Утвърдил: директор: / Надя ВладимироваДата14.03.2017
Размер82.54 Kb.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ”
ВЕЛИКО ТЪРНОВО, УЛ. „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”1А

ДИРЕКТОР:+359 062/620352 КАНЦЕЛАРИЯ:+359 062/621476 e-mail: ou_blagoev@abv.bg


УТВЪРДИЛ:

ДИРЕКТОР:

/ Надя Владимирова /

УЧИЛИЩНА СТРАТЕГИЯ
ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ

2011 – 2013 година
Приета на Педагогически съвет с Протокол № 2 / 25.10.2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ
1.Необходимост от училищна стратегия

2. Мисия и Визия на училището по отношение на на превенция на отпадането на ученици

3. SWOT анализ

3.1.Силни страни

3.2. Слаби страни

3.3. Възможности

3.4. Заплахи

4. Целева група

5. Стратегически въпрос

6. Цели на стратегията

7. Задачи и дейности за постигането им

Училищната стратегия за превенция на отпадането на ученици е изработена в контекста на Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване, на предложената от Европейската Комисия „Стратегия за интелигентен устойчив растеж „Европа 2020” и на препоръките, направени във връзка с тях по отношение превенцията на социалното изключване и за по-добро образование и грижи в периода на ранното детство, насочени към осигуряване на всички деца на възможности за най-добър старт в живота.

Стратегията е част от дейностите по проект” Preventing dropping out: steps to success towards the European benchmarks” / Договор за финансиране № LLP-2011-COM-MP-013 „Предотвратяване на отпадането на деца от училище – стъпки към успеха за доближаване до Европейските критерии” / по програма Коменски . Тя е изработена с активното участие на педагози, педагогически съветник и родители и кореспондира с темата за включващото образование като предпоставка за предотвратяване на социалното изключване. Базира се на основни принципи на включващото образование:


 • Всяко дете има право на образование и трябва да има равен достъп до образование;

 • Всяко дете може да учи и да се възползва от предимствата, които образованието дава;

 • В образователния процес не се допуска дискриминация, основана на раса, народност, пол, етническа принадлежност, социален произход, вероизповедание, обществено положение, увреждане или друг статус;

 • Включващото образование предполага промени в образователната система, за да може тя да се адаптира към потребностите на конкретното дете в много по-голяма степен, отколкото детето да се адаптира към системата;

 • Различията между децата са източник на многообразие и богатство, а не на проблеми;

 • Възгледите и мнението на детето трябва да бъдат взети предвид при неговото участие в училище. Детето следва да бъде стимулирано да участва активно в образователния процес;

 • Всички аспекти на образованието, програми и методи на преподаване, както и формите на комуникация следва да бъдат адаптирани, за да се създадат възможности за включване.

При изработване на стратегията бяха взети предвид и изводите в Заключения на Съвета на Европа относно ролята на културата в борбата с бедността и социалното изключване (2010/C 324/03) и Заключения на Съвета от 18 ноември 2010 година относно ролята на спорта като източник и двигател за активно социално приобщаване.

Приемаме, че достъпът, участието и възпитанието в областта на културата и спорта могат да играят важна роля в борбата с бедността и социалното изключване, за насърчаване на по-широко социално приобщаване като благоприятстват личностното развитие.

1. Необходимост от училищна стратегия


 • Необходимост от въвеждане на система в дейностите по превенция на отпадането

 • Необходимост от готовност за посрещане на нови предизвикателства, свързани с предпоставки за отпадане на ученици ( социални и икономически фактори, процеси на миграция, честа смяна на местоживеенето и др.)2. Визия на училището по отношение на превенция на отпадане
Старетегията се основава на:

Мисията на ОУ „Д. Благоев” : чрез иновативно, гъвкаво и личностно-ориентирано обучение: • учениците да получат пълноценни знания, умения и компетентности;

 • да се изградят като свободни и морални личности, способни да живеят и работят заедно, да общуват помежду си, да поемат отговорности в демократично гражданско общество;

 • да развиват творческите си заложби и способности;

 • да изградят умения и навици за здравословен начин на живот;

 • училището да се утвърди като конкурентноспособен и привлекателен център за всички деца от района, подлежащи на задължително обучение.

Визията на ОУ «Димитър Благоев» като училище, осигуряващо ефективна, качествена и достъпна подкрепа за деца и ученици, застрашени от отпадане която осигурява пълноценна личностна реализация в училищния живот. Обучение в областта на информационно-комуникационните технологии;

 • Разнообразни дейности, насочени към удовлетворяване на желанията и потребностите на учениците;

 • Съчетаване на класноурочни, извънурочни и извънкласни форми на обучение и възпитание;

 • Висококвалифицирани и мотивирани учители, работещи като екип от отговорни и развиващи се личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство;

 • Работа с талантливи деца;

 • Работа с деца в неравностойно социално положение;

 • Работа с деца със специални образователни потребности;

 • Работа с деца с различна етническа принадлежност;

 • Уютна и функционална образователна среда.


3. SWOT анализ:
3.1.Силни страни:

 • Квалифицирани учители

 • Интерактивни методи на обучение, използване на ИКТ

 • Извънкласни дейности

 • Възможности за изява

 • Създаване на приятелска среда

 • Добра материална база

 • Работа по проекти

 • Безплатни закуски I-IV клас

 • Безплатни учебници I-VII клас

 • Извършване на дейности по превенция на отпадането

 • Училище за родители

 • Липса на отпаднали ученици


3.2. Слаби страни

 • Липса на регистър на ученици, застрашени от отпадане

 • Недостатъчна роля на ученическото самоуправление за създаване на подкрепяща среда за ученици, застрашени от отпадане

 • Недостатъчно мотивирани учители за справяне с проблема

 • Недостатъчно ефективно взаимодействие училище - родители

 • Голям брой извинени и неизвинени отсъствия на учениците, който всяка година нараства и е предпоставка за отпадане


3.3. Възможности

 • кандидатвстване по различни проектни предложения, насочени към финансиране на превантивни по отношение на отпадането дейности

 • ранно идентифициране на децата в риск чрез проучване на потребностите и интересите на децата в риск

 • нови форми за по – голямо ангажиране на родителите

 • действено ученическо самоуправление

 • ефективно включване на училищните и ресурсите на местната общност при реализиране на дейностите за превенция на отпадането от училище

 • обучение на педагогическия екип да идентифицира и решава социалните, образователните, поведенческите и други проблеми, които поставят децата в риск да отпаднат от училище

 • разработване и прилагане на обучителни, извънкласни и извънучилищни програми за мотивиране и задържане на децата, консултиране, професионално ориентиране и чрез активна работа със семейството

 • поддържане на база данни, индивидуално портфолио, индивидуални програми за всяко застрашено дете

 • периодична оценка и актуализиране на мерките

 • Разширяване на връзките с извънучилищните институции


3.4. Заплахи

 • Недостатъчно грижи и заинтересованост от страна на родителите

 • Липса на ефективни санкции за родителите

 • Нисък жизнен стандарт на част от населението

 • Проблеми в семействата, водещи до отпадане на деца от училище

 • Липса на финасови възможности за подкрепа на застрашени от отпадане деца

 • Негативно влияние на приятелската среда, на „улицата”

 • Липса на подкрепяща среда около училището

 • Миграционни процеси, честа смяна на местоживеенето4. Целева група

 • Ученици от I до VII клас, които са застрашени от отпадане по различни причини – за които съществува обективен риск от социално изключване и липсват форми за социална подкрепа;

В по-общ смисъл целевата група включва всички ученици от училището като смисъл на превенция.
5. Стратегическият въпрос, на който търси отговор настоящия документ е:
Кои са причините за ранно напускане на училище и кои са правилните стратегии и мерки, за да се предотврати?
6. Цели на стратегията:
Обща цел Създаване на подкрепяща среда за учениците в училище

Подцели:

 • Изграждане на мотивация за посещение на училище и участие в живота на училищната общност

Индикатор за постигане – неизвинени и извинени отсъствия (намаляване)

Индикатор за постигане – успеха на застрашените ученици

7. Задачи и дейности за изпълнението им.

 • Изработване ежегодно актуализиране на регистър на застрашените от отпадане деца

Регистърът се води от педагогическия съветник по информация, подадена от класните ръководители

 • Включване в плана на училищния ученически парламент дейности за създаване на подкрепяща среда

 • Включване в плана на педагогическия съветник на дейности за превенция на отпадане и работа с деца в риск

 • Проучване чрез анкети и др. методи на желанията за участие на учениците в извънкласни дейности

 • Сформиране на нови групи по извънкласни дейности в зависимост от желанията.

Класните ръководители, педагогическият съветник и членовете на ученическия парламент мотивират застрашените от отпадане деца да се включат в избрани от тях форми.

 • Прилагане на нови подходи в работата с родителите – алтернативни родителски срещи, активно включване в общи дейности, родителите- партньори на училището; работа на училищното настоятелство с родители на застрашени от отпадане деца

 • Продължаване на дейността на „Училище за родители”

 • Повишаване на социалните умения на ученическия парламент и ученическите класни съвети за подкрепа на съученици в риск- организиране на тренинги.

Педагогическият съветник диагностицира уменията, необходимостта от изграждането на нови и заедно с директора организира обучението.

 • Установяване на ефективен диалог училище - външни институции, имащи отношение по проблема

 • Организиране на благотворителнии акции за подпомагане на застрашени и социално слаби деца

 • Създаване на годишен училищен календар за извънкласни дейности и изяви / Включени към Годишния план на училището/

В каледара се вклюват училищни конкурси и състезания, чествания, празници, ден на таланта и др. Мотивиране на застрашените от отпадане ученици да се вклюват в зависимост от възможностите и подготовката си.

 • Мотивиране на педагогическия персонал за допълнителна работа по превенция на отпадането


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница