Управляващият орган настоятелно моли всички да се запознаят внимателно сДата19.07.2018
Размер22.55 Kb.


Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма: oprd@mrrb.government.bg 

Отговорите им представляват официално становище на Управляващия орган и трябва да бъдат взимани под внимание от потенциалните бенефициенти.
Управляващият орган на ОПРР – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” към МРРБ припомня, че според чл. 15 ал. 3 от Постановление на МС № 121 от 31 май 2007 г. обнародвано в ДВ. бр.45 от 8 Юни 2007г.:

”… Не могат да се дават отговори, които съдържат становище относно съответствие на проект или кандидат с условията за кандидатстване…”


Управляващият орган настоятелно моли всички да се запознаят внимателно с Насоките за кандидатстване налични към всяка отворена схема и с вече публикуваните отговори, преди да пристъпят към изпращане на въпроси.Въпрос


Отговори

Уважаеми дами и господа,

във връзка с откритата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO000/1.1-12/2011 "Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск", имам следните два въпроса:

1. В Изискванията за кандидатстване, т.5.1.2.3., в таблицата относно броя резидентни услуги по общини и съответната им максимална стойност на СМР и оборудване/обзавеждане, е дадена и максималната стойност на всеки проект. Логично е тази стойност да е определена на база максимална стойност на всички допустимите разходи съгласно т.5.2. Буди озадачение обаче фактът, че за община Раковски например при обща стойност за СМР и оборудване/обзавеждане 195 850 лв., макс.стойност на проекта е 413 685,29 лв. Как е формирана тази стойност, излиза, че не е на база т.5.2. Все пак всяка цифра трябва да бъде защитена. В резюме въпросът ми е - как е формирана максималната стойност на проектите?

2. Двата срока за кандидатстване пожелателни ли са от гледна точка на общините, т.е. всяка община може да направи избор в кой от двата срока да се включи?

С уважение,

Елена Кузманова, управител на консултантска фирма1. Максималната стойност на съответните проектни предложения, посочена в таблицата от т. 5.1.2.3. на изискванията за кандидатстване е формирана съгласно посочената максимална обща стойност на СМР и обзавеждане/оборудване и имайки предвид допустимите разходи, включително изрично посочената максимална обща стойност или процентно съотношение за някои от тях. Максималната обща стойност, както и съответното процентно съотношение на отделните категории разходи са посочени в т. 5.2 „Допустими разходи” от Изискванията за кандидатстване и в поясненията след Таблица 1 „Общи допустими разходи” в приложение Б „Бюджет на проекта”.
2. Всеки от конкретните бенефициенти следва да прецени, съобразно степента на готовност на проектното предложение и необходимата документация към него, в рамките на кой от посочените два срока да кандидатства. Следва да се има предвид, че при недостиг и/или изчерпване на финансовия ресурс по схемата, договори с конкретните бенефициенти ще бъдат сключени след осигуряването му, съгласно правилата на програмата.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница