Урок №1 Същност на компютърните мрежи. Основни компоненти, видове услуги. Същност на компютърните мрежи


HTTP протокол (Hyper Text Transfer Protocol)страница9/9
Дата14.02.2017
Размер0.84 Mb.
ТипУрок
1   2   3   4   5   6   7   8   9

1. HTTP протокол (Hyper Text Transfer Protocol)


HTTP представлява прост текстов протокол, който се използва за пренос на практически вякакъв вид данни, наричани събирателно ресурси. Той е мрежов протокол от приложния слой на OSI модела за пренос на информация в КМ. Обикновено HTTP протокола работи през TCP/IP. В HTTP протокола има понятия като клиент (обикновено това са web browser-ите) и сървър (това са Web сървърите).

Създаден като средство за публикуване на HTML страници, протоколът довежда до формирането на Световната уеб мрежа.

Стандартния порт на HTTP e 80, но може да се използва всеки друг свободен TCP порт.

HTTP се състои от:  • заявка (request) – съобщение от клиента към сървъра

  • отговор (response) – отговор на сървъра на съобщението от клиента.

2. Общи сведения за Web сървърите.


Web сървърите са приложения, които “слушат” на определен порт (обикновено това е стандартния порт за HTTP – 80), и отговарят на заявките, получени от клиентски приложения (най-често клиентите на Web сървърите са browser-ите). Простите Web сървъри могат просто да връщат като отговор на заявките файловете, които са разположени в директорията, обозначена като главна Web директория. Например ако имаме един прост Web сървър и сме му указали, че главната му директория ще е C:\MyWebSite, то тогава когато browser-a му поиска ресурса http://www.mywebserver.com/pictures/index.html, то Web сървъра ще му предостави файла C:\MyWebSite\pictures\index.html. Но всички съвременни web сървъри имат възможността да предоставят на клиентите си динамично генериран HTML. Тази технология се нарича CGI – Common Gateway Interface. CGI се изразява в това, че на базата на HTTP заявката web сървъра решава коя CGI програма да стартира и връща на клиента това, което CGI програмата изпише на стандартния изход. CGI програмата може да бъде написана на практически всеки език или script за програмиране.

2. Основни концепции в Web програмирането


Всички сме виждали web базирани email клиенти – те са един чудесен пример за web приложения.

Web базираните приложения представляват CGI програми, които получават данни от клиентските browser-и, извършват някакви операции с тях и след това връщат резултата във вид на HTML или друг формат, който клиентския browser-а поддържа. От тук нататък ще се опитаме да представим различните аспекти на web програмирането, неговите предимства и недостатъци. Като средства за изграждане на потребителския интерфейс на web приложенията могат да бъдат HTML, CSS и JavaScript, технологии като Flash, ActiveX, Java аплети, ASP (Active Server Pages), PHP (Personal Home Page Tools или PHP: Hypertext Preprocessor), JSP (Java Server Pages), JScript и VBScript.

Всяко web приложение се разделя на 2;


  • сървърска част – това са CGI програмите, които обработват данните и динамично генерират HTML/CSS/JavaScript

  • клиентска част – самият HTML/CSS/JavaScript.

2.1 HTML


HTML (Hyper Text Markup Language) е създаден като част от World Wide Web от Тим Бернерс-Лий в началото на 90-те години. HTML е базиран на SGML (Standart Generalized Markup Language) – стандартен формат за представяне на текст, широко използван от американското правителство, като наследява неговия синтаксис

HTML не е програмен, а е по-скоро описателен език за форматиране на текста. Той е в текстов вид, като в текста са вмъкнати инструкции (тагове), които обозначават как точно ще се изобрази текста, след обработката на HTML файла. В HTML файла могат да се указват връзки (hyperlinks) към произволни отдалечени ресурси.

Основната сила на HTML е неговата простота, въпреки че в последно време HTML премина през доста бурно развитие, което от своя страна доведе до неговото усложняване. Въпреки това HTML в комбинация с различни технологии като JavaScript, CSS(Cascading Style Sheets) предлага доста богати възможности за реализиране на сложни приложения.


2.2 CSS


Cascading Style Sheets е допълнение към HTML. Разработен е от W3C (World Wide Web Consortium). Той е език за описание на атрибутите и позиционирането на HTML елементите.

2.3 JavaScript


JavaScript е сравнително прост скриптов език, който се изпълнява на browser-а на клиента и предлага доста възможности за разработване на сложни и интересни web страници. Първоначално е разработен от Netscape, но в момента всички сериозни browser-и го поддържат в една или друга степен.

2.4 Разпределеност и платформена независимост на web приложенията


Може би най-голямото предимство на web програмирането е, че web приложенията могат да се използват от различни компютри, работещи под различни системи и различни browser-и, стига да имат достъп до web сървъра, на който работи приложението. Като се има предвид множеството операционни системи в web пространството, това че се поддържа само една версия на приложението е едно серизно предимство пред другите видове програмиране.

Ако се създават по-сложни web приложения програмистите е необходимо да се провери за съвместимостта им с различните браузери и версии : MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera. Някои от тях имат специфични тагове и стилове, които липсват при останалите. Затова понякога HTML-ът не изглежда еднакво на всички browser-и.

Платформената независимост на Java допълнително улеснява разработчиците на web приложения, тъй като вече и сървърската част на web приложението става напълно платформено независима. Също така вградените възможности на Java за унифициран достъп до бази данни през JDBC допълнително улесняват работата на програмиста.

Урок № 8 Електронна поща. Протокол SMTP. MIME.
1. Електронна поща.

Електронната поща (e-mail) означава изграждането на обслужване в мрежата и протоколи, които допускат регламентираното предаване на съобщения. Основното преимущество на електронната поща пред класическата поща е бързината на доставката. Рядко времето на доставка надвишава един час. Предимството пред телефонните разговори е, че не е нужно получателят да е наличен в момента на изпращане на пощата. Недостатъците на електронната поща са, че подателят не се извествява за приемането на пощата от получателя(съвременните пощи премахват този недостатък чрез уведомяване по GSM за получено съобщение) и освен това неустановеното време за доставка – то може да варира от секунди до часове при тежко състояние на мрежата.

Когато се е изграждала електронната поща е следвана идеологията на класическата поща – писмото е едно цяло, то се опакова в плик, който се надписва с адреса на получателя и адреса на подателя.

От своя страна самото писмо има заглавна служебна част и тяло, което съдържа съществената част от информацията.


Структурата на email адрес

name@domain

name е името на получателя, domain е името на домейн от най-ниско ниво в DNS нотация.
Важното е, че в DNS сървърът, който поддържа имената има запис от тип MX, който съдържа адреса на mail-сървъра за този домейн. Всеки домейн от крайно ниво би трябвало да има специален сървър за поддържане на пощенски услуги към този домейн (mail-сървър).

Пощенският сървър съдържа толкова пощенски кутии, колкото имена има дефинирани в него. Пощенската кутия е логическо понятие. Като физическа реализация в някаква файлова система се съхраняват получените и изпратените съобщения от всеки притежател на пощенска кутия.

Тъй като един домейн притежава само един пощенски сървър, в адреса не фигурира името на сървъра, а само името на домейна.

IP адресът на сървъра се намира като се resolve-не адресът на домейна и от DNS сървъра за този домейн се прочита MX записа, в който е IP адреса на пощенския сървър.


2. Протоколът SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

Протоколът за изпращане на поща е SMTP. Той се базира на TCP като долустоящ транспортен протокол. При използване на SMTP от клиента от порт с номер по-голям от 1024 се прави заявка за съединение към IP адреса на пощенския сървър на порт 25, т.е. порт 25 стои отворен в пощенския сървър и чака заявка за съединение. Ако сървърът е в състояние да получи заявката, той отговаря с 220, което означава готов. След това клиентът изпраща съобщение HELLO, а при успех сървърът отговаря с 250. След това от клиента се изпращат MAIL FROM (от кого е пощата), RCPT TO (кой е получателя) и накрая се прехвърля самото съобщение, след което връзката се разпада.

Описаното съединение е едно TCP/IP съединение. В неговите рамки се обменят ASCII съобщения, които са с определена структура. Крайният получател на писмото не е SMTP-сървърът – той се отделя и в него се събират изпратените писма до съответния домейн.

Сървърът трупа тези писма на диск при себе си.

SMTP е протокол само за доставка. Той не може по изискване да взема съобщения от отдалечен сървър. За изтегляне на поща и управление на пощенска кутия са разработени други протоколи: POP и IMAP.

Основната задача на протокола SMTP се заключава в това, да обеспечи предаването на електронни съобщения (поща). Клиентът и SMTP сървъра обменят информация докато съединениете не се закрие или прекъсне. Основната процедура в SMTP е изпращане на поща (Mail Procedure). Други процедури са препращане на поща (Mail Forwarding), проверка за име на пощенска кутия и извеждане на списък с пощенски групи. Най-първата процедура е откриването на канал за предаване, а последната – неговото затваряне.Урок № 9 Протокол FTP.
1. Основни сведения

Протоколът FTP (File Transfer Protocol) се използва за предаване на файлове между персонални компютри, използващи различни операционни системи. Разработен е по модела "клиент – сървър", реализира се чрез две приложения: единото е обслужващо (FTP - сървър), а другото е негов клиент (FTP – клиент). Обикновенно данните се предават от FTP–сървъра към FTP–клиента. Обратното предаване не винаги е позволено.

За да се реализира FTP се изисква идентификатор и парола. Повечето сървъри поддържат "анонимен FTP достъп", но само до свободни, достъпни директории. Ако в този случай се получи изискване за "Login", потребителят въвежда "guest" или "anonymous", а вместо парола, своя E – mail.

FTP Протоколът е Интернет услуга за прехвърляне на файлове в ASCII или BINARY формат между два компютъра, свързани в мрежата. Услугата се обслужва от свой протокол като надстройка на TCP/IP протокола. FTP е много полезно средство особено за пренасяне на файлове или програмни китове с голям обем. Ако в рамките на една сграда или комплекс има достъп до Интернет или до негова подмрежа, то става възможно, значително по-лесно да се ползват ресурсите на другите участници в мрежата, независимо от техните платформи. Например едно сканирано цветно изображение формира файл с голям обем и неговото пренасяне в друг компютър за допълнителна обработка или разпечатване се извършва за секунди по FTP протокол.

Търсене и копиране на драйвери за видео контролери, скенери, принтери, модули за обновяване на лицензирани програмни продукти (Patches), различни помощни програми, обучаващи програми, описания, документация, стандарти, звукови файлове, видео клипове, анимация, игри и още много други неща могат да се извличат по този протокол.

Протоколът SFTP (Simple FTP) работи по схемата заявка – отговор. Използват се команди като: четене, запис, преименуване, изтриване, преглед на съдържанието на директории, смяна на текуща директория.

FTP услугата се основава на взаимодействието по Интернет на един FTP клиент, който влиза в контакт по FTP протокол с FTP сървър. Клиенски приложения се предлагат за всички компютърни платформи във вид на freeware, shareware или comercialeware. Приложенията реализиращи FTP Server са относително по-малко на брой и покриват всички компютърни платформи.World Wild Web широко използва услугите на FTP. Някои сайтове нямат на разположение HTTP софтуер, така че за да направят информацията си достъпна из мрежата, те поставят свойте HTML документи на FTP сървъри. FTP достъпът е толкова разпространен, че трудно прекарваме няколко минути в Интернет без да срещнем FTP прехвърляне.
FTP-сървъра (ftp-server) е програма, която обикновено работи на свръхмощен компютър - с много по-голям хард диск и по-мощен процесор от тези на обикновен персонален компютър. Такива компютри се наричат сървъри и обикновено съдържат огромно количество файлове, така че на външен вид програмата FTP-сървър изглежда като голяма библиотека за файлове. FTP сървър може да се разположи и на персонална машина.

FTP-клиента (ftp-client) представлява програма, която трябва да имате инсталирана на личния си компютър, за да сте в състояние да прехвърляте файлове от и към други отдалечени машини. Обикновено FTP клиента се използва за "качване" (upload) на сайтове в интернет, т.е. за прехвърляне на файлове от персоналния компютър към избрания хостинг.

След като имате инсталирана на личния си компютър FTP клиентска програма вие трябва да имате и права за достъп до отдалечената машина на която работи FTP-сървъра, т.е. трябва да въведете в определените за целта полета ftp-адрес, име (username) и парола (password), след което да натиснете бутона за връзка. Едва след като се идентифицирате с името и паролата си и след като осъществите връзката с отдалечения сървър ще можете да прехвърляте файлове от личния си компютър към него и обратно.
Съществуват и анонимни FTP (anonymous FTP), които не изискват специален Login и Password.

Типичния интерфейс (вид, изглед) на една FTP клиентска програма обикновено представлява панел с множество прозорци и полета по него. При повечето програми в централната част на панела се открояват 2 по-големи прозореца, които почти или напълно разделят панела на две части - горна и долна или лява и дясна.


В нашия пример в левия прозорец на FTP клиента се показват папките и файловете, които имате на личния си компютър. В десния прозорец се показват папките и файловете, които се намират на отдалечената машина.

При много FTP клиенти прехвърлянето на файлове от вашата машина към отдалечения сървър и обратно става чрез маркиране на избрания файл и натискане на бутон за прехвърляне или по метода "drag & drop", т.е. "влачи и пускай". След като е осъществена връзка с отдалечения сървър вие просто трябва да "захванете" с мишката даден файл или папка и да ги "влачите" от единия прозорец към другия, след което да ги "пуснете" там. По този начин файловете и папките ви ще бъдат "качени" (upload-нати) на вашия хостинг. Така сайтът ви ще бъде публикуван в интернет и ще бъде видим от всяка машина, свързана със световната мрежа.

Съществуват много FTP клиентски програми. Някои от най-популярните в интернет са CuteFTP, WS-FTP, FTP Commander, AbsoluteFTP и др. Имайте предвид, че повечето FTP клиенти са платени програми (shareware) и позволяват само безплатно тестване, обикновено за период от 30 дни, след което трябва да закупите програмата или губите възможността да я ползвате.

Eдин от най-добрите напълно безплатни FTP клиенти e FileZilla, работещ под Windows 95/98/NT/2000/XP и поддържащ панел на български език.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница