Урокът по френски език ретроспективен анализ Специалност «Европеистика»Дата18.03.2017
Размер55.62 Kb.
проф. д-р Димитър Веселинов Димитров

Катедра:

Методика на чуждоезиковото обучение

Курсове:

образователно-квалификационна степен “бакалавър”

образователно-квалификационна степен “магистър”


Специалност «Френска филология»
(Факултет по класически и нови филологии)

История на обучението по френски език в България

Методика на обучението по френски език

Български лексикални елементи във френския език

Урокът по френски език – ретроспективен анализ

Специалност «Европеистика»
(Философски факултет)

Лингвокултурна история на ФранцияПрограма «Методика на чуждоезиковото обучение»
(Факултет по класически и нови филологии)

История на чуждоезиковото обучение

Педагогическа лексикография

Медийно образованиеПрограма «Устен превод»
(Факултет по класически и нови филологии)

Лингвогеография на ЕвропаПрограма «Преводач-редактор»
(Факултет по славянски филологии)

Идеята за обединена Европа: европейска езикова политика
Научни интереси:

История на класическите и нови филологии, съпоставително езикознание, лингвокултурни трансфери, изследване на българските лексикални заемки във френския език, история на френския език в България, глотодидактика, лексикография.


Кабинет:

248

Приемно време:

четвъртък, 10 – 12 ч.

Биографична справка:

Завършва специалност “Френска филология” със втора специалност “Българска филология” в Софийски университет "Св. Климент Охридски" през 1989 г. През 2001 г. защитава докторска дисертация на тема “Активен учебен речник на френските глаголи за българи”. Избран е за доцент през 2003 г. с хабилитационен труд “История на обучението по френски език в Българи през Възраждането”. През 2008 г. е избран за професор с хабилитационен труд “Българските студенти на Фердинанд дьо Сосюр”. Научен секретар на СНС по Педагогика към ВАК (от 2007 г.), член на Научния съвет по филология към Факултета по класически и нови филологии (от 2007 г.), на Академическия съвет на Софийския университет (2003-2007 г.), на Международното дружество за изследване на историята на френския език (SIHFLES) (от 1993 г.), на Управителния съвет на Регионалния франкофонски център за Централна и Източна Европа (от 2006 г.), генерален секретар и заместник председател на Асоциацията на преподавателите по френски език в България (1990-1996 г.), на редколегията на сп. “Съпоставително езикознание” (от 2008 г.). В Софийския университет е на работа от 1990 г. В периода от 2002 до 2008 г. работи по съвместителство в секцията за Съпоставително езикознание на Института по български език при БАН.

Специализации: Франция (Париж ІІІ, Париж ІV Сорбоната, Париж VІІ); Белгия (Университетът в Монс; Антверпенският университет); Великобритания (Технологичен университ в Манчестер); Швейцария (Женевски университет, Ньошателски университет, Фрибургски университет)

Публикации:

Книги и речници
Българските студенти на Фердинанд дьо Сосюр. Les étudiants bulgares de Ferdinand de Saussure. София, 2008, Сиела, 400 стр. ISBN 978-954-28-0212-9.
Летописна книга на Факултета по класически и нови филологии (1888-1965). София, 2008, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 207 стр. ISBN 978-954-07-2734-9.
Проф. Божил Николов. Избрани трудове. Съставителство, предговор, биобилиография - Димитър Веселинов. София, 2008, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 896 стр. ISBN 978-954-07-2783-7.
История на обучението по френски език в България през Възраждането, София, 2003, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 584 стр. ISBN 954-07-1867-8.
Възрожденският урок по френски език. Лингводидактическа реконструкция. София, 2005, Издателска къща "ЛИК", 146 стр. ISBN 954-607-672-4.
Френско-български речник. Dictionnaire français-bulgare. София, Наука и изкуство, 2002, 1495 с. (в съавт.)
Portfolio des langues à lusage des apprenants bulgares (sous la dir. de Dimitar Vessélinov). Херон Прес, София, 2001, 132 p.
Учебен френско-български тематичен речник. София, ИК "Д. Убенова", 1995, 230 с. (в съавт.с В. Деко)
Panorama géographique des étudiants de Ferdinand de Saussure. Sofia, Presses universitaires de Sofia "Saint Kliment Ohkridski", 150 p. (sous presse)
Български лесикални находки във френския език - Годишник на Софийския университет, ФКНФ, 2006, Т. 93-96, с. 131-174.
Le répertoire bibliographique des livres traduits du français en bulgare et publiés entre 1845 et 1994. Bibliothèque nationale "Cyrille et Méthode", 180 p. [в съавт.] (sous presse).
Превод от Д. Веселинов на Римско право. Речник на основните термини. София, 2007, Издателство "Сиела", 259 стр. (от френски).

По-важни студии и статии

Vesselinov, Dimitar. Dictionnaire actif des verbes français à l'usage des apprenants bulgarophones. - Germanistische Linguistik [Olms Verlag], 179, 2005, pp. 143 – 156. ISBN 978-3-487-13411-6; ISSN 0072-1492.

Vessélinov, Dimitar. L'aventure didactique du "Télémaque" de Fénelon en Bulgarie. - Les Documents pour l'histoire du français langue étrangère ou seconde N 35, 2006, pp. 42-63. ISSN 0992-7654.

Веселинов, Димитър. Балан и Сосюр: два лингвистични портрета. – 10 години специалност “Европеистика” в Софийския университет. Университетско издателство, София, 2008 г., с. 354-373.

Веселинов, Димитър. Разпространението на българската лексема “цар” във френския език. – За човека и езика. Сб. научни статии, посветен на 60-годишнината на проф. М. Пенчева. София, Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 2007, с. 420-427. ISBN 978-954-07-2534-5.

Веселинов, Димитър. Професор Майя Пенчева или за човека и учения. - За човека и езика. Сб. научни статии, посветен на 60-годишнината на проф. М. Пенчева. София, Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 2007, с. 24-28. ISBN 978-954-07-2534-5.

Веселинов, Димитър. Насоки за изследване на междуезиковите контакти през призмата на българския език. – Първа конференция на млади учени, посветена на 1110 години от Преславския събор, София, Университетско издателство, 2006, 212-220. ISBN-10: 954-07-2379-5; ISBN-13: 978-945-07-2379-2.

Веселинов, Димитър. Българският учител по френски език или опит за диалог с миналото. - Communication verbale et paraverbale. Actes du colloque international, Sofia, 24 et 25 octobre 2003. Sofia, Presses universitaires de Sofia, 2005, pp. 234-245. ISBN 954-07-2138-5.

Веселинов, Димитър. Българските студенти на Фердинанд дьо Сосюр. - Сборник в чест на професор Живко Бояджиев, 2006, с. 98-127. ISBN 978-954-07-2374-7.

Веселинов, Димитър. Български лесикални находки във френския език - Годишник на Софийския университет, Факултет по класически и нови филологии, 2007, Т. 93-96, с. 131-175. ISSN 0204-9600

Веселинов, Димитър. По повод един несъстоял се юбилей. – Съпоставително езикознание, кн. 1. 2007, 80-82 (препечатка с допълнение от сп. Чуждоезиково обучение). ISSN 0204-8701.

Веселинов, Димитър. Европейски измерения на съвременното чуждоезиково обучение. - Образование, бр. 6, 2006, с. 12-34. ISSN 0861-475X.

Веселинов, Димитър. По повод на един несъстоял се юбилей (статия за проф- Павел Патев). – сп. Чуждоезиково обучение, кн. 6, 3-6 (препечатка в сп. Съпоставително езикознание, 2007, бр. 1, 2007, 45-48; сп. Fréquences francophones, 2006, 2, pp. 52-54)

Веселинов, Димитър. По повод един нов френско-български и българско-френски речник. – сп. Съпоставително езикознание, кн. 3, 2006, 51-53. ISSN 0204-8701

Веселинов, Димитър. Съпоставително-типологичен анализ на полисемията (върху материал от тематичната група "оръдия" в български, руски и френски език). - Съпоставително езикознание, 2006, № 1, 9 -29 (в съавт.) ISSN 0204-8701

Веселинов, Димитър. Развитие на системата от равнища на владеене на чужд език. - Чуждоезиково обучение, № 2, 2004, с. 26-36. ISSN 0205-1834

Веселинов, Димитър. Към българския етимологичен речник: данни за разпространението на български лексикални елементи във френския език. - Български език, №4, 2003, с. 89 -93. ISSN 0005-4283

Веселинов, Димитър. Трансформиране на речникова статия от "Активен учебен речник на френския глагол за българи" в сценарий. - Съпоставително езикознание, № 3, 2003, с. 110-119. ISSN 0204-8701Веселинов, Димитър. Изследване на междуезиковите контакти през призмата на българския език. - Съпоставително езикознанание, кн. 2, 2003, с. 60-69. ISSN 0204-8701


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница