Утвърдил: директор: /проф. Светослав симеонов/ документация застраница1/3
Дата18.10.2017
Размер0.58 Mb.
  1   2   3УТВЪРДИЛ:

ДИРЕКТОР:

/ПРОФ. СВЕТОСЛАВ СИМЕОНОВ/

ДОКУМЕНТАЦИЯ
за
участие в процедура за възлагане на публична покана по реда на Глава „Осма” от ЗОП с предмет:
Доставка и монтаж на оборудване и апаратура за хидрохимичен мониторинг на подземните води в долината на р. Огоста между гр. Чипровци и яз. „Огоста” по проект “Замърсяване на река Огоста с арсен – връзка между биогеохимичните процеси в почвите на заливната тераса и речната динамика" (“Arsenic contamination of Ogosta river: Linking biogeochemical processes in floodplain soils with river system dynamics"), № IZEBZO_142 978 с кратко име ASCOR от Българо-швейцарската програма за научни изследвания, с възложител НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО ГЕОФИЗИКА, ГЕОДЕЗИЯ И ГЕОГРАФИЯ – БАН (НИГГГ-БАН)

СОФИЯ, 2015г.
ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Документация към публична покана за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за доставка по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и глава осма „а" от ЗОП с предмет “Доставка и монтаж на оборудване и апаратура за хидрохимичен мониторинг на подземните води в долината на р. Огоста между гр. Чипровци и яз. „Огоста” по проект “Замърсяване на река Огоста с арсен – връзка между биогеохимичните процеси в почвите на заливната тераса и речната динамика" (“Arsenic contamination of Ogosta river: Linking biogeochemical processes in floodplain soils with river system dynamics"), № IZEBZO_142 978 с кратко име ASCOR от Българо-швейцарската програма за научни изследвания”, с възложител НИГГГ-БАН

Публикува се на основание раздел III, т. „Допълнителна информация” към Публична покана на НИГГГ- БАН, ID номер на поканата в Портала за обществените поръчки 9046675 от 12.10.2015 г. за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за доставка с горецитирания предмет.

1. Наименование и адрес на възложителя: съгласно раздел I от публичната покана.


2.Стойност, количество и общи изисквания:

2.1.Стойност на поръчката - до 57 500 (петдесет и седем хиляди и петстотин) лева без ДДС.

Посочената стойност на поръчката е максимална. Оферти над посочената максимална стойност се отстраняват.

2.2. Количество на поръчката и общи изисквания:

а) Количество или обем на поръчката:


 • Доставка, монтаж и калибриране на два броя автоматични системи за измерване на ниво, температура и специфична електропроводимост на подземни води, съставена от сензор (сонда) със съответните датчици и електроди и интегрирани със сензора модули за запаметяване и пренос на данни към отдалечен интернет сървър чрез GSM/GPRS връзка през мрежата на мобилните оператори или неин еквивалент;

 • Доставка, монтаж и калибриране на един брой автоматична система за измерване на ниво, температура, специфична електропроводимост, активна реакция (рН), окислително-редукционен потенциал (ORP) и разтворен кислород в подземни води, съставена от сензор (сонда) със съответните датчици и електроди и интегрирани със сензора модули за запаметяване и пренос на данни към отдалечен интернет сървър чрез GSM/GPRS връзка през мрежата на мобилните оператори или неин еквивалент.

 • Доставка, монтаж и калибриране на един брой полева система за походно измерване на температура, специфична електропроводимост, активна реакция (рН), окислително-редукционен потенциал (ORP) и концентрация на разтворен кислород на подземни води, съставена от сензор със съответните датчици и електроди и интегрирани със сензора модули за запаметяване и визуализация на стойностите на измерваните показатели.

 • Доставка и монтаж на един брой специализирана система за пробовземане от подземни води посредством нискодебитно контролирано изпомпване от тръбни кладенци с необходимото оборудване към нея за пълноценното й използване.

 • Доставка и монтаж на един брой походен електрически нивомер със звукова и светлинна сигнализация за измерване в тръбни кладенци на дълбочината на нивото на подземните води спрямо терена.

 • Доставка на инсталационни версии за 64 битови операционни системи на всички програмни продукти необходими за пълноценното използване на доставеното оборудване и на събраните с него данни и инсталиране на съответния софтуер на всички доставени системи за наблюдение на качеството на подземните води, както и на два персонални компютъра;

 • Осигуряване на абонамент за ползване на система за автоматичен пренос и съхранение на данните от мониторинга на подземните води в долината на р. Огоста с достъп, визуализация и обработка на данните през специализиран интернет портал за мониторинг на подземни води към външен отдалечен сървър за минимален период от две години;

 • Тестване на системата за събиране, пренос, обработка и визуализация на данните от мониторинга на подземните води в долината на р. Огоста;

 • Обучение на трима души от екипа на ASCOR за работа с доставените оборудване и специализирани програмни продукти.

Предлаганото оборудване и апаратура за хидрохимичен мониторинг на подземните води трябва да бъде ново и неупотребявано.

б) Гаранционният срок на оборудването и апаратурата не може да бъде по-малък от 12 месеца.

в) Мястото за доставка, монтаж и калибриране на трите автоматични системи за наблюдение на качеството на подземните води са три пункта в долината на р. Огоста със следните географски координати:

1. Място за доставка, монтаж и калибриране на един брой автоматична система за измерване на ниво, температура и специфична електропроводимост на подземни води: мониторингов кладенец Р4 в землището на с. Гаврил Геново, N 43.397389, E 23.086857;

2. Място за доставка, монтаж и калибриране на един брой автоматична система за измерване на ниво, температура и специфична електропроводимост на подземни води: мониторингов кладенец Р11 в землището на с. Гаврил Геново, N 43.401416, E 23.065635;

3. Място за доставка, монтаж и калибриране на един брой автоматична система за измерване на ниво, температура, специфична електропроводимост, активна реакция (рН), окислително-редукционен потенциал (ORP) и разтворен кислород в подземни води: мониторингов кладенец Р20 в землището на с. Бели мел; N 43.43203, E 22.963624.

г) Мястото за доставка, монтаж и калибриране на един брой система за походни наблюдения на качеството на подземни води с оборудването към нея, един брой специализирана система за пробовземане от подземни води посредством нискодебитно контролирано изпомпване от тръбни кладенци с необходимото оборудване към нея, един брой походен електрически нивомер със звукова и светлинна сигнализация и инсталационните версии на всички програмни продукти, предмет на тази поръчка e на адрес гр. София 1113, ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 3, Национален институт по геофизика, геодезия и география към БАН, ст. 332.


2.3. Срок за изпълнение на доставката, монтажа, тестването на описаното в техническата спецификация оборудване и апаратура и обучението на трима души от екипа – до 70 (седемдесет) календарни дни от датата на сключване на договора.
3. Критерий за оценка - „най – ниска цена”.

Цените се посочват в лева, закръглени до втория знак след десетичната запетая.

При равни предложени цени се провежда жребий между участниците за офертите с еднакви най-ниски оценки.
4. Изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката.
Изисквания към участниците:
4.1. Участник в настоящата обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които лица отговарят на условията за участие съгласно настоящата документация.
4.1.1. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка физическо или юридическо лице, за което e налице: а) някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви а) – д) от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, приложими за настоящата поръчка с обект по чл. 3, ал. 1 от ЗОП; б) някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
4.1.2. Не може да участва в процедурата чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви а) – д) от ЗОП приложими за настоящата поръчка.
4.1.3. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.
В настоящата процедура за възлагане на поръчката едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
5. Офертите на участниците следва да съдържат следните документи:
5.1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронна поща, по възможност факс за кореспонденция при провеждането на процедурата. Данните по тази точка могат да бъдат представени и в техническата оферта на участника.
Когато участник в обществената поръчка е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, представя документ, съдържащ съответната идентифицираща информация, в официален превод на български език.

По смисъла на §1, т. 16а от допълнителните разпоредби от ЗОП „официален превод” е превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.


5.2. Заверено от участника копие от документ за самоличност за физически лица;

При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;


5.3. Банкова сметка на участника, по която ще бъдат извършвани плащанията по договора, в случай, че участникът бъде определен за Изпълнител:
Обслужваща банка – име и адрес: ……………………

IBAN.......................................................... BIC.............................................................

Титуляр на сметката:............................................

5.4. Заверено копие на Сертификат за система за управление на качеството ISO 9001:2008 (или еквивалент) с обхват на сертификация, отговарящ на предмета на поръчката на участника;

5.5. Заверено копие на Сертификат за система за управление на качеството ISO 9001:2008 (или еквивалент) на производителя;

5.6. Декларация за приемането на условията в проекта на договор – свободен текст;

5.7. Участникът да разполага със собствена или наета сервизна база, за което представя декларация;

5.8. Техническо предложение, което задължително се попълва и подписва съгласно Приложение № 2;В техническото предложение се съдържа описание на техническите характеристики или технически спецификации.

Всеки участник задължително се съобразява с изискванията, заложени в Техническата спецификация на Възложителя. Оферти, които на отговарят на изискванията, заложени в Техническата спецификация на Възложителя се отстраняват.

5.9. Декларация за използване/неизползване на подизпълнители съгласно Приложение № 4;

5.10. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – попълва се приложеният образец - Приложение № 5 от настоящата документация;

5.11. Ценово предложение, което задължително се попълва и подписва съгласно Приложение № 3;

Цената предложена от участника, включва всички разходи по доставката и монтажа на посоченото в Техническата спецификация на Възложителя оборудване и апаратура за хидрохимичен мониторинг, обучение, тестване, гаранционното обслужване, осигуряване на абонамент за ползване на система за автоматичен пренос и съхранение на данните от мониторинга и др. изчерпателно посочени в техническата спецификация – Приложение № 1.

5.12. Декларация от участника за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви а) – д) и чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) – попълва се приложеният образец - Приложение № 6 от настоящата документация;

5.13. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – по образеца в Приложение № 7;

5.14. Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – Приложение № 7а;

5.15. Декларация по чл. 58, ал. 1, от Закона за обществените поръчки -


Приложение № 8.
Други изисквания:
Попълват се всички образци, приложения към документацията.

Офертата се подава на български език. Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите на участниците.

Всички документи в офертата следва да бъдат подписани и подпечатани от лицето/лицата, които представляват участника или от лице с нотариално заверено пълномощно.

Документи, представени под формата на копия следва да бъдат заверени на всяка страница „вярно с оригинала” и подпис на лицето, което представлява участника. Документи, които са на чужд език, се представят и в превод, а в изрично посочените в ЗОП случаи, преводът трябва да бъде официален по смисъла на § 1, т. 16а от допълнителните разпоредби на ЗОП.

Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице, се прилага чл. 56, ал. 3 от ЗОП.

Когато участник в обществената поръчка е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения се прилага чл. 56, ал. 4 от ЗОП.

За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП.
6. Срок за подаване на офертите: съгласно публичната покана, публикувана на Портала за обществени поръчки и на Интернет адреса на възложителя – http://www.niggg.bas.bg/
7. Място за подаване на офертите: деловодството на НИГГГ - БАН, на адрес: гр. София 1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 3, ст. 105 При приемането на офертата деловодителят отбелязва върху плика поредния номер, датата и часа на завеждането. Посочените данни се регистрират в деловодната система, за което на приносителя на офертата се издава документ, удостоверяващ съответните действия.

Възложителят няма да приема за участие и ще връща незабавно оферта, която е постъпила в незапечатан плик или в скъсан плик или е постъпила след изтичане на крайния срок за получаване. Това обстоятелство се отбелязва в регистъра на офертите по поръчката.


8. Срок на валидност на офертите: 90 календарни дни.
9. Документи за сключване на договора: класираният на първо място участник представя:

1) Документи, издадени от компетентен органи, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47 ал.1 т.1 от ЗОП, освен ако законодателството на държавата, в която е регистриран участника, предвижда включването на тези обстоятелства в публичен регистър или публичното им предоставяне на възложителя;

2) Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47 ал.5 от ЗОП;
10. Комуникация: Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците са в писмен вид. Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от следните начини:

- лично – срещу подпис;

- по пощата – чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от участника адрес;

- чрез куриерска служба;

- по факс;

- по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис;

- чрез комбинация от тези средства.

11. Други указания: При противоречие в условията, съдържащи се в публичната покана и приложенията към нея, се прилагат условията в документа с по-висок приоритет, както следва:

1. Публична покана;

2. Технически спецификации;

3. Проект на договор за обществена поръчка;

4. Образци на други документи към публичната покана.

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.
12. Отваряне на офертите: извършва се при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП на дата, час и място, посочени в публичната покана.

Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ


Към покана по реда на Глава „Осма” от ЗОП, с предмет “Доставка и монтаж на оборудване и апаратура за хидрохимичен мониторинг на подземните води в долината на р. Огоста между гр. Чипровци и яз. „Огоста” по проект “Замърсяване на река Огоста с арсен – връзка между биогеохимичните процеси в почвите на заливната тераса и речната динамика" (“Arsenic contamination of Ogosta river: Linking biogeochemical processes in floodplain soils with river system dynamics"), № IZEBZO_142 978 с кратко име ASCOR от Българо-швейцарската програма за научни изследвания
Кратко описание на предмета на поръчката:
Доставка и монтаж на оборудване и апаратура за хидрохимичен мониторинг на подземните води в долината на р. Огоста между гр. Чипровци и яз. „Огоста”
Дейности за изпълнение на предмета на поръчката

За изпълнението на поръчката е необходимо извършване на следните дейности:

А. Доставка, монтаж и калибриране на посоченото по-долу оборудване с инсталиране на съответните програмни продукти и с приложени спецификации и инструкции за ползване на български език.

А1. Автоматична система за измерване на ниво, температура и специфична електропроводимост на подземни води, съставена от сензор (сонда) със съответните датчици и електроди и интегрирани със сензора модули за запаметяване и пренос на данни към отдалечен интернет сървър чрез GSM/GPRS връзка през мрежата на мобилните оператори или неин еквивалент.

Доставка на 2 броя системи;

Системата да е предназначена за инсталиране в тръбен кладенец. Външният диаметър на сензора да не е по-голям от 51 mm (2 инча), така, че да може да се ползва в тръбен кладенец с вътрешен диаметър на тръбата 67 mm;

Модулите за запаметяване и за GSM/GPRS връзка или неин еквивалент да могат да се монтират в обема на брониращата метална тръба на кладенеца с външен диаметър 102 mm (4 инча) и с вътрешен диаметър не по-малък от 92 mm без използването на всякакви външни технически приспособления и детайли като антени, захранващи модули и други. Така монтираните устройства да бъдат плътно затворени и устойчиви на удар, заливане от речни води и други външни въздействия.

Сензорът да разполага със стандартен порт RS485 или с негов еквивалент;

Модулите за запаметяване и за GSM/GPRS връзка или неин еквивалент да разполагат с необходимите портове за връзка със сензора, както и с портове RS-232/USB или техен еквивалент за свързване с външни полеви терминали и с преносими компютри;

Системата трябва да разполага с RS485 и RS232 интерфейс или техен еквивалент за калибриране на датчиците и електродите и за сваляне на запаметените данни с полеви терминал или с преносим компютър.

Корпусът на сензора да бъде изработен от неръждаема стомана или неин еквивалент за по-голяма устойчивост и за предотвратяване на химично взаимодействие с подземните води;

Сензорът да бъде оборудван с датчици с посочените технически параметри за измерване на следните показатели:

Измерване на нивото на подземните води посредством датчик за налягане в интервал 0-100 m с резолюция не по-голяма от 0,2 cm (0.002%) и точност +/- 10 cm (0,1 % от измервания интервал);

Измерване на температурата на подземните води в интервал не по-малък от -5 до +50°С с резолюция не по-голяма от 0,01°С и точност поне +/- 0,1°С;

Измерване на специфичната електропроводимост (EC) на подземните води в интервал не по-малък от 0-200 mS, с резолюция не по-голяма от 0,001 mS и точност поне +/- 1µS за интервала 0-200 µS и +/-0,5% за измерени стойности над 200 µS;

Към автоматичната система да бъдат доставени необходимите кабели и адаптори за портове RS485/RS-232/USB или техен еквивалент за свързване на системата с външни полеви терминали и с преносими компютри;

Дължината на кабела за връзка на сензора с останалите модули от системата да бъде 5 m. Към кабела да бъдат монтирани необходимите накрайници за връзка с портовете на сензора и останалите модули от системата;

Осигурено автономно захранване на сензора с включени всички електроди и честота на измерванията на всеки 10 минути и предаване на данните два пъти дневно за период от поне 18 месеца.

На всяка от доставените автоматични системи да бъдат инсталирани всички програмни продукти, необходими за пълноценната им работа.

Възложителят осигурява необходимите SIM карти за връзка на системите за наблюдение с мрежата на съответния мобилен оператор.


А2. Автоматична система за измерване на ниво, температура, специфична електропроводимост, активна реакция (рН), окислително-редукционен потенциал (ORP) и разтворен кислород на подземни води, съставена от сензор (сонда) със съответните датчици и електроди и интегрирани със сензора модули за запаметяване и пренос на данни към отдалечен интернет сървър чрез GSM/GPRS връзка през мрежата на мобилните оператори или неин еквивалент:

Доставка на една система;

Системата да е предназначена за инсталиране в тръбен кладенец. Външният диаметър на сензора да не е по-голям от 51 mm (2 инча), така, че да може да се ползва в тръбен кладенец с вътрешен диаметър на тръбата 67 мм;

Модулите за запаметяване и за GSM/GPRS връзка или неин еквивалент да могат да се монтират в обема на брониращата метална тръба на кладенеца с външен диаметър 102 mm (4 инча) и с вътрешен диаметър не по-малък от 92 mm без използването на всякакви външни технически приспособления и детайли като антени, захранващи модули и други. Така монтираните устройства да бъдат плътно затворени и устойчиви на удар, заливане от речни води и други външни въздействия.

Сензорът да разполага със стандартен порт RS485 или с негов еквивалент;

Модулите за запаметяване и за GSM/GPRS връзка или неин еквивалент да разполагат с необходимите портове за връзка със сензора, както и с портове RS-232/USB или техен еквивалент за свързване с външни полеви терминали и с преносими компютри;

Системата трябва да разполага с RS485 и RS232 интерфейс или техен еквивалент за калибриране на датчиците и електродите и за сваляне на запаметените данни с полеви терминал или с преносим компютър;

Корпусът на сензора да бъде изработен от неръждаема стомана или неин еквивалент за по-голяма устойчивост и за предотвратяване на химично взаимодействие с подземните води;

Сензорът да бъде оборудван с датчици с посочените технически параметри за измерване на следните показатели:

Измерване на нивото на подземните води посредством датчик за налягане в интервал 0-100 m с резолюция не по-голяма от 0,2 cm (0.002%) и точност +/- 10 cm (0,1 % от измервания интервал);

Измерване на температурата на подземните води в интервал не по-малък от -5 до +50°С с резолюция не по-голяма от 0,01°С и точност поне +/- 0,1°С;

Измерване на специфичната електропроводимост (EC) на подземните води в интервал не по-малък от 0-200 mS, с резолюция не по-голяма от 0,001 mS и точност поне +/- 1µS за интервала 0-200 µS и +/-0,5% за измерени стойности над 200 µS;

Измерване на активната реакция (рН) на подземните води в интервал не по-малък от 0 до 14 с резолюция не по-голяма от 0,01 рН и точност поне +/- 0,1 рН;

Измерване на окислително редукционния потенциал (ORP) на подземните води в интервал не по-малък от -1200 mV до +1200 mV с резолюция не по-голяма от 0,1 mV и точност поне +/- 10 mV;

Оптично измерване на разтворения кислород в подземните води в интервал не по-малък от 0-25 mg/l при температура 25°С и налягане 1013 hPa и 0-40 mg/l при температура 3°С и налягане 1013 hPa, с резолюция не по-голяма от 0,001 mg/l и точност поне +/- 0,02 mg/l за интервала 0-2 mg/l и +/- 1% от величината на измерените стойности над 2 mg/l;

Към автоматичната система да бъдат доставени необходимите кабели и адаптори за портове RS485/RS-232/USB или за техен еквивалент за свързване на системата с външни полеви терминали и с преносими компютри;

Дължината на кабела за връзка на сензора с останалите модули от системата да бъде 5 m. Към кабела да бъдат монтирани необходимите накрайници за връзка с портовете на сензора и останалите модули от системата;

Осигурено автономно захранване на сензора за период от поне 18 месеца при включени всички електроди и честота на измерванията на всеки 10 минути и предаване на данните два пъти дневно.

На автоматичната система да бъдат инсталирани всички програмни продукти, необходими за пълноценната й работа.

Възложителят осигурява необходимата SIM карта за връзка на системата за наблюдение с мрежата на съответния мобилен оператор.


А3. Полева система за походно измерване на температура, специфична електропроводимост, активна реакция (рН), окислително-редукционен потенциал (ORP) и концентрация на разтворен кислород на подземни води, съставена от сензор със съответните датчици и електроди и интегрирани със сензора модули за запаметяване и визуализация на стойностите на измерваните показатели. Системата ще бъде използвана за периодични наблюдения на подземните води в тръбни кладенци.

Доставка на една полева система;

Сензорът на уреда и включените към него датчици да бъдат идентични и взаимозаменяеми с тези на автоматичната система за измерване на ниво, температура, специфична електропроводимост, активна реакция (рН), окислително-редукционен потенциал (ORP) и разтворен кислород на подземни води, посочена в точка А2. По този начин се осигурява максимална съпоставимост на данните получени от системите за автоматично наблюдение и от походната апаратура.

Сензорът да разполага със стандартен порт RS485 или негов еквивалент;

Корпусът на сензора да бъде изработен от неръждаема стомана или неин еквивалент за по-голяма устойчивост и за предотвратяване на химично взаимодействие с подземните води;

Сензорът да бъде оборудван с датчици с посочените технически параметри за измерване на следните показатели:

Измерване на температурата на подземните води в интервал не по-малък от -5 до +50°С с резолюция не по-голяма от 0,01°С и точност поне +/- 0,1°С;

Измерване на специфичната електропроводимост (EC) на подземните води в интервал не по-малък от 0-200 mS, с резолюция не по-голяма от 0,001 mS и точност поне +/- 1µS за интервала 0-200 µS и +/-0,5% за измерени стойности над 200 µS;

Измерване на активната реакция (рН) на подземните води в интервал не по-малък от 0 до 14 с резолюция не по-голяма от 0,01 рН и точност поне +/- 0,1 рН;

Измерване на окислително редукционния потенциал (ORP) на подземните води в интервал не по-малък от -1200 mV до +1200 mV с резолюция не по-голяма от 0,1 mV и точност поне +/- 10 mV;

Оптично измерване на разтворения кислород в подземните води в интервал не по-малък от 0-25 mg/l при температура 25°С и налягане 1013 hPa и 0-40 mg/l при температура 3°С и налягане 1013 hPa, с резолюция не по-голяма от 0,001 mg/l и точност поне +/- 0,02 mg/l за интервала 0-2 mg/l и +/- 1% от величината на измерените стойности над 2 mg/l;

Дължината на кабела за връзка на сензора с останалите модули от системата да бъде поне 10 m. Към кабела да бъдат монтирани необходимите накрайници за връзка с портовете на сензора и останалите модули от системата;

Наличие в системата на интегриран модул за автоматично и ръчно запаметяване на измерените стойности;

Модулът за запаметяване да разполага с необходимите портове за връзка със сензора, както и с портове RS-232/USB или техен еквивалент за свързване с външни полеви терминали и с преносими компютри;

Системата трябва да предоставя възможност за визуализация на измерваните стойности на посочените показатели, както и RS485 и RS232 интерфейс или техен еквивалент за калибриране на датчиците и електродите и за сваляне на запаметените данни с полеви терминал или с преносим компютър;

На полевата система да бъдат инсталирани необходимите програмни продукти, съвместими с използваните при автоматичните системи за наблюдение на подземните води, посочени по-горе;

Към полевата система да бъдат доставени комплекти за калибриране на електродите за измерване на специфична електропроводимост, активна реакция (рН), окислително-редукционен потенциал (ORP) и разтворен кислород. Комплектът за калибриране на електрода за активна реакция да включва буферни разтвори с рН4 и рН7. Доставка по един брой от всеки комплект.

Към полевата система да бъдат доставени необходимите кабели и адаптори за портове RS485/RS-232/USB или техен еквивалент за свързване на системата с външни полеви терминали и с преносими компютри.

На системата да бъдат инсталирани всички програмни продукти, необходими за пълноценната й работа.

Данните от измерванията, запаметени на полевата система да могат да се свалят във формат, в който да могат да се качват ръчно на специализирания интернет портал, посочен в дейност Б.


А4. Специализирана система за пробовземане от подземни води посредством нискодебитно контролирано изпомпване от тръбни кладенци, която да отговаря на следните изисквания:

Доставка на една система;

Максимална дълбочина на изпомпване не по-малка от 50 m;

Външен диаметър на потопяемите части на помпата не по-голям от 2 инча (51 mm) и дължина не по-голяма от 50 cm за лесното им движение в тръбния кладенец;

Помпата да бъде с плавно контролиран дебит в целия диапазон с минимален обхват 0-100 ml/s, с който се осигурява възможност както за пробонабиране от тръбен кладенец, така и за неговото прочистване;

Помпата да няма нужда от периодично спиране по време на работа с цел охлаждане.

Корпусът на помпата да бъде изработен от неръждаема стомана за по-голяма устойчивост и за предотвратяване на химично взаимодействие с подземните води;

Вътрешните проводящи части на системата, които влизат в контакт с изпомпваната вода трябва да бъдат изработени от полиетилен, флуориран етилен пропилен (FEP), политетрафлуоретилен (PTFE) или техен еквивалент за предотвратяване на химично взаимодействие с подземните води и за удължен период на експлоатация;

Минимална дължина 10 m на включените в системата кабели, тръби и маркучи свързани с потопяемата част на помпата.

Всички тръби, маркучи и кабели, свързани с потопяемата част на помпата да бъдат интегрирани в единен модул, за по-лесното им движение в тръбата на кладенеца;

Системата да осигурява режим на обратно налягане към помпата с цел изпъване на маркуча към нея за по-лесното му спускане в тръбния кладенец;

Системата не бива да допуска връщане в кладенеца на вече изпомпаната вода в маркуча, за да се избегне въздействие върху физикохимичните показатели на водата в кладенеца, както и промяна в качествата на водната проба намираща се в маркуча;

Работата на системата извън обема на водния стълб или при пресушаване на кладенеца да не води до нейното авариране;

Системата да може да функционира при минимална височина на водния стълб 50 cm в тръбен кладенец с вътрешен диаметър 67 mm;

Захранването на системата да бъде автономно, с допълнителна възможност за ползване на автомобилна електрическа система на 12 V.

Налична пълна окомплектовка за пълноценното използване на системата за пробовземане, включително помпа, контролер на дебита, макара с необходимите накрайници за включване на маркучите към помпата, маркучи, акумулаторни батерии, зарядни устройства, адаптори, фитинги, транспортен калъф или куфар.

Общото тегло на помпата и на устройството за контролиране на дебита да не надхвърля 6 kg, с оглед на необходимостта да бъдат пренасяни ръчно на разстояние до няколко стотин метра.

А5. Походен електрически нивомер за измерване в тръбни кладенци на дълбочината на нивото на подземните води спрямо повърхността на терена:

Доставка на 1 брой нивомер;

Конструкцията на нивомера да позволява измерване на дълбочината на водното ниво в тръбен кладенец с вътрешен диаметър на тръбата 67 mm.

Нивомерът да разполага със звукова и светлинна сигнализация при контакт на сензора с подземните води;

Минимална резолюция на измерването 1 cm, която се осигурява при разграфяване на кабела към сензора със стъпка 1 cm;

Минимален обхват на измерваната дълбочина 0-10 m, който се осигурява с дължина на кабела към сензора 10 м;

Към нивомера да бъде осигурена макара за навиване на кабела към сензора и калъф или кутия за транспортиране на уреда;

Захранването на нивомера да бъде автономно;

Максималният размер на уреда да не надвишава 15 cm, а общото му тегло да не бъде над 0,6 kg с оглед на максимална компактност, преносимост и удобство при работа на терен.


А6. Доставка на инсталационни версии за 64 битови операционни системи на всички програмни продукти необходими за пълноценното използване на доставеното оборудване и на събраните с него данни, като с доставения софтуер се осигуряват поне следните дейности:

Настройка на модулите за съхранение на данни, интегрирани в доставените системи за наблюдение на качеството на подземните води;

Конвертиране на данните за измерените показатели от доставените системи за наблюдение на качеството на подземните води в ASCII формат или в негов еквивалент;

Сваляне в ASCII формат или в негов еквивалент на информацията от модулите за съхранение на данни, интегрирани в доставените системи за наблюдение на качеството на подземните води;

Калибриране на датчиците и електродите към доставените системи за наблюдение на качеството на подземните води;

Автоматично онлайн извикване на данни от доставените автоматични системи за наблюдение на качеството на подземните води и пренос на информацията към отдалечен интернет сървър чрез GSM/GPRS връзка през мрежата на мобилните оператори или неин еквивалент;

Конфигуриране онлайн на доставените автоматични системи за наблюдение на качеството на подземните води;

Ръчно качване на информация в базата данни на отдалечен сървър през интернет, включително и през интернет портал;

Сваляне на данни от измерванията от интернет портал в ASCII формат или в негов еквивалент;

Визуализация и обработка на данните от измерванията под формата на таблици и графики;

Отпечатване на резултатите от визуализацията и обработката на данните;

Експортиране на данните в различни формати, включително ASCII или негов еквивалент;

Известяване с е-мейл в случай на превишение на стойностите на измерваните показатели над зададени прагови нива (аларма).

Разрешеният брой инсталации на програмните продукти трябва да бъде за минимум пет персонални компютъра и за всички доставени системи за измерване качеството на подземните води.

Програмните продукти да са съвместими с Windows 7 или негов еквивалент;

Към програмните продукти да има обучаващи модули или упътвания за тяхното ползване на български или на английски език;

Текстът, изобразяван с програмните продукти може да бъде на български или на английски език;

Доставеното оборудване и апаратура да ползва не по-малко от 12 месеца пълна гаранция. Изискванията за размери на оборудването са съобразени с диаметрите на вътрешната и брониращата външна тръба в конструкцията на изградените мониторингови кладенци в долината на р. Огоста. Автономното електрозахранване на оборудването се налага поради отдалечеността на кладенците от населени места и от източници на електрическо напрежение 220V. Кладенците не се намират под охрана и това налага цялата система да бъде монтирана и затворена в обема на брониращата тръба, за да се намали вероятността от посегателство. Техническите показатели на апаратурата и оборудването, предмет на тази поръчка, трябва да бъдат удостоверени с каталог на фирмата производител или с друг негов еквивалент. Допуска се текстът в каталозите да бъде изписан на български или английски език.


Б. Осигуряване на абонамент за ползване на система за автоматичен пренос и съхранение на данните от мониторинга на подземните води в долината на р. Огоста с достъп, визуализация и обработка на данните през специализиран интернет портал за мониторинг на подземни води към външен отдалечен сървър за минимален период от две години, който абонамент трябва да включва ползването на следния минимален пакет от услуги:

Създаване на потребителски акаунт в специализиран интернет портал за мониторинг на подземни води с потребителско име и парола на Възложителя;

Конфигуриране на 3 онлайн станции и 23 офлайн станции за измерване на шест показателя в подземните води. Онлайн станциите представляват наблюдателните кладенци оборудвани с автоматичните онлайн системи за измерване, предмет на настоящата поръчка. Офлайн станциите представляват наблюдателните кладенци, в които се извършват измервания с походната система за наблюдение, предмет на настоящата поръчка;

Автоматичен пренос на данните от онлайн станциите към отдалечения сървър, с който е свързан интернет портала, чрез GPRS връзка през мрежите на мобилните оператори или неин еквивалент;

Честота на автоматичното изпращане на информационните пакети с данните от автоматичните измервания до отдалечения сървър поне два пъти в денонощието;

Онлайн настройка на автоматичните системи за наблюдение на подземните води;

Изпращане на съобщение (аларма) на посочен е-мейл адрес в случай на регистриране на надпрагови стойности на автоматично измерваните показатели в онлайн станциите;

Ръчно качване през потребителския акаунт на данни от офлайн станциите с честота поне веднъж месечно;

Съхранение на данните от онлайн и офлайн станциите върху отдалечения сървър, с който е свързан специализираният интернет портал;

Сваляне през потребителския акаунт на данни от онлайн и офлайн станциите в ASCII формат или в негов еквивалент;

Достъп, обработка и визуализация на данните събрани от онлайн и офлайн станциите под формата на таблици и диаграми;

Възможност за интегриране на данните от станциите с карти и снимки в *.jpg, *.bmp или *.gif формат или в техен еквивалент. Абонаментът да включва интегриране на минимум две карти.

Създаване на връзка от потребителския акаунт на Възложителя на специализирания интернет портал към уебсайт, посочен от Възложителя.

Минимална продължителност на абонамента 730 календарни дни от датата на активирането му;

Срок на активиране на абонамента до 10 (десет) календарни дни от датата на протокола, с който е приет монтажа в тръбните кладенци на автоматичните системи за наблюдение на качеството на подземните води, предмет на настоящата поръчка;
В. Тестване на системата за събиране, пренос, обработка и визуализация на данните от мониторинга на подземните води в долината на р. Огоста, което да включва следните операции:

Инсталация на специализираните програмни продукти за конфигуриране и калибриране на автоматичните и походната системи за наблюдение и за сваляне, визуализация и обработка на получените данни на поне два персонални компютъра предоставени от Възложителя. Инсталираните програмни продукти трябва да осигуряват пълноценното използване на закупената апаратура и ползването на събраната информация;

Сваляне на данни от походната система за наблюдение, предмет на тази поръчка, с помощта на един от компютрите с инсталиран специализиран софтуер.

Разпознаване на всички сензори на трите онлайн станции и включените към тях датчици и електроди от системата за събиране, пренос, обработка и съхранение на данните. Визуализация на 3-те онлайн и 23-те офлайн станции за наблюдение на качеството на подземните води на специализирания интернет портал през потребителския акаунт на Възложителя;

Настройки на честотата на отчитане на показателите и честотата на предаване на информацията към отдалечения сървър от трите онлайн станции.

Успешно извършване на трансфер на данни от всички монтирани автоматични системи за наблюдение до отдалечения сървър и регистрация на постъпилата информация на специализирания интернет портал през потребителския акаунт на Възложителя;

Успешно ръчно качване на данни върху отдалечения сървър за поне една офлайн станция и регистрация на постъпилата информация на специализирания интернет портал през потребителския акаунт на Възложителя;

Успешно сваляне на данни от специализирания интернет портал през потребителския акаунт на Възложителя върху един от персоналните компютри, на който предварително са инсталирани съответните специализирани програмни продукти;

Визуализация на свалените данни от интернет портала за поне една станция на единия от компютрите с инсталация на специализирания софтуер;

Настройка на аларми за избрани параметри за всяка от трите онлайн станции;

Тестово задействане на избрана аларма и получаване на е-мейл със съответното съобщение на посочен от Възложителя е-мейл адрес.
Г. Обучение на трима души от екипа на ASCOR за работа с доставените оборудване и специализирани програмни продукти, в което се включват следните дейности:

Калибриране на походната система за наблюдение на качеството на подземните води и извършване на теренни измервания с нея;

Преминаване на терен на процедурите по калибриране на датчиците и електродите на монтираните автоматични системи за наблюдение на подземните води и сваляне на данни от тях;

Преминаване на процедури по качване, достъпване, визуализация, обработка и сваляне на данни от специализирания интернет портал през потребителския акаунт на Възложителя.

Извършване на визуализация и обработка на данни за качеството на подземните води със специализирания софтуер за поне една от онлайн или офлайн станциите.
Срокове на изпълнение:

Доставката, монтажът и калибрирането на оборудването и програмните продукти да се извърши до 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договор за доставка с избрания изпълнител, на посочените по-долу места:

1. Място за доставка, монтаж и калибриране на един брой автоматична система за измерване на ниво, температура и специфична електропроводимост на подземни води: мониторингов кладенец Р4 в землището на с. Гаврил Геново, N 43.397389, E 23.086857;

2. Място за доставка, монтаж и калибриране на един брой автоматична система за измерване на ниво, температура и специфична електропроводимост на подземни води: мониторингов кладенец Р11 в землището на с. Гаврил Геново, N 43.401416, E 23.065635;

3. Място за доставка, монтаж и калибриране на един брой автоматична система за измерване на ниво, температура, специфична електропроводимост, активна реакция (рН), окислително-редукционен потенциал (ORP) и разтворен кислород в подземни води: мониторингов кладенец Р20 в землището на с. Бели мел; N 43.43203, E 22.963624;

4. Мястото за доставка, монтаж и калибриране на един брой система за походни наблюдения на качеството на подземни води с оборудването към нея, един брой специализирана система за пробовземане от подземни води посредством нискодебитно контролирано изпомпване от тръбни кладенци с необходимото оборудване към нея, един брой походен електрически нивомер със звукова и светлинна сигнализация и инсталационните версии на всички програмни продукти, предмет на тази поръчка e на адрес София 1113, ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 3, Национален институт по геофизика, геодезия и география към БАН, ст. 332;Създаването на потребителски профил на Възложителя в специализирания интернет портал, конфигурирането на всички онлайн и офлайн станции, извършването на необходимите инсталации на специализирания софтуер, тестването на монтираното оборудване и на системата за събиране, пренос, обработка и визуализация на данните и обучението на персонала да се извърши до 10 (десет) календарни дни считано от датата на подписване на приемно-предавателния протокол за монтажа и калибрирането на доставеното оборудване и апаратура;
Количество или обем на поръчката:

 • Доставка, монтаж и калибриране на два броя автоматични системи за измерване на ниво, температура и специфична електропроводимост на подземни води, съставена от сензор (сонда) със съответните датчици и електроди и интегрирани със сензора модули за запаметяване и пренос на данни към отдалечен интернет сървър чрез GSM/GPRS връзка през мрежата на мобилните оператори или неин еквивалент;

 • Доставка, монтаж и калибриране на един брой автоматична система за измерване на ниво, температура, специфична електропроводимост, активна реакция (рН), окислително-редукционен потенциал (ORP) и разтворен кислород на подземни води, съставена от сензор (сонда) със съответните датчици и електроди и интегрирани със сензора модули за запаметяване и пренос на данни към отдалечен интернет сървър чрез GSM/GPRS връзка през мрежата на мобилните оператори или неин еквивалент.

 • Доставка, монтаж и калибриране на един брой полева система за походно измерване на температура, специфична електропроводимост, активна реакция (рН), окислително-редукционен потенциал (ORP) и концентрация на разтворен кислород на подземни води, съставена от сензор със съответните датчици и електроди и интегрирани със сензора модули за запаметяване и визуализация на стойностите на измерваните показатели.

 • Доставка и монтаж на един брой специализирана система за пробовземане от подземни води посредством нискодебитно контролирано изпомпване от тръбни кладенци с необходимото оборудване към нея за пълноценното й използване.

 • Доставка и монтаж на един брой походен електрически нивомер със звукова и светлинна сигнализация за измерване в тръбни кладенци на дълбочината на нивото на подземните води спрямо терена.

 • Доставка на инсталационни версии за 64 битови операционни системи на всички програмни продукти необходими за пълноценното използване на доставеното оборудване и на събраните с него данни и инсталиране на съответния софтуер на всички доставени системи за наблюдение на качеството на подземните води, както и на два персонални компютъра;

 • Осигуряване на абонамент за ползване на система за автоматичен пренос и съхранение на данните от мониторинга на подземните води в долината на р. Огоста с достъп, визуализация и обработка на данните през специализиран интернет портал за мониторинг на подземни води към външен отдалечен сървър за минимален период от две години;

 • Тестване на системата за събиране, пренос, обработка и визуализация на данните от мониторинга на подземните води в долината на р. Огоста;

 • Обучение на трима души от екипа на ASCOR за работа с доставените оборудване и специализирани програмни продукти.


Приложение № 2

/Образец/

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница