Устав на Народно читалище” Христо Ботев 1928 ”Дата04.08.2018
Размер148 Kb.

Устав

на Народно читалище” Христо Ботев 1928 ”

с.Бъзовец, обл.Русе ул.”Георги Димитров” 103

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 С този устав ,съобразен със Закона на народните читалища се уреждат основните положения на вътрешно нормативната уредба на читалището в зависимост от специфичните условия ,при които се развива неговата дейност.


Чл.2: Народно читалище “ Христо Ботев 1928” - с.Бъзовец е традиционно самоуправляващо се българско културно-просветно сдружение, което изпълнява и държавни културно-просветни задачи в областта на културата. То работи на принципите на доброволността, демократизма и автономията. В неговата дейност може да участват всички физически лица без ограничения на възраст, пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание.

Чл.3: Народно читалище “ Христо Ботев 1928” – с.Бъзовец е юридическо лице с нестопанска цел със седалище в село Бъзовец, област Русе и адрес на управление ул.Г.Димитров №103 Читалището е вписано в регистъра на културата под № 3243 от 26.01.2007 г. Наименованието е : „Народно читалище Христо Ботев 1928” – село Бъзовец, което наименование при необходимост ще се изписва на латиница по следния начин : „Narodno chitalishte Hristo Botev 1928g”.

Чл.4: Читалището поддържа отношения на сътрудничество и координация с държавните и общинските органи и организации, на които законите възлагат права и задължения, свързани с неговата дейност, като запазва своята автономия.

Чл.5: Читалището може да се сдружава и с други читалища и сродни организации, за постигане на своите цели, за провеждане на съвместни дейности и инициативи при условията посочени в ЗНЧ.

Чл.6: Читалището работи във взаимоотношения и с други културни и научни институти, учебни заведения,обществени, стопански и нестопански организации, извършващи или подпомагащи културната дейност. То може да влиза в договорни отношения с тези или други структури, без да накърнява своите права и интересите си.

ГЛАВА ВТОРА
ЦЕЛИ, ДЕЙНОСТИ И ЗАДАЧИ


Чл.7: Целта на читалището е да задоволява потребностите на гражданите свързани с :

 1. Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност на населението.

 2. Запазване на обичаите и традициите на българския народ.

 3. Развитие на творческите заложби на подрастващото поколение и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата.

 4. Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание.

 5. Осигуряване на достъп до информация.

Чл.8: За постигането на своята цел читалището извършва следните дейности:

 1. Поддържа библиотека, читални,фото-,фоно-.,филмо и видеотеки, както и създава и поддържа електронни информационни мрежи.

 2. Организира школи, кръжоци, курсове, клубове, кино- и видеопоказ, празненства, концерти, чествания и младежки дейности

 3. Развива и подпомага любителското художествено творчество.

 4. Събира и разпространява знания за родния край.

 5. Създава и съхранява музейни колекции съгласно Закона за културното наследство.

 6. Предоставя компютърни и интернет услуги.

Чл.9: Читалище „Христо Ботев 1928” – с.Бъзовец може да развива допълнителна стопанска дейност свързана с предмета на основната му дейност, в съответствие с действащото законодателство, като използва приходите от нея за постигане на определените в устава цели.Читалището не разпределя печалба.

ГЛАВА ТРЕТА
УЧРЕДЯВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЧЛЕНСТВО


Чл.10:

 1. Читалище " Христо Ботев 1928 ” е основано през 1928 година.

 2. То се регистрира в окръжния съд в съответствие с §2 от предходните и заключителни разпоредби и в МК в съответствие с чл.10 от Закона за народните читалища

 3. Всяка промяна на вписаните в съдебния регистър обстоятелства се заявява в съда в съответствие с чл.9, ал. 4 от ЗНЧ.

Чл.11:

 1. Читалището може да бъде прекратено по решение на Общото събрание, взето в съответствие с чл.19 и 20 на Устава и вписано в регистъра на окръжния съд.

 2. Читалището може да бъде прекратено и по решение на окръжния съд съгласно чл.27 от ЗНЧ.

Чл.12: Членовете на читалище „Христо Ботев 1928” могат да бъдат индивидуални , колективни, почетни, дарители.

Чл.13:

 1. Индивидуалните членове са български граждани. Те са действителни и спомагателни.

 2. Действителни членове са дееспособни лица, които плащат редовно членския си внос, трябва да са навършили 18 г. и да участват в дейността на Читалището. Те имат право да избират и да бъдат избирани. Право на глас имат тези, които са плащали членския си внос за текущата година.

3.Спомагателни членове са лица до 18 години, които нямат право да избират и да бъдат избирани и имат съвещателен глас.

4.Членството се учредява или продължава с акта на плащането на членския внос . Води се регистър на читалищните членове.5.Членството се прекратява:

  • с писмено заявление на читалищния член;

  • когато не участва в дейността на читалището;

  • когато не е платен членският внос в рамките на календарната година;

  • когато не участва в три последователни заседания на Общото събрание;

  • когато общото събрание изключи читалищен член за грубо нарушение на Устава, за поведение, уронващо доброто име на читалището или за нанесени стопански и финансови щети в особено големи размери.

6. Нови членове се приемат от Общото събрание.

Чл.14:

 1. ЧЛЕНОВЕТЕ на читалище " Христо Ботев 1928 ”- с.Бъзовец имат право:

  1. Да избират ръководни органи и да бъдат избирани в тях, ако най-малко 2 години непосредствено преди избора са били членове на читалището.

  2. Да получават информация за дейността на читалището.

  3. Да участват в обсъждане на дейността на читалището.

  4. Да ползват с предимство неговата база и услугите му.

 2. ЧЛЕНОВЕТЕ на читалище " Христо Ботев 1928” са длъжни:

  1. Да плащат редовно членския си внос – размер на 1 лв.

  2. Да спазват Устава на читалището.

  3. Да участват според възможностите си в дейността на читалището.

  4. Да опазват недвижимото имущество и предприемат стъпки за обогатяването му.

  5. Да не уронват доброто име и престижа на читалище " Христо Ботев 1928”с.Бъзовец.

Чл.15:

 1. Колективни членове на читалище " Христо Ботев 1928” – с.Бъзовец могат да бъдат:

  1. Професионални и стопански организации.

  2. Търговски дружества, регистрирани по установения ред, кооперации и сдружения с нестопанска цел.

  3. Културно-просветни и любителски клубове, творчески колективи, учебни заведения.

 2. Колективните членове съдействат:

  1. За осъществяване на целите на читалище "Христо Ботев 1928 ”- с.Бъзовец.

  2. Подпомагат финансово дейностите по поддържането и обогатяването на материалната база.

  3. Имат право на един глас.

 3. Членството на колективните членове се учредява и поддържа чрез писмено споразумение или договор, които не могат да накърняват интересите на читалище " Христо Ботев 1928” с.Бъзовец.

 4. Колективното членство се прекратява:

  1. По писмено искане на колективен член.

  2. При фактическо прекъсване на взаимоотношенията между колективен член и читалище " Христо Ботев 1928 ” – с.Бъзовец в продължение на една календарна година.

Чл.16: Почетни членове на читалище " Христо Ботев 1928” – с.Бъзовец могат да бъдат български и чужди граждани, както и дарители с изключителни заслуги към него.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
УПРАВЛЕНИЕ


Чл.17: Органите за управление на читалище "Христо Ботев 1928” – с.Бъзовец са :

 1. Общото събрание.

 2. Читалищното настоятелство.

 3. Проверителната комисия.

Чл.18: Върховен орган на читалището е Общото събрание. То се състои от всички членове на читалището, имащи право на глас.

Чл.19: Общото събрание:

 1. Изменя и допълва Устава.

 2. Избира и освобождава членове на Настоятелството, Проверителната комисия и Председателя.

 3. Изключва членове на читалището.

 4. Определя основните насоки за дейността на читалището.

 5. Взема решения за членуване или прекратяване на членството в Читалищно сдружение.

 6. Приема бюджета на читалището.

 7. Приема годишния отчет до края на януари на следващата година.

 8. Обявява почетни членове, в т.ч. дарителите.

 9. Отменя решения на органите на читалище " Христо Ботев 1928 ”- с.Бъзовец.

 10. Взема решения за отнасяне до съда на незаконосъобразни действия на ръководството или на отделни членове.

 11. Взема решение за прекратяване на читалището. Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на читалището.

 12. Определя размера на членския внос.

 13. Взема решения за откриване на клонове на читалището след съгласуване с общината.

Чл.20: Събрания

 1. Редовно общо събрание на Народно читалище " Христо Ботев 1928” – с.Бъзовец се свиква от Настоятелството веднъж годишно.

 2. Извънредно общо събрание на Народно читалище " Христо Ботев 1928” – с.Бъзовец може да бъде свикано и по искане на Настоятелството, и по искане на Проверителната комисия, и по решение на 1/3 от членовете, имащи право на глас. При отказ на настоятелството да свика извънредно общо събрание до 15 дни от постъпването на искането, Проверителната комисия или една трета от членовете на читалището с право на глас могат да свикат извънредно общо събрание от свое име.

 3. Поканата за събранието съдържа дневния ред, датата, часа, мястото на провеждане и кой го свиква. Поканата трябва да бъде получена срещу подпис или връчена не по-късно от 7 дни преди датата на провеждането. В същия срок на общодостъпни места, на вратата на читалището и чрез медиите трябва да бъде залепена покана за събранието.

 4. Общото събрание е законно, ако присъстват най-малко половината от имащите право на глас членове на Народно читалище " Христо Ботев 1928” – с.Бъзовец. При липса на кворум събранието се отлага с един час . Тогава събранието е законно, ако на него присъстват не по-малко от една трета от членовете при редовно общо събрание и не по-малко от половината плюс един от членовете при извънредно общо събрание.

 5. Решенията се вземат с мнозинство на повече от половината от присъстващите членове с право на глас, освен решенията по чл.14, ал.1, т.1, 4, 10, 11, 12 от Закона за народните читалища, които се вземат с мнозинство най-малко 2/3 от всички членове на читалището.

 6. Две трети от членовете на Общото събрание на Народно читалище” Христо Ботев 1928” – с.Бъзовец могат да предявят иск пред окръжния съд по седалището на читалището за отмяна на решение на общото събрание, ако то противоречи на Закона или Устава.

 7. Искът се предявява в едномесечен срок от узнаването на решението, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

 8. Прокурорът може да иска от Окръжния съд по седалището на читалището да отмени решение на общото събрание, което противоречи на закона или устава, в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл.21: Читалищното настоятелство:

 1. Изпълнителен орган на Народно читалище " Христо Ботев 1928” – с.Бъзовец е Читалищното настоятелство. То се състои не повече от 5 члена, избрани за 3 /три/ години. Те не могат да имат роднински връзки по права и съребрена линия до четвърта степен.

 2. Настоятелството :

  1. Свиква общото събрание и изпълнява взетите от него решения.

  2. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет на читалището, следи за изпълнението му и утвърждава щата му.

  3. Подготвя и внася в Общото събрание отчет по бюджета и дейността на читалището.

  4. Назначава Секретаря на читалището и утвърждава длъжностната му характеристика.

  5. Взема решения относно изпълняването на програмата и приетия годишен бюджет.

  6. Взема решения за назначаване на щатния и хонорования персонал и за определяне на хонорарите им и трудовите възнаграждения.

  7. Приема годишни планове за работата на читалището и програмите на отделните колективи.

  8. Взема решения за сдружаване на читалището, с изключение на решения, свързани по чл.14, ал.1, т.6 от ЗНЧ.

  9. Решава въпросите за създаване и закриване на колективи за художествено творчество, школи, курсове и други.

  10. Взема решения за стопанисване на читалищното имущество, за придобиване на недвижимо имущество, за отдаване на имущество под наем или под аренда, за определяне размера на таксите, наемите, арендните вноски, за образуване и управление на целеви фондове, в т.ч. и в изпълнение на дарения.

  11. Решава въпросите за откриване и закриване на допълнителни дейности, в т.ч. и стопански, за учредяване и прекратяване на търговски и граждански дружества и за участие в такива, свързани с дейността на читалището.

  12. Взема решения за морално и материално стимулиране и поощряване на читалищни членове и дейци, работещи в читалището.

 3. Настоятелството се свиква на заседание най-малко веднъж на тримесечие. При необходимост на тези заседания могат да се канят и други читалищни членове и служители или членове на Проверителната комисия. Настоятелството взема решения с мнозинство повече от половината от членовете си.

Чл.22:

 1. Председателят на читалището се избира пряко от Общото събрание за три години въз основа на чл.17 от ЗНЧ.

 2. Председателят представлява читалището.

 3. Свиква и ръководи заседанията на Настоятелството и председателства Общото събрание.

 4. Сключва и прекратява трудовите договори със служителите, съобразно бюджета на читалището и въз основа на решение на Настоятелството. Сключва и прекратява трудовия договор със секретаря въз основа на решение на Настоятелството и контролира работата му по текущата дейност. Изготвя длъжностната му характеристика.

 5. Отчита дейността си пред Читалищното настоятелство.

 6. Председателят и членовете на настоятелството имат право да получават възнаграждение за своята дейност.

Чл.23:

  1. Секретарят на читалището:

-организира изпълнението на решенията на Настоятелството, включително решенията за изпълнението на бюджета;

- организира текущата основна и допълнителна дейност;

- отговаря за работата на щатния и хонорувания персонал;

- представлява читалището заедно и поотделно с Председателя.

2. Секретарят не може да е в роднински връзки с членовете на Настоятелството и на проверителната комисия по права и по съребрена линия до четвърта степен, както и да бъде съпруг/съпруга на председателя на читалището.

Чл.24:


 1. Проверителната комисия се състои от 3 членове, избрани за три години. Не могат да бъдат членове лица, които са в трудово-правни отношения с читалището или са роднини на членове на Настоятелството, на председателя и секретаря по права линия, съпрузи, братя, сестри и роднини по сватовство от първа степен.

 2. Проверителната комисия осъществява контрол върху дейността на Настоятелството, председателя и секретаря на читалището по спазване на Закона, Устава и решенията на общото събрание.

 3. При констатиране на нарушения, Проверителната комисия уведомява Общото събрание на читалището, а при данни за извършено престъпление - органите на прокуратурата.

 4. Комисията взема решения с мнозинство повече от половината.

Чл.25: Когато поради смърт, трайна физическа невъзможност или подаване на оставка, Председателят на читалището престане да изпълнява задълженията си, или когато поради същите причини Настоятелството или Проверителната комисия останат с по-малко членове от предвидените в чл.21, ал.1 и чл.22 и чл.24, в срок от два месеца, Общото събрание избира нов Председател или попълва състава на съответния орган.

Чл.26: Не могат да бъдат избирани за членове на Настоятелството и Проверителната комисия и лица, които са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер.

Чл 27: Членовете на Настоятелството, включително Председателят и Секретарят, подават декларации за конфликт на интереси при условията и по реда на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Декларациите се обявяват на интернет страницата на читалището.


ГЛАВА ПЕТА
ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ


Чл.28: Имуществото на читалището се състои от собствени недвижими имоти, движими имоти, ценни книжа, авторски права, вземания и от предоставени за безвъзмездно ползване недвижими имоти.

Чл.29: Народното читалище полага еднакви грижи на добър стопанин за опазване и обогатяване както на собственото, така и на ползваното имущество.

Чл.30: Читалището набира средства от следните източници:

 1. Членски внос.

 2. Културно-просветна и информационна дейност, включително школи и курсове.

 3. Субсидия от държавния и от общинския бюджет.

 4. Наеми от движимо и недвижимо имущество..

 5. Дарения и завещания.

 6. Други приходи, включително от стопанска дейност.

Чл.31: Единният читалищен бюджет се формира от всички приходоизточници - собствени и от субсидии.

Чл.32: Читалищното настоятелство изготвя годишния отчет за приходите и разходите,

който се приема от Общото събрание.


Чл.33:Отчетът за изразходваните от бюджета средства се представя в общината, на чиято територия се намира читалището в срок до 31 март на следващата година.
Чл.34: Председателят на читалището на територията на общината ежегодно, в срок до 10 ноември представя на Кмета предложения за своята дейност през следващата година.

 1. Кметът на общината внася направените предложения в общинския съвет, който приема годишна програма за развитие на читалищната дейност в общината.

 2. Програмата по ал. 1 се изпълнява от читалището въз основа на финансово обезпечени договори , сключени с кмета на общината.

 3. Председателят на читалището представя ежегодно до 31 март пред кмета на общината и общинския съвет доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата по ал.1 и за изразходваните от бюджета средства през предходната година.

 4. Докладите по ал. 3 на читалищата на територията на една община се обсъждат от общинския съвет на първото открито заседание след 31 март с участието на представителите на народните читалища - вносители на докладите. Счетоводната отчетност се води в съответствие със Закона за счетоводството и подзаконовите документи.

ГЛАВА ШЕСТА
ПРЕКРАТЯВАНЕ


Чл.35: Читалището може да бъде прекратено по решение на Общото събрание или на Окръжния съд.

Чл.36: Окръжният съд постановява решение за прекратяване на читалището, ако:

 1. Дейността му противоречи на Закона за народните читалища, Устава и добрите нрави.

 2. Имуществото му не се ползва според целите на читалището и при трайна невъзможност читалището да действа.

 3. Е налице трайна невъзможност читалището да действа или не развива дейност за период две години; в тези случаи Министърът на културата изпраща сигнал до прокурора за констатирана липса на дейност на читалище.

 4. Не е учредено по законния ред.

 5. Е обявено в несъстоятелност.

 6. Прекратяването на читалището по решение на окръжния съд може да бъде постановено по искане на прокурора, направено самостоятелно или след подаден сигнал от Министъра на културата.

 7. Прекратяването на читалището по искане на прокурора се вписва служебно.

 8. За неуредени в ЗНЧ случаи се прилага Законът за юридическите лица с нестопанска цел.

ГЛАВА СЕДМА

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


 1. Читалището има име - " Христо Ботев 1928 ” – с.Бъзовец

 2. Читалището има кръгъл печат, надпис Народно читалище с.Бъзовец, Русенско с окръжност в средата с надпис „Хр. Ботев - 1928”

 3. Празник на Читалището е 24 май – деня на славянската писменост и българската просвета и култура.

Този нов устав е приет на общо събрание на читалището,проведено на 12.04.2010 година,съобразно & 34 от ПЗР на ЗИД на Закона за народните читалища,обн. ДВ бр .42 от 2009. и отменя устава на читалището приет от общото събрание ,проведено през 1995 год. и изменен и допълнен според ЗНЧ на годишно отчетно събрание през август 1997 год.

Председател НЧ Красимира Петрова Димитрова

Секретар НЧ Диана Георгиева Георгиева


НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ 1928” с.БЪЗОВЕЦ
ОТЧЕТ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНИТЕ ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г.


 1. Увод

Народно читалище „Христо Ботев 1928” е гражданска организация, регистрирана по Закона за народните читалища /ф. д. 1389/ и вписана в регистъра на Министерството на културата под № 3243/17.08.2010 г.Настоятелство : 3 членове с председател Красимира Петрова Димитрова

А броя на членовете на читалището е 60.

Законова база :

 • Закон за народните читалища ДВ бр.42/05.06.2009 г.

 • Закон за обществените библиотеки ДВ бр.42/05.06.2009 г.

 • Устав на НЧ „Христо Ботев 1928” с.Бъзовец

 1. Основна цел : да задоволява потребностите на гражданите, свързани с развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност на населението.

Библиотечна дейност

Фонд на библиотеката – 8 050 тома

Набавена литература – 50 тома

Абонамент периодични издания – 5 броя

Читатели – 139 посещения – 1 325 заети библиотечни документи – 5 433 информационно-тематични справки :132
Библиотеката е оборудвана със следните технически средства :

Компютър с интернет – 1 бр.

Телевизор – 1 бр.
Материална база
Киносалон с 380 седящи места.

Сградата е отдадена с Акт за собственост №56/17.09.1997 г.

Читалището няма собствена земеделска земя.

През 2013 г. беше разработен и спечелен проект по мярка 322 към Министерството на земеделието „По-качествени културни услуги”. През 2015 г. беше реализиран спечеления проект. Сградата е санирана, подменена е дограмата, изградена е рампа и тоалетна за инвалиди, подменена е и покривната конструкция.


Библиотечни инициативи през 2016 г.
Беседа за живота и делото на Христо Ботев.

Витрина посветена на Васил Левски.

Вечер на самодееца.

Традиционни бъзовски празници.

Здравни беседи.

Летни обреди и обичаи.

Витрина послучай Деня на славянската писменост и култура.

Вечер на народните будители.

Вечер посветена на българската поезия.

Издаване на годишен календар със снимки от с.Бъзовец.

Честване на рожденниците през годината.
Художествено-творческа дейност
Към читалището има създадени пет творчески колектива


 1. Група за популярни песни и шлагери „Бъзовска искра”

 2. Група за модерни танци деца „Веселите бъзовчета”

 3. Детска лазарска група

 4. Мъжка коледарска група

 5. Ромска група „Циганско сърце”

Към читалището има подредена етнографска сбирка с предмети използвани в бита на бъзовчени през изминалото столетие. Освен това има витрина с фосили и предмети намерени в разкопаната могила в местността „Адата” край с.Бъзовец, която е обект на археологическо проучване вече три години.

Във фоайето на читалището е подредена постоянна витрина на бъзовския писател – фолклорист проф. д-р Анчо Калоянов и Маргарита Георгиева.
 1. Традиционни прояви

Бабинден

Трифон зарезан и празник на влюбените

Празник на Баба Марта

Честване на националния празник 3 март съвместно с кметство и читалище Баниска

Отпразнуване на Осми март

Празнуване на първа пролет

Лазаровден – лазаруване, обичай кумичене

Великден – боядисване на яйцата събрани от лазарките и

Раздадени на църковна литургия

На 24 май празника на Бъзовец

1 юни – празник на детето

2 юни – поднасяне на венци и цветя на паметника на загиналите бъзовчани

Еньовден – събиране на билки и направа на венец, участие в църковната литургия

На море – организирана почивка на Бяла, Варненско за децата и младежите на селото

Във връзка с Деня на будителите на гости на Валя Балканска и Петър Янев в Смолян

Програма за най-възрастните послучай Деня на пенсионера

Коледуване и празнуване на Нова година в Бъзовец
Прояви на групите при читалището през 2016 г.
Участие на група „Бъзовска искра” на празника Бабинден и деня на самодееца и празника на баба Марта

3 март – участие на самодейната група и децата при читалището в програма на руските паметници в местността „Уни дол”

Участие на самодейците в деня на местния бит и култура – празника на селото

Участие на детската група и женския самодеен състав в събора „Жива вода” с.Каран Върбовка

Направени професионални записи в студио „Звоока” на група „Бъзовска искра”

Участие на самодейната група в другарски срещи

Участие във фестивала „От Дунава до Балкана”

Участие на всички групи в коледния концерт на селото

През изминалата година поради липса на средства са ограничени изявите на групите.
ИЗВОДИ :

Настоятелството на НЧ „Христо Ботев 1928” продължава да работи в посока подобряване на цялостната дейност.

Търсят се средства за закупуване на нова литература, нови фирми на изява на групите, иницииране на добро-

волчески начинания за свършване на част от набеляза-

ните задачи и възможности за кандидатстване по проекти с които да се обезпечи дейността на читалището.
Председател :

Красимира Димитрова

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2017 г.

НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ ХРИСТО БОТЕВ „ - с.БЪЗОВЕЦ

м. Я Н У А Р И

-------------------


 1. Вечер с поезията на Христо Ботев – патрон на читалището в Бъзовец.

06.01.2017 г.

2. Бабинден в Бъзовец – традиционен празник.

21.01.2017 г.

3. Изложба на ръчно изплетени изделия на една кука.

21.01.2017 г.

м. Ф Е В Р У А Р И

-----------------------


 1. Празник посветен на Трифон Зарезан и Св. Валентин – вино и любов.

14.02.2017 г.


 1. Вечер на Васил Левски.

 2. Фотоизложба „Животът на Левски в снимки”

19.02.2017 г.

м. М А Р Т

-------------


 1. Баба Марта на гости в детската градина.

01.03.2017 г.

2. Ден на самодееца – да се хванем на хорото.

01.03.2017 г.

3. 3 – ти март : отбелязване на националния празник съвместно с читалище Баниска в местността „Балабан дере”..

03.03.2017 г.

4. Поднасяне на цветя и венци на паметника в Бъзовец.

03.03.2017 г.

5. Осми март – празник на бъзовските жени.

08.03.2017 г.

6. Що ми е мило и драго, че се е пролет пукнала – излет сред природата и посрещане на първа пролет.

22.03.2017 г.

м. А П Р И Л

----------------


 1. Вечер на хумора и шегата.

01.04.2017 г.

2. Седмица на детската книга и изкуствата за деца – витрина с нови детски издания.

М.април.2017 г.

3. Изложба на детски рисунки по приказки на Ангел Каралийчев.

М.април.2017 г.

4. Ден на ромите – „Светът е за всички”.

М.април.2017 г.

5. Лазаруване по бъзовски и изпълнение на обичая кумичене с детската лазарска група.

М.април.2017 г.

6. Великден – боядисване на яйца от лазарките и участие във вечерната църковна литургия.

15.04.2017 г.

м. М А Й


------------

 1. Да изчистим Бъзовец за един ден.

М.май.2017 г.

2. „Гергьвден – цветен и зелен” – седянка съвместно с пенсионерския клуб.

06.2017 г

3. Участие на самодейната група на „Балканфолк” – В.Търново.

05.2017 г.

4. Ден на селото. / селски събор / Празничен концерт и заря.

24.05.2017 г.
м. Ю Н И

------------ 1. 1-ви юни – Деца играят и се смеят : детски празник.

2. Втори юни – тържествено отбелязване деня на Ботев и загиналите бъзовчани във войните на площада на селото.

02.06.2017 г.

3. Еньовден – събиране на билки от самодейната група и празник в църквата съвместно с пенсионерския клуб и детската градина.

25.06.2017 г.
м. Ю л и 2017 г.

––––––––––––––
 1. Откриване на жътвата съвместно с ППК „Бъзовец”.

м.юли.2017 г.

2. Участие на група „Бъзовски искри” във фолклорния събор „Жива вода” с.Каран Върбовка.

м.юли.2017 г.

3. Вечер на народните танци.

м.юли.2017 г.
м. А в г у с т 2017 г.

––––––––––––––– 1. „С деца на море” – организиране на лятната почивка за децата на селото.

м.август.2017 г.

2. Участие на самодейните групи в събора на хърцоите в с.Кацелово.

м.август.2017 г.

3. Фотоконкурс „Аз – фотографът””

м.август.2017 г.
м. С е п т е м в р и 2017 г.

––––––––––––––––––––– 1. Участие на самодейна група „Бъзовска искра” във фестивала „От Дунава до Балкана”.

м.09.2017 г.

2. Здравна беседа – „Движение – спасение”.

м.09.2017 г.
м. О к т о м в р и 2017 г.

–––––––––––––––––––– 1. Тържество посветено на възрастните хора на село Бъзовец по случай Деня на пенсионера.

01.10.2017 г.

2. Вечер посветена на археологията. Представяне на откритията в бъзовската могила в местността „Адата”.

м.октомври.2017 г.
м. Н о е м в р и 2017 г.

––––––––––––––––––
 1. По повод Деня на народните будители – витрина в читалището.

01.11.2017 г.

2. Беседа – читалището извор на народна мъдрост.

м. 11.2017 г.

3. Тържество посветено на Деня на християнското семейство.

21.11.2017 г.

4. Вечер на рожденниците – тържество за всички, които през годината

са навършили кръгли годишнини.

м. 11.2017 г.


м. Д е к е м в р и 2017 г.

–––––––––––––––––––– 1. Изложба на коледни картички.

м.12.2017 г.

2. Коледна работилница – изработване на украса в центъра на селото.

м.12.2017 г.

3. Коледен концерт в читалището.

м.12.2017 г.

4. Коледуване – поздрав от коледарската група.

м.12.2017 г.

5. Новогодишен празник.

м.12.2017 г.

Изготвил : Председател :


/ Д. Георгиева / / К. Димитрова /

ЧИТАЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО

БОТЕВ 1928” – с.БЪЗОВЕЦ, обл.РУСЕ


 1. КРАСИМИРА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ

 2. ДИАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА - СЕКРЕТАР

 3. БАХАР ИБИШЕВА БЕЙТУЛОВА - ЧЛЕН

ПРОВЕРИТЕЛНА КОМИСИЯ : 1. НАДКА ЙОРДАНОВА ПЕНЧЕВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ

 2. НИНА ИВАНОВА КИРИЛОВА - ЧЛЕН

 3. БОГДАНКА ВЕЛИКОВА СТОЯНОВА - ЧЛЕН

Каталог: images -> karta -> 2017
2017 -> Отчет за изразходените средства през 2016 Г. Закупуване на 2 шатри и 3 комплекта маси и пейки 674 лв
2017 -> Народно читалище “искра 1898 г.” село калейца, община троян
2017 -> Програма за дейността на читалището през 2017 Г. Основна цел
2017 -> Доклад за дейността на нч "христо смирненски 1935" пловдив през 2016 година
2017 -> Национална изложба конкурс "Трифон зарезан" февруари 2017, Сунгурларе. Международен конкурс на тема „С очите си видях бедата",април 2017, мон, София. Национален конкурс „Възкресение Христово", одк варна, април 2017
2017 -> Програма за дейността на Народно читалище "Светлина-1952"- с. Света Петка 2017 г. Основни приоритети
2017 -> Народно читалище"Христо Ботев"-1931г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница