Утвърдил директорДата02.06.2018
Размер435.66 Kb.


……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………...................………

пълно наименование на училището
УТВЪРДИЛ

ДИРЕКТОР: …………………...........................………..

(име, фамилия, подпис, печат)
ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

по учебния предмет история и цивилизации за 9. клас


ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК – 18 седмици по 2 часа седмично – 36 часа

по ред

Учебна седмица

Тема на урочната единица

Вид урочна единица

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване

по теми и/или раздели

Забележка

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1.

1

Новото време – епоха на модернизация: началото (XVI – XVII)

обобщение и преговор

Обяснява основни характеристики на епохата.

Открива, посочва и обяснява причини и последици.

Конспективно изложение.


Обяснение.
Беседа.

Устно изпитване.


Отговор на поставен въпрос.
Изпълнение на задача.
2.

1

Новото време – епоха на модернизация: векът на Просвещението

обобщение и преговор

Разбира, представя и обяснява основни идеи и политически системи.

Описва промени.

3.

2

Новото време – епоха на модернизация: векът на национализма (XIX в.)

обобщение и преговор

Обяснява проявите на националната идея в Западна Европа и на Балканите.

Дава примери за създаване на самостоятелни държави.

Оценява идеи и действия на личности от епохата.
4.

2

Новото време

контрол и оценка

Посочва факти, събития, процеси и явления
Писмено изпитване

Тест – входно ниво
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

ВЪВЕДЕНИЕ В СЪВРЕМЕННОСТТА

5.

3

1. Въведение в съвременната история

нови знания

Използва хронологични и пространствени ориентири при определяне на съдържанието на Съвременната епоха.

Съвременност

Беседа.

Обяснение.

Изработване на хронологична линия на времето.


Оценяване на умения за проследяване на хода на историческите събития и процеси.

Изпълнение на задача.


СВЕТЪТ ОТ ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА ДО 1945 ГОДИНА

6.

3

2. Пътят към голямата война

нови знания

Представя по зададени показатели двата военнополитически блока в началото на ХХ в.

Посочва причините за Първата световна война.


Беседа.

Обяснение.

Работа с писмени документи и изображения.


Устно изпитване. Оценяване на знания и умения за: извличане и интерпретиране на информация от исторически документи и прилагането ѝ.
7.

4

3. Първата световна война (1914 – 1918)

нови знания

Прилага пространствени ориентири при проследяване на основни етапи на военни действия по време на Първата световна война.
Лекция.

Обяснение.

Беседа.

Работа с историческа карта.


Устно изпитване. Оценяване на умения за проследяване на хода на историческо събитие.


8.

4

4. България в Първата световна война

нови знания

Проследява с помощта на карта промените в границите на България след Първата световна война.
Беседа.

Обяснение.

Характеристика.

Работа с писмени документи, историческа карта.Устно изпитване. Оценяване на знания и умения за: извличане, интерпретиране и прилагане на информация от писмени документи и историческа карта.
9.

5

5. Последици от Първата световна война

нови знания

Открива връзката между причини и последици от Първата световна война.

Познава Версайско-Вашингтонската ситема от мирни договори.ревизионизъм,
реваншизъм

Беседа.

Обяснение.

Характеристика.

Работа с текстови документи, изображения, историческа карта, таблица.Устно изпитване. Оценяване на знания и умения за: извличане, интерпретиране и прилагане на информация от писмени документи, изображения, таблица и историческа карта.
10.

5

Следвоенна Европа: победители и победени

практически дейности

Представя промени в политическата карта на Европа.
11.

6

6. Русия: от тиранична империя до СССР

нови знания

Оценява идеи и действия на държавници на тоталитарна държава.
Описва стопанските преобразования в СССР.

болшевизъм,

диктатура,

нова икономическа политика,

национализация,

колективизация


Беседа.

Разказ.


Обяснение.

Характеристика.

Работа с текст и изображения.


Устно изпитване. Оценяване на знания и умения за: извличане и интерпретиране на информация от писмени документи и изображения.
12.

6

7. Тоталитарните режими: съветският сталинизъм

нови знания
13.

7

Как да анализираме пропагандни плакати

упражнение

Посочва примери за използване на изкуството за пропагандни цели.
Беседа.

Работа с изображения и текст.Оценяване на знанията и уменията за работа с различни източници на информация.
14.

7

8. Тоталитарните режими: италианският фашизъм

нови знания

Обяснява причини за появата на тоталитарни режими.

Представя новата роля на държавата в икономиката чрез примера на фашистка Италия и нацистка Германия.фашизъм,

автаркия

Беседа.

разказ.


Обяснение.

Характеристика.

Работа с текстови документи и изображения.


Устно изпитване. Оценяване на знания и умения за: извличане и интерпретиране на информация от писмени документи, изображения и прилагането ѝ.
15.

8

9. Тоталитарните режими: германският националсоциализъм

нови знания

националсоциализъм,
расизъм
16.

8

Тоталитаризмът: „Една държава, една партия, един водач“

упражнение

Оценява идеи и действия на държавници на тоталитарна държава.
Дискусия.

Обяснение.

Характеристика.

Работа с текстови документи и изображения.Устно изпитване.

Оценяване на знания и умения за участие в дискусия, изказване и аргументиране на мнение, работа с различни източници на информация.


17.

9

Тоталитарните режими между двете световни войни

обобщение и преговор

Попълва в таблица по зададени показатели: основни характеристики на болшевизма, фашизма и националсоциализма.
Конспективно изложение.

Обяснение.

Беседа.

Устно изпитване.

Отговор на поставен въпрос.

Изпълнение на задача.


18.

9

10. Западните демокрации: Съединените американски щати

нови знания

Разбира особеностите на демократичния политически модел чрез примера на САЩ, Франция и Великобритания.

Обяснява понятието „средна класа“ чрез примера на Великобритания и САЩ.


изолационизъм

Беседа.

Лекция.


Обяснение.

Характеристика.

Работа с текстови документи и изображения.


Устно изпитване. Оценяване на знания и умения за: извличане и интерпретиране на информация от писмени документи, изображения и прилагането ѝ.
19.

10

11. Западните демокрации: Великобритания

нови знания

пацифизъм


20.

10

12. Западните демокрации: Франция

нови знания
21.

11

Общото и специфичното в политическото и стопанско развитие на западните демокрации през първата половина на ХХ в.

упражнение

Оценява идеи и действия на държавници и на политически партии в демократични държави.

Дискусия.

Обяснение.

Характеристика.

Работа с текстови документи и изображения.Устно изпитване.

Оценяване на знания и умения за участие в дискусия, изказване и аргументиране на мнение, работа с различни източници на информация.


22.

11

Киното: Как да анализираме визуалния исторически разказ

упражнение

Посочва примери за използване на изкуството за пропагандни цели.
Запознаване с изискванията за работа с игрален/

документален филм.

Поставяне на задача.


Оценяване на знанията и уменията за извличане, интерпретиране, прилагане на информация от различни исторически източници.
23.

12

13. Авторитарните режими на Балканите и в Източна Европа

нови знания

Разбира особеностите на авторитарния политически модел чрез примера на режимите в балканските държави и държавите в Източна Европа.

авторитаризъм

Беседа.


Лекция.

Обяснение.

Характеристика.

Работа с текстови документи и изображения.


Устно изпитване. Оценяване на знания и умения за: извличане и интерпретиране на информация от писмени документи, изображения и прилагането ѝ.


24.

12

14. България между демокрацията и авторитаризма

нови знания

Описва основни тенденции на българския политически живот между двете световни войни. Дава примери за политически и социални конфликти и противопоставяния в България.25.

13

Балканите – от демокрация към диктатура

упражнение

Оценява идеи и действия на държавници на авторитарни държави.
Дискусия.

Обяснение.

Характеристика.


Устно изпитване. Оценяване на знания и умения за: участие в дискусия, изказване и аргументиране на мнение.
26.

13

Демокрацията и авторитаризмът между двете световни войни

обобщение и преговор

Попълва в таблица по зададени показатели: основни характеристики на демократичните държави.

Сравнява по зададени показатели авторитарни режими.


Конспективно изложение.

Обяснение.

Беседа.

Поставяне на задача.


Устно изпитване.


Отговор на поставен въпрос.
Изпълнение на задача.
27.

14

Политически режими (1914 – 1929)

контрол и оценка

Посочва факти, събития, процеси и явления.
Писмено изпитване

Тест
28.

14

15. Световната икономика в криза

нови знания

Открива причини за световната икономическа криза.

Дава примери за мерки на на „Новия курс“ в САЩ.„Голямата депресия“

Беседа.

Лекция.


Обяснение.

Работа със статистически данни.Устно изпитване. Оценяване на умения за проследяване на хода на историческо събитие и анализ на статистически данни.
29.

15

16. Технологии и общество в късната индустриална епоха

нови знания

Представя с помощта на ИКТ постижения на личности, организации и движения за граждански и социални права.

Представя с помощта на ИКТ различия във всекидневието на хората в града и селото по зададени показатели.

Визуализиране чрез ИКТ.

Беседа.

Обяснение.Характеристика.

Оценяване на знания и умения за извличане, обработване и представяне на историческа информация от различни по вид исторически източници. Изготвяне и представяне на мултимедийна презентация.
30.

15

17. Наука, изкуство и пропаганда

нови знания

Свързва произведения на изкуството със съответните им направления.

Дава примери за влияния на модерните художествени стилове върху българската литература, изкуство и архитектура.

Посочва примери за използване на изкуството за пропагандни цели.
31.

16

18. Международните отношения (1919 – 1929)

нови знания

Посочва и обяснява опитите на западните демокрации за запазване на мира.
Беседа.

Лекция.


Работа с текстови документи, диаграма, схема.

Устно изпитване.

Изпълнение на задача.

Оценяване на умения за проследяване на хода на исторически събития, посочване и обясняване на причинно-следствени връзки. Работа с диаграма/схема.

32.

16

19. Испанската гражданска война

(1936 – 1939)нови знания

Открива причини и последици, свързани с Гражданската война в Испания.

гражданска война

Беседа.

Лекция.


Работа с текстови документи, историческа карта.

Устно изпитване. Оценяване на умения за проследяване на хода на историческо събитие. Работа с историческа карта.
33.

17

20. Международните отношения (1929 – 1939)

нови знания

Посочва причините за неуспеха на опитите на западните демокрации за запазване на мира.

аншлус

Беседа.

Лекция.


Работа с текстови документи, диаграма, схема.

Устно изпитване.

Изпълнение на задача.

Оценяване на умения за проследяване на хода на исторически събития, посочване и обясняване на причинно-следствени връзки.

34.

17

21. Втората световна война (1939 – 1941)

нови знания

Представя политиката на сближение между Германия и СССР.

Представя принципи на Атлантическата харта.

Попълва в таблица основни решения от срещите на лидерите на антихитлеристката коалиция.


геноцид,

Холокост,


антисемитизъм

Беседа.


Лекция.

Обяснение.

Работа с текстови документи, изображения, историческа карта.


Устно изпитване. Оценяване на умения за проследяване на хода на историческо събитие.

Оценяване на уменията за извличане на информация от историческа карта и прилагането ѝ.

35.

18

22. Втората световна война (1941 – 1945)

нови знания
36.

18

Големите сражения на Втората световна война

практически дейности

Прилага пространствени ориентири при проследяване основни етапи на военни действия по време на Втората световна война.

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК – 18 седмици по 2 часа седмично – 36 часа


по ред

Учебна седмица

Тема на урочната единица

Вид урочна единица

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване

по теми и/или раздели

Забележка

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

37.

19

Колаборационизъм и съпротива срещу „новия ред“

упражнение

Дава примери за съдействие и противодействие (легална и нелегална съпротива) срещу прогерманската политика в отделни европейски държави и в България.
Беседа.

Конспективно изложение.

Обяснение.

ХарактеристикаОтговор на въпрос.

Изпълнение на задача.

Съпоставка на писмени документи.

38.

19

23. България в годините на Втората световна война

нови знания

Обяснява избора и действията на България във войната.

Оценява като проява на гражданско поведение спасяването на българските евреи през войната.

Представя с помощта на ИКТ участието на България в победата над хитлеристка Германия.

Беседа.

Лекция.


Обяснение.

Характеристика.

Работа с исторически източници.


Устно изпитване.

Изпълнение на задача.

Оценяване на знанията и уменията за изготвяне и представяне на мултимедийна презентация.

39.

20

Престъпленията срещу човечеството през Втората световна война

упражнение

Характеризира като геноцид политиката на Холокост и репресии срещу населението в окупираните държави, провеждана от нацистка Германия.

Характеризира Нюрнбергския процес като първи международен съд за престъпления срещу човечеството.


Беседа.

Работа с текстови исторически документи и изображения.Оценяване на уменията за работа с различни източници на информация, анализ и оценка на исторически явления.
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

40.

20

Да преговорим и обобщим

обобщение и преговор

Открива връзката между политически, стопански, идейни и социални промени.

Обяснява значими проблеми в историческото развитие и ролята на човека за тяхното разрешаване.

Открива причини и последици.

Конспективно изложение.

Обяснение.

Беседа.

Поставяне на задача.


Устно изпитване.


Отговор на поставен въпрос.
Изпълнение на задача.
41.

21

Светът (1929 – 1945)

контрол и оценка

Посочва факти, събития, процеси и явления
Писмено изпитване

Тест
СВЕТЪТ СЛЕД ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

42.

21

24. От гореща към студена война

(1945 – 1949)нови знания

Познава основните проявления на Студената война.

Студена война,

„желязна завеса“Беседа.

Обяснение.

Работа с текстови документи, изображения, историческа карта.


Устно изпитване. Оценяване на умения за проследяване на хода на историческо събитие.
43.

22

25. Съединените щати: към нов възход

нови знания

Свързва идеи и действия на политически лидери на САЩ.

сегрегация

Беседа.


Лекция.

Обяснение.

Характеристика.

Работа с изображения.


Устно изпитване.

Оценяване на умения за анализ на събития.

Оценяване на уменията за интерпретация на изображения.44.

22

26. Западна Европа по пътя на благоденствието: 50-те и 60-те години на ХХ в.

нови знания

Описва процеса на възстановяване на демокрацията чрез примера на Франция и Италия.

Свързва идеи и действия на политически лидери на Великобритания и Франция.

45.

23

27. Западна Европа по пътят на благоденствието: 70-те и 80-те години на ХХ в.

нови знания46.

23

28. Начало на европейската интеграция

нови знания

Представя развитието на идеята за обединена Европа.
Беседа.

Обяснение.

Работа с текстови документи.


Устно изпитване.

Оценяване на умения за анализ и съпоставка на текстови документи.


47

24

Следвоенното икономическо възстановяване на Западния свят

упражнение

Посочва действия за преодоляване на следвоенната икономическа криза в Западна Европа.
Беседа.

Поставяне на практически задачи: работа с текст и изображения, съпоставка.

Работа със статистически данни.


Изпълнение на задача.

Оценяване на умения за анализ и съпоставка на текстови документи и изображения. Четене и прилагане на информация от диаграма.


48.

24

29. Японското чудо в Източна Азия

нови знания

Посочва действия за преодоляване на следвоенната икономическа криза в Япония.
Беседа.

Поставяне на практически задачи: работа с текст и изображения, съпоставка.

Работа със статистически данни.


Изпълнение на задача.

Оценяване на умения за анализ и съпоставка на текстови документи и изображения. Четене и прилагане на информация от диаграма.


49.

25

30. Деколонизацията и раждането на Третия свят

нови знания

Обяснява процесите на деколонизация.

деколонизация

Беседа.

Лекция.


Обяснение.

Характеристика.

Работа с текстови документи и изображения.


Устно изпитване.

Оценяване на умения за анализ и съпоставка на текстови документи и изображения.


50.

25

Свободният свят

обобщение и преговор

Посочва действия за преодоляване на следвоенната обществена, политическа и икономическа криза в Западния свят.
Конспективно изложение.

Обяснение.

Беседа.

Поставяне на задача.Устно изпитване.

Отговор на поставен въпрос.

Изпълнение на задача.

51.

26

31. Съветският съюз: между края на сталиновата ера и застоя

нови знания

Свързва идеи и действия на политически лидери на СССР.
Беседа.

Обяснение.

Характеристика.

Работа с текст от учебника.Устно изпитване.

Оценяване на знанията и уменията за работа с научен исторически текст.


52.

26

Световните сили: САЩ и СССР

упражнение

Свързва идеи и действия на политически лидери на САЩ и СССР.

Познава основните проявления на Студената война.


Беседа.

Обяснение.

Поставяне на практически задачи: работа с текст и изображения, съпоставка.

Работа със статистически данни.Изпълнение на задача.

Оценяване на умения за анализ и съпоставка на текстови документи и изображения. Четене и прилагане на информация от диаграма.


53.

27

32. Източният блок под диктата на СССР

нови знания

Обяснява опитите за реформиране на комунистическия модел чрез примера на Унгария, Чехословакия, Полша.

народна

демокрация,

планова

икономикаБеседа.

Обяснение.

Работа с текст и изображения.

Работа със статистически данни.Устно изпитване.

Оценяване на знанията и уменията за работа с различни източници на информация.


54.

27

33. Комунистическият режим в България (1944 – 1989)

нови знания

Представя основните клаузи на подписания от България Парижки мирен договор (1947).

Описва процеса на преход на България към сталински модел на управление.Беседа.

Обяснение.

Работа с текст и изображения.

Работа със статистически данни.Устно изпитване.

Оценяване на знанията и уменията за работа с различни източници на информация.


55.

28

Животът в страните от Източния блок в лични истории

упражнение

Описва процеса на преход на България към сталински модел на управление.

Беседа.

Работа с текстови документи.Оценяване на знанията и уменията за анализ и съпоставка на текстови документи.
56.

28

34. Международните отношения под знака на Студената война

нови знания

Познава основните проявления на Студената война.

разведряване

Беседа.

Лекция.


Обяснение.

Работа с текстови документи, диаграма, схема.Устно изпитване.

Изпълнение на задача.

Оценяване на умения за проследяване на хода на исторически събития, посочване и обясняване на причинно-следствени връзки.

57.

29

Студената война в текстови документи и изображения

упражнение

Беседа.

Поставяне на практически задачи: работа с текст и изображения, съпоставка.

Работа със статистически данни.


Изпълнение на задача.

Оценяване на умения за анализ и съпоставка на текстови документи и изображения. Четене и прилагане на информация от диаграма.


58.

29

35. Горбачовата „перестройка“ и разпадането на СССР

нови знания

Свързва идеи и действия на политически лидери на СССР. Посочва последиците от промените в СССР и държавите в Източна Европа.

Обяснява трудностите при прехода от планова към пазарна икономика в България.


Беседа.

Лекция.


Обяснение.

Характеристика.Устно изпитване.

Оценяване на умения за проследяване на хода на исторически събития, посочване и обясняване на причинно-следствени връзки.


59.

30

36. Краят на тоталитарните режими в Източна Европа

нови знания

нежни революции,
дисидент

Беседа.

Лекция.


Обяснение.

Характеристика.Устно изпитване.

Оценяване на умения за проследяване на хода на исторически събития, посочване и обясняване на причинно-следствени връзки.


60.

30

Съвременният комунизъм

упражнение

Разбира особеностите на съвременния тоталитаризъм.
Беседа.

Работа с текстови документи и изображения.Изпълнение на задача.

Оценяване на умения за работа с различни източници на информация.


61.

31

Източният блок

обобщение и преговор

Открива връзката между политически, стопански, идейни и социални промени.

Обяснява значими проблеми в историческото развитие и ролята на човека за тяхното разрешаване.

Открива причини и последици.

Конспективно изложение.
Обяснение.
Беседа.
Поставяне на задача.

Устно изпитване.


Отговор на поставен въпрос.
Изпълнение на задача.
62.

31

37. България в преход към демокрация и пазарна икономика

нови знания

Обяснява трудностите при прехода от планова към пазарна икономика в България.

плурализъм,

приватизацияБеседа.

Лекция.


Работа с текстови документи и изображения.

Оценяване на умения за работа с различни източници на информация.
63.

32

38. Европейският съюз

нови знания

Свързва правата на гражданите на ЕС с институциите, които ги защитават.

Познава права и задължения на гражданите на ЕС.

Представя с помощта на ИКТ процесите на разширяване на ЕС.пазарна

икономикаБеседа.

Обяснение.

Характеристика.

Работа с текстови документи и изображения.Оценяване на умения за работа с различни източници на информация.
64.

32

Европейският съюз: настояще и бъдеще

упражнение

Поставяне на задача.

Работа с текстови документи

Изготвяне на конспективно изложение по актуален проблем на ЕС.


Изпълнение на задача.

Оценяване на умения за изготвяне и представяне на конспективно изложение по исторически проблем.


65.

33

39. Атлантическият свят на границата на хилядолетията

нови знания

Посочва действия за преодоляване на актуални глобални проблеми.
Беседа.

Обяснение.

Характеристика.

Работа с текстови документи и изображения.Оценяване на умения за работа с различни източници на информация.
66.

33

Интервюто – средство за събиране на историческа информация

упражнение

Разграничава исторически факти от интерпретациите за тях.
Запознаване с изискванията за подготовка, провеждане и представяне на интервю.

Оценяване уменията за събиране, обобщаване и представяне на историческа информация.
67.

34

40. Международните организации

нови знания

Извлича информация от документи на различни международни организации.
Беседа.

Работа с текстови документиОценяване уменията за извличане и интерпретиране на информация от текстови документи.
68.

34

41. Технологии и общество в глобалния свят

нови знания

Посочва открития и нововъведения, подобрили начина на живот на хората. Дава примери за масови обществени движения.

Описва ролята на жената в съвременния свят.

Описва влиянието на интернет и социалните глобални мрежи върху общуването между хората.

Дава примери за промени в развлеченията под въздействие на технологиите.

Представя с помощта на ИКТ постиженията на световната култура.

Визуализиране чрез ИКТ.

Беседа.


Обяснение.

Характеристика.Оценяване на знания и умения за извличане, обработване и представяне на историческа информация от различни по вид исторически източници. Изготвяне и представяне на мултимедийна презентация.


69.

35

42. Култури и контракултури в съвременния свят

нови знания70.

35

43. Предизвикателствата на съвремието

нови знания71.

36

Да преговорим и обобщим

обобщение и преговор

Открива връзката между политически, стопански, идейни и социални промени.

Обяснява значими проблеми в историческото развитие и ролята на човека за тяхното разрешаване.

Открива причини и последици.

Конспективно изложение.
Обяснение.
Беседа.
Поставяне на задача.

Устно изпитване.


Отговор на поставен въпрос.
Изпълнение на задача.
72.

36

Съвременността

контрол и оценка

Посочва факти, събития, процеси и явленияПисмено изпитване


Тест – изходно ниво

Разработил: ……………………………………….(Име, фамилия, подпис)
ЗАБЕЛЕЖКА:

За да се изпълни по учебна програма препоръчителното процентно разпределение на задължителните учебни часове за годината в настоящото годишно тематично разпределение са формулирани извън съдържанието на учебника следните допълнителни урочни единици:  • Поредни №: 20, 35, 45 – за нови знания;

  • Поредни №: 10, 21, 47, 52, 57, 60 – за упражнения и практически дейности;

  • Поредни №: 1, 2, 3, 17, 26, 50, 61 – за обобщение и преговор;

  • Поредни № 4, 27, 41, 72 – за контрол и оценка.

Всеки учител при изготвяне на годишното си тематично разпределение е свободен да промени, според заложените в него цели, формулировките и реда на тези теми.База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница