Условия, на които трябва да отговарят лечебни заведения, сключили договор за болнична помощ и нови договорни партньори на нзок за въвеждане на електронно отчитанеДата02.06.2018
Размер67.56 Kb.
Условия, на които трябва да отговарят лечебни заведения, сключили договор за болнична помощ и нови договорни партньори на НЗОК за въвеждане на електронно отчитане
НЗОК, в съответствие с чл. 66 (2) от ЗЗО, предоставя право на ползване на договорните си партньори за болнична помощ на две софтуерни болнични подсистеми за отчет на дейността, доставени за НЗОК по проект „Специализиран софтуер за болници” (ССБ) – модул „Регистрация на пациенти и клинични пътеки”, наречен „Специализиран софтуер – Кодиране и отчет”) и модул „Остойностяване и финансови анализи”, наречен „Специализиран софтуер – Калкулация”).

  • Модул „Регистрация на пациенти и клинични пътеки” („Специализиран софтуер – Кодиране и отчет”) е предназначен да регистрира амбулаторни и стационарни пациенти в лечебни заведения за болнична медицинска помощ. В модула се въвеждат медико-статистически данни. Модулът поддържа изискуемата отчетност от НЗОК по клинични пътеки и ВСМД, както и отчети с медико-статистическа информация, изисквани от Министерство на здравеопазването. Реализирано изискване за функционалност на модула е да осигури на болничното ръководство базови инструменти за управление на лечебното заведение.
  • Модул „Остойностяване и финансови анализи” („Специализиран софтуер – Калкулация”)модулът използва счетоводните данни за разходите на лечебното заведение като разпределя всички разходи (преки и непреки) на ниво отделение/звено, както и до най-ниското възможно ниво – разходи за преминал през стационара пациент. Осигурява възможност на болничното ръководство за проследяване на извършените разходи на различни нива в лечебното заведение за болнична помощ.

Изготвена е процедура за предоставянето на модулите на специализирания софтуер на лечебни заведения, необорудвани до момента и нови договорни партньори като част от нея са изискванията, на които трябва да отговарят договорните партньори.

Броят на работните станции, които ще бъдат оборудвани, зависи от някои базови характеристики на лечебното заведение, например брой хоспитализирани пациенти за период, брой легла в стационара, брой кабинети в ДКБ, брой лекари в ДКБ, брой лекари в стационара, общ брой лекари в ЛЗБП. Обикновено една сестра (кодировчик) кодира 25 до 30 истории на заболяването за 1 работен ден на едно работно място.
НЕОБХОДИМИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ СОФТУЕР
1. Осигуряване от лечебното заведение на компютърни конфигурации, свързани в локална мрежа (LAN), с производителност поне 100 Mbps, съгласно описаните по-долу условия. Минималните изисквания за работни станции, сървър и операционна система са описани в Приложение № 1.

Минимумът работни станции е 3 (три) като при такава конфигурация е уместно една работна станция да е разположена на регистратурата на лечебното заведение (и/или приемно звено или кабинет за спешен прием), една работна станция в информационното звено (звено, отчитащо дейността на лечебното заведение) и една работна станция за обработване на икономическата информация. Една от работните станции, изпълнява ролята на сървър. За ДКЦ и МЦ, които извършват само болнични ВСМД минимумът е 2 (две) работни станции, модулът "Калкулация" не се инсталира.

2. Интернет връзка.
ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА МОДУЛИТЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ СОФТУЕР
1. Подава се заявление за електронно отчитане на дейността на лечебното заведение за болнична помощ по образец, съгласно НРД. Заявлението се подава в РЗОК и е формалното условие за издаване на вътрешно-ведомствен цифров сертификат за достъп до WEB-базирано софтуерно приложение в ЦУ на НЗОК.
2. Попълват се данните, посочени в Приложение № 2, за да се определи оптимален брой работни места за лечебното заведение.
3. Попълват се данните, посочени в Приложения № № 3 и 4, необходими за регистрация на ЛЗБП на WEB сървъра в НЗОК и установяване на контакт със служители от ЛЗБП.
4. Попълват се данните за инициализация на болничните модули, като инструкции за попълване на инициализационните шаблони и самите шаблони са достъпни на www.nhif.bg.
ДКЦ и МЦ, които извършват само болнични ВСМД, не попълват шаблон за модула "Калкулация".
Данните по Приложения №№ 2, 3 и 4 и шаблоните за модулите "Кодиране и отчет" и "Калкулация" се изпращат в табличен формат на електронен адрес pemilov@nhif.bg след подаване на заявление за електронно отчитане по т. 1.
Лечебните заведения получават уведомително писмо по електронната поща за определения оптимален брой работни станции, както и необходимите цифрови сертификати за осъществяване на достъп до WEB страницата за електронно отчитане посредством криптирана връзка. След тяхната инсталация могат да изтеглят софтуерните продукти и ръководства за инсталация и работа с модулите от електронната страница на проекта https://194.12.229.72/icb008
Времето, необходимо за въвеждане в експлоатация на софтуера (дейностите по инсталация, инициализация и внедряване) зависи от структурата на лечебното заведение, числеността на персонала, предварително осигурените от лечебното заведение работни станции, операционна система и локална мрежа. Средно за минимална конфигурация (три работни станции) времето е 1 работен ден.
Дейностите по инсталация, инициализация, внедряване и консултации на софтуерните модули могат да се осъществят и от изпълнителите на проект „Специализиран софтуер за болници” – фирма "Контракс" и фирма "Гама Консулт", членове на консорциум „БулМедикаСофт”, след изпълнение на горните условия и сключване на допълнителен договор с тях, както и от обучените за това по проекта хора.

След инсталация на софтуерните модули е необходимо да влезете в контакт с консорциум „БулМедикаСофт” (на посочените по-долу телефони), за да получите активационни ключове.


В случай на съществуваща информационна система в дадено лечебно заведение, от WEB страницата на проекта се изтегля стандартен интерфейс за пренос на данни към "Специализиран софтуер за болници".

Приложение №1
Минимални изисквания за хардуерно оборудване
1. Минимални изисквания за работни станции и операционна система
Работна станция - Base Workstations (BWS)

Hardware for Workstations

Microprocessor: Intel Pentium IV min 1.5 GHz, with min 533 MHz FSB.or similar

Installed system memory: min 256 MB DDR SDRAM or more

Disk subsystem: HDD with a capacity of at least 40 GB, at least 5000 rpm.

One Ethernet 10/100/1000 BASE-Т port

Software for Workstations

Base Workstations: Microsoft Windows XP or lather2. Минимални изисквания за сървър или сървър – работна станция и операционна система
Server (SRV) or Server/Base Workstation for Information System Database.

Hardware for Server or Server/Base Workstation

Microprocessor: Intel Pentium IV min 2.4 GHz, with min 533 MHz FSB.or similar or better

Installed system memory: min 1 GB DDR SDRAM or more

Disk subsystem: HDD with a capacity of at least 80 GB, at least 7200 rpm.

One Ethernet 10/100/1000 BASE-Т port

Software for Server or Server/Base Workstation

Base Workstations: Microsoft Windows XP or Windows 2000 Server or latherПриложение №2


Брой кабинети в ДКБ
Брой легла в стационара
Среден месечен брой изписани пациенти
Брой лекари в ДКБ
Брой лекари в стационара
Общ брой лекари в ЛЗБП*
* общият брой на лекарите от ЛЗБП може да не е сума от лекарите в ДКБ и стационара, ако лекари от стационара работят и в ДКБ;

Приложение №3РЗОК №

Рег.№ на ЛЗ

Име на ЛЗ

*Тип
на ЛЗ

Форма на собственост**

Град / пощенски код

Адрес

e-mail на ЛЗБП

***Координатор на ЛЗБП

Длъжност

Служебен телефон

Мобилен телефон

Системен администратор

Служебен телефон

Мобилен телефон

* МБАЛ, СБАЛ, ДКЦ, МЦ и т.н..

** държавна, общинска, смесена държавна и общинска или частна

*** координатор на проекта е номиниран от директора/управителя служител, който ще бъде лицето за контакти, организиране и подпомагане на дейността във връзка с инсталация, инициализация и работа със специализирания болничен софтуер.

Приложение №4


РЗОК №

Име на
лечебно заведение

Регистрационен код на лечебното заведение

Булстат на
лечебно заведение

Ръководител на лечебното заведение

Телефон

Адрес на лечебното заведение

Адрес на управление на лечебното заведение

Таблици по приложение 2, 3 и 4 са достъпни в табличен формат на адрес www.nhif.bg

Таблиците в табличен формат се изпращат на електронен адрес pemilov@nhif.bg след подаване на заявление за електронно отчитане в РЗОК. Справка за получени приложения и шаблони на тел. 02/965 9284 – д-р Емилов.
Телефони за контакт:

Консорциум "БулМедикаСофт": Гама консулт: 02/ 979 63 20 Контракс: 02/960977

02/ 979 63 25 02/ 9609797 факс

02/ 979 28 87
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница