Устойчив туризъм „Устойчив туризъм”Дата11.01.2018
Размер99.9 Kb.
УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ

„Устойчив туризъм” е едно ново понятие, което се появява последните десетилетия като продължение на концепцията за устойчиво рзвитие, лансирана на конференцията в Рио през 1992 г. Той е резултат от грижите полагани за опазване на застрашените райони на планетата като цяло, и в частност тропическите гори.

В същото време обаче това понятие третира и урбанизираните райони, селата, културното и архитектурно наследство - следователно обхваща по-обширна проблематика в сравнение с екотуризма.

Устойчивият туризъм има за цел не само да влияе върху туристите по време на пътуването им, а и да формира култура за опазване на ресурсите още в емитиращите туристичски центрове. Това е еволюцията в туризма, която интегрира интересите на посетителите (туристите) с тези на представителите на общността-домакин.

Устойчивият туризъм предполага всички дейности в зоната на посрещане да са съобразени с пределния капацитет на природните ресурси, т.е. да се спазва принципа за оптимално и икономично използване на ресурсите.О С Н О В Н И Д Е Ф И Н И Ц И И
Форми на туризъм, които удовлетворяват нуждите на потребителя, туристическата индустрия и общността-домакин днес, без да игнорират възможността за удовлетворяване нуждите на следващите поколения утре.

Икономически ефективен туризъм, който не унищожава ресурсите, определящи бъдещото му развитие и особено тези на природната и социалната среда.

Туризъм, който се развива динамично с отчитане на наличния капацитет на легловата база, параметрите на природната среда и интересите на местното население....

ВЗАИМОВРЪЗКИ С ДРУГИ ПОНЯТИЯОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УСПЕХА НА ЕКО-ТУРИЗМА В ИЗТОЧНА ЕВРОПА И СТРАНИТЕ ОТ БИВШИЯ СЪВЕТСКИ СЪЮЗ
Съществуват редица фактори, които биха определили наличието или липсата на успех в създаването на стабилен туризъм в определени райони на икономиките в преход.

• идентифициран пазар и продукт;

• икономическа стабилност и банкови механизми, напр. възможности за микро кредити;

• предприемачески умения и инициативи, дали ще бъдат стимулирани отвън или отвътре, те ще трябва да бъдат окуражени чрез обучения по маркетинг и бизнес;

• стабилна местна икономика за изграждане на качествена инфраструктура;

• подкрепата на институции, които да преодолеят подозренията си при изграждане на партньорство и кооперативност;

• местни инициативи: съществува опасност от прекалена външна намеса и налагане на решения от горе;

• способни администратори;

• възможности за търговски концесии (отстъпки).

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ТУРИЗЪМ И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ
Концепцията за устойчиво развитие е широко възприета като база за планиране и управление на модерния и бъдещия начин на живот. През 1992 год. Декларацията от Рио де Жанейро за околната среда и развитието (Декларацията от Рио) очертава основните насоки на “Дневен ред 21 век” – обстоен план за действие, приет от 178 правителства, включително и от правителствата на България, Гърция и Румъния.

Инициативата е задълбочена и разширена по време на Световната среща за устойчиво развитие (World Summit on Sustainable Development) в Йоханесбург, през 2002 г., в края на която е приет план за изпълнение с акцент върху публично-частното партньорство.


Устойчивото развитие налага запазване на потенциала на планетата Земя да поддържа живота в цялото му разнообразие.Устойчивото развитие има за цел защита на околната среда,постигане на социално равенство и качество на живота,културно разнообразие и динамична, жизнена икономика, която предоставя работни места и просперитет за всички.
Устойчивото развитие е всеобща цел на Европейския съюз. Стратегията за устойчиво развитие на Европейския съюз е актуализирана през 2006 г. Стратегическите документи, разработвани от страните-членки в посока утвърждаване на устойчиви практики, допълват приетата в Лисабон Стратегия за икономически растеж и заетост (Лисабонската стратегия), като тези основни документа на ЕС признават, че икономическите, социалните и екологичните цели могат взаимно да се допълват и развиват и трябва да бъдат развивани успоредно.

ТРИТЕ ”КИТА” (СТЪЛБА) НА УСТОЙЧИВИЯ ТУРИЗЪМ  • Природосъобразност;
  • Социална поносимост;
  • Икономическа ефективност.


ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ПЪТУВАНИЯТА
Пътуванията, които се предприемат през свободното време силно засягат области, които освен туристически дестинации са и екологични системи. Някои от главните въздействащи фактори:

 

Пътуване по въздух (със самолет)

Пътническите самолети са основният /и нарастващ/ източник на парникови изпарения, като до сегашният момент са причинители на 3% от общите вредни газове на Земята. Освен въглеродният диоксид и нитрогенния оксид, самолетите отделят водни пари, които образуват сгъстени следи,реактивни дири, в горният слой на атмосферата.Така се увеличават топлинните задържания на Земята.

 

Пътнически кораби

Някои от областите, които засягат: 

Газове (изпарения). Пътническите кораби отделят три пъти повече парникови газове от самолетите. Обикновено за да се стигне до точката на тръгване, се предприемат дълги полети, което от своя страна значително допринася за цялостната въглеродна следа от ваканцията ви.  

Боклук. Пътнически кораб с капацитет от 3.000 пасажери, генерира над 50 тона смет и твърди отпадъци за едноседмичен круиз.  

Отпадъчни води. Пътнически кораб с капацитет от 3.000 пасажери, генерира и изхвърля 210.000 галона отпадъчни води за едноседмично пътуване.Според ООН, корабите изхвърлят 70.000 тона отпадъци в Карибско море, всяка година.  

Вреди по рифовете.В добавка към вредите,които директното замърсяване носи, килватерите /следите/ от огромните двигатели и котвите наслагват допълнително замърсявания по девствените коралови рифове.При един инцидент, котвата на кораб, на подвижен док само за един ден, унищожила хабитата на корали, с размерите на половин футболно игрище.Петдесет години ще са нужни на този вид корали да се възстанови.

Изчерпване на местни естествени ресурси и хабитанти

Курорти и хотели с удобства като плувни басейни и голф игрища, подлагат местни ресурси като вода,храна,строителни материали и енергия,на голямо напрежение.Например, по Средиземноморието ООН отчита,че туристите консумират 440 литра на ден, т.е. с половин повече от това,което използва местното население.ООН също отбелязва, че обикновеното голф игрище в Тайланд използва същото количество вода, колкото 66.000 стопански селища.  Загубата на естествения хабитат и био – разнообразието, в следствие на туристически разработки.Слабо подготвените пътувания сред природата е са още един сериозен проблем.Индуските поклонници,25.000 преселници и 75 планинци,поели на експедиция, посещават Ганготри Глаш, свещеният извор на река Ганг.Те оставят боклука си и изпочупват местните гори за дърва за горене.В съседният Непал, един преселник може да използва от 4 до 5 килограма дърва на ден.

 

ЗамърсяванеТуризмът и видове замърсявания: 

На въздуха и шумът. Туризмът предполага най-различни видове транспорт и енергийни продукции,което е в добавка към глобалните вредни наслагвания на парникови газови изпарения.Освен това, шумовите замърсявания от различните типове транспорт, включително и тези за забавление като джетовете, яхтите, снегоходи и др., нарушават и объркват местните популации на животинския и растителния свят.  

Твърди отпадъци и боклук. В добавка към огромните количества замърсявания по време на път,т уристите имат навика да оставят след себе си боклук, опустошавайки природата и заплашвайки флората и фауната.  

Отпадъчни води.Отпадъчните води от хотели, курорти, и други туристически селища, замърсяват естествените водоизточници и нарушават местните екосистеми. Съвети за едно „по-зелено” пътуване:  

• Избирайте хотели, които също са загрижени за природата и се съобразяват с нея.  

• Използвайте възможно най-дълго кърпите в стаята ви.Повечето хотели в наши дни сменят кърпите, които са хвърлени на земята.  

• Помолете да ви сменят чаршафите в края на престоя, вместо всеки ден.

• Ако играете голф, използвайте игрище, което използва рециклирана сива вода

• Избягвайте големите пътнически кораби.  

• Вземете със себе си кафяна чаша и бутилка за вода, за да избегнете замърсяването и оставянето на боклук след себе си.  

• Опаковайте си сандвичи.  

• Използвайте влак и ферибот, вместо самолет, винаги когато е възможно.  

• Намалете използването на найлонови торбички за покупките си като слагате всичко само в една.  

• За покупки, които са деликатни или чупливи, използвайте дрехите си за да омекотите преноса им.  

• Използвайте публичен транспорт винаги,когато това е възможно, за да намалите вредните влияния и от колата.  

• Вървете и карайте колело колкото се може по-често. 

• Ако наемането на кола е абсолютно наложително в някои случаи се опитайте да намерите най- ефективно преработващата гориво кола.  

• Избягвайте големите туристически компании, които използват твърде много климатизирани автобуси или са въвлечени в други практики, които замърсяват околната среда.

Често срещани въпроси:

 

С кола или със самолет?Пътуването по въздух (особено на кратки разстояния), има по-силно отрицателно въздействие върху околната среда, отколкото с кола.

 

Каква е ползата на туристическите дестинации от зеленото пътуване? Зеленото пътуване позволява на местното население да използва собствени ресурси и да подобри начина на живот от вложенията на туристите. Туризмът балансира 10% от световния БВП и движи 10% от световната работна сила. С поддържането на природно целесъобразни, оперирани от местни жители хотели и бизнес, пътуващите влагат парите си в населението и така се получава директни позитивни резултати. Данъците и финансовият принос спомагат за опазване на околната среда.Те осигуряват местни работни места свързани със защита на хабитата. 

Какво е зелен хотел? Зелен хотел е такъв, който намалява вредното влияние върху околната среда като редуцира собствените си отпадъци, използва по-малко вода и енергия. Често включват подмяна на кърпите и чаршафи, за да лимитират всекидневното им пране. Зелените хотели предлагат кошчета за рециклиране по стаите, както и сапун и шампоан за многократна употреба.Тъй като не съществува международен сертификат за Зелен хотел, Асоциацията за Зелен хотел самостоятелно издава такъв, на базата на изискванията си за опазване на околната среда.Списък на Зелени хотели може да намерите на greenhotels.com.


Какви са алтернативите при пътуване по море?
Благодарение на малки водни съдове за круизи, туристите имат екологично съобразена алтернатива, за разлика от пътуването с 3.000 пътнически „плаващи градове” .Тези малки разходки, често наричани „джобни круизи”, действат по-скоро като плаващи хотели и посещават избрани дестинации.Фокусират се върху културното и природно наследство на областта.Често го свързват с еко-туризма.Те оказват по-слабо неблагоприятно влияние върху природата,като освен това наблягат върху отговорността на всеки към нея.

 

Как да избера туристическа компания,която е загрижена за oколната среда? Главното правило е: Колкото по-малка и местна е компанията, толкова по-добре.За съжаление няма световно признат сертификат за екологично съобразено пътуване.Подхождайте интелигентно към избора на ецо-туристическа компания.Безотговорните действия към природата водят до необратими негативни последствия. За да изберете еко-отговорна туристическа компания, круиз или курорт, посетете сайтовете на световни агенции за опазване на околната среда. 

Ползите от екотуризма Според ООН, еко-туризмът би трябвало да опази културната среда и наследство на съответната дестинация. Мисията му е да се съобрази с благоденствието на всички участници и местни общества, при планирането и разработването на туризма.Ползите за местните общества от добре управлявания еко-туризъм са:  • По-малко въздействие върху земята и водните източници. Намаляването броя на туристите води до използване на по-малко вода и земни ресурси. Еко-туризмът поставя нуждите на местните жители преди „луксозните” нужди на посетителите. Много еко-туристически сгради предлагат зелено строителство, енергийно продуктивни са и рециклират отпадъчните води. Курортът Grupo Punta Cana в Доминиканската република използва отпадъчните вода за напояване. Игрищата за голф (засяти с хибридна трева) се напояват с морска вода и използват наполовина торове и пестициди.

 

  • Икономически възможности за местното население. Повече работни места свързани с опазването на земята. Местните жители работят по опазването на природните паркове и образованието върху околната среда. Това са алтернативи срещу унищожителните практики като бракониерството, изсичанията и пожарите, както и дърводобива.

Парични средства за усилията полагани за опазване на околната среда. Данъците и директният принос от фондовете за посетители, държавни и не-държавни усилия за протекцията на природата. Например Коста Рика ежегодно приема близо милион посетители в защитените си площи. Те генерират над 2.5 млн. долара във встъпителни вноски и такива за услуги.

 


  • Образование. Еко-туризмът възпитава посетителите към предпазване от социални и природни заплахи за региона.Обяснява необходимостта и рекламира засилена отговорност към заобикалящата среда.


Успешни истории.

• Discovery Initiatives (ТО в Индонезия) осигурява 45.000 долара ежегодно за Фондация за орангутаните. Парите от 5 туристически групи от по 10 човека, почти напълно поддържат националния парк в централен Калимантан. Това включва финансиране за персонал и рейнджъри, медицински грижи и станция за орангутаните.• Повече от 37 канадски и американски летища са инсталирали изпомпващи системи за топъл въздух в реактивните самолети паркирани на входа. На летището SeaTac (Сиатъл) ежегодно се пестят около 400,000 т. въглеродни изпарения.

• Средствата от туризма финансират гората La Tigra в Хондурас.Това е образователен център за туристи и местните ученици, които идват да учат за дъждовната гора.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница