Услуги Номер 20 от 19. 03. 2011Дата24.10.2018
Размер192.17 Kb.

Услуги
 Номер 20 от 19.03.2011

 

 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:


 Официално наименование: Община Петрич

 Пощенски код: 2850

 За контакти: инж. Петя Кънчева, инж. Мариела Качулева

 Електронна поща: оa_petrich@mbox.contact.bg

 Факс: 0745 62090

 Адрес: ул."Цар Борис III 24

 Адрес за допълнителна информация: Съгласно 1.1)

 Град: Петрич

 Адрес за допълнителни документи: Съгласно 1.1)

 Лице за контакти: инж. Петя Кънчева, инж. Мариела Качулева

 Адрес за изпращане на заявления: Съгласно 1.1)

 Адрес на възложителя: www.petrich.bg

 Телефон: 0745 69131;0745 69119

 Адрес на профила на купувача

 Държава: България

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:


 От името на други възложители: НЕ

 Основна дейност на възложителя: Обществени услуги

 Вид на възложителя: Регионален или местен орган

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:


 Наименование: ”Предоставяне на консултантски услуги за управление на проект: „Изграждане на канализация на с. Габрене, община Петрич”

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата


(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)

 Код NUTS: BG413

 Място на изпълнение: с. Габрене, община Петрич

 Тип доставки

 Тип строителство

 Категория услуга: 27

 Обект на поръчката: Услуги

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за


 Предназначение: Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)


 Рамково споразумение

 Брой изпълнители

 Обосновка на рамково споразумение

 Прогнозна стойност (валута)

 Прогнозна стойност

 Срок в години

 Честота и стойност

 Мин. прогнозна стойност

 Срок в месеци

 Макс. прогнозна стойност

 Максимален брой изпълнители

 Мин./макс. прогнозна стойност (валута)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:


 Описание: Обект на поръчката са писмени и устни консултации по искане на Възложителя, относно управлението, организацията, изпълнението и отчитането на проект ”Изграждане на канализация на с. Габрене, община Петрич”. Консултиране на цялостното изпълнение на проекта в съответствие с изискванията на Наредба № 25/29.07.2008 г., както и условията, залегнали в Договора за отпускане на финансова помощ между ДФ ”Земеделие” и Община Петрич по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

ІІ.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)


 Oсн. предмет: 71541000: Услуги по управление на проекти, свързани със строителството

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация


 Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)


Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

 Обособени позиции: НЕ

 Подаване на оферти

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти


 Приемане на варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)


Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)

 Описание: Консултантската дейност по управление на Проект ”Изграждане на канализация на с. Габрене, община Петрич” до окончателното му изпълнение и изплащане на стойността му по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, се извършва съобразно техническото задание и условията за участие и договора, включени в документацията за участие в процедурата и в съответствие с изискванията на възложителя. Разполагаемият финансов ресурс за изпълнение на настоящата обществена поръчка ”Предоставяне на консултантски услуги за управление на проект: „Канализация с. Габрене, Община Петрич” е в размер до 75 092.00 (седемдесет и пет хиляди и деветдесет и два) лв. без ДДС.

 Прогнозна стойност: 75092

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута: BGN

ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)


 Брой повторения

 Описание

 Опции: НЕ

 Прогнозен график - брой дни

 Брой месеци

 Брой дни

 Минимален брой повторения

 Максимален брой повторения

 Прогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение


 Крайна дата: 08/04/2013

 Срок в дни

 Начална дата

 Срок в месеци

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:


 Описание: Гаранцията за участие е в размер на 700 (седемстотин) лв.Гаранцията за участие се внася като парична сума по IBAN сметка на общината в "Общинска банка" АД-Благоевград, офис Петрич BG 74SOMB91303329728501, BIC SOMBBGSF или се представя като банкова гаранция за срока на валидност на офертата Гаранцията за участие се задържа в полза на Възложителя или се освобождава по реда на чл.61 и чл.62 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение на договора, внесена по гореописаната сметка на общината или представена като банкова гаранция в деня на подписване на договора е 3 % от стойността на поръчката. Ако участникът избере да представи банкова гаранция в полза на Община Петрич за участие, в текста на гаранцията изрично да е посочена възможността за задържането й по реда на чл.61 от ЗОП. Гаранциите се освобождават по реда на чл.62 от ЗОП Банковата гаранция за изпълнение на договора да бъде валидна за срока на договора. В договора са описани случаите, в които възложителят ще задържи гаранцията за изпълнение на договора.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли у него.

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:


 Условия: Финасирането на проект:„Изграждане на канализация на с.Габрене, общ.Петрич” е осигурено по Договор №01/321/00645/08.10.2010г. между Община Петрич и Държавен фонд „Земеделие” за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Начин на плащане: В български лева, по посочена от участника разплащателна сметка. Начина на плащане е посочен в проекто-договора, приложен към документацията за участие в процедурата.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):


 Изискване: Не се изисква. При сключване на договора ще се спазват изискванията на чл.49 от ППЗОП. В случай, че участникът участва като обединение (консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (консорциум) сключват договор. Договорът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението (консорциума) са отговорни, заедно и поотделно по закон за изпълнението на договора и, че всички членове на обединението (консорциума) са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението (консорциума) трябва да упълномощат едно лице, което да представлява обединението (консорциума) за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението (консорциума) след подаването на офертата.

ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)


Ако да, опишете ги:

 Други особени условия: ДА

 Условия: Ще бъде отстранен от участие в конкурса участник, за който са налице обстоятелствата съгласно чл.47, ал.2 от ЗОП: 1. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът или участникът е преустановил дейността си; 2. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; 3. има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен. За наличието или липса на тези обстоятелства, участникът подава декларация по образец за участие в откритата процедура.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:


Изискуеми документи и информация:

 Изисквания: Изискуемите документи се разпределят в три плика, както следва: І.Плик №1: 1. Оферта за участие;2.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или негов упълномощен представител;3. Копие на документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът за регистрация, съответно документът за самоличност, се представя в официален превод;4.Копие на удостоверение за актуално състояние на участника;5..Копие на удостоверение за регистрация по ЗДДС, ако е налично такова;6.Когато участникът е обединение-нотариално заверен договор за създаване на обединението;7.Нотариално заверено пълномощно на лицето подписващо офертата;8. Декларация за запознаване с условията на поръчката;9. Годишен счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за 2010г.;10.Справка-декларация за общият оборот за последните три години /2008, 2009 и 2010г./ в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си;11,12,13.Декларации за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП;14.Декларация от Участника за липсата на обстоятелствата по чл.93, ал.1 чл.94 и чл.96, буква “а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности;15.Документ за закупена документация-копие;16.Декларация за приемане на клаузите на проекто-договора;17. Проекто-договор-подписан и подпечатан на всяка страница;18.Справка-декларация за оборота на участника от услуги, сходни с предмета на поръчката за последните три години /2008, 2009 и 2010г./ в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си;19.Списък-декларация на основните договори за услуги с предмет сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 /три/ години /2008, 2009 и 2010г./, включително стойностите, датите и получателите;20. Десет броя препоръки за добро изпълнение на договори за услуги с предмет, сходен с предмета на поръчката, посочени от участника в Образец 11;21. Списък-декларация на екипа, който ще участва при изпълнение на поръчката, включващ лицата, които ще попълнят задължителната част от екипа от ключови експерти с професионален опит, специфичен професионален опит и квалификация, за изпълнение на поръчката и допълнителни предложения за състав на екипа за изпълнение на поръчката.Списъкът трябва да бъде придружен с доказателства, че ключовите експерти, отговарят на минималните изисквания на Възложителя по отношение на професионален опит, специфичен професионален опит и квалификация чрез представяне на професионални автобиографии, документи за придобита квалификация, копие от трудова книжка, граждански договори, препоръки от работодатели, както и всички други документи, доказващи наличния опит и квалификация. Заедно с това всеки ключов експерт трябва да подпише декларация за съгласие;22.Декларация за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители;23.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка;24. Документ за внесена гаранция за участие;25. Сертификат по система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентно с дейност, предмет на настоящата процедура, заверено от участника;ІІ. Плик №2 с предложение за изпълнение на поръчката;ІІІ.Плик №3 с ценовото предложение.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности


 Изискуеми документи и информация: 1. Годишен счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за 2010г.; 2.Справка-декларация за общият оборот за последните три години /2008, 2009 и 2010г./ в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си; 3.Справка-декларация за оборота на участника от услуги, сходни с предмета на поръчката за последните три години /2008, 2009 и 2010г./ в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

 Минимални изисквания: 1. Общият оборот на участника за последните три години (2008, 2009 и 2010г) в зависимист от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, да не е по-малък от 200 000 (двеста хиляди) лева без ДДС. 2. Оборотът на участника за последните три години (2008, 2009 и 2010г) в зависимист от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, от услуги, сходни с предмета на поръчката да не е по-малък от 50 000 (петдесет хиляди) лева без ДДС за всяка отделна година.

ІІІ.2.3) Технически възможности


 Изискуеми документи и информация: 1.Списък-декларация на основните договори за услуги с предмет сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 /три/ години /2008, 2009 и 2010г./, включително стойностите, датите и получателите.Тези договори следва да са сключени и изпълнени през последните три години, може да са сключени с Възложител по смисъла на ЗОП или с други лица. 2.Десет броя препоръки за добро изпълнение на договори за услуги с предмет, сходен с предмета на поръчката, посочени от участника. Тези препоръки задължително трябва да съдържат стойността, датата и мястото на услугата, както и дали тя е изпълнена професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Препоръките трябва да са надлежно оформени с издател и лице за контакт. 3.Списък-декларация на екипа, който ще участва при изпълнение на поръчката, включващ лицата, които ще попълнят задължителната част от екипа от ключови експерти с професионален опит, специфичен професионален опит и квалификация, за изпълнение на поръчката и допълнителни предложения за състав на екипа за изпълнение на поръчката.Списъкът трябва да бъде придружен с доказателства, че ключовите експерти, отговарят на минималните изисквания на Възложителя по отношение на професионален опит, специфичен професионален опит и квалификация чрез представяне на професионални автобиографии, документи за придобита квалификация, копие от трудова книжка, граждански договори, препоръки от работодатели, както и всички други документи, доказващи наличния опит и квалификация. Заедно с това всеки ключов експерт трябва да подпише декларация за съгласие; 4.Сертификат по система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентно с дейност, предмет на настоящата процедура, заверено от участника.

 Минимални изисквания: 1.В процедурата могат да участват лица, които за последните три години имат изпълнени най-малко 10 договора за консултантски услуги с предмет, сходен с предмета на поръчката, финансирани от ЕФ или ОП;2.Участниците да представят най-малко 10бр. препоръки за добро изпълнение на договори за консултантски услуги с предмет сходен с предмета на поръчката, посочени от участника.;3. Участникът трябва да разполага с екип от минимум 6 собствени или наети лица, които да са пряко ангажирани с изпълнението на поръчката:1.Ръководител екип: Проф. опит–минимум 10 год., от които не по-малко от 5 год. опит в областта на проекти финансирани със средства от ЕС по ОП и ПРСР; Специф. проф. опит-участие в изпълнението и/или управлението на минимум 10 проекта, финансирани със средства от ЕС; да притежава опит в координирането на дейности и управлението на екипи; да притежава познания относно нормативните актове, действащи в съответния инфраструктурен сектор и в строителството, включително по отношение на обществените поръчки; отлично познаване на нормативната уредба, изисквания, процедури, критерии за допустимост по ОП и ПРСР; опит в работата с общини; Квалификация–висше образование (степен Магистър и/или Бакалавър) с проф. квалиф. в сферата на икономическите науки и/или релевантна на предмета на поръчката;Ключови експерти: 2.Финансово управление: Проф. опит–минимум 5год. общ проф. опит; Специф. проф. опит-минимум 2 год. специф. проф. опит-участие като експерт в подготовката и/или изпълнение на проекти, финансирани по ОП и/или други ЕП, опит в разработване и/или управление на ВиК мрежи и съоръжения по ЕП; да притежава опит в структурирането на бюджети /финансово структуриране на проекти/; изготвяне на финансови анализи и прогнози; опит с общини; отлично познаване на нормативната уредба, изисквания, процедури, критерии за допустимост по ОП и ПРСР;Квалификация-висше образование (степен Магистър и/или Бакалавър) по една от следните специалности: „Финанси“, „Счетоводство и контрол“ или „Икономика“;3.Техническо изпълнение: Проф.опит–минимум 5год. общ проф. опит.Специф. проф. опит-минимум 3 год. специф. проф. опит-подготовка и/или управление на проекти, финансирани със средства по ЕП, от които минимум 5 проекта по ПРСР; опит с общини и предоставяне на консултации за общински и публични администрации; отлично познаване на нормативната уредба, изисквания,процедури, критерии за допустимост по ОП и ПРСР; Квалификация - висше образование (степен Магистър и/или Бакалавър) проф. квалификации „икономист”, „публична администрация” или „европейска интеграция”;4. Юрист:Проф.опит–минимум 3год. общ проф. опит; Специф. проф. опит-минимум 2 год. специф. проф. опит по проекти, финансирани със средства от ЕС; отлично познаване на нормативната уредба, изисквания, процедури, критерии за допустимост по ОП и ПРСР;Квалификация - висше образование-магистър по „Право“; 5.Опазване на околната среда;Проф. опит–минимум 6 год. общ проф. опит;Специф. проф. опит-минимум 5 год. специф. проф. опит в проекти свързани с опазване на околната среда; участие в подготовката и/или управление на проекти, финансирани със средства по ОП и/или други фондове на ЕС; отлично познаване на нормативната уредба, изисквания, процедури, критерии за допустимост по ЕП; опит в изготвянето на технически и финансови отчети, по различни Европейски проекти и програми; познаване на Европейското законодателство в областта на опазване и управление на околната среда; Квалификация–да има завършено висше образование–степен магистър и/или бакалавър в областта на икономическите или инженерните науки;6. Инженер: Проф. опит–минимум 10год. общ проф. опит; Специф. проф. опит–най-малко 5 год. опит в подготовката и/или изпълнението на проекти за ВиК мрежи и съоръжения;Квалификация-висше образование строителен инженер (степен Магистър) в една от следните специалности: „ПГС“ и/или „ВиК“;4. Участникът да има въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентно с дейност, предмет на настоящата процедура.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)


 Запазени поръчки: НЕ

 Тип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия


Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

 За изпълнението на услугата се изисква определена професия: НЕ

 Нормативни разпоредби

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата


 Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: ДА

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура


 Избрани кандидати

 Вид процедура: Открита

IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват в договарянето или диалога


 Минимален брой

 Максимален брой

 Критерии

 Брой

IV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно намаляване на броя на обсъжданите предложения или на договаряните оферти.


 Намаляване на броя на предложенията

ІV.2) Критерий за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите


 Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта при посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната тежест не е възможно поради очевидни причини)

 Показател: Оценка на техническата оферта (тежест : 80)

 Показател: Предлагана цена (тежест : 20)

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг


Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

 Ще се използва електронен търг: НЕ

 Допълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)


 Номер

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка


Ако да, посочете къде:

 Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ

 Вид на публикацията

 Номер на обявлението в ДВ

 Други предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на описателен документ (при състезателен диалог)


Срок за получаване на документация за участие

 Платими документи: ДА

 Час: 17:00

 Цена: 150

 Условия: Документацията за участие се получава всеки работен ден в сградата на Общинска администрация-Петрич стая 309, етаж 3, след заплащане на определената цена в касата на Общинска администрация- етаж І или по пощата след заплащане по IBAN сметка на Общината в "Общинска банка"АД-Благоевград, офис Петрич ВG 94SOMB91308432510044, вид плащане: 447000, Код : SOMBBGSF

 Дата: 03/05/2011

 Валута: BGN

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие


 Час: 17:00

 Дата: 13/05/2011

ІV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)


 Дата

ІV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие


 Друг език: Български

 Език/ци

ІV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)


 Брой дни

 Дата

 Брой месеци: 180

ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите


 Лица които могат да присъстват при отварянето на офертите: ДА

 Място: Стая 311, находяща се на трети етаж в сградата на Общинска администрация-Петрич

 Час: 11:00

 Лица: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

 Дата: 16/05/2011

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо)


Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

 Това представлява периодично възлагане на поръчка: НЕ

 Прогнозен график за публикуването на следващи обявления

VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС


Ако да, посочете проекта и/или програмата:

 Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС: ДА

 Проект/програма: ДФ «Земеделие» по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)


 Допълнителна информация

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване


 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

 Пощенски код: 1000

 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

 Факс: 02 9807315

 Адрес: бул. Витоша № 18

 Град: София

 Интернет адрес: http://www.cpc.bg

 Телефон: 02 9884070

 Държава: Република България

Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)


 Официално наименование

 Пощенски код

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост раздел VІ.4.3)


Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:

 Информация относно крайния срок: Съгласно чл.120 от ЗОП.

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби


 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

 Пощенски код: 1000

 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

 Факс: 02 9807315

 Адрес: бул."Витоша" 18

 Град: София

 Интернет адрес: http://www.cpc.bg

 Телефон: 02 9884070

 Държава: България

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление


 Дата: 17/03/2011

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация


 Официално наименование

 Пощенски код

 За контакти

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Лице за контакти

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)


 Официално наименование

 Пощенски код

 За контакти

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Лице за контакти

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие


 Официално наименование

 Пощенски код

 За контакти

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Лице за контакти

 Интернет адрес

 ТелефонПоделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница