Устройствен правилник на регионалните здравни инспекциистраница2/3
Дата15.10.2018
Размер422.87 Kb.
1   2   3

11. осъществява методично ръководство и контрол на изпълнението на Националния имунизационен календар, съхранява и разпределя получените от Министерството на здравеопазването ваксини и други биопродукти;

12. организира и участва в провеждането на извънредни имунизационни кампании при епидемични ситуации от ваксинопредотвратими инфекции;

13. провежда в имунизационните кабинети на инспекцията задължителни имунизации на лица, които не са упражнили правото си на избор на общопрактикуващ лекар, както и препоръчителни имунизации по желание на лица;

14. организира дейностите по граничния здравен контрол и опазване на страната от разпространение на заразни болести;

15. организира дейностите по ранно оповестяване и организиране на отговор в случай на възникване на заразни болести, епидемични взривове и/или епидемии, както и при използване на биологични агенти за нанасяне на вреда;

16. извършва епидемиологични проучвания на болни от заразни и паразитни болести, епидемични взривове и епидемии, възникнали по хранителен, воден и контактно-битов път; подпомага и методично ръководи лечебните заведения при разработването и провеждането на мерки за ограничаване епидемичните взривове и тяхната превенция;

17. събира и анализира данни за инфекции, свързани с медицинското обслужване от лечебните заведения; извършва епидемиологични проучвания на епидемични взривове от тези инфекции, подпомага, методично ръководи и контролира лечебните заведения при организиране на профилактиката и контрола на инфекциите, свързани с медицинското обслужване;

18. събира и анализира данни за структурата на причинителите на инфекции, свързани с медицинското обслужване, и тяхната чувствителност/резистентност; подпомага и методично ръководи лечебните заведения при изготвянето и провеждането на адекватна антимикробна политика;

19. предлага на директора на РЗИ при необходимост въвеждането на допълнителни противоепидемични мерки за ограничаване епидемичното разпространение на остри заразни болести;

20. издава предписания за провеждане на задължителни хигиенни мерки в случаите, предвидени в закон;

21. съставя актове за установяване на административни нарушения;

22. прави предложение до директора на РЗИ за налагане на принудителни административни мерки в случаите, предвидени в закон;

23. участва в регионални междуведомствени комисии по въпросите на надзора на заразните болести;

24. разработва и участва в изпълнението на регионални програми и проекти в областта на надзора на заразните болести;

25. участва в изпълнението на национални програми и проекти в областта на надзора на заразните болести;

26. упражнява здравно-паразитологичен контрол върху обекти и външна среда;

27. организира съвместно с лечебните заведения лечението на заразените лица в ендемичните за геохелминтози населени места и в детските колективи;

28. извършва лабораторна диагностика на паразитозите по профилактични, епидемиологични и клинични показания;

29. организира и провежда микробиологична и вирусологична диагностика за нуждите на надзора на заразните болести и по искане на физически и юридически лица;

30. извършва микробиологични изследвания и анализи за определяне на ефективността на провежданите дезинфекции и стерилизации в контролираните обекти;

31. анализира и дава заключения на резултатите от микробиологична, паразитологична и вирусологична диагностика за целите на държавния здравен контрол;

32. води лабораторна документация за добра лабораторна практика съгласно медицинските стандарти.

Чл. 33. (1) Директорът на дирекция "Здравен контрол" е лице с образователно-квалификационна степен магистър по медицина и придобита специалност по "Обща хигиена", "Комунална хигиена", "Хигиена на детско-юношеската възраст", "Хранене и диететика", "Трудова медицина" или "Радиационна хигиена".

(2) Дирекция "Здравен контрол":

1. извършва систематичен и насочен здравен контрол по спазването на здравните изисквания в обекти с обществено предназначение, на продукти, стоки и дейности със значение за здравето на населението и на фактори на жизнената среда;

2. контролира спазването на здравните изисквания към лицата, работещи в детски заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат и търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони, по отношение на тяхното здравословно състояние;

3. извършва контрол върху химичните вещества и смеси за изпълнение на изискванията по чл. 25, т. 1, 2, 7, 10 и 18 - 22 от Закона за защита от вредно въздействие на химичните вещества и смеси;

4. извършва контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за тютюнопушене;

5. извършва контрол по изготвянето и спазването на седмичните учебни разписания;

6. извършва контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за реклама и продажба на алкохолни напитки;

7. взема проби и образци за лабораторни анализи в количества, необходими за извършване на изследвания;

8. издава предписания за провеждане на задължителни хигиенни мерки в случаите, предвидени в закон;

9. съставя актове за установяване на административни нарушения;

10. прави предложения до директора на РЗИ за налагане на принудителни административни мерки в случаите, предвидени в закон;

11. участва съвместно с дирекция "НЗБ" в анкетирането на епидемичните взривове, възникнали по хранителен, воден и контактно-битов път, и извършва контрол по изпълнението на предприетите мерки за тяхното ограничаване и ликвидиране;

12. съвместно с митническите власти извършва дейности за недопускане на внос на стоки, застрашаващи здравето на населението;

13. извършва контрол върху дейността на службите по трудова медицина и изготвя информация за здравното състояние на работещите на територията на съответната област;

14. предприема действия по издаване на разрешение за извършване на дейности по разрушаване или демонтаж на азбест и/или азбестосъдържащи материали;

15. участва в състава на експертните съвети по устройство на територията, съгласува при необходимост устройствени схеми, общи устройствени и подробни устройствени планове, участва в оценката на съответствието на инвестиционните проекти, когато тя се извършва с приемане от експертен съвет на одобряващата администрация или по искане на физически или юридически лица, дава становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация по реда на Закона за устройството на територията;

16. разработва и участва в изпълнението на регионални програми и проекти в областта на здравния контрол;

17. участва в изпълнението на международни и национални програми и проекти в областта на здравния контрол;

18. събира, обработва и обобщава оперативната информация относно дейността по държавния здравен контрол.

Чл. 34. (1) Директорът на дирекция "Профилактика на болестите и промоция на здравето" е лице с образователно-квалификационна степен магистър по медицина, психология, социология, филология или по специалност от професионално направление "Обществено здраве".

(2) Дирекция "Профилактика на болестите и промоция на здравето":

1. извършва периодичен анализ и оценка на данните за състоянието на жизнената среда и здравния статус на населението, дава предложения и провежда мерки за ограничаване, намаляване и ликвидиране на негативните ефекти от въздействието на факторите на средата;

2. определя регионалните приоритети в областта на общественото здраве на базата на данните от извършените проучвания, анализи и оценки;

3. осъществява епидемиологични проучвания за динамиката на заболеваемостта и смъртността от хронични неинфекциозни болести и търси причинната им връзка с въздействието на факторите на средата и начина на живот;

4. проучва разпространението на рисковите фактори, свързани с начина на живот, и разработва мерки за ограничаването им;

5. организира и участва в проучвания на здравните знания, умения и нагласи сред различни групи от населението с цел определяне на потребностите от профилактични дейности;

6. проучва и анализира спазването на физиологичните норми за хранене и изискванията за организирано хранене на различни групи от населението и дава предложения за оптимизирането им;

7. планира, организира и осъществява образователни дейности в областта на профилактиката на незаразните болести и промоцията на здравето и оценява тяхната ефективност;

8. организира и осъществява масови дейности и прояви, свързани с международни и национални дни, посветени на здравен проблем;

9. планира, разработва и осигурява разпространението на съвременни печатни и аудио-визуални, здравнообразователни, информационни и методични материали за нуждите на населението;

10. осигурява взаимодействието на РЗИ със средствата за масова информация и в партньорство с тях провежда дейности по профилактика на болестите и промоция на здравето;

11. оказва консултативна и методична помощ по проблемите на здравното образование, възпитание и профилактиката на болестите;

12. организира функционирането на Националната система за мониторинг на шума на територията на съответната област;

13. организира извършването на изследвания за вредните ефекти на шума върху здравето на населението;

14. разработва и участва в изпълнението на регионални програми и проекти в областта на профилактиката на болестите и промоцията на здравето;

15. участва в изпълнението на международни и национални програми и проекти в областта на профилактиката на болестите и промоцията на здравето;

16. по разпореждане на директора на РЗИ подпомага дирекция "Здравен контрол" при извършването на държавния здравен контрол.

(3) В регионалните здравни инспекции извън приложение № 29 дейностите по ал. 2 се осъществяват от дирекция "Здравен контрол".

Чл. 35. (1) Директорът на дирекция "Лабораторни изследвания" е лице с образователно-квалификационна степен магистър по медицина, химия или физика.

(2) Дирекция "Лабораторни изследвания":

1. извършва лабораторни изпитвания и измервания:

а) за обективизиране на държавния здравен контрол;

б) за осъществяване мониторинг на факторите на жизнената среда;

в) по искане на физически и юридически лица;

2. участва при необходимост в набирането на проби за лабораторни изпитвания и измервания по т. 1;

3. участва в дейността по анализиране и оценяване на данните за състоянието на факторите на жизнената среда и здравния статус на населението на територията на съответната област;

4. извършва изследвания, свързани с провеждане на мерки за ограничаване, намаляване и ликвидиране на негативните ефекти от въздействието на факторите на средата от екологични произшествия, аварии и бедствия върху здравето на населението;

5. изготвя комплексна документация във връзка с процедурите по акредитирането и преакредитирането на лабораториите;

6. осигурява високо качество на извършваната лабораторна дейност чрез спазване и поддържане изискванията на внедрената Система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO/IEС 17025 и/или БДС EN ISO/IEС 17020;

7. осигурява изпълнението на изискванията за метрологична проследимост на използваните средства за измерване;

8. създава и поддържа база данни с резултати от лабораторните изследвания/ измервания и извършва периодичен анализ и оценка на данните;

9. участва в национални и международни изпитвания за пригодност.

(3) В регионалните здравни инспекции извън приложение № 30 дейностите по ал. 2 се осъществяват от дирекция "Здравен контрол".

Чл. 36. (1) Държавният здравен контрол за спазване на изискванията за защита на лицата от въздействието на йонизиращи лъчения се осъществява от регионалните здравни инспекции, посочени в приложение № 31.

(2) Регионалните здравни инспекции по ал. 1:

1. извършват контрол на всички видове обекти с източници на йонизиращи лъчения;

2. осъществяват контрол по спазване на изискванията на нормативните актове за осигуряване на радиационната защита на лицата при извършването на дейности с източници на йонизиращи лъчения;

3. извършват контрол на всички видове дейности, свързани с йонизиращи лъчения, включително използване на източници на йонизиращи лъчения за медицински цели;

4. извършват систематични и тематични проверки по проблеми на радиационната защита;

5. извършват контрол върху радиационните фактори на жизнената и работната среда;

6. извършват контрол на защитата на пациентите при медицинско използване на йонизиращи лъчения;

7. извършват контрол върху производство, търговия и използване на стоки с повишено съдържание на радионуклиди;

8. извършват анализ и контрол на радиологични показатели на питейни води;

9. създават и поддържат картотека с досиета на обектите с източници на йонизиращо лъчение;

10. създават и поддържат база данни с резултати от лабораторните изследвания/измервания и извършват периодичен анализ и оценка на данните;

11. организират и съдействат провеждането на задължителното медицинско наблюдение на лицата, работещи в среда на йонизиращи лъчения;

12. участват в разработването и осъществяването на мерки, включително и медицински, за защита на хората при извънредни аварийни ситуации, свързани с облъчване на лицата и замърсяването на жизнената и работна среда;

13. оказват съдействие на звената по ведомствен здравен контрол към Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи при използване на източници на йонизиращи лъчения.

(3) Дейностите по ал. 2 се осъществяват от дирекция "Здравен контрол" на съответната РЗИ.

Чл. 37. (1) За целите на държавния здравен контрол министърът на здравеопазването може да разпореди на определени РЗИ да извършват лабораторни изследвания и изпитвания на проби, взети от територията на друга РЗИ, когато същата не разполага с високоспециализирана техника и апаратура за провеждане на изследванията. В тези случаи по бюджета на съответните РЗИ се осигуряват средства за извършване на разпоредените дейности.

(2) Действията, произтичащи от резултатите от проведените изследвания и изпитвания по ал. 1, се предприемат от РЗИ, на територията на която са взети съответните проби.

(3) Министърът на здравеопазването може със заповед да възложи извършване на проверки и инспекции от длъжностни лица на една РЗИ на територията на друга или други РЗИ.

Глава четвърта.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В РЕГИОНАЛНАТА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

Чл. 38. (1) Работата на РЗИ се организира на основата на годишен план, разработен в съответствие с националните цели и приоритети и съобразно териториалната специфика.

(2) Годишният план за работа на РЗИ се разработва по образец, утвърден със заповед на министъра на здравеопазването.

Чл. 39. (1) Дейността на РЗИ се осъществява от държавни служители и служители по трудово правоотношение.

(2) За отделните длъжности се изготвят длъжностни характеристики.

(3) Държавните здравни инспектори и длъжностните лица, осъществяващи контрол, се легитимират със служебни карти по образец, утвърден от министъра на здравеопазването.

Чл. 40. (1) Административните звена осъществяват своята дейност в съответствие с определените в този правилник функции и с правилник за вътрешния ред, утвърден от директора на РЗИ.

(2) Непосредственото ръководство на административните звена се осъществява от техния ръководител.

(3) Ръководителите на административните звена в РЗИ се отчитат всяко тримесечие и годишно пред директора на РЗИ.

Чл. 41. Ежегодно директорът на РЗИ със заповед разпределя между служителите обектите, подлежащи на държавен здравен контрол.

Чл. 42. (1) В РЗИ функционира директорски съвет, който е съвещателен орган към директора на РЗИ и дава мнения и предложения, свързани с дейността на РЗИ.

(2) Директорският съвет се състои от директора на РЗИ, заместник-директора, главния секретар, директорите на дирекции, както и по един служител с юридическо и икономическо образование.

(3) Директорският съвет се свиква най-малко един път на тримесечие и работи по предварително изготвен и приет годишен план. За всяко заседание се изготвя протокол.

Чл. 43. (1) В РЗИ функционира експертен съвет по здравно-техническа експертиза, който съгласува при необходимост устройствени схеми, общи устройствени и подробни устройствени планове и извършва оценка на инвестиционни проекти по искане на физически и юридически лица.

(2) Експертният съвет по здравно-техническа експертиза заседава най-малко веднъж седмично. За разглежданите въпроси и взетите решения се води протокол.

(3) Директорът на РЗИ определя със заповед състава на експертния съвет и неговия секретар, както и реда и изискванията за неговото функциониране.

Чл. 44. (1) Всички постъпващи документи в РЗИ се завеждат в дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване" във входящ регистър, като се отбелязва датата на получаването.

(2) При регистрацията се извършва проверка за наличието на посочените материали и се образува служебна преписка.

(3) Директорът на РЗИ или главният секретар насочва служебните преписки с резолюция до съответните ръководители на административните звена. Резолюцията съдържа указания, срок за изработване, дата и подпис.

(4) Ръководителите на административни звена възлагат с резолюция изработването на служебните преписки на определен служител. При възлагане на повече от един служител се посочва отговорният от тях.

(5) Разпределянето на служебните преписки за работа се извършва веднага след постъпването им в РЗИ.

Чл. 45. Административните звена пряко си взаимодействат по въпроси от смесена компетентност, като водещата дирекция обобщава окончателното становище.

Чл. 46. Изходящите от РЗИ документи се съставят в не по-малко от два екземпляра, като оставащият в деловодството за съхранение екземпляр съдържа длъжността, името и подписа на изготвилия го служител, на ръководителя на съответното административно звено и датата на изготвяне.

Чл. 47. Движението на документооборота в РЗИ се урежда с инструкция, утвърдена от директора на РЗИ по предложение на главния секретар.

Чл. 48. Молби и жалби, които засягат принципни въпроси от дейността на РЗИ, както и сигнали за злоупотреби с власт или корупция, се докладват лично на директора на РЗИ.

Чл. 49. (1) Предложения и сигнали, подадени по реда на Административнопроцесуалния кодекс, и искания за извършване на административни услуги се подават чрез звеното за административно обслужване на физически и юридически лица.

(2) Предложения се правят за усъвършенстване на организацията на дейността на РЗИ или за решаване на други въпроси в рамките на тяхната компетентност.

(3) Сигнали се подават за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление с държавно имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на длъжностни лица в РЗИ, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица по въпроси от компетентността на РЗИ.

Чл. 50. (1) При подаване на предложението, сигнала или искането звеното за административно обслужване издава входящ номер от единната информационна система и го връчва на подателя.

(2) Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

Чл. 51. Директорът на РЗИ определя длъжностни лица, които приемат граждани и представители на организации и изслушват техните предложения и сигнали в определени и предварително оповестени на видно място дни и часове.

Чл. 52. (1) При необходимост директорът на РЗИ създава работна група, която да разгледа и излезе с решение по направеното предложение.

(2) Решение по предложението се взема най-късно два месеца след неговото постъпване и се съобщава на подателя в 7-дневен срок.

(3) Когато е необходимо по-продължително проучване, срокът за вземане на решението може да бъде продължен от министъра на здравеопазването до 6 месеца, за което се съобщава на подателя.

Чл. 53. (1) Решението по сигнала се взема най-късно в двумесечен срок от постъпването му. Когато особено важни причини налагат, срокът може да бъде продължен от министъра на здравеопазването, но с не повече от един месец, за което се уведомява подателят.

(2) Когато сигналът е препратен до директора на РЗИ от народен представител, общински съветник, държавен орган, орган на местното самоуправление или средство за масова информация, за решението се уведомяват и те.

(3) При данни за извършено престъпление незабавно се уведомява съответният прокурор.

Чл. 54. Дейността по съобщаването на решенията по предложенията и сигналите се организира от дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване".

Чл. 55. Директорът на РЗИ може да възложи със заповед организирането на дейността по работата с предложенията и сигналите на определено от него длъжностно лице.

Чл. 56. Длъжностно лице, което не се произнесе без уважителни причини в срок по предложение или сигнал, носи отговорност по чл. 303, т. 3 АПК.

Чл. 57. Директорът на РЗИ може със заповед да награждава служителите на РЗИ за отлично изпълнение на служебните им задължения с отличия, парични и предметни награди на стойност до размера на основната заплата на съответния служител.

Чл. 58. (1) Работното време на РЗИ е от 8,30 до 17, 00 ч. с обедна почивка от 30 минути.

(2) Разпределението на работното време на служителите, изпълняващи специфични задачи, свързани с упражняване на държавен здравен контрол, се определя от директора на РЗИ със заповед.

(3) Работното време на служителите, които работят в среда на йонизиращи лъчения, с биологични обекти и материали, които са източник на патогенни за човека микроорганизми, екто- и ендопаразити, се определя съгласно нормативната уредба.

(4) Служителите от звеното за административно обслужване ползват почивки по определен от главния секретар ред, така че да се осигури непрекъсваем режим на работа с гражданите в рамките на обявеното работно време.

Заключителни разпоредби

§ 1. Този правилник се издава на основание чл. 10, ал. 3 от Закона за здравето и отменя Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (обн., ДВ, бр. 16 от 2005 г.; изм., бр. 56 от 2006 г., бр. 39 от 2007 г., бр. 58 от 2008 г. и бр. 24 от 2010 г.) и Правилника за устройството и дейността на регионалните центрове по здравеопазване (обн., ДВ, бр. 20 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2009 г.).

§ 2. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 26

Численост на персонала на Регионална здравна инспекция - Благоевград

Ръководител - директор на РЗИ 1

Заместник-директор 1

Главен секретар 1

Обща администрация, в т.ч.: 22

дирекция "Административно-правно,

финансово и стопанско обслужване" 22

Специализирана администрация, в т.ч.: 111

дирекция "Медицински дейности" 18

дирекция "Надзор на заразните болести" 31

дирекция "Здравен контрол" 40

дирекция "Лабораторни изследвания" 13

дирекция "Профилактика на болестите и

промоция на здравето" 9

Обща численост 136

Приложение № 2 към чл. 26

Численост на персонала на Регионална здравна инспекция - Бургас

Ръководител - директор на РЗИ 1

Заместник-директор 1

Главен секретар 1

Обща администрация, в т.ч.: 31

дирекция "Административно-правно,

финансово и стопанско обслужване" 31

Специализирана администрация, в т.ч.: 167

дирекция "Медицински дейности" 19

дирекция "Надзор на заразните болести" 50

дирекция "Здравен контрол" 60

дирекция "Лабораторни изследвания" 29

дирекция "Профилактика на болестите и

промоция на здравето" 9

1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница