„Упражняване на строителен надзор по време на строителството при изпълнение на проектстраница1/8
Дата17.01.2018
Размер0.63 Mb.
ТипРешение
  1   2   3   4   5   6   7   8
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор по време на строителството при изпълнение на проект ,,Изграждане и укрепване на инфраструктура за предотвратяване на наводнения и заливане на територия в рамките на регулацията на с. Смирненски, община Брусарци, област Монтана”
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор по време на строителството при изпълнение на проект ,,Изграждане и укрепване на инфраструктура за предотвратяване на наводнения и заливане на територия в рамките на регулацията на с. Смирненски, община Брусарци, област Монтана”Одобрявам

КМЕТ:

/Наташа Михайлова/ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Упражняване на строителен надзор по време на строителството при изпълнение на проект Изграждане и укрепване на инфраструктура за предотвратяване на наводнения и заливане на територия в рамките на регулацията на с. Смирненски, община Брусарци, област Монтана”.ОБЩИНА БРУСАРЦИ, 2012г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Община Брусарци – област Монтана, с адрес гр. Брусарци, ул. „Георги Димитров” № 85, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно условията за участие, определени в разпоредбите на Закона за обществени поръчки и настоящата документация.

Настоящата документация е изготвена в съответствие с чл. 28 от Закона за обществените поръчки, Решение № 7 от 03.09.2012 г. на Кмета на Община Брусарци – гр. Брусарци за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 16, ал. 8 от ЗОП, с предмет: „Упражняване на строителен надзор по време на строителството при изпълнение на проект Изграждане и укрепване на инфраструктура за предотвратяване на наводнения и заливане на територия в рамките на регулацията на с. Смирненски, община Брусарци, област Монтана” и обявление за обществена поръчка изпратено до АОП за вписване в Регистъра на обществените поръчки.

Настоящата документация е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете с условията и да подготвите своите оферти за участие в тази процедура, съгласно Закона за обществени поръчки /ЗОП/.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.

Документацията за участие в процедурата може да бъде закупена всеки работен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 до 21.09.2012 г. Сумата се заплаща в посочения в обявлението срок на касата на Община Брусарци – гр. Брусарци, ул. „Георги Димитров” № 85 срещу редовно издаден платежен документ или се превежда по банкова сметка на Община Брусарци – IBAN: BG39STSA93008490050100, код 447000; BIC: STSABGSF; Банка „ДСК” АД – клон Брусарци. Стойността на настоящата документация е в размер на 50.00 (петдесет) лева с включен ДДС. Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка се получава в сградата на Община Брусарци. При поискване от заинтересованото лице, документацията ще му бъде изпратена за негова сметка, след нейното заплащане по банков път.

Заинтересованите лица, кандидати и участници могат да се запознават с документацията преди да я закупят, както и с техническите проекти, в сградата на Община Брусарци.

Независимо кой от случаите е избрал кандидата документа за закупена документация трябва да съдържа наименованието на обществената поръчка.

Всяко заинтересовано лице, в случай че смята за необходимо, може да посети строителните площадки.Офертите на участниците се приемат всеки работен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 в деловодството на Община Брусарци – гр. Брусарци, ул. „Георги Димитров” № 85. Крайният срок за представяне на оферти е до 16:00 часа на 01.10.2012г. Офертите се представят от представляващите фирмата лица или техни упълномощени представители (чрез нотариално заверено пълномощно).

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране, която ще започне своята работа след изтичане на срока за получаване на оферти, а именно 02.10.2012 год. в 10:00 часа, в административната сграда на Община Брусарци – гр. Брусарци, ул. „Георги Димитров” № 85.

Действията на комисията са публични и на тях имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители. Представител на участник се допуска след представяне на документ за самоличност и съответно изрично пълномощно (извън случаите на законно представителство по силата на съдебно решение). Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Всеки участник ще бъде писмено уведомен за резултатите от разглеждането и оценяването на представената от него оферта.

Всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие. Писмени искания за разяснения по същество относно документация за участие и/или реда за провеждане на процедурата могат да бъдат подавани от лицата, закупили документация всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч., в деловодството на Община Брусарци най-късно до 10 (десет) дни преди изтичането на срока за подаване на офертите. Възложителят или упълномощено от него длъжностно лице предоставя исканите разяснения в 4-дневен срок от постъпване на искането. Даденото от Възложителя разяснение се изпраща едновременно до всички лица, които са закупили информационна документация и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към информационната документация, която се закупува от други лица. В случай, че от предоставяне на разяснението от Възложителя до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от 6 (шест) дни, Възложителят ще удължи срока за получаване на оферти за участие с толкова дни, колкото е забавата.

Всички комуникации и действия на Възложителя и на Участниците, свързани с настоящата поръчка, са в писмен вид. Участникът може да представя своите писма и уведомления по факс, чрез препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се изпращат по факс, или се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка. За получено се счита това уведомление, което е достигнало до адресата, на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна, или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача.

В случаи, когато предоставената в офертите информация има конфиденциален характер, се прилагат чл. 33, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП.

За неуредените положения в настоящата документация се прилага Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагането на ЗОП и действащото в Република България законодателство.

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Упражняване на строителен надзор по време на строителството при изпълнение на проект Изграждане и укрепване на инфраструктура за предотвратяване на наводнения и заливане на територия в рамките на регулацията на с. Смирненски, община Брусарци, област Монтана”.СЪДЪРЖАНИЕ: 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

  1. Обект на обществената поръчка;

  2. Финансиране на обществената поръчка;

  3. Разходи за поръчката;

  4. Стойност на поръчката;

  5. Схема на плащане;

  6. Срок на валидност на офертите;

 1. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 2. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ, ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ

  1. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на участника;

  2. Доказателства за икономическо и финансово състояние на участника;

  3. Минимални изисквания за технически възможности и квалификация за изпълнение на настоящата обществена поръчка;

  4. Доказателства за технически възможности и квалификация за изпълнение на настоящата обществена поръчка;

 3. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

 4. ГАРАНЦИИ

  1. Гаранция за участие;

  2. Гаранция за изпълнение;

 5. ОФЕРТА

  1. Подготовка на офертата;

  2. Съдържание на офертата;

  3. Съдържание на ПЛИК № 1 с надпис „Документи за подбор";

  4. Съдържание на ПЛИК № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката";

  5. Съдържание на ПЛИК № 3 с надпис „Предлагана цена";

 1. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

 2. КРИТЕРИЙ И МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

  1. Първи етап – оценка на техническите показатели (ТП);

  2. Втори етап – оценка по показател Предлагана цена (ПЦ);

 3. ОБЯВЯВАНЕ РЕШЕНИЕТО НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

  1. Обявяване на резултатите;

  2. Прекратяване на процедурата;

 4. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

 5. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕ

 6. ПРИОРИТЕТНОСТ НА ДОКУМЕНТИТЕ ОТ ДОКУМЕНТАЦИЯТА

 7. ЕТИЧНИ КЛАУЗИ

 8. ПРИЛОЖЕНИЯ

 1. Решение за откриване на процедура

 2. Обявление за обществена поръчка

 3. Оферта - Приложение №1;

 4. Справка „сведения за участника” - Приложение №2;

 5. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката - Приложение №3;

 6. Декларация, че участникът ще спазва всички условия необходими за изпълнение на поръчката - Приложение №4;

 7. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл.47, ал. 9 от ЗОП - Приложение №5;

 8. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП, във връзка с чл.47, ал.9 от ЗОП – Приложение №5а;

 9. Декларация по по чл. 47, ал. 5, т.1 от ЗОП, във връзка с чл.47, ал.9 от ЗОП - Приложение №5б;

 10. Декларация по чл. 47, ал. 5, т.2 от ЗОП, във връзка с чл.47, ал.9 от ЗОП – Приложение №5в;

 11. Декларация по чл. 47, ал. 2, т.1 и 3 от ЗОП, във връзка с чл.47, ал.9 от ЗОП - Приложение №5г;

 12. Декларация по чл. 47, ал. 2, т.2, т. 2а и т. 5 от ЗОП, във връзка с чл.47, ал.9 от ЗОП - Приложение №5д;

 13. Информация за общия оборот и за оборота от услуги за последните три години - Приложение №6;

 14. Списък на договорите за услуги, изпълнени през последните три години, придружен от препоръки за добро изпълнение – Приложение №7;

 15. Списък и данни на екипа от експерти и други компетентни лица, които ще участват в изпълнението на поръчката – Приложение №8;

 16. Автобиография – Приложение №8А;

 17. Декларация за разположение – Приложение №8Б;

 18. Декларация за използване на подизпълнител – Приложение №9;

 19. Декларация за съгласие за участие на подизпълнител – Приложение №9А;

 20. Банкова гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка – Приложение №10;

 21. Декларация за приемане на условията на поръчката и проекта на договора – Приложение №11;

 22. Ценова оферта – Приложение №12;

 23. Договор – Приложение №13;

 24. Банкова гаранция за изпълнение на обществена поръчка – Приложение №14;


ОБЩИ УСЛОВИЯ 1. Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница