Университетска многопрофилна болница за активно лечение ·царица йоанна-исул· еадДата18.03.2017
Размер261.57 Kb.УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

·ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ· ЕАД

ЕИК: 831605806 гр. София 1527, ул. “Бяло море” № 8; тел: (+359 2) 9432 170, факс: (+359 2) 9432 144, 9432 180http://www.isul.eu/

·ЦАРИЦА ЙОАННА·

ИСУЛ


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

на документацията за участие в процедура на възлагане на обществена поръчка

чрез публична покана с предмет:

Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефония зануждите на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” ЕАД ”


 1. Указание за подготовка на офертата

 2. Декларация, че участникът е запознат с условията предмет на обществената поръчка, приема условията в проектодоговора и валидност на офертата /Приложение № 1/

 3. Декларация за оглед на помещение /Приложение № 2/

 4. Ценово предложение /Приложение № 3/

 5. Проект на договорЗабележка: Цялата документация може да се намери на сайта на Възложителя, с изключение на достъпната на сайта на АОП „Публична покан

указание за подготовка на офертата

І. Предмет на обществената поръчка:


„Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефония за нуждите на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” ЕАД ”

1. Правно основание за откриване на процедуратачл.101а от ЗОП.

2. Вид на процедуратаВъзлагане на обществена поръчка чрез публична покана.

3. Място на изпълнение на поръчката - УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД, гр. София, ул."Бяло море" № 8.Договорът за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефония ще бъде сключен за срок от една година или до достигане на сумата от 44 000 лв. в срока на договора.
ІІ. Изисквания за изграждане и поддръжка на система за предоставяне на телефонни услуги:

Техническа спецификация

 1. Общи данни

Свързаността на абонатите на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” ЕАД трябва да бъде реализирана чрез поставяне на телефонна централа в технологично помещение на болницата с адрес: гр. София, ул. "Бяло море "№ 8,

1.1. Предоставяните телефонни услуги да се осъществяват чрез:

а) 2x30 едновременни канала за разговор (ISDN PRI трънка);

б) Поддържане на audio-codec G.711 a-Law за осигуряване на качество на гласовата услуга;

в) ISDN PRI с интерфейси – G.703/4 – balanced (120 ohm);

г) Сигнализация DSSI (Degital Subscriber Signaling Sistem No.1) при ISDN РRI;

д) Организация на DDI(Автоматичен вход);

е) Минимален набор от допълнителни услуги: • представяне идентификацията на викания/викащия абонат (СОLP)/(CLIP) (ЕТS 300 089/ETS 300 092);

 • ограничаване идентификацията на викащия абонат (СLIR) (ЕТS 300 090/ЕТS 300 093);

 • Тристранна конферентна връзка (ЕТS 300 186).

 • Възможно е използване на тонално и импулсно номеронабиране
 1. Връзка към обществената телефонна мрежа за доставка на фиксирани

телефонни услуги

УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ има връзка с обществената телефонна мрежа на БТК АД, посредством –ISDN PRA (Primary rate access) 30B+D с автоматичен вход, гарантирана симетрична скорост от 64 Kbit/s на канал и сигнализация – DSS1, по които се осигурява външният трафик. Всички телефонни номера, имащи достъп до обществената телефонна мрежа са част от Националния номерационен план и представляват Географски номера по смисъла на Закона за електронните съобщения (ЗЕС). 1. Номерационен план на ведомствена централа

Вътрешният номерационен план на централата е от 100 до 699 от обществена телефонна мрежа, от всяка точка на страната, вътрешните номера се избират автоматично, като се добави географския код за град София (02) и префикс 9432.
Към момента, всички географски номера получават фиксирани телефонни услуги и имат възможност за предаване и получаване на факсимилни съобщения и пренос на данни.
!!! При представяне на техническо решение от страна на участниците не се допуска каквато и да е софтуерна или хардуерна намеса в конфигурацията на наличните телефонни апарати собственост на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД.
4. Обхват на поръчката

Услугата включва:

4.1. Пълна свързаност на потребителите от УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД към други мрежи в страната и чужбина – фиксирани и мобилни;

4.2. Запазване на съществуващите, географски номера ползвани от УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД, включително вътрешно учрежденски номера, запазване на ползваните до момента услуги и организация на DDI и гарантиране възможност за преносимост;

4.3. Осигуряване пълна съвместимост (по интерфейс и сигнализация) между ведомствените телефонни апарати и доставената от избрания изпълнител телефонна централа трябва да се осъществи посредством автоматичен вход (DDI);

4.4. Възможност за разширение и развитие на услугите;

4.5. Освобождаване от заплащане на услуги като: подробно електронно месечно извлечение, добавяне на нови абонати (абонатни и вътрешно учрежденски номера), както и изваждането на абонати;

4.6. Възможност за провеждане на гласови разговори от настоящите географски телефонни номера и изпращане/получаване на факс съобщения към други мрежи на територията на страната и извън нея;

4.7. Възможност при избиране на други мрежи и изпращане на факс съобщения пред викания абонат да се презентира географския номер – инициатор на повикването (съществуващият номер);

4.8. Безплатни обаждания към единния европейски номер за спешни повиквания - 112 и останалите спешни номера – 150, 160 и 166.

5. Изисквания към изпълнението на поръчката

Предоставяните услуги от фиксирания оператор трябва да отговарят на следните изисквания на Възложителя и да осигуряват:

5.1. Запазване на организацията, на вътрешния номерационен план, включително дериватните постове;

5.2. Предоставяне на услугата автоматичен вход с Direct Inward Dialing (DID);

5.3. Предоставяне при необходимост на активно оборудване с интерфейс, съвместим с оборудването на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД, даващо възможност предоставените услуги да отговарят напълно на посочените спецификации в документацията и съгласуваност по интерфейс, като съответно отговарят на следните параметри и стандарти:

а ) Стандарти ЕТSI: EG 201 184; EG 201 188 V1.2.1 (2000-01).

б) Поддържане на audio-codecG.711 a-Law за осигуряване на качество на гласовата услуга.

в) Телефония (audio/3.1kHz), (ЕТS 300 111);

г) Телефакс (faxG3/G4), (ЕТS 300120).

5.4. Избраният изпълнител да предостави безвъзмездно при необходимост допълнително оборудване, което да осигури съвместимост между наличното оборудване на Възложителя и своята мрежа;

5.5. Недопускане на начисляване на такса за първоначално свързване към предложените безплатни минути;

5.6. Възможност за следните допълнителни услуги:

а) Предоставяне идентификация на викания/викащия абонат (COLP)/(CLIP), като пред викания номер се презентира географския номер, от който се инициира повикването;

б) Ограничаване идентификацията на викащия абонат (CLIR);

в) Автоматично входящо избиране на номера от учрежденска централа;

г) Възможност за добавяне на номера в групата.

5.7. Предоставяните услуги изцяло да съответстват на определените от Националния номерационен план, одобрен от КРС. Повикванията да се презентират с географските номера на учрежденската централа.

5.8. Осигуряване на техническа поддръжка на всички услуги обект на настоящата документация по схемата 24х7х365 HelpDesk.6. Към техническото предложение участникът следва да представи:

6.1. Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера, за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез обществена електронна съобщителна мрежа и предоставяне на фиксирана телефонна услуга, издадено от КРС (нот. заверено копие).

6.2. Описание на техническото оборудване /придружено със съответните доказващи ги документи, когато това е възможно/;

6.3. Подробно описание на технологията за предоставяне на услугата, за доказване на R - фактора;

6.4. Официална годишна статистика на показателите за качество на обслужване на оператора, с която се доказва минималното време за установяване на връзката (в секунди);

6.5. Общи условия за взаимоотношенията с крайни потребители, заверено от участника копие.


* Техническите изисквания на Възложителя следва задължително да залегнат в техническото предложение на участника, което представлява неразделна част от договора.

7. Изисквания към доставяната телефонна централа:

7.1. Общи изисквания към телефонната система:

а) Предлаганата телефонна система трябва да отговаря на изискванията на стандартите на ITU-Т и ETSI;

б) Предлаганата телефонна система трябва да поддържа стандартни мрежови интерфейси;

в) Предлаганата телефонна система трябва да поддържа стандартни абонатни интерфейси:


   • Аналогови абонати

   • Цифрови абонати

   • Public ISDN Q931 (2B+D)

   • Private ISDN QSIG (2B+D)

г) Предлаганата телефонна система трябва да поддържа работа със стандартни аналогови телефонни апарати, включително и факс апарати;

д) Предлаганата телефонна система трябва да поддържа работа по стандартен интерфейс с всички крайни клиентски устройства посочени в т.8;

е) Предлаганата телефонна система трябва да разполага с вградени възможности за дистанционно системно администриране;

ж) Предлаганата телефонна система трябва да притежава непрекъсваемо захранване;7.2. Монтаж на телефонна централа - време за инсталиране на оборудването – да се посочи в техническото предложение.

* Срокът за доставка,инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудването не може да бъде по-дълъг от 7 /седем/ дни.

7.3. Поддръжка 24/7 на телефонна централа;

7.4. Конфигуриране на исканите услуги и промени при поискване;

7.5. Конфигуриране на телефонни номера от телефонната централа;

7.6. Специфични изисквания към телефонната система:

а) Свързаност по две независими оптични трасета;

б) Организиране на телефонните номера в затворена група;

в) Избор на частен номерационен план за вътрешни разговори в групата;

г) Ограничаване на изходящите повиквания към различни дестинации и групи телефонни номера;

д) Детайлизирана справка с подробно описание на проведените разговори за всеки телефонен пост, предоставена като разпечатка, в електронен формат и в Интернет;

е) Съхраняване на информацията за проведените разговори за минимум 6 месеца и предоставянето и при поискване.

ж) Съкратено избиране с вътрешен номер между телефонните постове.

з) Възможност за дериватно включване на няколко телефонни апарата към един номер. (в момента има работещи 350 дериватни поста)

и) Възможност за използване на телефонни апарати с импулсно и тонално номеронабиране;

й) Възможност за предаване на факс;

7.7. Възможности за пренасочване на повикване:  • Незабавно пренасочване – незабавно пренасочва входящите обаждания към предварително избран номер;

  • Пренасочване при заета линия – когато телефонният пост е зает, пренасочва всички входящи обаждания към предварително избран номер;

  • Пренасочване при липса на отговор - пренасочва всички входящи обаждания към предварително избран номер след третото позвъняване;

  • Пренасочване на обаждания в зависимост от времето (ден, час и т.н.);

7.8. Услуги за ограничаване на достъпа до телефонен номер (обаждащият се чува автоматичен отговор):  • Не ме безпокойте!”;

  • Отсъствам!”;

7.9 CLIP (Идентификация на викащия номер) – показва телефонния номер на търсещия абонат.

7.10. Тристранна конферентна връзка;

7.11. CLIR (Забрана за идентификация на собствения номер);

7.12. Минимум 12 часа резервиране на захранването.

7.13. Инсталираното оборудване да отговаря на изискванията за безопасност и противопожарна охрана.

8. Работно място за телефонистка:

8.1. Доставка, монтаж и поддръжка на апаратура за телефонистка;

8.2. Минимум 5 външни телефонни линии организирани в серия;

8.3. Избиране на външни линии по заявка;

8.4. Прехвърляне на разговори между вътрешни линии;

8.5. Директна свързаност с център 112.


9. При поискване и за своя сметка избраният за изпълнител извършва следните дейности:

9.1. Добавяне или изваждане на номера от групата;

9.2. Ограничаване на изходящите повиквания към различни дестинации и групи телефонни номера за подадени от клиента вътрешни линии;

9.3. Активиране/деактивиране на чакащо повикване – възможност за приемане на входящо повикване по време на разговор за подадени от клиента вътрешни линии;

9.4. Активиране/деактивиране на пренасочване на повикване – възможност за пренасочване на входящите повиквания към избран от клиента телефонен номер за подадени от клиента вътрешни линии;

9.5. Активиране/деактивиране на услуги за ограничаване на достъпа до телефонен номер за подадени от клиента вътрешни линии;

9.6. Активиране/деактивиране на CLIP за подадени от клиента вътрешни линии;

9.7. Активиране/деактивиране на тристранна конферентна връзка;

9.8. Активиране/деактивиране на CLIR за подадени от клиента вътрешни линии;

10. Крайни терминални устройства ползвани от възложителя

10.1. Импулсни телефонни апарати: ТА 64, ТА 3100, ТА 4100, ТА 600, ТА 700, ТА 500, ТА 900, Siemens

10.2. Тонални телефонни апарати: Maestro, Siemens, Panasonic, General Electric

10.3. Директорско/секретарска уредба Panasonic 6/16 с включени телефонни апарати


IIІ. Необходимите документи, които трябва да бъдат предоставени от оферента:

Всяка оферта трябва да съдържа минимум следната документация:

1. Техническо предложение за изпълнение предмета на поръчката;

2. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;

3. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП;

4. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;

5. Декларация, че участникът е запознат с условията и предмета на обществената поръчка, приема условията в проекто договора и валидност на офертата - по образец /Приложение№ 1/;

6. Декларация, че участника ще осигури възможност за запазване на географските номера ползвани от Възложителя;

7. Декларация за извършен оглед – по образец /Приложение№ 2/;

8. Заверено копие на Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс-номера, за осъществяване на обществени електронни съобщения;

9. Заверено копие на Разрешение, издадено от Комисията за регулиране на съобщенията, че участника има право да предоставя обществени фиксирани телефонни услуги;

10. Заверено копие на сертификат ISO 9001:2008 на името на участника;

11. Заверено копие на сертификат ISO 27001:2005 или ISO 20000-1:2011 за внедрена от участника система за информационна сигурност на името на участника;

12. Каталог на предлаганата телефонна система придружен с превод на български език ;

13. Общи условия за взаимоотношения между оператора и абонатите на услуги, предоставяни чрез обществената фиксирана електронна съобщителна мрежа на дружеството;

14. Ценово предложение – по образец /Приложение№ 3/.

ІV. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Оценяването на допуснатите предложения ще се извършва по критерий икономически най-изгодна оферта.


Определяне на крайната оценка и класиране:
Крайната оценка (К) се изчислява по следната формула:

К = К1 х 75 % +K2 x 25%, където:
К1 е сбор от точките по ценовите показатели за фиксирани услуги;

K2 са точките от предоставените безплатни минути.Показатели

Максимален брой точки

 1. Ценови показатели за фиксирани услуги – К1

100т.

1.1. Месечна абонаментна такса за до 600 броя номера организирани в два физически независими трънка – K1.1

15 т.

1.2. Цена на минута изходящ разговор в мрежата на участника с номера от корпоративната група – K1.2

15 т.

1.3 Цена на минута изходящ разговор към всички фиксирани национални мрежи извън мрежата на участника – K1.3

20 т.

1.4. Средна цена на минута изходящ разговор към мобилни национални мрежи - K1.4

20 т.

1.5. Месечна абонаментна такса за поддържане на УАТЦ – К1.5

15 т.

1.6. Еднократна такса за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на УАТЦ и изграждане на два физически независими трънка за привързване с мрежата на кандидата – К.1.6

15 т.

 1. Месечен брой безплатни минути за разговори /извън корпоративната група/ в мрежа на участника – К2

100 т.К1Ценови показатели за фиксирани услуги с максимален брой точки - 100 т.

Класирането по този показател се изчислява по формулата:К1 = K1.1 + K1.2 + K1.3 + K1.4 + К1.5 + К1.6
Точките за всеки от подпоказателите: K1.1, К1.2, 1.3, К1.4, К1.5 и К1.6, се получават по следната формула:

Ц min

K 1.1/1.2/1.3/1.4/1.5/1.6/ = 15/15/20/20/15/15 х ___________ , където:Ц n

Ц min - най-ниската предложена стойност в лева без ДДС за съответния подпоказател (К1.1, К1.2, К1.3, К1.4, К1.5 и К1.6);

Ц nпредложената стойност в лева, от оценявания участник по съответния подпоказател;

15/15/20/20/15/15 - максималният брой точки за оценявания показател (К1.1, К1.2, К1.3, К1.4, К1.5 и К1.6)

!!! В случаите, в които даден участник предложи цена 0.00 лв., то същата за целите на оценката ще бъде приета със стойност 0, 001 лв. без ДДС.

К2 - Месечен брой безплатни минути за разговори извън корпоративната група в мрежа на участника с максимален брой точки - 100 т.


Класирането по този показател се изчислява по формулата:
Ц n

K2 = _______ х 100 , къдетоЦ max
Ц nпредложеният брой безплатни минути от оценявания участник;

Ц max - най-голям брой предложени безплатни минути;
!!! В случаите, в които даден участник предложи 0 безплатни минути по този показател, то той ще бъде отстранен от процедурата.
Крайният резултат на участника К компл. се получава като сбор от точките на участника по съответните показатели, умножени със съответния тегловен коефициент:
К компл. = К1 х 75% +K2 x 25%
* Максималният сбор точки на показателите К1 и К2, умножени по съответния коефициент на тежест е 100.
Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени от всеки участник. На първо място се класира участникът с най-висок брой точки, получени като комплексна оценка.
Срок на валидност на офертата - не по-малък от 60 (шестдесет) дни от датата на отваряне на офертите.
Кандидатите могат да извършат оглед на обекта, в който е необходимо да бъде изкрадена централата, всеки работен ден до 24.03.2014 г. от 10:00 ч. до 13:00 ч. Длъжностно лице за контакт Яна Михайлова. Телефон за връзка 02/ 9432 106. Извършеният оглед се регистрира в дневника на сектор „Договори и договорни партньори”, а документацията трябва да съдържа декларация за оглед на помещението, предназначено за поставяне на телефонната централа.
Офертата се предоставя в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписва адреса на Възложителя и предмета на настоящата обществена поръчка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Офертите се подават всеки работен ден от 10.00 ч. - 12.00 ч. до 26.03.2014 г. включително в отдел „Договори и договорни партньори”, в УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД, ул."Бяло море" № 8, тел: 02 943


Приложение № 1


Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният……………………………………………………………………………

/име, презиме, фамилия/

ЕГН:………………………………л.к…............……………,издадена на …………..

от……………………гр……… в качеството ми на…………………………на ……………………………………………..адрес………...………………………………………………………………………………………………………………………..…………..……………………………………………………………………………….
/фирма/

…………………………………………………………………………………………....…………………………………………………………………………………………..


/адрес за кореспонденция/

Относно обществена поръчка с предмет:

ДЕКЛАРИРАМ:

 1. Запознати сме с всички условия и предмета на настоящата поръчка.
 1. Запознат съм и приемам условията в проекта на договора.
 1. Задължавам се да спазвам условията за участие в процедурата и всички действащи норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.
 1. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните за поръчката. 1. Валидността на офертата е 60 дни след крайния срок за подаване на офертите.

Дата:......................... ДЕКЛАРАТОР:……………………

/подпис и печат/
Приложение № 2

Д Е К Л А Р А Ц И Я


Долуподписаният/та/..................................................................................................................
ЕГН............................., в качеството си на ...............................................................................

/длъжност/

на фирма .....................................................................................................................................

/наименование на фирмата/


Във връзка с указанието за подготовка на офертата по обявената публична покана с предмет „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефония за нуждите на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” ЕАД”, с настоящата декларирам, че на _____________________г. е направен оглед на помещението, предназначено за поставяне на телефонна централа.

Дата........................... Декларатор................................

/подпис, печат/ЗАБЕЛЕЖКА: Декларацията се попълва от управителите, членовете на управителните органи или упълномощени представители на фирмата-участник, направили огледа.

Приложение № 3

Ц Е Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
Вид услуга

ед. цена без ДДС, лв

1.

Месечна абонаментна такса за до 600 броя номера, организирани в два физически независими трънка
2.

Цена на минута изходящ разговор в мрежата на участника с номера от корпоративната група
3.

Цена на минута изходящ разговор към всички фиксирани национални мрежи извън мрежата на участника
4.

Средна цена на минута изходящ разговор към мобилни национални мрежи
5.

Месечна абонаментна такса за поддържане на УАТЦ
6.

Еднократна такса за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на УАТЦ и изграждане на два физически независими трънка за привързване с мрежата на кандидата

Ценовото предложение по т. 4 от ценовата оферта на участника се формира, като за база се вземе предвид средно аритметичната стойност от цените за минута изходящ разговор към мобилните мрежи на Виваком, Мобилтел и Глобул.
Цена за минута изходящ разговор към:

ед. цена без ДДС, лв.

1.

Виваком
2.

Мобилтел
3.

Глобул

 Месечен брой безплатни минути за разговори извън корпоративната група в мрежа на участника – ………………….. броя.


(Максимален брой безплатни минути за един месец – 2678400 бр.)
Дата........................... Подпис...............................


ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

1. Фирма/име на Участника………………………………………....


2. Юридическа форма ………………….……………………………………..
3.Фирмата се представлява от ……………………………………………….
4..Седалище и адрес на управление:
4.1. Град …………………………….., п.к........................................


  1. Улица……………………………………………….№ ………..
  1. Телефон……………………; факс………………………………
 1. ЕИК или документ за регистрация………………………….............................
 1. БУЛСТАТ …………………………………………………….
 1. Данъчен № ……………………………………………………
 1. Банкова сметка № ……………………………………………
 1. Банков код № ………………………………………………...
 1. Обслужваща банка…………………………………………...

Дата……………………... …………………………………..

(подпис; печат)

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Днес …………….г., в гр. София между:

УМБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ"ЕАД, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1527, район "Оборище", ул."Бяло море" № 8, тел. 9432215, факс 1932180, ЕИК 831605806, представлявано от доц. д-р Григорий Неделков, дм - Изпълнителен директор, наричат за краткост "Възложител", от една страна, и

………………………………………….., със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к.…..…., адрес…………………………………………………………………......., ЕИК…………...….., представлявано от…………...…………………………......, наричано накратко „Изпълнител" от друга страна,

въз основа на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава VШ „а" от Закона за обществените поръчки с предмет „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефония за нуждите на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ"ЕАД" и Протокол от ……………2014 г. за работата на длъжностните лица по процедурата, се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1 (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да осигури фиксирана телефонна услуга за абонати и съоръжения на УМБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ"ЕАД на територията на цялата страна, осигуряваща провеждане на входящи и изходящи телефонни разговори и обмен на факсимилни съобщения с абонати от всички национални и международни фиксирани мрежи, съгласно техническите и количествени изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката, действащите нормативни актове, клаузите на настоящия договор и Общите условия за взаимоотношения между "…………………………………. " /Изпълнителя/ и абонатите на услуги, предоставяни чрез обществената фиксирана електронна съобщителна мрежа на дружеството (наричани за краткост „Общи условия") - Приложение № 1 към договора.

II. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.2 (1) Място на изпълнение на услугите по този договор е територията на Република България.

(2) Срокът за предоставяне на услугите по ал.1 е 1 (една) година, считано от датата на влизане в сила на договора или до изразходване на сумата от 44 000 лв. /четиридесет и четири хиляди лева/ без ДДС в срока на договора.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3 (1) Цените на услугите се определят съгласно „Ценово предложение", представляващо Приложение № 2, неразделна част от договора.

(2) Цените по ал.1 включват всички преки и непреки разходи, данъци, такси и печалба.

(3) Всички плащания по договора се извършват ежемесечно в лева, чрез банков превод по сметка, посочена от Изпълнителя, в срок до 15 (петнадесет) дни след представяне на данъчна фактура с приложена детайлна справка за всички проведени разговори по цени съгласно ценовото предложение от Договора.

(4) В случай, че се налага заплащане на такса за преносимост на номера, тя е за сметка на Изпълнителя.

(5) Цените по ал.1 са неизменни за срока на изпълнение на договора, освен в случаите и при условията на чл. 43, ал. 2 от ЗОП.


IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.4 (1) Изпълнителят се задължава да изпълни задълженията си по настоящия договор добросъвестно и професионално, с грижата на добър търговец и в определените срокове, в съответствие с „Техническо предложение", Приложение № 3 към договора, всички нормативни изисквания, клаузите на договора и приложенията към него, доколкото те не противоречат на договора.

(2) Изпълнителят е длъжен:

1. да уведомява незабавно Възложителя за всички обстоятелства, които възпрепятстват или биха могли да възпрепятстват нормалното изпълнение на този договор;

2. при изменение на Общите условия и при намаляване на цените за бизнес абонатите си да уведоми Възложителя за това в писмен вид най-малко 14 (четиринадесет) дни преди изменението;

3. да изгради цялата необходима свързаност на абонатите на Възложителя и да осигури начало на предоставянето на услугата в срок от 7 /седем/ дни, считано от датата на влизане на Договора в сила;

4. да осигури всички необходими за целите на предоставянето на услугата комуникационни линии и съоръжения;

5. да запази използваните телефонни номера;

6. до изтичане срока на договора да уведомява своевременно упълномощените представители на Възложителя за всички промени в статута на дружеството;

7. да не разпространява информация, която му е станала известна при и по повод изпълнението на договора. Изпълнителят е длъжен да изисква спазването на тази забрана и от своите служители и работници;

8. да не прекъсва предоставянето на услугата автоматично, включително и в случай на неуредени финансови взаимоотношения между страните;

9. да не включва телефонните номера на Възложителя в телефонен указател;

(3) Изпълнителят носи пълна отговорност за безопасността на всички видове дейности при и по повод изпълнение на договора.

(4) Изпълнителят отговоря за действията на своите служители и работници, като за свои действия.

(5) Изпълнителят носи пълна имуществена отговорност за причинени вреди на Възложителя и/или на трети лица, причинени от виновни действия или бездействия на своите работници и служители.

(6) При добросъвестно и професионално изпълнение на договора Изпълнителят има право да получи определеното възнаграждение в размер, срокове и при условията, предвидени в договора.

(7) Изпълнителят има право да получи необходимото съдействие от Възложителя за изпълнение на задълженията си по този договор.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.5 (1) Възложителят има право да изисква добросъвестно и професионално изпълнение на предмета на договора в съответствие с нормативните изисквания и клаузите на настоящия договор.

(2) Възложителят има право по всяко време да извършва контрол за точно изпълнение на договора и да дава предписания на Изпълнителя за подобряването на качеството на предоставените услуги.

(3) Възложителят има право да променя броя на абонатите, но не повече от общо 20% (двадесет процента) от първоначално определените при сключване на договора.

(4) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя детайлизирани справки на проведените изходящи разговори.

(5) Възложителят има право да дава на Изпълнителя допълнителни указания, необходими за изпълнението на договора.

(6) Възложителят се задължава:

1. да осигури на Изпълнителя достъп с цел свързване на устройства през съществуващата вътрешна кабелна мрежа на УМБАЛ"ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ"ЕАД за целите на предоставянето на услугата, както и за профилактични и ремонтни дейности по инфраструктурата, предмет на договора;

2. да осигури на Изпълнителя ползване на вътрешните комуникационни кабелни мрежи в своите обекти за целите на предоставянето на услугата, както и точки за свързване към мрежово електрозахранване в самите обекти;

3. да предостави на Изпълнителя цялата необходима информация и да осигури условия за безпрепятственото и качествено изпълнение на предмета на договора.

(7) При добросъвестно и професионално изпълнение на договора Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя уговореното възнаграждение в размер, срокове и при условията, предвидени в договора.


  1. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ

Чл.6 (1) В случай, че Изпълнителят не изпълн в срок задълженията си по чл.4, ал.2, т.3 от договора той дължи неустойка в размер на 20 лв. на ден, за който услугата не е налична.

(2) В случай, че Изпълнителят не изпълнява задълженията си по договора поради прекъсване на услугата или влошено качество на същата за повече от 2 (два) часа в рамките на едно денонощие, той дължи неустойка в размер на 20 лв. (двадесет лева) за всеки час, през който услугата е прекъсната или е влошено качеството на същата.

(3) В случай, че по вина на Възложителя не бъдат спазени договорените срокове за плащане, същият дължи неустойка в размер на законната лихва върху просрочената сума за всеки ден от периода на забава, но не повече от размера на забавеното плащане.

(4) Плащането на неустойките не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.7. Настоящият договор се прекратява: 1. с изтичане на уговорения срок или сумата посочени в чл.2, ал.2 от договора;

 2. с едномесечно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната - при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.8. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на договора ще се решават чрез преговори, а при не постигане на съгласие - по съдебен ред от съответния компетентен съд.

Чл.9. В случай, че отделни клаузи от договора противоречат на Общите условия за взаимоотношения между „……………………………"/оператор и абонатите на услуги, предоставяни чрез обществената фиксирана електронна съобщителна мрежа на дружеството, то клаузите по настоящия договор ще имат специално действие спрямо клаузите от общите условия на оператора.

Чл.10. За неуредените с договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл.11. Всички съобщения или уведомления при изпълнение на този договор страните ще правят в писмен вид по пощенски път или по факс, като за дата на получаването им се счита датата на завеждане в деловодството на страната или датата на получаването им по факс. Съобщения или уведомления получени след 16:30 часа или получени в неработен ден ще се считат за получени в следващия работен ден.

Чл.12. Всяка от страните се задължава да уведоми писмено другата страна при промяна на адресна или друга регистрация в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на промяната.

Чл.13. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

1. Приложение № 1: Общи условия за взаимоотношения между „……………………………" и абонатите на услуги, предоставяни чрез обществената фиксирана електронна съобщителна мрежа на дружеството;

2. Приложение № 2: Техническо предложение;

3. Приложение № 3: Ценово предложение;4. Приложение № 4: Описание на използваните от УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД номера.
Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните и влиза в сила от датата на подписване.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница