Утвърдил Ст н. с д-р Л. Костов Председател на аярДата05.03.2018
Размер64.36 Kb.


Утвърдил

Ст.н.с. д-р Л. Костов

Председател на АЯР

Технически изисквания
за изпълнение на обществена поръчка с предмет
„ Извършване на радиохимични анализи на проби от радиоактивни изхвърляния от площадката на АЕЦ”Козлодуй”(2013/14г.)


Обект на обществената поръчка


Обект на обществената поръчка е извършване на радиохимични анализи на избрани проби от радиоактивни изхвърляния от площадката на АЕЦ”Козлодуй” от независима лаборатория, наричана по-нататък Изпълнител.

Целта на поръчката е осъществяване от АЯР на независим регулаторен контрол на радиоактивните изхвърляния от площадката на АЕЦ”Козлодуй”. Този контрол се регламентира с “Процедура за независим регулаторен контрол на радиоактивните изхвърляния от АЕЦ”Козлодуй” на АЯР. Процедурата е разработена в изпълнение на препоръка в техническия доклад на експертите на Европейската комисия, които извършиха през ноември 2007 г. проверка на изпълнението на изискванията на член 35 на Договора за Евратом от Р България.


Същност и обхват на обществената поръчка


1. Изпълнителят трябва да има технически и организационен капацитет за:

1. 1. Извършване на радиохимични анализи на аерозолни филтри, йодни патрони и водни проби в следния минимален годишен обем:

1.1.1. аерозолни филтри - 9 броя проби за гама спектрометрия за определяне на всички присъстващи гама емитери (137Cs, 60Co и други)

1.1.2. йодни патрони - 3 броя проби (максимално с по 3 броя патрони във всяка) за определяне на 131I

1.1.3. аерозолни филтри - 5 броя проби за определяне на 90Sr

1.1.4. аерозолни филтри -5 броя проби за определяне на трансуранови елементи (39,240Pu, 241Am и други)1.1.5. водни проби - 25 броя проби за гама спектрометрия за определяне на всички присъстващи гама емитери (137Cs, 60Co и други)

1.1.6. водни проби - 2 броя проби за определяне на 90Sr1.1.7. водни проби - 3 броя проби за определяне на тритий

1.1.8. водни проби - 2 броя проби за определяне на трансуранови елементи (39,240Pu, 241Am и други)

1.1.9. проби от газообразни изхвърляния - 9 броя водни проби за определяне на тритий

1.1.10. проби от газообразни изхвърляния - 9 броя проби от бариев карбонат за определяне на 14С

1.1.11. аерозолни филтри - 24 броя проби за гама-спектрометрия от пробоотборната станция на АЯР на площадката на АЕЦ”Козлодуй”.

1.2. Организиране на транспортирането на получените проби от АЕЦ ”Козлодуй” до помещенията си.

1.3. Осигуряване на техническите средства за съхранение и транспорт на получените проби. Тези средства включват:

- пластмасови туби за водните проби с гладки неадсорбиращи стени - около 50 броя ( с обем до 20) годишно и 3 броя стъклени шишета (с обем 20-25 л)

- кръгли или квадратни пластмасови контейнери за сборните проби от аерозолни филтри с диаметър или страна по-големи от 60 мм – 20 броя годишно

- кръгли или квадратни пластмасови контейнери за сборните проби от йодни патрони с диаметър или страна по-големи от 100 мм – 20 броя годишно

- полиетиленови прозрачни самозалепващи се пликчета за единичните проби от аерозолни филтри за еднократна употреба със страни между 60 и 100 мм – около 400 броя годишно

- полиетиленови прозрачни самозалепващи се пликчета за единичните проби от аерозолни филтри за еднократна употреба със страни 320 мм – около 40 броя годишно

- самозалепващи се етикети с размери до 60 мм - 400 броя годишно
1.4. Спазване на адекватна система за осигуряване на качеството.

1.5. Представяне на АЯР на протоколи с резултатите от анализите на получените проби в договорените срокове. Изпълнителят трябва да представя на АЯР протоколи с резултатите от извършените анализи до 50 работни дни след получаването на всяка проба и обобщен доклад с всички резултати до м. март на следващата година.

1.6. Осигуряване на лица за контакт с АЯР.

1.7. Използваните от Изпълнителя методики за анализ на пробите трябва да постигат стойности на минимални нива на детектиране MDL (minimum detectable level) в съответствие с изискванията на Препоръка 2004/2/ ЕВРАТОМ на Европейската комисия за стандартизираната информация за радиоактивните вещества, изпускани в околната среда с газоаерозолните и течните изхвърляния от ядрени централи и ISO 11929-7.

Организация на работата


1. Годишната програма за независим регулаторен мониторинг на изхвърлянията от площадката на АЕЦ ”Козлодуй” се разработва и утвърждава от АЯР, след което тя се изпраща на АЕЦ”Козлодуй” и Изпълнителя. Определят се и лицата за контакт от АЕЦ”Козлодуй”, Изпълнителя и АЯР. Изготвя се подробен график за вземане, получаване и транспортиране на пробите, съгласуван от ръководителите на звената, отговорни за пробоотбирането и другите преки участници в предаването и транспортирането на пробите.

2. Инспекторите на АЯР информират писмено лицата за контакт на АЕЦ”Козлодуй” и на Изпълнителя за вида и броя на пробите, които трябва да се вземат. Вземането на пробите се осъществява от персонала на АЕЦ”Козлодуй” в присъствието на инспектор на АЯР, когато това е практически осъществимо. Предаването на пробите на Изпълнителя става в присъствието на инспектор на АЯР.

3. Етикетирането на пробите се извършва от представители на АЕЦ ”Козлодуй”. На самозалепващи се етикети и/или паспорти, които съпровождат водните проби се вписват данни за: име на лабораторията, номер на пробата, технологична схема, период на пробоотбиране, обем, име и подпис на взелия пробата, дата, код на пробата. На аерозолните филтри и йодните патрони и пробите от бариев карбонат също се изготвя паспорт, който съпровожда пробите и съдържа данни за: име на лабораторията, номер на пробата, технологично означение на системата, вентилационна тръба, период на пробоотбор, обем на преминалия въздух, дата, код на пробата.

4. Пробите, маркирани с етикети и с придружително писмо, се транспортират от Изпълнителя със собствен транспорт. По време на съхранение и транспортиране на пробите се вземат необходимите мерки за запазване на техния физичен и химичен състав.

5. Изпълнителят извършва анализи на получените проби с подходящи методики и в определените срокове.

6. Изпълнителят представя на АЯР протоколи с резултатите от извършените анализи до 50 работни дни след получаването на всяка проба и обобщен доклад с всички резултати до м. март на следващата година.

7. Копия от докладите на Изпълнителя се съхраняват от него на хартиен носител за не по-малко от 1 година. Пробите се съхраняват също за не по-малко от 1 година, след което се унищожават по установения ред.

8. Инспектори от отдел БЕЯС на АЯР приемат протоколите с резултатите от анализите на Изпълнителя след преглед за съответствие.Осигуряване на качеството


За изпълнение на дейностите трябва да бъде подготвена и представена на Възложителя Програма за осигуряване на качеството на Изпълнителя. В програмата следва да бъдат определени:

 • отговорностите и правомощията на отделните длъжностни лица ;

 • организацията на взаимодействието с АЯР;

 • дейности по предотвратяване и по обработка на несъответствия;

 • изисквания към отчетните документи и т.н.

Копие от подписания план за качество се представя на Възложителя с отчетните документи.

Поне един експерт на Изпълнителя трябва да има не по-малко от 5 години стаж в областта на радиохимичните анализи. Участниците трябва да представят трудови характеристики на експертите, които ще участват в изпълнението на обществената поръчка.

В рамките на отчетните документи от Изпълнителя трябва да бъдат представяни пред Възложителя следните документи:

1. Годишен отчет „Резултати от извършените радиохимични анализи”, включително подробно описание на използваните методики за анализ;

2. Междинни протоколи от извършваните анализи на получаваните проби.

Съдържанието на протоколите следва да бъде в съответствие с изискванията на “Процедура за независим регулаторен контрол на радиоактивните изхвърляния от АЕЦ”Козлодуй” на АЯР, а именно протоколите да бъдат в следната форма:


ПРОТОКОЛ

за резултати от анализи на проби от течни и газообразни изхвърляния от площадката на АЕЦ ”Козлодуй”
 1. Код и описание на пробата

(подробно описание на данните от паспорта и/или етикета, включително вида на системата и периода на пробоотбор)

 1. Метод на анализ (включително грешка на измерването)

 2. Апаратура (тип, характеристики, калибриране)

 3. Ниво на детектиране

 4. Дата и време на измерване

 5. Резултати (ако е необходимо се преизчисляват и към датата на пробовземане)

 6. Извършил анализа - име и подпис

 7. Дата на издаване на протокола

Отчетните документи трябва се представят от Изпълнителя само на Възложителя в три екземпляра на хартиен носител, както и на електронен носител в MS Office формат.

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница