Утвърдил: Сергей Цветарски, председател на нсистраница1/4
Дата25.10.2018
Размер0.53 Mb.
  1   2   3   4
УТВЪРДИЛ:

Сергей Цветарски,

председател на НСИ


ДОКУМЕНТАЦИЯ

За участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи за офис техника”

АВГУСТ, 2017 г.

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ:


  1. Предмет на поръчката:

„Доставка на консумативи за офис техника”.
А) CPV код: 30125100 – касети с тонер

Б) Договорът е за срок от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписването му от двете страни или до достигане на максималната прогнозна стойност на договора, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.


2. Възложител на обществената поръчка:

Възложител на настоящата обществена поръчка е председателят на Националния статистически институт.

Адрес на възложителя:

гр. София - 1038,

ул. „Панайот Волов“ № 2,

телефон: 02/ 9857 720/745,

Факс: 02/ 9857 225,

интернет адрес: http://www.nsi.bg,

електронна поща: Info@nsi.bg.
3. Правно основание за възлагане на поръчката:

3.1. Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП.

3.2. За нерегламентираните в настоящите указания условия по провеждането и възлагането на поръчката, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП) и приложимите подзаконови, национални и международни нормативни актове съобразно предмета на поръчката.
4. Мотиви за избор на процедурата за възлагане на поръчката:

4.1. Предвид планираната стойност на доставките, съгласно разпоредбите на чл. 18 във връзка с чл. 20 от ЗОП и в изпълнение на чл. 17, ал. 1 от ЗОП, Възложителят провежда някоя от предвидените в ЗОП процедури и прилага предвидения в закона ред за възлагане.

4.2. При съобразяване на изискванията на разпоредбата на чл. 27 от ППЗОП и на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, както и предвид обстоятелството, че естеството на доставките позволява достатъчно точно да се определи техническата спецификация, както и не са налице условията за провеждане на някоя от другите процедури по чл. 18, ал. 1 от ЗОП, настоящата обществена поръчка следва да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред и вид процедура - публично състезание.

4.3. Провеждането на публично състезание гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане на настоящата обществена поръчка, респективно прозрачността при разходването на финансовите средства, целта на закона, като се защити обществения интерес и едновременно с това - да се насърчи конкуренцията, като се създадат равни условия и прозрачност при възлагането на поръчката.

4.4. С Решение № ПД-32/28.06.2017 г. на председателя на НСИ е прекратена процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи“ в частта ѝ по обособена позиция № 1: „Доставка на консумативи за офис техника“ на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, което налага необходимостта от откриване на нова процедура с посочения предмет.
5. Технически спецификация:

5.1. Възложителят е изготвил Техническа спецификация за видовете артикули, предмет на поръчката, с характеристики и разфасовки за всеки вид. Всички видове стоки, предмет на настоящата поръчка, трябва да се доставят във фабричен вид, в цяла запечатана и оригинална опаковка и с качество, съответстващи на предоставените мостри. Участникът трябва изцяло да се съобрази с разфасовката и опаковката, посочени в Техническата спецификация.

Възложителят поставя срок за отстраняване на несъответствията. При установени разлики във вида, количеството, качеството, единичните цени или стойността на доставените консумативи за офис техника, представители на двете страни съставят двустранен констативен протокол, по силата на който Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка несъответствията в срок до 3 (три) работни дни, считано от деня, следващ датата на съставяне и подписване на протокола.

Възложителят има право да прави рекламации до 3 (три) работни дни след доставката, пред Изпълнителя за констатирани явни недостатъци или появили се скрити недостатъци на вече доставените консумативи за офис техника, като иска отстраняването или коригирането им за сметка на Изпълнителя в срок до 3 (три) работни дни, считано от деня, следващ датата на получаване на рекламационното съобщение. Рекламационното съобщение може да бъде изпратено по електронна поща.

Доставяните консумативи за офис техника да са с качество, отговарящо на БДС и действащите европейски стандарти и изисквания. Доставяните консумативи за офис техника да са фабрично нови, неупотребявани, да нямат явни и скрити дефекти при нормална работа.5.2. Количествата консумативи за офис техника, посочени в техническата спецификация, са ориентировъчни и могат да бъдат променяни в зависимост от нуждите на Възложителя, без да се променят единичните цени и да се надхвърля прогнозната стойност на договора.

Видовете консумативи за офис техника, предмет на настоящата поръчка са посочени в таблица, както следва:Техническа спецификация


№ по

редВИД НА МАТЕРИАЛА ТЪРГОВСКА НОМЕНКЛАТУРА

Ориентировъчно количество

1.

Тонер касета HP Laser Jet 1100 - оригинална, нерециклирана

10

2.

Тонер касета HP Laser Jet 1300 - оригинална, нерециклирана /2500 копия/

50

3.

Тонер касета HP Laser Jet 1300 - оригинална, нерециклирана /4000 копия/

60

4.

Тонер касета HP Laser Jet 2200 - оригинална, нерециклирана

370

5.

Тонер касета HP Laser Jet Pro P 1102 - оригинална, нерециклирана

60

6.

Тонер касета НР Laser Jet 1606 - оригинална, нерециклирана

1000

7.

Тонер касета HP 1220 - оригинален, нерециклиран /2500 копия/

20

8.

Тонер касета HP 1220 - оригинален, нерециклиран /3500 копия/

10

9.

Тонер касета HP 4100 - оригинална, нерециклирана /10 000 копия/

20

10.

Тонер касета Xerox Phaser 3428 - оригинална, нерециклирана

10

11.

Тонер касета OKI B 4350 - оригинална, нерециклирана

70

12.

Тонер касета OKI B4400/B 4600/ - оригинална, нерециклирана

35

13.

Тонер касета OKI C 5650 - черна и цветни /комплект/ - оригинални, нерециклирани

20

14.

Тонер касета HP 2015d - оригинална, нерециклирана

150

15.

Тонер касета HP 2055 - оригинална, нерециклирана

100

16.

Тонер касета HP 1320 - оригинална, нерециклирана

100

17.

Тонер R. Xerox WC232 - оригинален, нерециклиран

20

18.

Тонер R. Xerox WC4118 - оригинален, нерециклиран

30

19.

Тонер касета R. Xerox WC 7655 - комплект - оригинални, нерециклирани

8

20.

Тонер Sharp AR 5316G - оригинален, нерециклиран

100

21.

Тонер касета Xerox Docu print P 1210 - оригинална, нерециклирана /6000 копия/

30

22.

Тонер касета OKI C5700 - черна и цветни /комплект/ - оригинални, нерециклирани

50

23.

Тонер касета OKI C3200 - оригинална, нерециклирана

20

24.

Тонер касета OKI C3300/С3400/ - черна и цветни /комплект/ - оригинални, нерециклирани

30

25.

Тонер касета Lexmark X340 - оригинална, нерециклирана

20

26.

Тонер касета Lexmark E350d /3500 копия/ - оригинална, нерециклирана

100

27.

Тонер касета Lexmark E350d /9000 копия/ - оригинална, нерециклирана

150

28.

Тонер касета СР 2025 DN /комплект/ - оригинални, нерециклирани

50

29.

Тонер касета Brother 7065 - оригинална, нерециклирана

200

30.

Тонер касета HP Laser Jet 6МР - оригинална, нерециклирана

5

31.

Тонер касета НP Laser Jet 8150 - оригинална, нерециклирана

12

32.

Тонер касета НP Laser Jet 9050 PLC - оригинална, нерециклирана

8

33.

Глава HP Desk Jet 895 cxi - оригинална, черна

10

34.

Глава HP Desk Jet 895 cxi - оригинална, цветна

10

35.

Глава HP 4255 - оригинална, нерециклирана /19 ml/ - черна

5

36.

Глава HP 4255 - оригинална, нерециклирана /2x19 ml/ - черна

5

37.

Глава HP 4255 - оригинална, нерециклирана /17 ml/ - цветна

5

38.

Тонер касета HP 2300 - оригинална, нерециклирана /6000 копия/

50

39.

Тонер касета Xerox Phaser 3500N - оригинална, нерециклирана /6000 копия

70

40.

Тонер касета Xerox Phaser 3500N - оригинална, нерециклирана /12 000 копия/

50

41.

Тонер касета Xerox Phaser 5500 - оригинална, нерециклирана /3500 копия/

30

42.

Барабан Xerox Phaser 5500 - оригинална, нерециклирана /6000 копия/

30

43.

Тонер касета OKI B2520 - оригинална, нерециклирана

6

44.

Тонер R. Xerox WC415 - оригинален, нерециклиран

18

45.

Тонер Conica Minolta bizhub 162 - оригинален, нерециклиран

10

46.

Тонер касета Brother MF 9840 - черна и цветни /комплект/ - оригинални, нерециклирани

10

47.

Тонер касета HP Laser Jet 1006 - оригинална, нерециклирана

10

48.

Тонер касета CANON-IR2018 - оригинална, нерециклирана

24

49.

Тонер R. Xerox 1065 - оригинален, нерециклиран

24

50.

Фоторецептор за R. Xerox 1065 - оригинален, нерециклиран

4

51.

Фюзер масло за R. Xerox 1065 - оригинален, нерециклиран

2

52.

Девелопер за R. Xerox 1065 - оригинален, нерециклиран

3Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница