Утвърдил: зорница таскова зам. Адм ръководител на сгпстраница1/5
Дата28.10.2018
Размер0.74 Mb.
  1   2   3   4   5
УТВЪРДИЛ:

ЗОРНИЦА ТАСКОВА -

ЗАМ. АДМ РЪКОВОДИТЕЛ НА СГП

Упълномощено лице съгласно Заповед № 3015/11.11.2014 г.

на адм. ръководител на СГП
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА

участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с ПРЕДМЕТ:

Извършване на писмени преводачески услуги от български на чужд език и от чужд език на български за нуждите на Софийска градска прокуратура”.


гр. София, 20.01.2015 г.

Настоящата документация е изготвена съгласно чл. 28, ал. 1 от ЗОП и одобрена на основание чл. 25, ал. 1 от ЗОП с Решение № ОП-1/27.01.2015г.на г-жа Зорница Таскова – заместник на административния ръководител на Софийска градска прокуратура, упълномощена със Заповед № 3015/11.11.2014 г. на административния ръководител на СГП.УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Софийска градска прокуратура с адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 2, Съдебна палата, ет. 2, на основание Решение № ОПИ-1/27.01.2015г., на Зорница Таскова – заместник на административния ръководител на Софийска градска прокуратура, упълномощена със Заповед № 3015/11.11.2014 г. на административния ръководител на СГП, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на писмени преводачески услуги от български на чужд език и от чужд език на български за нуждите на Софийска градска прокуратура“.

Настоящата документация е изготвена с цел да се запознаете и подготвите своите оферти за участие в тази процедура по реда на ЗОП.

Документацията за участие се предоставя безплатно. Същата е достъпна на интернет-страницата на Възложителя http://www.prb.bg/bg/sgp/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/. Документацията може да бъде получена безплатно и на хартиен носител на адрес: гр. София, Съдебна палата, бул. „Витоша” № 2, ет. 2, служба „Регистратура “.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.

Комуникацията с участниците ще се извършва по ел. поща или факс, освен ако участник писмено заяви желание за друг вид комуникация. Всеки участник ще бъде уведомен по ел. поща или факс за резултатите от оценяването на представената от него оферта.

Офертите се подават всеки работен ден от 09.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа, в срок до 17.00 часа на 20.03.2015г. включително, в Регистратура на Софийска градска прокуратура, гр. София, бул.”Витоша” № 2, Съдебна палата, ет. 2, или по пощата, като датата на пощенското клеймо не следва да бъде по-късна от 20.03.2015г.

Офертите ще бъдат отворени на 26.03.2015г. в 10.00 часа в зала № 75, ет.2 на Съдебната палата, гр.София, бул.“Витоша“ №2 и разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране.

За допълнителна информация и въпроси се обръщайте на тел. (02) 9219 200 или на e-mail: sgp@prb.bg

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА:

Раздел А.
І. Решение № ОП-1/27.01.2015г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.
ІІ. Обявление за обществена поръчка.
Раздел Б.
І. Пълно описание на предмета на поръчката.
ІІ. Технически спецификации.
ІІI. Изисквания, на които участниците трябва да отговарят.
ІV. Критерии за оценка на офертите. Методика за комплексна оценка на офертите.
V. Оферта и указание за подготовката й.
VІ. Гаранции.
VII. Проект на договор за възлагане на обществената поръчка.
VIII. Приложения.

Раздел Б.
I. Пълно описание на предмета на поръчката:
Поръчката касае извършване на професионални преводачески услуги от български на чужди езици и от чужди езици на български език под формата на писмени преводи на официални документи и други книжа във връзка с международното сътрудничество по наказателни дела, екстрадицията, изпълнението на Европейска заповед за арест, предварителните проверки, междуинституционалното взаимодействие, както и на др. официални документи, които попадат извън обхвата на Наредба № Н-1 от 16 май 2014г. за съдебните преводачи, издадена от Министерство на правосъдието (обн. в ДВ, бр. 43 от 23 май 2014г.). Писмените преводи ще се извършват от и на следните чужди езици:

І-ва група езици: английски, френски, немски, руски, испански, италиански.

ІІ-ра група езици: гръцки, турски, румънски, сръбски, хърватски, чешки, словашки, полски, словенски, украински, молдовски, португалски, македонски;

ІІІ-та група езици: унгарски, фламандски (нидерландски, холандски), шведски, норвежки, датски, естонски, арабски, фински (финландски), албански, латвийски, литовски, фарси (Иран-персиийски).

ІV-та група езици: китайски, корейски, японски, монголски, виетнамски, арменски, грузински, иврит, хинди (Индия) и други.

За осигуряване на устен и писмен превод в наказателното производство, до утвърждаване на списъците за съдебни преводачи и прилагане на Наредба № Н-1 от 16 май 2014г. за съдебните преводачи, издадена от Министерство на правосъдието (обн. в ДВ, бр. 43 от 23 май 2014г.), Възложителят може да възлага на посочени от изпълнителя преводачи и други преводи по досъдебни производства. В случаите на възлагане на превод за нуждите на досъдебното производство, преди изготвяне на превода, преводача следва да се яви пред разследващия орган и след установяване на липсата на пречките, предвидени в чл. 148, ал. 1, т. 1-т. 3 от НПК, да подпише изготвеното постановление за назначаване на преводач. При наличие на посочените в чл. 148, ал. 1, т.т.1-3 от НПК пречки, участникът избран за изпълнител следва да осигури друг преводач. Плащането за възложените по Наредба № Н-1/2014г. преводи се извършва по посочения в Наредбата ред.

В цената на услугата се включват всички разходи по изпълнение на поръчката, включително: набиране на текст на български и на чужд език, компютърна текстообработка на превода и представянето му на хартиен носител (до пет екземпляра при поискване от възложителя) и в електронен формат (DOC, PDF, XLS) на оптичен носител и/или чрез е-mail.
Общата прогнозна стойност на поръчката е 314 000 лв. (триста и четиринадесет хиляди лева) без вкл. ДДС.

Предложения, които надвишават прогнозната стойност ще бъдат отхвърлени и участниците отстранени от участие в процедурата.


Срок за изпълнение на поръчката – 2 (две) години, считано от датата на сключване на договора или достигане стойността на поръчката, което обстоятелство настъпи първо.

Дейностите ще се изпълняват на територията на Република България.


II. Технически спецификации.
1. Приемането и предаване на материалите за и от превод се извършва на следния адрес: гр. София, бул.”Витоша” № 2, Съдебна палата, ет.2 – Софийска градска прокуратура.

2. Участникът, избран за изпълнител осигурява за своя сметка куриер за вземане на документите, подлежащи на превод, и за връщане на оригиналните и преведените документи.

3. Възложителят предоставя материалите за превод със заявка за възлагане на превод на упълномощен представител на Изпълнителя.

4. В заявката за превода се посочва приблизителният обем на текста, предоставен за превод; езикът, от/на който ще се извършва преводът; начин и място за получаване на материала; вид на поръчката (обикновена или спешна), срок за изпълнение на поръчката, които са задължителни за Изпълнителя. При възлагане на превод на документи предвидени в чл. 55, ал. 3 от НПК, задължително се отбелязва, че е на това основание.

5. Поръчките за извършване на писмени преводи са обикновени и спешни, както следва:

5.1. Обикновена поръчка – следва да се изпълни в срок по дълъг от 24 часа;

5.2. Спешна поръчка – следва да се изпълни в срок до 24 часа;

5.3. При обикновена поръчка на превод от и на езиците от 3-та и 4-та група, срокът на превод на 100 (сто) страници следва да е не по – голям от 2 пъти от предложения от участника срок за превод на 100 (сто) страници от и на езиците от 1-ва група, при обикновена поръчка.

5.4. При спешна поръчка на превод от и на езиците от 3-та и 4-та група, броят на преведени страници предложен от участник, следва да е не по – малък от два пъти от предложения от участника брой страници, които може да преведе при спешна поръчка от и на езиците от 1-ва група.

5.5. В случаите на възлагане на превод за нуждите на досъдебното производство,по реда на Наредба № Н-1 от 16 май 2014г. за съдебните преводачи, издадена от Министерство на правосъдието (обн. в ДВ, бр. 43 от 23 май 2014г.), преди изготвяне на превода, преводача следва да се яви пред разследващия орган и след установяване на липсата на пречките, предвидени в чл. 148, ал. 1, т. 1-т. 3 от НПК, да подпише изготвеното постановление за назначаване на преводач. При наличие на посочените в чл. 148, ал. 1, т.т.1-3 от НПК пречки, участникът избран за изпълнител, следва да осигури друг преводач.

6. Подаване на заявки и получаване на материали:

6.1. Преводите на материалите се предават от упълномощения представител на Изпълнителя на Възложителя на хартиен носител и в електронен формат (DOC, PDF, XLS) посредством запис върху оптичен носител и/или чрез е-mail (електронна поща), като предаването се удостоверява чрез попълване на приемо--предавателен протокол.

6.2. Заявки се подават и в извън работно време по факс и/или е-mail (електронна поща).

6.3. При спешна поръчка материалите се изпращат на Изпълнителя на посочена от него електронна поща.

7.Участникът следва да изпълнява услугите, предмет на настоящата обществена поръчка, съобразно работното време на Възложителя, от 08:30 ч. до 17:00 ч., а за спешни услуги – по всяко време на денонощието в работни и почивни дни.

7.1. Всеки превод се предава от Изпълнителя на определеното от Възложителя лице с приемо – предавателен протокол, съдържащ съответните за това реквизити -идентификационни данни за изпълнителя, номер на преписката, дата на предоставянето му за превод и на връщане на превода, брой предоставени за превод страници, брой знаци и брой преведени върнати страници, вид поръчка (обикновена или спешна).

В края на превода задължително се изписва на български или на съответния чужд език следния текст: „Подписаният/ата

заклет преводач по език потвърждавам с подписа си

верността и изчерпателността на направения от мен превод от

език на език на документа: " (описва се

вида на документа и неговите атрибути - №, дата).

Преводът възлиза на (...) стр. Заклет преводач: (подпис).

Под подписа на преводача се подпечатва с фирмения печат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Имената и подписът на преводача следва да бъдат непосредствено след края на текста. Не се допуска да бъдат на отделна страница или между текста и тях да има празни полета.

Преводите следва да бъдат свързани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по неделим начин с надлежно заверения и удостоверен преведен документ, както и подпечатани с фирмения печат на мястото на свързване.

7.2. Под една стандартна страница превод се разбира: 30 реда по 60 знака /with spaces/ – 1800 компютърни знака. Стандартна страница от 1800 знака може да се изчисли посредством опцията Word Count – Characters with spaces на програмата Word, MS Office.

Изпълнението на заявка за писмен превод включва превод на предоставения текст, сравняване на текстовете, компютърна текстообработка на материала, както и извършването на езикова и стилистична редакция на материала преди неговото предаване на възложителя.8. Окончателно завършеният превод трябва да съответства по смисъл, стил, терминология и формат на предоставения оригинален документ за превод и да отговаря на следните изисквания:

8.1. Да няма граматични, правописни, стилистични или друг вид грешки и неточности;

8.2. Да съответства в максимална степен на изказа и смисъла на оригиналния текст;

8.3. При извършването му да бъдат използвани специфичните термини и понятия, употребени в оригинала.

8.4. В случай, че лицето, определено от Възложителя да приема извършените преводи, констатира, че Изпълнителят не е спазил вида на възложения му превод или че е посочил по-голям брой страници от действителния им брой, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска коригиране на данните или да откаже да приеме извършения превод.

9. Когато Възложителят има забележки по извършения превод, същият се връща на Изпълнителя за нанасяне на спешни корекции, които са за сметка на Изпълнителя.

10. В случай на необходимост, Изпълнителят осигурява легализация на документи в консулския отдел на МВнР.

11. В случай на необходимост участникът, избран за изпълнител, осигурява писмени преводи от и на български език и на други езици, освен на посочените от Възложителя в документацията.

12. Във всички случаи на писмен превод участникът осигурява неразгласяването на информация, станала му известна при извършване на преводите.

13. Заплащането на услугата се извършва с платежно нареждане по сметка на Изпълнителя след представяне на фактура за спешни преводи и проформа фактура за обикновените преводи. Във фактурите всеки превод се изписва на отделен ред. Възложителят превежда сумата по банков път в срок до 30(тридесет) календарни дни, а Изпълнителят представя на Възложителя в срок до 5 (пет) календарни дни от заплащането на сумата по проформа фактура от страна на Възложителя, фактура в оригинал, оформена съгласно изискванията на Закона за счетоводството. При изтичане на съответния срок в неработен ден, същият се счита, че изтича в първия последващ работен ден.

14. Участникът, избран за изпълнител, следва да приема заявки и в извън работно време, при извънредни обстоятелства, в почивни и празнични дни, по факс и e-mail.

15. При необходимост участникът, избран за изпълнител, следва да нанася експресни и за своя сметка корекции на извършени преводи, в случаите, когато Възложителят има основателни забележки по качеството на превода.

16. Изпълнението на услугата следва да бъде извършвано в съответствие с българското законодателство.

17. Техническите изисквания следва задължително да залегнат в техническата оферта на участника, която представлява неразделна част от договора.

18. Предложените услуги от участника трябва напълно да отговарят на техническата спецификация.

19. Техническото предложение следва да съдържа подробно описание на начина за изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в настоящата глава от документацията.

20. Изискванията по техническите спецификации се считат за задължителни минимални изисквания към офертите. Неспазването им води до отстраняване на участника от процедурата.
ІІI. Изисквания, на които участниците трябва да отговарят:
1.Общи изисквания:

В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие и за когото не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). За целта участниците попълват декларация по образец на Възложителя, която представят в офертата си.

Наличието на обстоятелства по чл. 47, ал.1, ал. 2 и ал.5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) води до отстраняване от участие в процедурата.

Във връзка с изискването на Възложителя по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, се указва на участниците, че информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната или в държавата, където трябва да се предоставят услугите и които са приложими към предоставяните услуги, може да бъде получена от: Национална агенция по приходите, Министерство на околната среда и водите, Министерство на труда и социалната политика-Главна инспекция по труда, на следните интернет адреси:


http://www.nap.bg

http://www.moew.government.bg

http://git.mlsp.government.bg
1.1. Специфични изисквания.

Участникът да има сключен договор с Консулския отдел на Министерството на външните работи, съгласно Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. Не се доказва с отделен документ или декларация, тъй като списъкът на оторизираните агенции е публичен.2. Изисквания към участниците за техническите възможности и/или квалификация, включително нужните сертификати или други документи.

2.1. Участникът да представи списък с поне пет броя услуги, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата/ 2012г, 2013г. и 2014г./. В случаите, когато участникът е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, изискването се отнася само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25 ал.2 т.6 от ЗОП. За доказване на извършените услуги, участникът следва да представи писмени документи, издадени от получателя на услугата.

2.2. Участникът трябва да е сертифициран по Европейският стандарт БДС EN 15038:2006 „Преводачески услуги. Изисквания относно предоставянето на услугата” или еквивалент, с обхват на сертификация, отговарящ на предмета на поръчката.

2.3. Участникът трябва да разполага с екип от преводачи, ангажирани с изпълнението на поръчката, както следва: поне по пет преводача за всеки от езиците в първа група, не по-малко от по трима преводача за всеки от езиците от втора група и поне по един преводач за всеки от езиците от трета и четвърта група.

Преводачите, чийто услуги Изпълнителят ползва за преводите, трябва да отговарят на следните изисквания:  • да имат висше филологическо образование или средно с профилирана езикова подготовка, или степен на „владеене" на съответният език на ниво С2 /според Европейската езикова рамка/ или еквивалент, или да са завършили образованието си в страната, чийто език ползват, или езикът, на който се превежда, е матерен. / Наличието им се установява със съответните копия от документи за завършено образование или сертификат за „владеене" на съответният език на ниво С2 /според Европейската езикова рамка/ или еквивалент /. В случаите когато езикът е матерен, се предоставят копия от документи за произход и нотариално заверена клетвена декларация за владеене на съответния език./

  • да притежават не по-малко от 3 години практически преводачески опит по съответния език / доказва се с писмена декларация от съответния преводач/

  • преводачите да са вписани в списъка на договора на участника с МВнР.


IV. Критерии за оценка на офертите. Методика за комплексна оценка на офертите.

Обществената поръчка ще бъде възложена за изпълнение на участника, представил икономически най-изгодната оферта - чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП.Избраният критерий за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта с два показателя:

- техническа оценка с тежест от 30% и

- финансова оценка с тежест от 70% в общата оценка.

Максималният брой точки, които може да получи участник, е 10 (десет).

Отделните показатели, включени в критериите, както и начина на определянето им чрез процентна тежест на отделните подкритерии, посочени в тази документация, са задължителни при оценка на офертите на участниците.
А.) Техническа оценка.

1. Техническа оценка - обща характеристика.

Преди да се пристъпи към техническата оценка на участниците се проверява пълнотата на офертата и възможността за оценяването й в съответствие с приетите по-долу показатели за техническа оценка.

Оценката на техническата част на офертата се извършва от членовете на комисията, в съответствие с приетите показатели и критерии за оценка, и се отразява в съответната графа на таблицата – лист за индивидуална оценка.2. Показатели за техническата оценка (Тi).

2.1. Техническата оценка (Тi) е с коефициент на тежест в общата оценка - 30 %.

Във формулите i е пореден номер на оценявания участник.2.2. Техническата оценка (Тi) се образува от показатели А, В, С и D, където:

- Показател А = обем на извършване на работа за определен срок и бързина при възлагане на спешни преводи, които може да предложи участника за езиците, включени в първа група - тежест 30 %.

- Показател В = обем на извършване на работа за определен срок и бързина при възлагане на спешни преводи, които може да предложи участника за езиците, включени във втора група - тежест 30 %.

- Показател С = предложеният от участник брой дни, за които декларира, че ще преведе 100 страници обикновен превод от и на езиците, включени в първа група езици - тежест 20 %.

- Показател D = предложеният от участник брой дни, за които декларира, че ще преведе 100 страници обикновен превод от и на езиците, включени във втора група езици - тежест 20 %,

при следната формула:

Тi = (А х 0,3 + В х 0,3 + C x 0,2 + D x 0,2) х 0,3
2.3. Показател А се изчислява по следната формула:

А = Аi х 10,

Аmax
където Аi и Аmax

- Аi e предложеният от оценявания участник брой страници, които декларира, че ще преведе в срок до 24 часа (спешни преводи) от и на езиците, посочени в първа група;

- Аmax е предложеният от участник най-голям общ брой страници, които същият декларира, че ще преведе в срок до 24 часа (спешни преводи) от и на езиците, посочени в първа група.
2.4. Показател В се изчислява по следната формула:

В = Вi х 10,

Вmax
където Вi и Вmax

- Вi e предложеният от оценявания участник брой страници, които декларира, че ще преведе в срок до 24 часа (спешни преводи) от и на езиците, посочени във втора група;

- Вmax е предложеният от участник най-голям общ брой страници, които същият декларира, че ще преведе в срок до 24 часа (спешни преводи) от и на езиците, посочени във втора група.
2.5. Показател С се изчислява по следната формула:


Каталог: media -> public procurements
public procurements -> Прокуратура на република българия
public procurements -> Номер Клиентски номер
public procurements -> Прокуратура на република българия главен прокурор одобрявам: валери първанов
public procurements -> Одобрявам: валери първанов заместник на главния прокурор при ВКП д о к у м е н т а ц и я
public procurements -> Прокуратура на република българия главен прокурор одобрявам: валери първанов
public procurements -> Приложение към публична покана по реда на глава осем „А“ от закона за обществените поръчки с предмет


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница