Устав на блсДата15.08.2018
Размер191.2 Kb.

Устав на БЛС


(изменен и допълнен от 36 редовен събор на БЛС, 5-7 април, 2002 г.)

ГЛАВА ПЪРВА - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ГЛАВА ВТОРА - ФУНКЦИИ
 • РАЗДЕЛ ПЪРВИ - ЦЕНТРАЛНИ ОРГАНИ#ГЛАВА ТРЕТА – УСТРОЙСТВО
 • РАЗДЕЛ ПЪРВИ - ЦЕНТРАЛНИ ОРГАНИ">ГЛАВА ТРЕТА – УСТРОЙСТВО • РАЗДЕЛ ПЪРВИ - ЦЕНТРАЛНИ ОРГАНИ#ГЛАВА ТРЕТА – УСТРОЙСТВО
 • РАЗДЕЛ ПЪРВИ - ЦЕНТРАЛНИ ОРГАНИ">
 • РАЗДЕЛ ПЪРВИ - ЦЕНТРАЛНИ ОРГАНИ#ГЛАВА ТРЕТА – УСТРОЙСТВО
 • РАЗДЕЛ ПЪРВИ - ЦЕНТРАЛНИ ОРГАНИ">РАЗДЕЛ ПЪРВИ - ЦЕНТРАЛНИ ОРГАНИ

  РАЗДЕЛ ВТОРИ - РАЙОННИ ОРГАНИ,РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА ЛЕКАРИТЕ


 • РАЗДЕЛ ПЪРВИ - ЧЛЕНСТВО#ГЛАВА ЧЕТВЪРТА - ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
 • РАЗДЕЛ ПЪРВИ - ЧЛЕНСТВО">ГЛАВА ЧЕТВЪРТА - ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ • РАЗДЕЛ ПЪРВИ - ЧЛЕНСТВО#ГЛАВА ЧЕТВЪРТА - ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
 • РАЗДЕЛ ПЪРВИ - ЧЛЕНСТВО">
 • РАЗДЕЛ ПЪРВИ - ЧЛЕНСТВО#ГЛАВА ЧЕТВЪРТА - ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
 • РАЗДЕЛ ПЪРВИ - ЧЛЕНСТВО">РАЗДЕЛ ПЪРВИ - ЧЛЕНСТВО

  РАЗДЕЛ ВТОРИ - ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ


  ГЛАВА ПЕТА - ПРАВИЛА ЗА НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА
  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 • ГЛАВА ПЪРВА - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  Чл. 1. /1/ Този устав урежда устройството, организацията и дейността на Българския лекарски съюз.
  /2/ Българският лекарски съюз (БЛС) е съсловна организация на лекарите по смисъла на Закона за съсловните организации на лекарите и стоматолозите /ЗСОЛС/.
  /3/ Българският лекарски съюз е правоприемник на създадения през 1901 година Български лекарски съюз, и последовател на неговите цели, традиции и дейност.
  Чл. 2 /1/ Българският лекарски съюз е юридическо лице със седалище в гр. София.
  /2/Той упражнява своята дейност по места чрез районни колегии на БЛС.
  Чл. 3 /1/ Всички лекари, които упражняват професията си в Република България, членуват в Българския лекарски съюз.
  /2/ Членството на лекари, които не упражняват професията , и на временно пребиваващи в чужбина е доброволно.
  /3/ Членовете на БЛС могат да се сдружават помежду си или с други лица по месторабота, местоживеене, на териториален, тяснопрофесионален или друг признак.  ГЛАВА ВТОРА - ФУНКЦИИ

  Чл. 4. Българският лекарски съюз:
  1. представлява своите членове и защитава професионалните им права и интереси;
  2. представлява своите членове като страна при сключване на Националния рамков договор по задължителното здравно осигуряване;
  3. изготвя Кодекс за професионална етика на лекарите и упражнява контрол по спазването му;
  4. приема съвместно с Националната здравноосигурителна каса Правила за добра медицинска практика, предлага ги за утвърждаване от министъра на здравеопазването и упражнява контрол по спазването им;
  5. налага санкциите, предвидени в Закона за съсловните организации на лекарите и стоматолозите;
  6. съставя и води национален и районни регистри на членовете;
  7. участва в организацията и провеждането на квалификационни курсове за лекарите;
  8. участва във Висшия медицински съвет към Министерство на здравеопазването със свои представители;
  9. дава становища по проекти на нормативни актове в областта на здравеопазването;
  10. осъществява сътрудничество с други организации и институции в страната и чужбина;
  11. подпомага своите членове и техните семейства, в случай на нужда;
  12. изпълнява други дейности, решени от събора на БЛС. • РАЗДЕЛ__"> ГЛАВА ТРЕТА – УСТРОЙСТВО

  РАЗДЕЛ ПЪРВИ - ЦЕНТРАЛНИ ОРГАНИ  Чл. 5. /1/ Органи на БЛС на национално равнище са:
  1. Събор на БЛС;
  2. Управителен съвет;
  3. Контролна комисия;
  4. Комисия по професионална етика.
  /2/ Постоянно действаща оперативна структура на БЛС е Националният съвет, в който по право участват избраните председатели на управителните съвети на районните лекарски колегии и Управителният съвет на БЛС.
  Чл. 6 /1/ Съборът на БЛС се състои от представители на районните колегии.
  /2/ Представителите по ал. 1 се избират от общите събрания на районните колегии при норма на представителство един делегат на 75 члена. Колегията добива право на още един делегат ако броят на членовете надвишава с повече от 38 кратно на 75 число.
  /3/ Органът по ал. 1 се свиква на редовни заседания, веднъж на три години и на извънредни заседания.
  /4/ Членовете на Националния съвет и председателите на Контролната комисия и на Комисията по професионална етика, които не са избрани за делегати от съответната районна лекарска колегия, участват в заседанията на Събора без право на глас .
  /5/ Мандатът на избраните представители по ал.1 е три години до провеждането на следващия редовен събор на БЛС.
  Чл.7./1/ Датата, мястото на провеждане и дневния ред на Събора се определят от Управителния съвет като се съобщават писмено на районните лекарски колегии не по-късно от два месеца преди откриването му.
  /2/ Извънреден Лекарски събор се свиква:
  1. по решение на Управителния съвет;
  2. по решение на Националния съвет прието с квалифицирано мнозинство 2/3 от гласувалите;
  3. по искане най-малко 3/4 от управителните съвети на районните лекарски колегии.
  /3/ При искане за извънреден Лекарски събор според условията на т.2 и т.3 от предходната алинея, Управителният съвет го свиква в двумесечен срок .
  /4/ В случай че Управителният съвет не свика извънреден Събор в определения срок, той се свиква от Контролната комисия.
  Чл. 8. Съборът на БЛС:
  1. приема, допълва и изменя устава на организацията;
  2. приема, допълва и изменя Кодекс за професионална етика на лекарите и го предлага на министъра на здравеопазването за утвърждаване и обнародване в “Държавен вестник”;
  3. избира и освобождава управителния съвет, контролната комисия и комисията по професионална етика на БЛС;
  4. избира председателя, заместник председателите, главния секретар и членовете на Управителния съвет; председателя и членовете на Контролната комисия; председателя и членовете на Комисията по професионална етика от присъстващите членове на БЛС, а ги освобождава и в тяхно отсъствие;
  5. избира и освобождава представителите на БЛС във Висшия медицински съвет към Министерството на здравеопазването;
  6. избраните 7 представители от състава на Управителния съвет за участие в изработването и подписването на националния рамков договор по задължителното здравно осигуряване, го подписват след провеждане на извънреден събор на БЛС, който приема и утвърждава националния рамков договор и делегира права на седемте представители да го подпишат;
  7. приема отчетите на Управителния съвет, Контролната комисия и Комисията по професионална етика;
  8. определя минималния размер на членския внос и размера на отчисленията към органите на национално ниво;
  9. приема отчет по изпълнението на бюджета за текущата година и правилата за набиране и разходване на средствата на организацията;
  10. предлага за издаване от министъра на здравеопазването правилника по чл. 25и, ал. 1 от ЗНЗ;
  11. взема решения по всички други въпроси, свързани с дейността на организацията.
  Чл. 9. /1/ Съборът на БЛС се счита за законно проведен при присъствие на най-малко две трети от избраните представители.
  /2/ В случай че не се явят необходимия брой делегати, съгласно предходната алинея, Съборът се отлага с най-малко 15 дни при същия дневен ред.
  Чл.10. /1/ Всеки делегат на Лекарския събор има право на един глас и не се допуска гласуване с пълномощие.
  /2/ Съборът приема Устава и Кодекса за професионална етика с квалифицирано мнозинство от две трети, а всички останали решения - с обикновено мнозинство от присъстващите.
  Чл. 11. /1/ Управителният съвет (УС) на БЛС се състои от председател, двама заместник председатели, главен секретар и единадесет членове.
  /2/ Управителният съвет се свиква на редовни заседания най-малко един път на три месеца и на извънредни заседания.
  /3/ Управителният съвет заседава в присъствието на не по-малко от 2/3 от редовните членове и взема решения по ред, предвиден в правилника за работата му.
  Чл.12./1/ Управителният съвет на БЛС:
  1. свиква Събор;
  2. управлява имуществото на БЛС;
  3. създава Национален регистър на членовете и обнародва в “Държавен вестник” списък с имената на регистрираните да упражняват професията, който ежегодно актуализира;
  4. осигурява защита на данните в регистъра от неправомерен достъп;
  5. ръководи дейността на съюза по изпълнение на функциите му;
  6. приема бюджета, структурата, щата и правилници за дейността на администрацията на БЛС;
  7. създава помощни комисии по различни проблеми, съставени от членове на съюза или други експерти;
  8. координира и подпомага дейността на районните лекарски колегии.
  9. изпълнява други функции, възложени му от Събора на БЛС.
  /2/ Управителният съвет на БЛС определя от състава си 7 представители за участие в преговорите и подписването на Националния рамков договор по задължителното здравно осигуряване.
  Чл.13./1/ Председателят на УС на БЛС организира и ръководи работата му и го представлява.
  /2/ Заместник председателите подпомагат председателя в дейността му и го заместват по време на отсъствие по ред предвиден в правилника за работа на УС.
  /3/ Главният секретар на УС:
  1. ръководи дейността по непосредственото изпълнение на решенията на УС;
  2. организира заседанията на УС;
  3. осигурява технически и административно дейността на УС.
  Чл.14./1/ Контролната комисия на БЛС се състои от председател и шест членове.
  /2/ На първото заседание след избора, Контролната комисия избира от състава си с обикновено мнозинство и тайно гласуване заместник на председателя, който подпомага председателя и го замества в негово отсъствие.
  3/ Контролната комисия:
  1.контролира законосъобразността и уставосъобразността на взетите от УС решения и тяхното изпълнение;
  2.разглежда докладите по чл.27, ал.1, т.3 от ЗСОЛС и се произнася по тях;
  3. представя пред Събора на БЛС отчет за своята дейност и предложения за освобождаване или неосвобождаване от отговорност на членовете на УС.
  /4/ Контролната комисия взема решения с обикновено мнозинство при присъствие на 2/3 от членовете и работи съгласно правилник за дейността.
  Чл.15./1/ Комисията по професионална етика на БЛС се състои от председател и десет членове.
  /2/ На първото заседание след избора, Комисията по професионална етика избира от състава си с обикновено мнозинство и тайно гласуване заместник на председателя, който подпомага председателя и го замества в негово отсъствие.
  /3/ Комисията се произнася по професионално-медицински, морално-етични и деонтологични въпроси, свързани с упражняването на професията.
  /4/ Комисията по професионална етика заседава при присъствие на повече от 2/3 от членовете си и взема решения с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите и работи съгласно правилник за дейността.
  Чл.16./1/ Редовните заседания на УС са открити за членовете на БЛС.
  /2/ Заседанията на Контролната комисия и на Комисията по професионална етика са закрити.
  Чл.17./1/ Председателят, заместник председателите и главният секретар на Управителния съвет, председателите на Контролната комисия и Комисията по професионална етика се избират и освобождават чрез тайно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите делегати на Събора .
  /2/ В случай, че при първо гласуване не се стигне до избор за някоя от длъжностите по ал.1 с повече от половината от гласовете, се провежда второ гласуване, в което се състезават двамата кандидати за нея с най-много гласове и за избран се счита кандидатът, получил повече гласове. Същата процедура се прилага и ако двама кандидати за една длъжност получат при първо гласуване равен брой гласове.
  /3/ Членовете на Управителния съвет, на Контролната комисия и Комисията по лекарска етика и по трима резервни членове се избират с обикновено мнозинство и тайно гласуване в общи листи като кандидатите се класират според броя на получените гласове .
  /4/ Съборът избира представителите на Българския лекарски съюз във Висшия медицински съвет, с изключение на председателя на Управителния съвет, който е член на Висшия медицински съвет по силата на заеманата изборна длъжност. Изборът на останалите представители и на трима техни заместници се провежда с тайно гласуване като кандидатите се класират според броя на получените гласове.
  Чл.18./1/ Мандатът на централните органи е тригодишен и може да се прекрати от извънреден лекарски събор.
  /2/ Едно лице не може да бъде избирано в централен орган на една и съща длъжност за повече от два последователни мандата.
  /3/ Мандатът на лице, избрано в централен орган се прекратява:
  1. по негово желание, с едномесечно писмено предизвестие, отправено до съответния орган;
  2. при смърт;
  3. при избиране за друга изборна длъжност в БЛС;
  4. при констатиране обстоятелствата по чл.39.
  Чл.19. /1/ При освобождаване мястото на председателя на Управителния съвет, то се заема от заместник председател по ред, определен от правилника.
  /2/ При освобождаване мястото на председател на Контролната комисия или на Комисията по професионална етика, то се заема от заместника на председателя по ред, определен от правилника.
  /3/ В случай намаляване числеността на централен орган поради отпадане член от състава му, той се попълва до края на мандата или до извънреден събор от резервен член, определен според броя на получените при избора гласове.
  Чл.20./1/ Националният съвет се свиква от председателя на УС на БЛС не по-рядко от веднъж на три месеца, заседава под негово председателство и има следните правомощия:
  1. приема бюджета на БЛС;
  2. приема, допълва и изменя Правилник за водене и съхраняване данните в Националния регистър;
  3. приема, допълва и изменя вътрешните правилници на БЛС, предвидени в устава;
  4. произнася се по проектите за Правила за добрата медицинска практика и за Национален рамков договор;
  5. взема решение по други въпроси, поставени от органите на БЛС на национално равнище, които не са в тяхната изключителна компетентност съгласно ЗСОЛС .
  /2/ Националният съвет взема решения с обикновено мнозинство при участие на не по-малко от половината от състава му, освен в случаите, когато настоящият устав предвижда друг ред на гласуване.
  /3/ В работата на Националния съвет могат да бъдат привличани за участие членове на съюза, представители на асоциирани организации или други експерти. • РАЗДЕЛ ВТОРИ - РАЙОННИ ОРГАНИ,РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА ЛЕКАРИТЕ

  Чл. 21. /1/ Районните колегии на БЛС са юридически лица.
  /2/ Седалищата на районните колегии и общините, които обхващат са посочени в приложението на ЗСОЛС.
  /3/ Районната колегия се състои от вписаните в регистъра й лекари.
  /4/ Членовете на районна колегия могат да се организират в дружества.
  /5/ Дружеството е основна структурна единица на Българския лекарски съюз и се учредява от най-малко 10 лекари, по месторабота, местоживеене, на териториален, тяснопрофесионален или друг признак.
  /6/ Дружествата, в зависимост от числеността си, избират ръководство или координатори и организират своята работа съгласно правилник, приет от общото му събрание и съобразен с настоящия устав.
  /7/ Дружествата, изградени на териториален принцип се включват в съответната районна колегия като представят за одобрение правилника си, съобщават избраното ръководство и прилагат списък на членовете си, който актуализират на всеки три месеца.
  /8/ В дружествата могат да се сформират секции по специалности.
  Чл.22. Органи на районната колегия на БЛС са:
  1. Общо събрание на лекарите;
  2. Управителен съвет на районна колегия на БЛС;
  3. Контролна комисия на районна колегия на БЛС;
  4. Комисия по професионална етика на районна колегия на БЛС.
  Чл.23./1/ Общо събрание на районна колегия на лекарите се формира на делегатски принцип, при норма на представителство един делегат на десет члена, избирани от дружествата на съответната територия.
  /2/ Общо събрание се свиква на редовни заседания веднъж годишно и на извънредни заседания. Редът за свикване, правилата за работа и вземане на решения се определят в уставите на районните колегии на БЛС.
  Чл.24./1/ Общото събрание:
  1. приема устав и правила за работа на органите на районната колегия;
  2. приема бюджета на районната колегия;
  3. избира и освобождава председателите и членовете на УС, контролната комисия и комисията по професионална етика на районната колегия и определя мандата им;
  4. избира делегати за Събора на БЛС;
  5. приема отчетите за дейността на органите по т. 3 на районната колегия и взема решения по тях;
  6. приема правилата за набиране и разходване на средствата на районната колегия;
  7. взема решения по всички други въпроси, свързани с дейността на районната колегия съгласно действащите в страната закони и подзаконови разпоредби, устава на БЛС и собствения си устав.
  /2/ Уставът на районната колегия не може да противоречи на устава на БЛС.
  Чл.25./1/ Общото събрание на районната колегия се счита за законно проведено при присъствие на две трети от избраните делегати. При липса на кворум заседанието се отлага за един час, след което се провежда с присъстващите членове, които не могат да бъдат по-малко от половината делегати на общото събрание.
  /2/ Уставът се приема с квалифицирано мнозинство от две трети, а всички останали решения - с обикновено мнозинство от присъстващите.
  Чл.26./1/ Управителният съвет на районна колегия на БЛС се състои от председател, заместник председатели, секретар и членове. Броят на заместник председателите, членовете, както и правилата за работа и вземане на решения се определят в уставите.
  /2/ Управителните съвети на районните колегии на БЛС се свикват на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца и на извънредни заседания.
  Чл.27. Управителният съвет на районна колегия на БЛС:
  1. ръководи работата на районната колегия в съответствие с решенията на общото събрание, уставите и законите;
  2. организира и води регистъра на районната колегия;
  3. осигурява защита на данните в регистъра от неправомерен достъп;
  4. изпраща списък на членовете си на управителния съвет на БЛС като го актуализира с настъпилите промени;
  5. изготвя проектобюджет и управлява имуществото на колегията;
  6. свиква общото събрание на колегията;
  7. грижи се за защитата на професионалните права и достойнството на членовете на колегията;
  8. вписва в регистъра на колегията наложените на членовете си наказания по ЗСОЛС;
  9. подпомага работата на дружествата в района и осъществява координацията между тях и централните органи на БЛС;
  10. следи за редовното събиране на членския внос и отговаря за точността на отчисленията към органите на национално ниво;
  11. определя представители на районната колегия за работа в арбитражните комисии по Закона за здравно осигуряване;
  12. подпомага своите членове и техните семейства, в случай на нужда;
  13. създава условия на членовете за ползване на необходимата им експертна помощ при спорове, свързани с упражняването на професията и при неправомерен отказ на районната здравноосигурителна каса да сключи договор с тях;
  14. осъществява други функции, възложени му от общото събрание.
  Чл.28./1/ Председателят на управителния съвет на районната колегия на БЛС организира и ръководи работата му, представлява колегията и е пълномощник на Управителния съвет на БЛС за съответния район .
  /2/ Заместник-председателите подпомагат председателя в дейността му и го заместват по време на отсъствие.
  /3/ Секретарят:
  1. ръководи дейността по непосредственото изпълнение на решенията на управителния съвет;
  2. организира и осигурява технически и административно цялостната дейност на управителния съвет.
  Чл.29./1/ Контролната комисия на районната колегия на БЛС се състои от председател и членове.
  /2/ Броят на членовете, правилата за работата и организацията на дейността на комисиите се определят с уставите на районните колегии.
  Чл.30./1/ Контролната комисията на районната колегия:
  1.контролира законосъобразността и уставосъобразността на взетите от районните управителни съвети решения и тяхното изпълнение;
  2. представя пред общото събрание на районната колегия на БЛС, отчет за своята дейност и предложение за освобождаване или неосвобождаване от отговорност на управителния съвет на колегията;
  3. при констатирани нарушения на закона, уставите или решенията на общото събрание, в двуседмичен срок изготвя доклад, който внася в УС на БЛС, или свиква общо събрание на районната колегия.
  /2/ Председателят и членовете на комисията могат да присъстват на заседанията на УС на районната колегия.
  Чл.31. /1/Комисията по професионална етика на районната колегия на БЛС се състои от председател и членове, чийто брой се определя от устава на районната колегия.
  /2/ Комисията по ал. 1 се ръководи в работата си от устава на районната колегия, правилник за дейността и Кодекс на професионалната етика на БЛС.
  /3/ Комисията по ал. 1 има следните правомощия:
  1. следи за спазване на професионално-медицинските, морално-етичните и деонтологични въпроси свързани с упражняването на професията;
  2. разглежда жалби по въпросите посочени в т. 1;
  3. осъществява други функции, възложени й от общото събрание на районната колегия на БЛС;
  4. издава актове за установени нарушения и препоръки за отстраняването им.
  Чл.32./1/ Редовните заседания на общото събрание на районната колегия и на нейния управителен съвет са открити за членовете на БЛС.
  /2/ Заседанията на комисиите по чл.22 т.3 и т.4 са закрити.
  Чл.33./1/ Председателите, секретарите, заместник председателите и членовете на управителните съвети, председателите и членовете на контролните комисии и на комисиите по професионална етика на районните колегии се избират по реда на чл. 17 ал.1 до ал.3.
  /2/ Предсрочното прекратяване на мандата им се извършва по реда и условията на чл.18 ал.3.  ГЛАВА ЧЕТВЪРТА - ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

  РАЗДЕЛ ПЪРВИ - ЧЛЕНСТВО  Чл.34./1/ Членството в БЛС възниква с вписване в регистъра на районната лекарска колегия.
  /2/ Вписването се извършва след подаване на заявление от лекаря, в което се посочват трите имена, ЕГН, месторождението, гражданството на лицето и адрес по местоживеене и месторабота.
  /3/ Към заявлението за вписване се прилагат:
  1. диплома за завършено висше образование;
  2. документ, удостоверяващ обстоятелствата по чл. 93 от ЗНЗ;
  3. диплома за специалност или за научна степен и звание - при наличие на такава;
  4. документ, удостоверяващ местоработата и стажа на лицето;
  5. при подновяване на членство - извлечение от регистъра за наложено наказание;
  6. за чужди граждани - документ за постоянно пребиваване в страната и за положени изпити по ал. 2 от чл. 88 от ЗНЗ;
  7. свидетелство за съдимост.
  /4/ Лекар, практикуващ на територията на повече от една районна лекарска колегия, подава заявление за вписване и членува в колегия по свой избор като уведомява за наличието и на друга месторабота. В този случай районните колегии разменят помежду си информацията по регистъра служебно.
  /5/ При промяна на местоработата от района на една колегия в друга, без членството да е прекъсвало, информацията по регистъра се прехвърля служебно въз основа на заявление от лицето.
  Чл.35./1/ УС на районната колегия на БЛС проверява дали са налице изискванията по чл. чл. 88 и 93 от ЗНЗ за вписване на лекаря в регистъра на колегията.
  /2/ Ако лицата отговарят на изискванията, вписването се извършва в четиринадесетдневен срок от подаването на документите.
  /3/ УС на районната колегия на БЛС издава удостоверение за извършеното вписване в срока по ал. 2.
  /4/ Отказ от вписване в регистъра на районната колегия на БЛС може да бъде направен при:
  1. неспазване изискванията по чл.32 ал.2 и 3 от ЗСОЛС;
  2. ако лицето е заличено от регистъра на друга районна колегия - за срока на наказанието.
  /5/ Отказът от вписване в регистъра може да се обжалва в седемдневен срок от получаване на съобщението пред УС на БЛС, който се произнася с решение в едномесечен срок.
  /6/ Решенията на УС на БЛС подлежат на обжалване по реда на Закона за административното производство пред Върховния административен съд.
  Чл.36./1/ В регистъра се вписват следните обстоятелства:
  1. трите имена и единният граждански номер, месторождението и гражданството;
  2. адресът по местоживеене и месторабота;
  3. висшето медицинско образование - номер и дата на дипломата;
  4. специалността - номер и дата на дипломата;
  5. научната степен, научното звание - номер и дата на дипломата, съответно протокола;
  6. наложени наказания по реда на ЗСОЛС;
  7. влезли в сила наказателни постановления по други закони, свързани с упражняването на професията;
  8. влезли в сила присъди по дела от общ характер;
  9. други обстоятелства, съгласно Правилник за водене и съхраняване данните в регистъра.
  /2/ Лицата вписани, в регистъра на районната колегия са длъжни да заявят промените в подлежащите на вписване обстоятелства в двуседмичен срок от възникването им.
  /3/ За всички вписани обстоятелства и промени в регистъра управителният съвет на районната лекарска колегия уведомява УС на БЛС в едномесечен срок.
  Чл.37./1/ Лекари, членуващи доброволно при условията на чл.3 ал.2 от устава се записват в отделен регистър на избрана от тях районна колегия след представяне на документите по чл.34 ал.3.
  /2/ При започване на практика, наличните данни се прехвърлят служебно в регистъра за практикуващите лекари на съответната районна колегия по месторабота, въз основа заявление от лицето, подадено в седемдневен срок.  РАЗДЕЛ ВТОРИ - ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

  Чл.38. Членовете на БЛС имат право:
  1. да избират и да бъдат избирани в органите на съюза и на районните колегии съгласно условията на устава;
  2. да се ползват от помощта на съюза при спорове, свързани с упражняването на професията;
  3. на материална помощ в случаи на оттегляне от работа, загубена трудоспособност, както и на семействата им в случай на тяхната смърт;
  4. да бъдат информирани за всички съюзни дела;
  5. да се ползват от помощта на съюза за професионалното си усъвършенстване;
  6. на достъп до личните си данни в регистъра.
  Чл.39./1/ Не могат да бъдат избирани и да заемат изборна длъжност в УС, контролна комисия и комисия по професионална етика на БЛС и на районните колегии лица, които са:
  1. министри, заместник министри, главни секретари на министерства, директори на здравни заведения;
  2. народни представители;
  3. участници в ръководните органи на политически партии и синдикални организации;
  4. членове на орган на НЗОК или на доброволен здравоосигурителен фонд или заемат по договор длъжност в тях или в клоновете им;
  5. съпрузи или роднини по права или по съребрена линия до трета степен включително с друг член на изборен орган в БЛС;
  6. осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
  7. лишени от право да упражняват професията по административен или наказателен ред;
  8. наказани по ЗСОЛС и от изтърпяване на наказанието са изтекли по-малко от три години.
  /2/ Едно лице не може да бъде член на повече от един от следните изборни органи:
  1. управителен съвет;
  2. контролна комисия;
  3. комисия по професионална етика.
  /3/ Решенията по този член се вземат на общо заседание на Контролната комисия и Комисията по професионална етика при условията на чл.14 ал.4 и чл.15 ал.4 по предложение на Националния съвет.
  Чл.40. Членовете на БЛС са длъжни:
  1. да упражняват своята професия в съответствие с Кодекса за професионална етика и Правилата за добрата медицинска практика;
  2. да спазват устава;
  3. да уведомяват УС на районната колегия, в която членуват за промените свързани с упражняването на професията;
  4. да плащат редовно членския си внос.  ГЛАВА ПЕТА - ПРАВИЛА ЗА НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА
  ГЛАВА ПЕТА - ПРАВИЛА ЗА НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА

  Чл.41. Българският лекарски съюз набира средства от:
  1. членски внос;
  2. наложени глоби по реда на ЗСОЛС;
  3. постъпления от печатни органи;
  4. дарения и завещания и други.
  Чл.42./1/ Минималният размер на членския внос и размерът на отчисленията към органите на национално равнище се определят от Лекарския събор.
  /2/ Районните колегии определят конкретния размер на членския внос като съобразяват определените размери по предходната алинея.
  /3/ Лекарите пенсионери без допълнителни доходи, безработните лекари и тези с трайна нетрудоспособност могат да бъдат освобождавани от членски внос по решение на управителния съвет на съответната районна колегия.
  /4/ Управителните съвети на районните колегии организират събирането на членския внос и внасят отчисленията за бюджета на БЛС в края на всеки месец.
  Чл.43./1/ Средствата на БЛС се разходват за изпълнение на функциите и задачите му, произтичащи от ЗСОЛС и устава.
  /2/ Учредяване или участие на БЛС в търговски дружества или фондации става по решение на Събора на БЛС.
  Чл.44. По приложението на тази глава и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на БЛС Националният съвет приема отделен правилник.  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 1. Българският лекарски съюз притежава кръгъл печат с надпис по периферията “БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ - УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ”.
  § 2. Съюзът се задължава с подпис на председателя или упълномощен от него член на Управителния съвет, задължително скрепен със съюзния печат.
  § 3. Въпроси, неуредени с този устав, се решават съобразно действащото законодателство, а доколкото не са регламентирани в него, се уреждат с решения на Лекарския събор, Националния съвет или Управителния съвет на Българския лекарски съюз.
  § 4. Българският лекарски съюз създава централен печатен орган.
  § 5. Настоящият устав е приет на ХХХII Събор на Българския лекарски съюз, на основание чл. 6 от Закона за съсловните организации на лекарите и стоматолозите.
  База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
  отнасят до администрацията

      Начална страница