставим за ползване на Възложителя безвъзмездно и без допълнително оскъпяване за срока на договора ново бельо /подробно описано в Приложение № 1 – Спецификация за постелъчно бельо и Приложение № 2 – Спецификация за операционно бельо/, като:

 • спазим стриктно изискванията за материала, от който е изработено и за целта предоставим мостри на бельото за всеки артикул

 • представим документи, удостоверяващи, че доставеното бельото е ново

 • доставеното ново бельо ще бъде с щамповано лого на лечебното заведение

 • 2/3 /две трети/ от обема на бельото ще доставим до първото шестмесечие от датата на сключване на договора, а останалата 1/3 /една трета/ от обема на бельото ще доставим до петнадесетия месец от датата на сключване на договора.

 • цялото доставенено количество ново бельо в периода на изпълнение на договора остава собственост на Възложителя след изтичане срока на договора.

 1. Деклараме, че приемаме и ще спазваме утвърдения от Възложителя график за извършване на услугата

С настоящото потвърждаваме, че офертата е изготвена в съответствие с изискванията на документацията на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” за възлагане на обществената поръчка.

Направените предложения в нея са обвързващи за нас и остават непроменяеми до изтичане срока на валидност на офертата, както и при евентуално сключване на договор за изпълнение – за целия срок на неговото действие.

В случай, че бъдем определени за изпълнители, декларираме, че ще подпишем договор за изпълнение на поръчката в сроковете по чл. 41, ал. 4 от ЗОП и ще представим всички документи, необходими за подписването му съгласно документацията за участие и чл. 47, ал. 10 от ЗОП

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Подпис на лицето и печат

__________________________

образец

ДО

УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ” ЕАДБул. Тотлебен № 21

София
ЦЕНОВА ОФЕРТА

за

участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава V от ЗОП с предмет: Изпиране, дезинфекция, гладене и зашиване на мек болничен инвентар за нуждите на УМБАЛСМ “Н.И.ПИРОГОВ” ЕАДОт __________________________________________________________________________________

/наименование на участника по съдебна регистрация/
представлявано от __________________________________________________________________

Уважаеми дами и господа,

След като се запознахме с документацията и условията за участие в настоящата процедура, предлагаме да изпълним поръчката при цена, изготвена съгласно Указанията за изготвяне на ценовото предложение от конкурсната документация.
Предлаганата от нас цена е крайна цена в лева за килограм пране /включваща приемане, транспорт, изпиране, химиотермодезинфекция, сушене, гладене, изкърпване, пакетиране и доставяне на изпраното бельо до пунк на Възложителя съгласно утвърден график/, формирана до втори знак след десетичната запетая, с ДДС;Същата е, както следва:

___________ лв./кг /_________________________________________/ словом


Направеното от нас ценово предложение е обвързващо за срока на валидност на настоящата оферта, а в случай, че бъдем избрани за изпълнител - и за срока на договора за изпълнение на поръчката.


Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Подпис на лицето и печат

__________________________

проект

ДОГОВОР


№ ______________________
Днес_________________г., между

1.) Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина Н.И.Пирогов” ЕАД, ЕИК 130345786, представлявано от проф. д-р Стоян Миланов – изпълнителен директор, с адрес: София 1606, бул. “Тотлебен” №21, тел: 91-54-211, наричано по-долу за краткост “Възложител”, от една страна

и

2)._________________________________________, ЕИК ______________________, със седалище и адрес на управление: гр. ___________, п.к. ___________, ул./кв./жк/________________________________, тел. _______________представлявано от ______________________________________, на длъжност __________________________, IBAN:_____________________________________________ BIC:___________________________, наричано за краткост “Изпълнител”, от друга


на основание чл. 74, ал. 1 от ЗОП и във връзка с Решение № _______/_____________ на изпълнителния директор на УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов” – ЕАД за класиране на участниците и за определяне на изпълнител на обществената поръчка с обект: Изпиране, дезинфекция, гладене и зашиване на мек болничен инвентар за нуждите на УМБАЛСМ “Н.И.ПИРОГОВ” ЕАД, се сключи настоящия договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва


услуга по ежедневно /без неделите/ изпиране, дезинфекция и химиотермодезинфекция, сушене, гладене и зашиване на мек болничен инвентар и други текстилни материали за нуждите на УМБАЛСМ,,Н.И.Пирогов” – ЕАД в приблизително количестно 1,5 тона/дневно.

1.2. Извозването на бельото от и до пункта на Възложителя ще се извършва изцяло за сметка на Изпълнителя съгласно утвърдения от Възложителя ред, Приложение № 1, неразделна част от настоящия договор.

1.3. Ежедневното приемането и предаване на бельото се извършва в присъствието на представители на страните по договора, за което се съставят и подписват двустранни протоколи.

1.4. В приемо-предавателните протоколи се описват:

– наименованието на клиниката/звеното;

– общ брой по видове болничен инвентар;

– цвят;

– общо тегло в килограми, до три знака след десетичната запетая;– дата на предаване/приемане.

1.5. Договорът се сключва за срок от три години, считано от датата на неговото подписване.

1.6. В случай, че към момента на изтичане срока на договора, не е сключен нов договор за изпълнение, срокът на настоящия се продължава до сключването на такъв, но с не повече от три месеца.
II. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на услугата предмет на настоящия договор е _______ /___________/ лв./кг пране.

2.2. Цената е формирана като крайна цена в лева за килограм пране /включваща приемане, транспорт, изпиране, химиотермодезинфекция, сушене, гладене, изкърпване, пакетиране и доставяне на изпраното бельо до пунк на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно утвърден график/, формирана до втори знак след десетичната запетая, с ДДС;

2.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената на услугата в лева, по банков


път, по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок до 60 /шестдесет/ дни след представяне на фактура-оригинал за съответния календарен месец, издадена до 5-то число на следващия го месец, и справка за количествата изпрано бельо.
2.4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на договора при цена, посочена в т.2.1 за целия срок на договора.

2.5. Общата стойност на договора възлиза на _______ /___________/ лв.


III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

3.1. За място на извършване на УСЛУГИТЕ се приема ПУНКТ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, находящи се в УМБАЛСМ «Н.И. Пирогов» ЕАД, бул. Тотлебен 21, София 1606.


IV. КАЧЕСТВО, ПРИЕМАНЕ и ПРЕДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

4.1. Изпълнението на услугите, уговорени с настоящия договор, трябва да е в съответствие с действащите нормативни изисквания в Република България - Наредба № 37 за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обществените перални; „Медицински стандарт за превенция и контрол на вътреболничните инфекции /ВБИ/”, утвърден с Наредба № 3/08.05.2013 г. на Министерството на здравеопазването за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътрешно болничните инфекции и действащото законодателство в сферата на изпълнението на услугата.

4.2. Приемането на услугите /на месечна основа/ се извършва въз основа на двустранно подписани приемно-предавателни протоколи, изготвени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подписани от представителите на страните по настоящия договор.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните права:

5.1.1. Да изисква съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при извършване на
уговорените УСЛУГИ;

5.1.2. Да осъществява необезпокояван дейността си;

5.1.3. Да изисква заплащане на цената на УСЛУГИТЕ в размер и срокове, уговорени в настоящия договор.

5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

5.2.1. Да извършва УСЛУГИТЕ точно, качествено, добросъвестно, в срок и по цени, уговорени с настоящия договор.

5.2.2. Да спазва стриктно одобреният график за приемане и предаване на болнично бельо и инвентар.

5.2.3. Да изпира, дезинфекцира, глади, изкърпва и зашива, да получава и предава ежедневно бельото, така, че от сухото бельо не трябва да се изолират коагулоположителни стафилококи, представители на семейство Ентеробактериацеа и Псевдомонас аеругенеза и др. микроорганизми не повече от 25 на отпечатък /без спороносни/;

5.2.4. Да използва само препарати на ензимна и кислородна основа, които имат широк спектър на действие, включително спороцидно и туберкулоцидно, и отговарят на изискванията на нормативната уредба, за което се представят съответните документи

- Разрешително за пускане на пазара на биоциден препарат, съгласно Наредба № 44 от 09.12.2004 г. на МЗ;

- Документ от производителя, удостоверяващ, че съответния предложен продукт не влияе на околната среда и е биоразградим;

- Информационен лист за безопасност (НАРЕДБА за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати);

- Микробиологична експертиза от независим източник, доказващ ефикасността на предложените продукти;

5.2.5. Да доставя изпраното бельо пакетирано в полиетиленови /найлонови/ прозрачни пликове, които да предпазват от последващо замърсяване, сортирани по вид (чаршаф, плик, калъфка и т.н.) с посочени количества, за всяка клиника/звено поотделно.

5.2.6. Да доставя изпраното работно облекло на закачалки за еднократна употреба в полиетиленови /найлонови/ прозрачни пликове.

5.2.7. Да достави за ползване на Възложителя безвъзмездно и без допълнително оскъпяване за срока на договора ново бельо /подробно описано в Приложение № 2 – Спецификация за постелъчно бельо и Приложение № 3 – Спецификация за операционно бельо, неразделна част от настоящия договор/, като :

- се придържа стриктно към изискванията за материала, от който е изработено и предостави мостри на бельото за всеки артикул

- представи документи, удостоверяващи, че доставеното бельото е ново

- доставеното ново бельо е с щамповано лого на лечебното заведение

- начин на доставка: 2/3 /две трети/ от обема на бельото ще доставим до първото шестмесечие от датата на сключване на договора, а останалата 1/3 /една трета/ от обема на бельото ще доставим до петнадесетия месец от датата на сключване на договора.

- цялото доставенено количество ново бельо в периода на изпълнение на договора остава собственост на Възложителя след изтичане срока на договора.

5.2.8. Да информира незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички затруднения в процеса на изпълнението, възникнали не по негова вина и независещи от дейността му.

5.2.9. Да гарантира качеството на УСЛУГИТЕ, като поеме отговорността за евентуални недостатъци при изпълнението.

5.2.10. Да не възпрепятства ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при извършване на контрол за качествено и срочно изпълнение на УСЛУГИТЕ.

5.2.11. Да представи гаранция за добро изпълнение в размер на 1 % /едно на сто/, валидна за срока на договора.


VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

6.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

6.1.1. Да получи договорираните по вид, цени и срокове УСЛУГИ.

6.1.2. Да изисква точното спазване на законово регламентираните условия и начини за извършване на УСЛУГИТЕ.

6.1.3. Да извършва проверка на място по всяко време: преди, по време и след извършването на УСЛУГИТЕ.

6.1.4. Да извършва контрол на качеството на изпраното бельо чрез микро биологичен анализ, извършен по негова преценка без предупреждение, но най-малко двукратно месечно.

6.1.5. Да изисква възстановяване на нанесени щети от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако такива бъдат установени при извършване на УСЛУГИТЕ.

6.2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

6.2.1. Да осигури необезпокояван достъп до пункта на лечебното заведение, както и да оказва нужното съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6.2.2. Да заплати в уговорения срок приетите като извършени УСЛУГИ, при условия, заложени в настоящия договор.

6.2.3. Да предяви рекламации за недостатъци и дефекти по изпълнение на УСЛУГИТЕ /качество и количество/ в момента на приемането им.

6.2.4. Да въстанови гаранцията за добро изпълнение, представена от Изпълнителя, в срок до 30 /тридесет/ дни след изтичане действието на настоящия договор, без да дължи лихви по нея.


VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

7.1. Договорът се прекратява:

1. с изтичане срока на договора и изпълнение на всички задължения на страните;

2. при виновно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ повече от два последователни пъти с писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3. По взаимно писмено съгласие на страните;

7.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора незабавно, ако в резултат на обективни обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.


VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

8.1. При закъснение на плащането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ повече от


30 (тридесет) дни след срока по т.2.1., той дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка
в размер на 0,2% от цената на съответните УСЛУГИ за всеки просрочен ден, но
не повече от 10% от стойността на неизпълнението.

8.2. В случай на забава на извършваните УСЛУГИ от страна на


ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно срока по т.3.1, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
неустойка в размер на 0,5% от цената на съответните УСЛУГИ за всеки
просрочен ден, но не повече от 10% от стойността на неизпълнението.

8.3. В случай на неизпълнение на други клаузи от договора, виновната


страна отговаря за причинени вреди и пропуснати ползи.

8.4. Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора ще се решават от двете страни на добра воля с двустранни писмени споразумения.

8.5. Страните по този договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, или с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на ГПК.

8.6. За неуредените по този договор въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България.

8.7. Отговорни лица по изпълнение на настоящия договор:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 1. ____________________________________________

2. ____________________________________________

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 1. ____________________________________________

2. ____________________________________________
8.8. Неразделна часто то настоящия договор са:

- Приложение № 1 - График за приемане и предаване на болнично бельо и инвентар

- Приложение № 2 - Спецификация за постелъчно бельо

- Приложение № 3 - Спецификация за операционно бельо

Настоящият договор бе съставен в два еднообразни оригинални екземпляра, по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ : __________________ За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ : _______________

Проф. Д-р Стоян Миланов, дм

Изпълнителен директор

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _______________

Анна Григорова


Гл. ЮРИСКОНСУЛТ: _______________

Петър Найденов


образец

списък


на документите, съдържащи се в офертата

на _____________/наименование на участника/____________________

за участие в открита процедура с предмет:

Изпиране, дезинфекция, гладене и зашиване на мек болничен инвентар за нуждите на УМБАЛСМ “Н.И.ПИРОГОВ” ЕАД
Описание на приложените документ


Брой документи, бр. страници, форма

(оригинал или заверено копие)1

2

3

Плик № 1 „Документи за подбор”

1.2....Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”

1.2....Плик № 3 „Предлагана цена”

1.2....


Дата

_______/ _______ / _________

Наименование на участника

__________________________

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Подпис

__________________________

Образец
ДО

УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ” ЕАД

Бул. Тотлебен № 21

София


ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Изпиране, дезинфекция, гладене и зашиване на мек болничен инвентар за нуждите на УМБАЛСМ “Н.И.ПИРОГОВ” ЕАДАдминистративни сведения


Наименование на участника:

 

ЕИК/БУЛСТАТ
Седалище:

- пощенски код, населено място:

 

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

 

Адрес за кореспонденция:

- пощенски код, населено място:

 

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

 

Телефони:

 

Факс:

 

E-mail адрес:

 

(в случай, че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавят необходимия брой полета)

Лица, представляващи участника по учредителен акт:

(ако лицата са повече от три, се добавят необходимия брой полета)

Трите имена, ЕГН, лична карта №:, адрес

 

 

 

 

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

 

 

 

 

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

 

 

 

 

Участникът се представлява заедно или поотделно от изброените лица:
Данни за банковата сметка:

Обслужваща банка:…………………………………

IBAN..........................................................

BIC.............................................................

Титуляр на сметката:............................................


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпиране, дезинфекция, гладене и зашиване на мек болничен инвентар за нуждите на УМБАЛСМ “Н.И.ПИРОГОВ” ЕАД, като подаваме оферта при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас.

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в приложения към документацията за участие проект на договор за изпълнение.

4. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме (относимото се подчертава) следните подизпълнители:

1.......................................................................................................................................

2.......................................................................................................................................

3.......................................................................................................................................

(наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от стойността на обществената поръчка в %)

5. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде 90 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти, определен в обявлението за обществена поръчка.

6. Съгласни сме с условията на плащане на услугата: в български лева, по банков път, по сметката на изпълнителя, в срок до 60 /шестдесет/ дни след представяне на фактура-оригинал.

7. Неразделна част от настоящото представяне е декларацията по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки за обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и 5 от ЗОП, подписана от лицата, които представляват участника, съгласно документите за регистрация.
Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Подпис на лицето и печат

__________________________

образец
ДЕКЛАРАЦИЯ__за_съгласие_за_участие_като_подизпълнител'>ДЕКЛАРАЦИЯ__за_липса_на_свързаност_с_друг_участник_по_чл._55,_ал._7_от_ЗОП,_както_и_за_липса_на_обстоятелство_по_чл._8,_ал._8,_т._2_от_ЗОП'>ДЕКЛАРАЦИЯ__1__по_чл._47,_ал._9_от_Закона_за_обществените_поръчки'>ДЕКЛАРАЦИЯ1

по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки
Подписаният/ата…………………………………………………….........................................

(трите имена)
данни по документ за самоличност..............................……………………………………..

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ………………………………………………………………………………

(длъжност)

на ....................................................................................................................................................,(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ................................................,
в изпълнение на изискванията на чл. 47, ал. 9 от ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП в представлявания от мен участник не са осъждани с влязла в сила присъда/реабилитирани са (невярното се зачертава) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове.

4. Представляваният от мен участник (отбележете само едно обстоятелство, което се отнася до конкретния участник):

а) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

б) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но за същите е допуснато разсрочване/отсрочване;

в) няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен (при чуждестранни участници).

5. Лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП в представлявания от мен участник не са свързани лица (по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП) с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.


Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.
Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 7-дневен срок от настъпването им.
Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), в които се съдържат посочените обстоятелства (по т. 1.-4) са:

1...............................................

2...............................................

3...............................................


Компетентният орган (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), който е длъжен да предоставя информация за обстоятелствата по т.1-4 служебно на възложителя, е:

1...............................................

2...............................................

3...............................................

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Подпис

__________________________


образец

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП

Подписаният/ата…………………………………………………….........................................(трите имена)
данни по документ за самоличност..............................……………………………………..

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ………………………………………………………………………………

(длъжност)

на ....................................................................................................................................................,(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ................................................ участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпиране, дезинфекция, гладене и зашиване на мек болничен инвентар за нуждите на УМБАЛСМ “Н.И.ПИРОГОВ” ЕАД
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Представляваният от мен участник не е свързано лице (по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП) или свързано предприятие (по смисъла на § 1, т. 24 от Допълнителните разпоредби на ЗОП) с друг самостоятелен участник в настоящата процедура.
2. За представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП по отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.
Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Подпис

__________________________


образец

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие за участие като подизпълнител
Подписаният/ата…………………………………………………….........................................

(трите имена)
данни по документ за самоличност..............................……………………………………..

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ………………………………………………………………………………

(длъжност)

на ....................................................................................................................................................,(наименование на участника)
ДЕКЛАРИРАМ:
1. От името на представляваното от мен дружество:

......................................................................................................................................(посочете наименование, ЕИК/БУЛСТАТ)
изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на .....................................................................................................................................................

(наименование на участника в процедурата, на който сте подизпълнител)
при изпълнение на обществена поръчка с предмет Изпиране, дезинфекция, гладене и зашиване на мек болничен инвентар за нуждите на УМБАЛСМ “Н.И.ПИРОГОВ” ЕАД
2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

........................................................................................................................................................................................................................................................(избройте конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)
3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.
Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Подпис

__________________________


образец

ДЕКЛАРАЦИЯ

за срок на валидност на офертата
Подписаният/ата…………………………………………………….........................................

(трите имена)
данни по документ за самоличност..............................……………………………………..

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ………………………………………………………………………………

(длъжност)

на ....................................................................................................................................................,(наименование на участника)

Във връзка с подадена оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Изпиране, дезинфекция, гладене и зашиване на мек болничен инвентар за нуждите на УМБАЛСМ “Н.И.ПИРОГОВ” ЕАД


ДЕКЛАРИРАМ, че:

Срокът на валидност на офертата е 90 календарни дни, включително, от крайния срок за получаване на офертите.


Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Подпис

__________________________


образец

ДЕКЛАРАЦИЯ

за приемане на условията в проекта на договор по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП

Подписаният/ата…………………………………………………….........................................(трите имена)
данни по документ за самоличност..............................……………………………………..

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ………………………………………………………………………………

(длъжност)

на ....................................................................................................................................................,(наименование на участника)

Във връзка с подадена оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Изпиране, дезинфекция, гладене и зашиване на мек болничен инвентар за нуждите на УМБАЛСМ “Н.И.ПИРОГОВ” ЕАД


ДЕКЛАРИРАМ, че:

Запознат съм с всички условия на проекта на договора, приложен към настоящата документацията за участие в обществена поръчка.


Приемам всички условия на проекта на договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка.
Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Подпис

__________________________
1 Декларацията се подписва задължително от лицето или лицата, които представляват съответния участник според документите му за регистрация.Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница